Acts 21

Poro ámɨ sɨpɨxí̵yo nɨpɨxemoánɨrɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1E nemone awamɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ sɨpɨxí̵yo nurane'ná nɨyakía mu' irí̵nií̵ pɨrɨŋwí̵ yoí̵ Kosɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morane sá weŋwáone nurane pɨrɨŋwí̵ Rosɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morane e dánɨ nurane aŋí̵ yoí̵ Pataraɨ rɨnɨŋí̵pimɨ niwie'kí̵nɨmearane 2e nayoarane sɨpɨxí̵ ámɨ wo Pinisia pɨropenɨsí̵yo nánɨ umɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane omɨ nɨpɨxemoánɨrane nɨŋweámáná nɨmeámɨ nurane nurane 3pɨrɨŋwí̵ yoí̵ Saipɨrasɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ we' onamɨŋu'mɨnɨ eŋáná nɨmu'rorane nurane nurane xwɨyí̵á re rɨnárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ, “Aŋí̵ yoí̵ Taiayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ sɨpɨxí̵ royá saŋí̵ e tí̵wanɨgɨnɨ.” rɨnárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ none Siria pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ apimɨ niwie'kí̵nɨmeámáná 4e nayoarane ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ pí̵á nemerane ayí̵ tí̵nɨ sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ŋweaŋáná ayí̵ kwíyí̵ Gorɨxoyáyo dánɨ Poromɨ re urayigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ Jerusaremɨyo nánɨ wí nurɨ xwɨrɨŋwí̵ mosaxɨpanɨ.” nurayiro 5sí̵á none ayí̵ tí̵nɨ ŋweaanɨ imónɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ rɨxa óráná aŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane ayí̵ tí̵nɨ wigí̵ apɨxí̵ tí̵nɨ wigí̵ niaíwí̵ tí̵nɨ nɨneameámɨ nuro rawɨrawá imaŋí̵ e dánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirane Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwimáná yayí̵ ninowárɨmɨ 6none sɨpɨxomɨ pɨxemoánáná ayí̵ wigí̵ aŋí̵ e nánɨ ugí̵awixɨnɨ.

Agabaso Poromɨ íkwairɨrí̵ wiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

7E nemone Taia pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane aŋí̵ yoí̵ Toremesɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'mómáná nayoarane ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyo yayí̵ nɨwirane ayí̵ tí̵nɨ sí̵á ayi sá weŋwáone 8wí̵ápɨ tí̵nɨ e dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane aŋí̵ Sisariayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'mómáná nayoarane aŋí̵ xwɨyí̵á yayí̵ winɨpaxí̵ wáí̵ urarɨŋí̵ Piripoyɨ rɨnɨŋo —O eŋíná wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ seáyí̵ wíí̵rɨxɨnɨrɨ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' rí̵peánɨŋowa worɨnɨ. O xegí̵ xemiáíwa —Íwa Gorɨxo nánɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵íwarɨnɨ. Apɨyá wípau' wípau' íwa tí̵ŋorɨnɨ. 10Oyá aŋí̵yo nɨpáwirane o tí̵nɨ sí̵á wí ŋweaŋáná wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo —Xegí̵ yoí̵ Agabasorɨnɨ. O Judia pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨweapɨrɨ 11none nɨneaímearɨ orɨŋá ikaxí̵ nɨnearɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. Poroyá arerɨxí̵ nurápɨrɨ xegí̵ we'yo tí̵nɨ sɨkwí̵yo tí̵nɨ nɨjárɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ rɨŋí̵pɨ rɨpɨrɨnɨ, ‘Arerɨxí̵ rɨrí xiáwomɨ Judayí̵ Jerusaremɨ dánɨ axí̵pɨ re gwí̵ nuyiro e'máyo mɨnɨ wipí̵rí̵árɨnɨ.’ Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ rɨŋí̵pɨ apɨrɨnɨ.” nearí̵agɨ 12none arí̵á e nɨwirane'ná none tí̵nɨ ámá e ŋweáyí̵ tí̵nɨ Poromɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urayiŋwanigɨnɨ, “Joxɨ Jerusaremɨ nánɨ mɨyipanɨ.” urí̵agwɨ aí 13Poro re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' pí nánɨ ŋwí̵nɨ ŋwí̵nɨ nearo íkí̵nɨŋí̵ sɨpí nipaxí̵ nikárarɨŋoɨ? Awa nionɨ gwí̵ nɨjáránáyí̵, ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nánɨnɨ e nánɨ mɨwarɨŋɨnɨ. Ámɨná Jisasomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ nɨpɨkíánáyí̵, ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nánɨ enɨ warɨŋɨnɨ.” nearí̵agɨ 14none omɨ urakipaxí̵ mimóní̵agɨ nɨwɨnɨrane omɨ xwɨyí̵á ámɨ bɨ murí̵ re rɨnɨŋwanigɨnɨ, “Ámɨnáo ‘Omɨ wímeáwɨnɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵pɨ xe wímeáwɨnɨgɨnɨ.” rɨnɨŋwanigɨnɨ.

Poro Jerusaremɨyo nɨre'morɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo umeŋweagí̵áwamɨ repɨyí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15E nemone sí̵á ayí̵ rɨxa neamu'róáná none yu'rárí̵ nemáná rawɨrawá pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Jerusaremɨyo nánɨ nɨyirane 16Sisaria dánɨ ámá none pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ yarɨŋwae' dáŋí̵ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wa tí̵nɨ nɨyirane awa none aŋí̵ Nesonoyá —O Saipɨrasɨ pɨrɨŋwí̵pimɨ dáŋí̵ worɨnɨ. Eŋíná dánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xí̵dagí̵ worɨnɨ. “Oyá aŋí̵yo sá owe'poyɨ.” nɨyaiwiro nánɨ nɨneaipemeámɨ nɨneayiro e neawárɨgí̵awixɨnɨ.

17E nemone rɨxa Jerusaremɨ nánɨ nɨyirane e re'móáná ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ negí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ yayí̵ nɨneairo nɨneamímɨní̵agí̵a 18sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ Poro tí̵nɨ none nɨwiápí̵nɨmeámɨ Jemiso tí̵ŋí̵ e nánɨ nurane Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo wipeŋweagí̵áwa enɨ Jemiso tí̵nɨ awí eánɨŋáná 19Poro rɨxa yayí̵ nɨwimáná xí̵o e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ wáí̵ nurɨmerí̵ná Gorɨxo xí̵oyá we'yo dánɨ wiemeŋí̵ bɨ bɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwie'ra u'agɨ 20awa arí̵á nɨwiróná Gorɨxomɨ seáyɨ e numero re urɨgí̵awixɨnɨ, “Gwí̵áoxɨnɨ, negí̵ Judayí̵ sɨpí ayá xwe' wí Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋagí̵a joxɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Ayí̵ ní̵nɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eŋíná dánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pimɨ xí̵danɨro nánɨ sí̵mí̵ xeadí̵pe'narɨŋoɨ. 21Ayo ámá wí joxɨ nánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Poro e'máyí̵yá aŋí̵yo nemerí̵ná negí̵ Judayí̵ e'máyí̵ tí̵ámɨnɨ ŋweagí̵áyo re ure'wapɨyarɨŋí̵rɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ negí̵ arí̵o Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pimɨ pí̵nɨ wiárɨro sɨwí̵ negí̵ arí̵owa e'rowiápí̵nɨgí̵ápimɨ mɨxí̵dɨpa ero nero segí̵ niaíwí̵ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwipa e'í̵rɨxɨnɨ.” Ámá ayo Poro e ure'wapɨyarɨŋí̵rɨnɨ.’ 22E urɨgí̵á eŋagɨ nánɨ arɨ yaní̵wɨnɨ? Negí̵ Judayí̵ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵á aŋí̵ rɨpimɨ tí̵ámɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ ananɨ joxɨ bí̵í̵pɨ nánɨ rɨxa arí̵á nɨwipí̵rí̵ eŋagɨ nánɨ 23xwɨyí̵á none rɨraní̵ rɨpɨ axí̵pɨ e'ɨrɨxɨnɨ. Negí̵ ámá ŋwí̵á ŋweagí̵á wau' wau' ŋweaŋoɨ. 24Joxɨ awa tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro nene xwɨraimɨmí̵ neainarɨŋí̵pɨ anɨpá imónɨní̵a nánɨ yarɨŋwápɨ awa tí̵nɨ nawínɨ nero ámɨ naŋí̵ imóní̵ɨrɨxɨnɨ. E nerí̵ná wau' wau' awa wigí̵ dí̵á nɨrónɨro xwɨraimɨmí̵ winarɨŋí̵pɨ anɨpá imónɨro naŋwí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá wiiro epí̵rí̵a nánɨ bí̵ wiíɨrɨxɨnɨ. Joxɨ none rɨrarɨŋwápɨ axí̵pɨ e nerí̵ná ámá ní̵nɨ re yaiwipí̵ráoɨ, ‘Poro nánɨ neararɨgí̵ápɨ mí̵kí̵ mayí̵rɨnɨ. O enɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨ píránɨŋí̵ yarɨŋorɨnɨ.’ yaiwipí̵ráoɨ. 25E nɨsearɨrane aí eŋíná xwɨyí̵á nimɨxɨrane'ná ‘E'má Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵ nɨpɨnɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨrɨ uranɨre'wɨnɨ?’ nɨrɨnɨrane'ná re rɨnárɨŋwanigɨnɨ, ‘Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨpiau' rɨpiau' pí̵nɨ wiárɨpaxí̵ mimónɨnɨ.’ nɨrɨnɨrane payí̵ re nearɨ wárɨŋwanigɨnɨ, ‘Naŋwí̵ ámá wí mimóní̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵ nánɨ rɨdɨyowá e'í̵ápɨ mɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Rakiwí̵ enɨ mɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Naŋwí̵ siŋwí̵yo gwí̵ xɨráná ragí̵ sɨnɨ eŋagɨ nánɨ mɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Apɨxí̵ nɨmearóná sewɨnɨ mɨmeánɨpa e'í̵rɨxɨnɨ.’ Apiau' apiau' nánɨ nearɨ wiowárɨŋwanigɨnɨ.” urí̵agí̵a 26Poro sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ ámá ŋwí̵á ŋweagí̵á wau' wau' awamɨ nɨwirɨmeámɨ nurɨ xwɨraimɨmí̵ winarɨŋí̵pɨ anɨpá imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ yarɨgí̵ápa xí̵o tí̵nɨ nawínɨ wigí̵ yarɨgí̵ápa nemáná o aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo áwaŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵á ámá awa xwɨraimɨmí̵ winarɨŋí̵pɨ anɨpá imónɨní̵a nánɨ yarɨgí̵ápɨ nɨpɨnɨ ne'í̵asáná Gorɨxo nánɨ xɨxegí̵nɨ wonɨ wonɨ rɨdɨyowá wipí̵rí̵áyi sí̵á ayimɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Judayí̵ Poromɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ mɨxí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.

27E nemo sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' awa xwɨraimɨmí̵ winarɨŋí̵pɨ anɨpá imónɨní̵a nánɨ yarɨgí̵ápɨ rɨxa yoparí̵pɨ aŋwɨ e imónɨmɨnɨrɨ yarí̵ná Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Judayí̵ wí Poro aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro re egí̵awixɨnɨ. Ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo sí̵mírírí̵ nɨwiemero omɨ í̵á nɨxero 28rí̵aiwá re rɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ Isɨrerɨyí̵ne' rɨxa sɨmɨŋí̵ neaíní̵poyɨ. Ámá re roŋí̵ royí̵ ámá xwí̵á nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyo nure'wapɨyemerɨ ámá negí̵ gwí̵ axí̵ imónɨŋwárí nánɨ ure'wapɨyirɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ ure'wapɨyirɨ negí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwá riwá nánɨ ure'wapɨyirɨ nerí̵ná apɨ nɨpɨnɨ nánɨ ‘Sɨpírɨnɨ.’ urarɨŋorɨnɨ. Sa apɨnɨnɨ marí̵áɨ, ámá Gɨrikɨyí̵ wí aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwá riwámɨ nipemeámɨ ní̵wiapɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ŋwí̵á imónɨŋí̵ re rɨxa xórórí̵ eŋí̵rɨnɨ.” nɨrɨro 29— Xámɨ ámá Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Tɨropimasoyɨ rɨnɨŋo Poro tí̵nɨ aŋí̵ apimɨ nawínɨ emearɨŋagí̵i wɨní̵á eŋagɨ nánɨ xeŋwí̵ re mogí̵awixɨnɨ, “Poro omɨ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwámɨ ínɨmɨ nipemeámɨ í̵wiapɨŋorɨnɨ.” xeŋwí̵ nɨmoro nánɨ rí̵aiwá eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨróná e nɨrɨro 30ámá aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵á ní̵nɨ sɨmɨmiákwí̵ e yarɨgí̵ápɨ arí̵á nɨwiro mí̵rí̵ nɨbɨmiro Poromɨ í̵á nɨxero rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ nírope'mɨ peyeááná apaxí̵ me' ówaŋí̵ ní̵nɨ nɨyára ugí̵awixɨnɨ.

Romɨyí̵ porisowa Poromɨ urápɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

31E nemowa Poromɨ nɨpɨkianɨro nánɨ yarí̵ná ámá wí porisowámɨ seáyɨ e imónɨŋomɨ xwɨyí̵á re ure'meagí̵awixɨnɨ, “Jerusaremɨ ŋweáyí̵ ní̵nɨ sɨmɨmiákwí̵ inarɨnɨ.” ure'meáagí̵a 32o aŋaŋí̵nɨ xegí̵ porisí̵ wamɨ tí̵nɨ awamɨ seáyɨ e wimónɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ Poromɨ pɨkianɨro yarɨgí̵e nánɨ we'áná ayí̵ porisowa tí̵nɨ wigí̵ seáyɨ e wimónɨŋo tí̵nɨ weaparɨŋagí̵a nɨwɨnɨro ámɨ Poromɨ iwaŋí̵ meá pí̵nɨ wiárɨgí̵awixɨnɨ. 33Pí̵nɨ wiárí̵agí̵a porisowamɨ seáyɨ e wimónɨŋo aŋwɨ e nɨbɨrɨ Poromɨ í̵á nɨxerɨ xegí̵ porisí̵ wamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gwí̵ sení̵á wɨrí̵kau' tí̵nɨ yípoyɨ.” nurɨrɨ ayo yarɨŋí̵ re wiarɨŋagɨnɨ, “Ámá ro gorɨnɨ? O pí e'í̵rɨnɨ?” 34Yarɨŋí̵ e wiarɨŋagɨ aiwɨ ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ xwamiání̵ nɨrɨro wí xegí̵ bɨ nánɨ rɨro wí xegí̵ bɨ nánɨ rɨro nero arikikí̵ yarɨŋagí̵a o arí̵á kwíkwí̵kwíkwí̵ nɨwirɨ nánɨ o yarɨŋí̵ wiarɨŋí̵pɨ e dánɨ nɨjí̵á píránɨŋí̵ imónɨpaxí̵ meŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Porisoneyá aŋiwámɨ nánɨ nɨmeámɨ u'poyɨ.” urí̵agɨ 35omɨ nɨme'ra warí̵ná rɨxa ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ nu'mɨ nuro rí̵aiwá ímí̵ tí̵nɨ “Rurápapɨkiarɨŋoɨ?” nɨrɨga warí̵ná awa rɨxa aŋí̵ iwámɨ sí̵ŋá waíwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨre'morí̵ná ámá Poromɨ pɨkianɨro yarɨgí̵áyí̵ porisowamɨ urápapɨkianɨro yarɨŋagí̵a nánɨ omɨ seáyɨ e nɨmí̵eyoaro nɨxɨrɨmɨ peyigí̵awixɨnɨ.

Poro Judayí̵ xí̵omɨ umeararɨgí̵ápɨ owákwímɨnɨrɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

37Porisowa rɨxa wigí̵ aŋiwámɨ nɨmeáa páwianɨro yarí̵ná awamɨ seáyɨ e wimónɨŋomɨ Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ xwɨyí̵á bɨ ananɨ rɨrɨmɨnɨre'ɨnɨ?” urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, joxɨ Gɨrikɨyí̵ pí̵ne' ananɨ rarɨŋɨnɨ. 38Ayɨnánɨ re nimónarɨnɨ, ‘Joxɨ ámá Isipɨyí̵ xámɨ re rɨŋo, “E'máyo mɨxí̵ xí̵dí̵wanɨgɨnɨ.” nɨrɨrɨ ámá 4,000 gwí̵ mónɨgí̵á, Irɨkiarɨgí̵áɨ rɨnɨŋowamɨ nɨwirɨmeámɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ uŋo, ayí̵ joxɨmanɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ 39Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá joxɨ rarɨŋo, ayí̵ nionɨmanɨ. Nionɨ aŋí̵ onɨmiá yoí̵ mɨrɨnɨŋí̵ bimɨ dáŋonɨmanɨ. Sirisia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ Tasasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dáŋí̵ Judayí̵ wonɨrɨnɨ. Wauní̵ rɨxɨŋí̵ bɨ orɨrɨmɨnɨ. Ámá tí̵yo xwɨyí̵á ourɨnɨrɨ ananɨ sɨŋwí̵ nanɨrɨre'ɨnɨ?” nurɨrɨ 40o rɨxa ananɨ xe ourɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnáná Poro sí̵ŋá waíwí̵yo e nɨrómáná ámá ayí̵ xwɨyí̵á mɨrɨpa oe'poyɨnɨrɨ we' ówaŋí̵ nuyirɨ rɨxa ŋɨŋií̵á imónáráná wigí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ,

Copyright information for `AAK