Acts 22

1“Rárowayí̵ne', ápowayí̵ne', xwɨyí̵á ámá wí nɨxekwí̵moarɨgí̵ápɨ wákwínɨmɨnɨrɨ searáná ananɨ arí̵á nipí̵rɨre'oɨ?” urí̵agɨ 2arí̵á wíí̵áyí̵ Poro nurɨrí̵ná wigí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro erówárí̵ aí bɨ me' aga ŋɨŋií̵á imónárí̵agí̵a Poro ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 3“Nionɨ Judayí̵ wonɨrɨnɨ. Sirisia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Tasasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ gí̵ nókí nɨxɨrɨŋonɨ aí aŋí̵ rɨpimɨ dánɨ xwe' iwiaroŋáonɨrɨnɨ. Negí̵ neare'wapɨyagí̵ Gameriero nɨnɨre'wapɨyirí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ negí̵ arí̵owa neaiapɨgí̵ápɨ nánɨ aga xɨxenɨ píránɨŋí̵ nɨre'wapɨyiŋí̵ eŋagɨ nánɨ agwɨ seyí̵ne' Gorɨxomɨ oxí̵daneyɨnɨrɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro yarɨgí̵ápa nionɨ enɨ axí̵pɨ e imónɨŋáonɨrɨnɨ. 4Ayɨnánɨ eŋíná nionɨ ámá Óí̵ ‘Gorɨxo tí̵ámɨnɨ imónɨŋoɨ.’ rɨnɨŋí̵yimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á aní̵nɨmɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ xeanɨŋí̵ nɨwirɨ oxí̵yoranɨ, apɨxí̵yoranɨ, gwí̵ nɨyirɨ gwí̵ aŋí̵yo wáragáonɨrɨnɨ. 5Negí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o tí̵nɨ negí̵ ámɨná mebá imónɨgí̵áwa tí̵nɨ enɨ ‘O nepa e yagorɨnɨ.’ searɨpaxí̵ imónɨŋoɨ. Awa negí̵ Judayí̵ aŋí̵ yoí̵ Damasɨkasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋweagí̵áyí̵ nánɨ payí̵ nearo niapowáráná nionɨ ámá e ŋweagí̵á óí̵ axí̵yimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ enɨ aŋí̵ rɨpimɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ meáí̵rɨxɨnɨrɨ ayo í̵á nɨxerɨ gwí̵ nɨyimáná ámɨ re nánɨ nɨmeámɨ bɨmí̵a nánɨ aŋí̵ rɨpimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ Damasɨkasɨyo nánɨ uŋanigɨnɨ.

Poro “Apɨ yarí̵ná Gorɨxo nɨkɨnɨmɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6“E nemonɨ nurɨ nurɨ Damasɨkasɨ tí̵ŋí̵ aŋwɨ e re'mómɨnɨrɨ nerɨ rɨxa ikwawedí̵ eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ wí̵á sɨŋwí̵ mɨmɨŋí̵ iní̵í̵ xwe' bɨ nókiáre'napɨŋɨnigɨnɨ. 7Wí̵á apɨ nókiáre'napáná nionɨ xwí̵áyo nɨpí̵kínɨmearɨ arí̵á wíáyí̵ xwɨyí̵á bɨ re nɨrɨne'napí̵agɨ wiŋanigɨnɨ, ‘Soroxɨnɨ, Soroxɨnɨ, pí nánɨ xeanɨŋí̵ nikárarɨŋɨnɨ?’ nɨrɨne'napí̵agɨ 8re urɨŋanigɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ goxɨrɨnɨ?’ urí̵agɨ o ‘Nionɨ Nasaretɨ dáŋí̵ Jisasonɨ joxɨ xeanɨŋí̵ nikárarɨŋonɨrɨnɨ.’ nɨrí̵agɨ 9— Ámá nionɨ tí̵nɨ warɨgí̵áwa wí̵á nókiáre'napí̵í̵pɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨro aiwɨ o tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnarɨgwí̵íomɨ arí̵á nɨpɨkwɨnɨ mɨwigí̵awixɨnɨ. 10‘Joxɨ xeanɨŋí̵ nikárarɨŋonɨrɨnɨ.’ nɨrí̵agɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ pí oenɨrɨ nɨrarɨŋɨnɨ?’ urí̵agɨ Ámɨnáo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ Damasɨkasɨ jí̵apimɨ nánɨ nurɨ e re'móáná ámá wo nɨsímearɨ e e'wɨnɨgɨnɨrɨ rɨrí̵peaŋápɨ nánɨ áwaŋí̵ rɨrɨnɨŋoɨ.’ nɨrí̵agɨ 11nionɨ wí̵á apɨ sɨŋwí̵yo nɨnɨpɨrorɨ sɨnɨ sɨŋwí̵ mɨmɨŋí̵ nɨninɨrɨ sɨŋwí̵ manɨpaxí̵ niarɨŋagɨ nánɨ ámá nionɨ tí̵nɨ warɨgí̵áwa we'yo árí̵wí̵ nɨnɨmaxɨrɨro Damasɨkasɨyo nánɨ nɨnɨme'ra nuro e nɨre'morɨ ŋweaŋáná 12ámá wo, xegí̵ yoí̵ Ananiasoyɨ rɨnɨŋo —Judayí̵ aŋí̵ apimɨ ŋweagí̵áyí̵ ní̵nɨ ‘Ámá awiaxí̵ worɨnɨ.’ rɨnagí̵orɨnɨ. Negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ bɨ mu'roagomanɨ. Anɨŋí̵ miní̵ nɨpɨnɨ xɨxenɨ axí̵pɨ xí̵dagorɨnɨ. 13O nɨbɨrɨ nionɨ tí̵ŋí̵ aŋwɨ e nɨrómáná re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ nɨrɨxí̵meáo imónɨŋí̵ Soroxɨnɨ, dɨxí̵ sɨŋwí̵ ámɨ aneɨ.’ nɨráná re eŋanigɨnɨ. Gí̵ sɨŋwí̵ ámɨ nanɨrɨ omɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋanigɨnɨ. 14Omɨ sɨŋwí̵ wɨnáná o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ŋwí̵á negí̵ arí̵owa xí̵dagí̵o joxɨ e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á erɨ We' Rónɨŋomɨ enɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ xí̵oyá maŋí̵yo dánɨ xwɨyí̵á rarí̵ná arí̵á wirɨ oenɨrɨ rɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ. 15Ámá nɨyonɨ xí̵o nánɨ áwaŋí̵ nurɨrí̵ná jɨwanɨŋoxɨ wí̵á nɨrókiárɨrí̵ná sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ arí̵á wirɨ e'í̵pɨ nánɨ repɨyí̵ wirí̵a nánɨ rɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ. 16Ayɨnánɨ joxɨ pí nánɨ sɨnɨ yómɨŋí̵ yarɨŋɨnɨ? Rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ wayí̵ meaɨ. Joxɨ Ámɨnáomɨ rɨxɨŋí̵ urɨrí̵pimɨ dánɨ dɨxí̵ í̵wí̵ yarɨŋí̵pɨ yokwarɨmí̵ nɨsiirɨ wayí̵ píránɨŋí̵nɨŋí̵ rɨronɨŋoɨ.’ nɨrí̵agɨ nionɨ axí̵pɨ e eŋanigɨnɨ.

“Gorɨxo Poronɨ e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ nɨrowárɨŋɨnigɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17“E nemonɨ ámɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨbɨrɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwá riwámɨ dánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ Ámɨnáomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná íkwí̵kwí̵ nɨyárɨrɨ wenɨŋí̵ e'áyí̵ 18Ámɨnáo re nɨrarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, ‘Joxɨ sɨŋwí̵ nanɨrɨ arí̵á nirɨ eŋí̵pɨ nánɨ aŋí̵ rɨpimɨ dánɨ uráná arí̵á mɨsipa epí̵rí̵ eŋagɨ nánɨ joxɨ sɨnɨ mepanɨ. Aŋí̵nɨ aŋí̵ rɨpimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uɨ.’ nɨrí̵agɨ 19nionɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ e'wapí̵nagápɨ ámá re ŋweáyí̵ ní̵nɨ nɨjí̵á imónɨŋoɨ. Ámá joxɨ nánɨ dɨŋí̵ rɨkwí̵roarɨgí̵áyo nionɨ í̵á nɨxerɨ gwí̵ aŋí̵yo nɨŋwɨrárɨrɨ iwaŋí̵ nɨme'perɨ yagáonɨ eŋagɨ nánɨ wiwanɨŋí̵yí̵ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 20Joxɨ nánɨ wáí̵ urɨmeagí̵ Sɨtipenomɨ pɨkigí̵íná nionɨ aŋwɨ e nɨrómáná “Ayí̵ omɨ nɨpɨkiróná apánɨ yarɨŋoɨ.” nɨyaiwirɨ omɨ pɨkiarí̵ná wigí̵ iyí̵á awí mearoŋanigɨnɨ.’ urí̵agɨ aí 21Ámɨnáo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ uɨ. Nionɨ ná jí̵amɨ e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ rɨrowárɨmí̵á eŋagɨ nánɨ joxɨ ananɨ uɨ.’ nɨrɨŋɨnigɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo Poromɨ e'í̵ umínɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22Ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ Poromɨ arí̵á nɨwia nɨbí̵asáná aiwɨ xwɨyí̵á “‘E'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ rɨrowárɨmí̵árɨnɨ.’ nɨrɨŋí̵rɨnɨ.” rí̵e nánɨ arí̵á nɨwimáná xwɨyí̵á xwamiání̵ nɨrɨro ímí̵ tí̵nɨ re rɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá e imónɨŋo xe oŋweanɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mɨneaimónarɨnɨ. Rɨxa rurápapɨkiarɨŋoɨ?” 23Xwamiání̵ e nɨra nuróná wikí̵ ayɨkwí̵ nɨwóga mɨwarɨŋagɨ nánɨ wigí̵ iyí̵á nɨwirayiro u'pirɨxá mɨmeámí̵ yánɨro xwí̵á sikí̵ u'pirɨxá mɨmeámí̵ yánɨro yarɨŋagí̵a 24porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ porisone negí̵ aŋí̵ riwámɨ nɨmeáa nɨpáwiro ámá ayí̵ xwamiání̵ nɨwiróná rí̵á tí̵ŋí̵ wianɨro yarɨgí̵ápɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ waropárí̵ oneainɨrɨ nánɨ sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ nuyɨkiro yarɨŋí̵ imɨmí̵ wípoyɨ.” urí̵agɨ 25awa omɨ nɨmeáa nɨpáwiro sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ uyɨkianɨro nánɨ gwí̵ jíáná Poro Porisí̵ aŋwɨ e roŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “‘Romɨyí̵yá ŋwí̵ ikaxí̵ re rɨnɨnɨ,’ rɨsimónarɨnɨ, ‘ “Ámá Romɨyí̵ womɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ pí̵á me' xámɨ sɨkwí̵á eápoyɨ.” rɨnɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 26poriso arí̵á e nɨwimáná seáyɨ e wimónɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Romɨyí̵ romɨ joxɨ pí wimɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 27porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo Poro tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨpáwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ nɨreɨ. Joxɨ Romɨyí̵ woxɨranɨ?” urí̵agɨ o “Oyɨ.” urí̵agɨ 28porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ gapɨmanowamɨ nɨgwí̵ xwe' wíáná ‘Romɨyí̵ woxɨrɨnɨ.’ nɨnɨrɨro nimɨxɨgí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ inókí tí̵nɨ ápo tí̵nɨ eŋíná dánɨ Romɨyí̵ wimɨxɨgí̵ípau' eŋagí̵i nánɨ nionɨ gí̵ nókí nɨxɨrɨŋe dánɨ Romɨyí̵ imónɨŋá wonɨrɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ 29porisí̵ sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ nuyɨkiro yarɨŋí̵ wianɨro nánɨ gwí̵ járí̵áwa wáyí̵ nɨwinɨrɨ omɨ wáramogí̵awixɨnɨ. Wigí̵ porisí̵ seáyɨ e wimónɨŋo enɨ “Poro Romɨyí̵ worí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á nimónɨmáná “Omɨ sení̵á tí̵nɨ gwí̵ jípoyɨ.” urí̵í̵ eŋagɨ nánɨ wáyí̵ winɨŋɨnigɨnɨ.

Poro xwɨyí̵á wákwínɨmɨnɨrɨ nánɨ Judayí̵ mebáowa awí eánɨgí̵e dánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

30Poriso, sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ Judayí̵ omɨ uxekwí̵moarɨgí̵ápɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á oimónɨmɨnɨrɨ omɨ níkweawárɨmáná wamɨ sekaxí̵ re urowárapɨŋɨnigɨnɨ, “Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ mebáowa tí̵nɨ awí oeání̵poyɨ.” nurowárapɨrɨ awa rɨxa awí eánáráná Poromɨ nɨme'ra nɨwepí̵nɨrɨ awa sɨŋwí̵ anɨgí̵e e'í̵ urárárɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK