Acts 23

1Poro mebáowamɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ nɨrɨxí̵meáoyí̵ne', Gorɨxo sɨŋwí̵ anɨŋáná amɨpí nionɨ iwamí̵ó dánɨ sí̵á rɨyimɨ nánɨ eŋápɨ nɨpɨnɨ aí nánɨ dɨŋí̵ nɨyaikirorí̵ná bɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ mɨnɨró dɨŋí̵ peá nunarɨnɨ.” urí̵agɨ 2apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o, Ananiasoyɨ rɨnɨŋo ámá Poro tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e rogí̵áyo “Omɨ we' maŋí̵yo upɨkákwípoyɨ.” uráná 3Poro Ananiasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kɨke'rónɨŋí̵ ínɨmɨ pí̵pí̵wí̵ eŋagɨ aí seáyɨ e xwí̵á naŋí̵nɨŋí̵ eánɨŋí̵ roxɨnɨ, Gorɨxo joxɨ enɨ we' nɨrupɨkákwinɨŋoɨ! Joxɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa xwɨrɨxí̵ nɨmemɨnɨrɨ e e'í̵ nɨŋwearí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ apimɨ ogámí̵ nerɨ ‘Omɨ we' upɨkákwípoyɨ.’ urí̵í̵pɨ nánɨ ‘Ayí̵ apánɨ yarɨŋɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agɨ aí 4ámá e rówapɨgí̵áyí̵ mɨxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ ananɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'omɨ ikayí̵wí̵ urarɨŋoxɨranɨ?” urí̵agí̵a 5Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨrɨxí̵meáoyí̵ne', ‘Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' worí̵anɨ?’ mɨyaiwí nerɨ rí̵ɨnɨ. Xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ, ‘Joxɨ segí̵ seáyɨ e nimónɨrɨ seameŋweagí̵á wo nánɨ xwɨyí̵á sɨpí bɨ mɨrɨpanɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ o seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, wí e rɨmɨnɨrɨ e'ámanɨ.” nurɨrɨ aí 6mebáowa wa Sajusi imónɨrɨ wa Parisi imónɨrɨ eŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ gí̵ Parisi rowa gwí̵ onɨmóní̵poyɨnɨrɨ eŋí̵ tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨrɨxí̵meáoyí̵ne', nionɨ Parisi wonɨrɨnɨ. Parisi imónɨgí̵í wɨyau'yá xewaxonɨrɨnɨ. Nionɨ ‘Ámá pegí̵áyí̵ ámɨ nɨwiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ kɨkayoŋagɨ nánɨ xwɨrɨxí̵ nɨmearɨgí̵onɨrɨnɨ.” urarí̵ná 7Parisiowa tí̵nɨ Sajusiowa tí̵nɨ wiwɨnɨ mɨxí̵ nɨrɨnowieánɨro dɨŋí̵ bɨ biau' nɨxɨrɨro yaŋí̵ epayónɨgí̵awixɨnɨ. 8Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sajusiyí̵ re rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ, “Ámá pegí̵áyí̵ ámɨ wiápí̵nɨmeapaxí̵ menɨnɨ. Aŋí̵nají̵ wí menɨnɨ. Kwíyí̵ enɨ menɨnɨ.” rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. E nerɨ aí Parisiyí̵ “Nɨpɨnɨ ananɨ imónɨpaxí̵ imónɨnɨ.” rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Apimɨ dánɨ dɨŋí̵ bɨ biau' nɨxɨrɨro yaŋí̵ nepayónɨro 9xɨxewiámí̵ nɨrɨnowieága nuro ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ mewegí̵á Parisiowayá wa nɨwiápí̵nɨmearo Sajusiowa tí̵nɨ xɨmɨxɨmí̵ ninɨro nɨrɨróná re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá ro í̵wí̵ bɨ e'o mimónɨŋagɨ wɨnɨŋwɨnɨ. Aŋí̵nají̵ woranɨ, kwíyí̵ bɨranɨ, omɨ xwɨyí̵á uránáyí̵, ayí̵ pí enɨŋoɨ?” nurɨro 10xɨxewiámí̵ ayá wí nɨrɨnowieága wiápí̵nɨmeaarí̵ná porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo Poromɨ mɨdɨmɨdánɨ mɨmɨxeawiámí̵ ninɨróná omɨ dɨdɨyimí̵ nero pɨkipí̵rɨxɨnɨrɨ xegí̵ porisowamɨ sekaxí̵ re urowáraiŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nɨwepí̵nɨro eŋí̵ neánɨro ayo Poromɨ nurápɨro negí̵ porisí̵ aŋí̵ riwámɨ nánɨ nɨmeámɨ yapí̵poyɨ.” urowáraíáná awa xɨxenɨ o urí̵í̵pa e egí̵awixɨnɨ.

11Poro sí̵á ámɨ rɨxa wɨyimɨ árí̵wɨyimɨ sá weŋáná Ámɨnáo miwí̵mɨdánɨ nurónapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ íneɨ. Jerusaremɨ tí̵yo dánɨ xwɨrɨxí̵ rɨmearí̵ná joxɨ nionɨ nánɨ ‘Sɨŋwí̵ e wɨnɨrɨ arí̵á e wirɨ eŋárɨnɨ.’ urarɨŋí̵pa e'máyí̵yá aŋí̵ xwe' Romɨyo enɨ axí̵pɨ urɨrí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ íneɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Judayí̵ Poro nánɨ mekaxí̵ megí̵á nánɨrɨnɨ.

12Wí̵ápɨ tí̵nɨ Judayí̵ wí Poro nánɨ mekaxí̵ nɨmeróná awá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨro sí̵ŋá womɨ dánɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None iniɨgí̵ mɨnɨpa erane aiwá mɨnɨpa erane ne'ra nurane Poromɨ pɨkíwae' dánɨ ámɨ nɨpaxí̵ imónaní̵wárɨnɨ.” nɨrɨnɨro 13— Ámá mekaxí̵ nɨmero “Sí̵ŋá romɨ dánɨ rarɨŋwɨnɨ.” rɨgí̵áwa ámá 40 wiárí̵ mu'rogí̵áwarɨnɨ. 14E nemowa apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ ámɨnáowa tí̵nɨ tí̵gí̵e nánɨ nuro yumí̵í re urɨgí̵awixɨnɨ, “None awá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨrane sí̵ŋá womɨ dánɨ re rɨní̵wárɨnɨ, ‘Poromɨ sɨnɨ mɨpɨkipa nerane'ná aiwá bɨ aíwí̵ mɨmepaxí̵ imónɨŋwɨnɨ.’ Sí̵ŋá womɨ dánɨ e rɨnárí̵wá eŋagɨ nánɨ 15soyí̵ne' tí̵nɨ mebáowa tí̵nɨ ámɨ xwɨrɨxí̵ nɨwiro yarɨŋí̵ wiayanɨrónɨŋí̵ nimónɨro porisí̵yo seáyɨ e wimónɨŋomɨ wáí̵ re urepeárí̵poyɨ, ‘Joxɨ none Poromɨ ámɨ píránɨŋí̵ yarɨŋí̵ wianɨ nánɨ nɨmeámɨ weapeɨ.’ urí̵poyɨ. None omɨ nɨpɨkianɨ nánɨ yumí̵í áyá eánaní̵wɨnɨ. Poromɨ nɨmeáa nɨweapɨrɨ sɨnɨ aŋwɨ e mɨbɨpa eŋáná nɨpɨkianí̵wárɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

16Poromɨ xexɨrí̵meáíyá niaíwo “Awa yumí̵í áyá eánarɨŋoɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ porisowayá aŋiwámɨ nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ Poromɨ áwaŋí̵ urí̵agɨ 17o porisí̵ womɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íwí̵ sɨkɨŋí̵ ro dɨxí̵ porisí̵ seáyɨ e simónɨŋomɨ xwɨyí̵á wí áwaŋí̵ urɨnɨ nánɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ nipemeámɨ uɨ.” urí̵agɨ 18o íwí̵ sɨkɨŋomɨ nipemeámɨ porisí̵ seáyɨ e wimónɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Poro, gwí̵ ŋweaŋo ‘Eɨnɨ.’ nɨnɨrɨrɨ re nɨrɨŋoɨ, ‘Íwí̵ sɨkɨŋí̵ ro xwɨyí̵á wí dɨxí̵ seáyɨ e simónɨŋomɨ urɨnɨ nánɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ nipemeámɨ uɨ.’ nɨrí̵agɨ nipemeámɨ barɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 19porisí̵yo seáyɨ e wimónɨŋo omɨ we'yo í̵á nɨxɨrɨrɨ nɨmeámɨ aigí̵ wí e nánɨ nurɨ aigí̵pɨ nɨŋweámáná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á joxɨ áwaŋí̵ nɨrɨrí̵pɨ pí xwɨyí̵árɨnɨ?” urí̵agɨ 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judayí̵ xwɨyí̵á ná bɨnɨ sí̵mí̵ e nɨta nuróná re rɨní̵awixɨnɨ, ‘Poromɨ ámɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ bɨ wianí̵nɨŋí̵ nimónɨrane porisí̵yo seáyɨ e wimónɨŋomɨ yapí̵ re ure'wapɨyíwanɨgɨnɨ, “Wí̵áríná joxɨ Poromɨ mebáowane xwɨrɨxí̵ ámɨ bɨ umeaní̵wá nánɨ nɨmeámɨ weapí̵ɨrɨxɨnɨ.” urí̵wanɨgɨnɨ.’ rɨní̵awixɨnɨ. 21Ámá 40 wiárí̵ mu'rogí̵áwa awá ŋwí̵á nɨŋwɨrárɨnɨro sí̵ŋá womɨ dánɨ re rɨní̵awixɨnɨ, ‘Omɨ pɨkíwae' nánɨ aiwá mɨnɨpa erane iniɨgí̵ mɨnɨpa erane e'wanɨgɨnɨ.’ nɨrɨnɨro omɨ pɨkianɨro nánɨ rɨxa yumí̵í áyá neánɨro ŋweaŋagí̵a nánɨ awa nurowáre'napɨro yarɨŋí̵ síáná arí̵á mɨwipanɨ. Awa joxɨ rɨxa re uráná, ‘Wí̵áríná nionɨ Poromɨ soyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ ananɨ nɨmeámɨ weapɨmí̵árɨnɨ.’ uráná nánɨ xɨxenɨ nɨrɨnárɨro wenɨŋí̵ nero ŋweaŋoɨ.” urí̵agɨ 22porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo íwí̵ sɨkɨŋomɨ arí̵á jɨyikí̵ norɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á joxɨ repɨyí̵ nɨnirɨ áwaŋí̵ nɨrí̵í̵pɨ nánɨ ámá womɨ aí ‘Nionɨ omɨ e urí̵ɨnɨ.’ murɨpanɨ.” urowárɨŋɨnigɨnɨ.

Poromɨ Pɨrimiá Piriso tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowiárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23Porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo xegí̵ porisí̵ ámɨná imónɨgí̵áyí̵ wau'mɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí porisí̵ e'í̵ tí̵nɨ mɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ 200 apimɨ ‘Nikí̵nɨrɨ ŋweápoyɨ.’ urɨri osí̵yo nɨŋweámáná mɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ 70 apimɨ ‘Nikí̵nɨrɨ ŋweápoyɨ.’ urɨri wákwɨrɨxá tí̵nɨ mɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ 200 apimɨ ‘Nikí̵nɨrɨ ŋweápoyɨ.’ urɨri nemáná rɨxa árí̵wɨyimɨ 9:00 p.m. imónáná aŋí̵ yoí̵ Sisariayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ upí̵rɨ nánɨ awí eaárí̵piyɨ. 24Osí̵ wí enɨ Poro seáyɨ e e'í̵ nɨŋweámáná unɨ nánɨ nɨmeari omɨ e'í̵ numíga nuro pɨrimiá Piriso tí̵ŋí̵ e wárí̵poyɨ.” nurɨrɨ 25payí̵ re rɨnɨŋí̵ wɨnánɨŋí̵ rí̵wamɨŋí̵ eaŋɨnigɨnɨ,

26“Nionɨ Kirodiasɨ Risiasonɨ payí̵ rɨna pɨrimiá Pirisoxɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nearɨ wí̵re'naparɨŋɨnɨ. Negí̵ ámɨná seáyɨ e imónɨŋoxɨ nionɨ yayí̵ bɨ osimɨnɨ. 27Judayí̵ ámá romɨ í̵á nɨxɨrɨro rɨxa nɨpɨkianɨro yarɨŋagí̵a nionɨ arí̵á ‘Romɨyí̵ worɨnɨ.’ nɨwirí̵ná gí̵ sɨmɨŋí̵ nínarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ mí̵rí̵ nurane omɨ e'í̵ umínɨŋwanigɨnɨ. 28Nionɨ omɨ uxekwí̵moarɨgí̵ápɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨmɨ nánɨ wigí̵ Judayí̵ mebáowa xwɨyí̵á imɨxarɨgí̵e nánɨ nɨmeámɨ nurɨ aiwɨ 29omɨ xwɨyí̵á nuxekwí̵moróná none pɨkipaxí̵ bɨ urɨro gwí̵ yipaxí̵ bɨ urɨro mɨyarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ xwɨyí̵á wigí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ wiwanɨŋí̵yí̵ mɨxí̵ rɨnarɨgí̵ápɨ nánɨnɨ uxekwí̵moarɨŋagí̵a wɨnɨŋanigɨnɨ. 30Ámá wo nɨbɨrɨ áwaŋí̵ re nɨráná, ‘Judayí̵ Poromɨ pɨkianɨro nánɨ yumí̵í mekaxí̵ mearɨŋoɨ.’ nɨráná nionɨ sɨnɨ me' omɨ joxɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨwiowáre'napɨrɨ ámá omɨ uxekwí̵moarɨgí̵áyo sekaxí̵ re urí̵anigɨnɨ, ‘Nuro pɨrimiáoyá sɨŋwí̵ anɨŋe dánɨ uxekwí̵móí̵rɨxɨnɨ.’ urí̵anigɨnɨ. Ayí̵ xwɨyí̵á rɨxa apɨrɨnɨ.”
31Porisowa wigí̵ seáyɨ e wimónɨŋo sekaxí̵ urí̵í̵pa axí̵pɨ nero árí̵wɨyimɨ Poromɨ nɨme'ra nuro aŋí̵ yoí̵ Adipatɨrisɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'moro 32rɨxa wí̵á ónáná porisí̵ sɨkwí̵ tí̵nɨ warɨgí̵áwa xe osí̵yo nɨŋweámáná mɨxí̵ yarɨgí̵áwa Poromɨ ananɨ re dánɨ nɨme'ra ou'poyɨnɨrɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ wigí̵ porisí̵ aŋiwámɨ nánɨ u'agí̵a 33awa nɨme'ra nuro rɨxa Sisariayo nɨre'moro pɨrimiáo tí̵ŋí̵ e nánɨ nuro payí̵ mɨnɨ nɨwiro Poromɨ enɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e nɨwárɨróná “Ayí̵ rorɨnɨ.” urí̵agí̵a 34pɨrimiáo payí̵na nurápɨrɨ rɨxa í̵á nɨrómáná “Ro ámá nionɨ umeŋweaŋáyo dáŋí̵ worí̵anɨ? Mɨ dáŋorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ Poromɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Pɨropenɨsí̵ gɨyo dáŋoxɨrɨnɨ?” urí̵agɨ Poro “Sirisia pɨropenɨsí̵yo dáŋonɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 35o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ananɨrɨnɨ. Ámá joxɨ rɨxekwí̵moarɨgí̵áyí̵ re'mónapáná dɨxí̵ xwɨrɨxí̵ arí̵á simí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ wamɨ sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ gapɨmaní̵ aŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto mɨragiwámɨ nɨŋwɨrárɨro meŋweápoyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK