Acts 24

Piriso Poroyá xwɨrɨxí̵ arí̵á wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Rɨxa sí̵á we' wu' óráná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o, Ananiaso tí̵nɨ Judayí̵ mebá imónɨgí̵áyí̵ wa tí̵nɨ ámá womɨ —O xwɨrɨxí̵ neróná xwɨyí̵á wurɨyarɨŋí̵ worɨnɨ. O xegí̵ yoí̵ Tetarasorɨnɨ. Omɨ nɨwirɨmeámɨ Sisaria nánɨ nɨwero pɨrimiáomɨ nɨwímearo xwɨyí̵á Poromɨ xwɨrɨxí̵ umeanɨro nánɨpɨ urí̵agɨ Poromɨ “Eɨnɨ.” nurɨro o rɨxa báná Tetaraso Poromɨ nuxekwí̵morí̵ná pɨrimiáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Negí̵ ámɨná awiaxí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ Pirisoxɨnɨ, joxɨ neameŋweaŋagɨ nánɨ nene mɨxí̵ bɨ miní̵ kikií̵ánɨ ŋweaŋáná xwiogwí̵ rɨxa obaxí̵ pwe'ɨnigɨnɨ. Joxɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ neŋwɨperɨ nɨneameŋwearí̵ná amɨpí eŋíná dánɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ joxɨyá tí̵nɨ gwí̵ axí̵rí imónɨŋwae'ne neaeyíroiarɨŋagɨ nánɨ agwɨ rɨxa naŋí̵ nimóga warɨŋwɨnɨ. Negí̵ aŋí̵ gɨmɨ gɨmɨ apɨ nɨpɨnɨ e neaiarɨŋo, ayí̵ joxɨnɨ eŋagɨ nánɨ nene nɨjí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ yayí̵ tí̵nɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ ayá wí áxe'má siáráná anɨŋí̵ sinɨnɨgɨnɨrɨ joxɨ neaiiŋí̵pɨ nánɨ ayá wí rɨrɨmɨme'ɨnɨ. Sa wauní̵ rɨxɨŋí̵ rɨpɨnɨ orɨrɨmɨnɨ, ‘Joxɨ ayá nɨnearɨmɨxɨrɨ pí̵ne' bɨ onɨrí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaneɨ.’ orɨrɨmɨnɨ. Ámá Poroyɨ rɨnɨŋí̵ royí̵ sí̵wí arí̵kiónɨŋí̵ neaikárarɨŋorɨnɨ. Negí̵ Judayí̵ xwí̵á nɨyonɨ ŋweagí̵áyo mɨxí̵ e'pí̵mɨxamoarɨŋorɨnɨ. Negí̵ ámá arí̵owa nɨneaíwapɨya bɨgí̵ápɨ arí̵á nikeamoro yoí̵ sɨŋí̵ Nasaretene nɨrɨnɨro kumɨxɨnayíí̵ápɨ, ayí̵ o mí̵kí̵ ikiŋí̵rɨnɨ. Negí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwá aí xórórí̵ emɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane'ná í̵á xɨrɨŋwanigɨnɨ. [Negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eanɨŋí̵pɨ rɨnɨŋí̵pa xwɨrɨxí̵ oumeaneyɨnɨrane í̵á xɨrí̵agwɨ aiwɨ porisí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ Risiasoyɨ rɨnɨŋo mɨxí̵ nimónɨmɨ nɨbɨrɨ eŋí̵ neánɨrɨ omɨ xí̵o nɨnearápɨwerɨ sekaxí̵ re nearɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá romɨ xwɨrɨxí̵ umeanɨrɨ e'í̵áyí̵ne' pɨrimiáo sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ ume'í̵rɨxɨnɨ.’ nearowárí̵agɨ nánɨ barɨŋwɨnɨ.] Ayɨnánɨ amɨpí none rɨrarɨŋwápɨ nánɨ xewanɨŋoxɨ yarɨŋí̵ nɨwia nurɨŋí̵pimɨ dánɨ ananɨ none uxekwí̵moarɨŋwápɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨrí̵ɨnɨ.” Tetaraso e nurɨrɨ Judayowa enɨ Poromɨ nuxekwí̵moro pɨrimiáomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Amɨpí Poro nánɨ rɨrí̵í̵pɨ neparɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

10 Pɨrimiáo Poro rɨxa xwɨyí̵á orɨnɨrɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnáná Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ámá gwí̵ rɨrímɨ nɨmeŋwearɨ xwɨrɨxí̵ nɨmeámɨ bayíí̵áyo arí̵á nɨwie'ra warí̵ná xwiogwí̵ obaxí̵ rɨmu'roŋoxɨ eŋagɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ joxɨyá sɨŋwí̵yo dánɨ xwɨyí̵á wákwínɨmɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná ‘Ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ yayí̵ ninarɨnɨ. 11 Ámá rowa re rɨrɨpaxí̵rɨnɨ, ‘O Gorɨxomɨ yayí̵ wimɨnɨrɨ nánɨ Jerusaremɨyo re'moŋe dánɨ sí̵á ayá wí marí̵áɨ, we' wu'kau' sɨkwí̵ wau'nɨ wórí̵ɨnigɨnɨ.’ rɨrɨpaxí̵rɨnɨ. 12 Nionɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨranɨ, rotu' aŋí̵yo dánɨranɨ, aŋí̵ apimɨ wí e dánɨranɨ, wa tí̵nɨ xwɨyí̵á mɨxí̵ rɨnarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro mɨxí̵ e'pí̵mɨxamoarɨŋagɨ nɨnanɨro megí̵awixɨnɨ. 13 Agwɨ nɨxekwí̵moarɨgí̵á reŋí̵pɨyí̵ pɨrimiáoxɨ ‘Nepaxɨnɨ.’ yaiwirɨ nánɨ enɨ mí̵kí̵ bɨ sɨwá sipaxí̵ mimónɨŋoɨ. 14 E nerɨ aí awa rɨrí̵á rɨpɨnɨ, ayí̵ neparɨnɨ. Nionɨ Ŋwí̵á negí̵ arí̵owa xɨdagí̵omɨ nuxí̵dɨrí̵ná Óí̵ Gorɨxomɨ xí̵darɨgí̵áyiyɨ rɨnɨŋí̵yimɨ dánɨ xí̵darɨŋárɨnɨ. Ámá óí̵ ayimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ awa re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Negí̵ arí̵owa nɨneaíwapɨya bɨgí̵ápɨ arí̵á nikeamoro pí̵nɨ wiárɨgí̵árɨnɨ.’ rarɨŋagí̵a aí nionɨ sɨnɨ amɨpí negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ amɨpí wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ eŋɨnɨ. 15 ‘Ámá pegí̵áyí̵ ní̵nɨ we' rónɨgí̵áyí̵ranɨ, uyí̵nií̵ egí̵áyí̵ranɨ, ní̵nɨ ámɨ nɨwiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋɨnɨ. Wiwanɨŋowa enɨ axí̵pɨ e nɨyaiwiro dɨŋí̵ ukɨkayoŋoɨ. 16 Nionɨ dɨŋí̵ e nɨyaiwirɨ nukɨkayorɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨranɨ, ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨranɨ, pí pí nerí̵ná ayá sɨpí mɨnipa oenɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ we' nɨrónɨrɨ oemɨnɨrɨ yarɨŋárɨnɨ. 17 Wí e emeagáonɨ xwiogwí̵ wí rɨxa nɨmu'róí̵mɨ ámɨ gí̵ aŋí̵ e nánɨ nɨbɨrɨ nɨgwí̵ bɨ gí̵ ámá gwí̵ axí̵rí imónɨgí̵áyí̵yá uyípeayí̵yo mɨnɨ wirɨ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá nɨwiirɨ e'ɨmɨgɨnɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ 18 rɨxa xwɨraimɨmí̵ ninɨŋí̵pɨ anɨpá e'wɨnɨgɨnɨrɨ yarɨŋwápɨ nɨyárɨmáná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwámɨ nɨpáwirɨ e e'ɨmɨgɨnɨrɨ bɨŋápɨ yarí̵ná ayí̵ sɨŋwí̵ nanɨmeagí̵awixɨnɨ. Sɨŋwí̵ nanɨmeááná nionɨ ámá ayá wí tí̵nɨ epí̵royí̵ nerɨ sɨmɨmiákwí̵ me' aga kikií̵á yarɨŋagɨ aí Judayí̵ Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ wí 19 — Ayí̵ nionɨ nánɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵gí̵áyí̵ eŋánáyí̵, nɨbɨro joxɨyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ re dánɨ nɨnɨxekwí̵moro sɨŋwɨrɨyí̵, naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ e'í̵rɨnɨ. 20 Ayí̵ joxɨ tí̵ŋí̵ re mɨbɨpa e'agí̵a nánɨ nionɨ Jerusaremɨyo mebáowa awí eánɨgí̵e dánɨ xwɨrɨxí̵ nɨnɨmeróná xwɨrɨxí̵ nápɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵ápɨ nánɨ re rogí̵á rowa wiwanɨŋowa áwaŋí̵ ‘Ná ripɨrɨnɨ.’ orɨrí̵poyɨ. 21 Mepa oeŋwɨrɨyí̵, awa Jerusaremɨyo dánɨ xwɨrɨxí̵ nɨmearí̵ná xwɨyí̵á nionɨ ímí̵ tí̵nɨ re urɨŋá rɨpɨnɨ ‘Nionɨ “Ámá pegí̵áyí̵ ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ kɨkayoŋagɨ nánɨ agwɨ soyí̵ne' xwɨrɨxí̵ nɨmearɨŋoɨ.’ urɨŋá apɨnɨ nánɨ joxɨyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ nɨxekwí̵mopaxí̵rɨnɨ.” 22 Poro e urí̵agɨ aí pɨrimiá Piriso ámá Óí̵ Gorɨxo Tí̵ámɨnɨyɨ rɨnɨŋí̵yimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ nánɨ bɨ nɨjí̵á imóní̵í̵ eŋagɨ nánɨ sí̵á xwɨrɨxí̵ píránɨŋí̵ wimɨxɨní̵áyi nánɨ ná jí̵e nɨta nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Porisí̵ seáyɨ e imónɨŋo, Risiaso weapáná segí̵ xwɨrɨxí̵ píránɨŋí̵ seaimɨxɨyimí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 23 porisí̵ Poromɨ awí mearoarɨŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ omɨ awí nɨmearorɨ aiwɨ gwí̵nɨ mɨyárɨpa e'ɨrɨxɨnɨ. Xe erɨrí̵ó eme'wɨnɨgɨnɨ. Xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyí̵ omɨ arɨrá wianɨro bánáyí̵, pí̵rí̵ murakipanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Piriso tí̵nɨ xiepí Dɨrusiraí tí̵nɨ Poromɨ arí̵á wigí̵í nánɨrɨnɨ.

24 Sí̵á wí rɨxa nórɨmáná eŋáná Piriso tí̵nɨ xiepí Dɨrusiraí —Í Judayí̵ apɨxí̵ wírɨnɨ. Í tí̵nɨ ípau' Poromɨ awí mearogí̵e nɨre'mori “Ámá wa omɨ nɨmeámɨ obí̵poyɨ.” nurɨrɨ Poro rɨxa nɨbɨrɨ “Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná, ayí̵ apɨrɨnɨ.” repɨyí̵ nɨwie'ra warɨŋagɨ arí̵á wiarí̵ná 25 o “We' rónɨŋí̵ nerí̵ná, ayí̵ apɨrɨnɨ.” urɨrɨ “Nɨpí̵reánɨrɨ nerí̵ná, ayí̵ apɨrɨnɨ.” urɨrɨ “Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ nerí̵ná, ayí̵ apɨrɨnɨ.” urɨrɨ yarí̵ná Piriso rɨxa wáyí̵ winí̵agɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ámɨ awí rɨmearoarɨgí̵e nánɨ uɨ. Rí̵we'ná nionɨ ámɨ ananɨ arí̵á simí̵a nánɨ nɨnimónɨrí̵ná ‘Eɨnɨ.’ rɨrɨmí̵árɨnɨ.” nurárɨmɨ 26 nɨŋwearí̵ná Poro nɨgwí̵ bɨ oniapɨnɨrɨ dɨŋí̵ e nukɨkayorɨ waíní̵ waíná re yayagí̵rɨnɨ. “Ámá wa Poromɨ nɨwirɨmeámɨ obí̵poyɨ.” nurɨrɨ Poro báná o tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnayagí̵írɨnɨ. 27 E yayarí̵ná xwiogwí̵ wau' rɨxa pwe'áná ámá sɨŋí̵ wo, xegí̵ yoí̵ Posiasɨ Pesɨtasoyɨ rɨnɨŋo pɨrimiáo nimónɨrɨ Piriso imónɨŋí̵pɨ urápáná Piriso re eŋɨnigɨnɨ. Judayí̵ nionɨ nánɨ yayí̵ owiní̵poyɨnɨrɨ wíwapɨyimɨnɨrɨ nánɨ Poro xe gwí̵ oŋweanɨrɨ wárɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK