Acts 25

Poro Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyo xwɨrɨxí̵ píránɨŋí̵ nimɨxɨyíwɨnɨgɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Pesɨtaso, pɨrimiá sɨŋí̵ imónɨŋo pɨropenɨsí̵ o meŋweaní̵yo nɨre'mómáná rɨxa sí̵á wɨyau' wɨyi óráná aŋí̵ Sisaria rɨnɨŋí̵pimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirɨ re'móáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ wigí̵ seáyɨ e wimónɨgí̵áwa tí̵nɨ omɨ nɨwímearo Poro nánɨ áwaŋí̵ nurɨróná nuxekwí̵moayiro awayinɨ rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Poromɨ negí̵ neaimónarɨŋí̵pɨ wianɨ nánɨ ananɨ ‘Oyɨ!’ nearɨre'ɨnɨ? ‘Poromɨ Jerusaremɨ tí̵ŋí̵ re nánɨ wa nɨmeámɨ yapí̵í̵rɨxɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” nurɨro ayí̵ ínɨmɨ “Óí̵ e áyá neánɨrane pɨkíwanɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro e urí̵agí̵a aiwɨ Pesɨtaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Poro sɨnɨ Sisaria gwí̵ ŋweanɨ. Niɨwanɨŋonɨ e nánɨ umí̵a nánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ. Ayɨnánɨ segí̵ Judayí̵ne' seáyɨ e seaimónɨgí̵áwa nionɨ tí̵nɨ nawínɨ u'wanɨgɨnɨ. Ámá o í̵wí̵ seaikárɨŋo eŋánáyí̵, ananɨ xwɨyí̵á umearɨpí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pɨrimiá Pesɨtaso e nurí̵nɨrí̵ná sí̵á we' wu'kau'ranɨ, we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' woranɨ, sɨnɨ mɨmu'roŋáná Jerusaremɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Sisaria nánɨ nɨwerɨ e nɨre'morɨ sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ siá íkwiaŋwí̵ xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵ánamɨ e'í̵ nɨŋweámáná sekaxí̵ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Poromɨ nɨwirɨmeámɨ bí̵poyɨ.” urowáráná wa nuro Poromɨ nɨmeámɨ báná Judayí̵ Jerusaremɨ dánɨ weapí̵áyí̵ Poromɨ mɨdɨmɨdánɨ nɨrówapɨmáná xwɨyí̵á mɨwákwínɨpaxí̵ imónɨŋí̵ ayá wí nuxekwí̵moayiro aiwɨ Pɨrimiáo “Neparɨnɨ.” yaiwinɨ nánɨ mí̵kí̵ bɨ sɨwá wipaxí̵ mimónɨpa egí̵awixɨnɨ. E yarí̵ná Poro xwɨyí̵á owákwínɨmɨnɨrɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ negí̵ Judayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ bɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkí erɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ enɨ xórórí̵ bɨ me' erɨ Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisaomɨ enɨ sɨpí bɨ mɨwikárí̵ erɨ eŋárɨnɨ.” urí̵agɨ ai pɨrimiá Pesɨtaso Judayí̵ xí̵o nánɨ yayí̵ owiní̵poyɨnɨrɨ Poromɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨxí̵ xwɨrɨxí̵ Jerusaremɨ dánɨ arí̵á sirɨ xwɨyí̵á awa rɨxekwí̵moarɨgí̵ápɨ eyeyírómí̵ erɨ emí̵a nánɨ ‘E nánɨ ananɨ oumɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agɨ aí 10 Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Siá íkwiaŋwí̵ xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵á Sisaoyá maŋí̵yo dánɨ imɨxárɨnɨŋí̵ rɨnamɨ dánɨ xwɨrɨxí̵ nɨnɨmepaxí̵ imónɨŋe rɨxa re roŋɨnɨ. Ayí̵ wí e dánɨ xwɨrɨxí̵ ananɨ nɨmepaxí̵ mimónɨnɨ. Joxɨ nɨjí̵árɨnɨ. Nionɨ gí̵ Judayo í̵wí̵ bɨ mɨwikárɨŋanigɨnɨ. 11 Í̵wí̵ erɨ sɨpí imónɨŋí̵ nɨpɨkipaxí̵pɨ bɨ erɨ eŋáonɨ eŋánáyí̵, ‘Mɨnɨpɨkipanɨ.’ rɨpaxonɨmanɨ. E nerɨ aí awa xwɨrɨxí̵ nɨmearɨgí̵ápɨ mí̵kí̵ mayí̵ imónɨŋánáyí̵, ámá wo awa omɨ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ owípoyɨnɨrɨ mɨnɨ nɨwipaxí̵ mimónɨnɨ. Ayɨnánɨ yarɨŋí̵ re osimɨnɨ, ‘Mɨxí̵ ináyí̵ Sisao xewanɨŋo nɨgí̵ xwɨrɨxí̵ arí̵á níwɨnɨgɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ 12 pɨrimiá Pesɨtaso xegí̵ gapɨmaní̵ yarɨŋí̵ wiemeaní̵a nánɨ ínɨmɨ wurí̵nɨgí̵á wa tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨnɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Sisao arí̵á níwɨnɨgɨnɨ.’ rí̵í̵yí̵ nánɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ rɨrowáraní̵wárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Poro nánɨ Pesɨtaso Agɨripaomɨ áwaŋí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13 Rɨxa sí̵á wí órí̵í̵mɨ eŋáná Judayí̵yá mɨxí̵ ináyí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Agɨripaoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ xexɨrí̵meáí Benaisí tí̵nɨ ípau' pɨrimiá sɨŋí̵ Pesɨtasomɨ yayí̵ owiaiyɨnɨrɨ Sisaria nánɨ nɨbɨri e neri 14 sí̵á obaxí̵ e ŋweaŋáná pɨrimiá Pesɨtaso xwɨrɨxí̵ Poroyá nánɨ mɨxí̵ ináyí̵ Agɨripaomɨ áwaŋí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo, Piriso gwí̵ ŋwɨrárago ŋweanɨ. 15 Nionɨ Jerusaremɨyo nánɨ nurɨ urí̵nɨŋáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Judayí̵ wigí̵ mebáowa tí̵nɨ omɨ xwɨyí̵á nuxekwí̵moro re nɨrɨgí̵awixɨnɨ, ‘Joxɨ omɨ “Nepa sɨpí ayɨkwí̵ mɨwikárɨŋoxɨrɨnɨ.” nurɨrɨ negí̵ neaimónarɨŋí̵pɨ wianɨ nánɨ neaiapeɨ.’ nɨrí̵agí̵a aí 16 nionɨ awamɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Romɨyene re yarɨŋwámanɨ. Ámá xí̵omɨ uxekwí̵moarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ sɨnɨ nawínɨ axí̵ e awí neánɨro omɨ xwɨyí̵á ayí̵ uxekwí̵moarɨgí̵ápɨ nánɨ wákwínɨmɨnɨrɨ sɨnɨ mɨrɨpa eŋáná amíná ámá wigí̵ wimónarɨŋí̵pɨ xe owípoyɨnɨrɨ wiarɨŋwámanɨ.’ urɨŋanigɨnɨ. 17 Ayɨnánɨ awa re nánɨ nɨweapɨro awí eánáná nionɨ sɨnɨ me' wí̵ápɨ tí̵nɨ xwɨrɨxí̵ nánɨ siá íkwiaŋwí̵namɨ e'í̵ nɨŋweámáná wamɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Ámá omɨ nɨwirɨmeámɨ bí̵poyɨ.’ urí̵agɨ 18 omɨ nɨmeámɨ báná uxekwí̵moarɨgí̵áwa e'í̵ nɨroro nuxekwí̵moróná í̵wí̵ mɨwákwínɨpaxí̵ imónɨŋí̵ nionɨ ‘Apɨ nánɨ uxekwí̵mopí̵rɨre'oɨ?’ yaiwiŋápɨ nánɨ muxekwí̵mó nero 19 sa wigí̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ nɨme'pero ‘Apɨ nerí̵ná apɨ nerí̵ná, ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ rɨnarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨxí̵ rɨnɨro ámá pɨyí̵ wo Jisasoyɨ rɨnɨŋo —O nánɨ Poro ‘Sɨnɨ sɨŋí̵ ŋweanɨ.’ rarɨŋorɨnɨ. O nánɨ mɨxí̵ rɨnɨro egí̵awixɨnɨ. 20 E yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nionɨ re yaiwiŋanigɨnɨ, ‘Xwɨrɨxí̵ nápɨ nɨjí̵á imónɨmɨ nánɨ arɨge nerɨ píránɨŋí̵ yarɨŋí̵ wiayimɨnɨre'ɨnɨ?’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ ududí̵ ninarɨŋagɨ nánɨ omɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Nionɨ dɨxí̵ xwɨrɨxí̵ Jerusaremɨ dánɨ arí̵á sirɨ xwɨyí̵á awa rɨxekwí̵moarɨgí̵ápɨ eyeyírómí̵ erɨ emí̵a nánɨ “E nánɨ ananɨ oyimɨnɨ.” rɨsimónarɨnɨ?’ urí̵agɨ aí 21 Poro yarɨŋí̵ re niŋɨnigɨnɨ, ‘ “Mɨxí̵ ináyí̵ Sisao xewanɨŋo gí̵ xwɨrɨxí̵ arí̵á niní̵a nánɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ onɨmeŋweanɨ.” nimónarɨnɨ.’ nɨrí̵agɨ porisí̵ wamɨ sekaxí̵ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Nionɨ Sisao tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨmí̵ae' nánɨ awí mearóí̵rɨxɨnɨ.’ urɨŋanigɨnɨ.” Pɨrimiá Pesɨtaso e urí̵agɨ 22 Agɨripao re urɨŋɨnigɨnɨ, “‘Nionɨ enɨ ámá omɨ arí̵á bɨ owimɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ “Wí̵áríná joxɨ enɨ ananɨ arí̵á wirí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Agɨripao tí̵nɨ Benaisí tí̵nɨ Poromɨ arí̵á wigí̵í nánɨrɨnɨ.

23 Sá wegí̵á wí̵ápɨ tí̵nɨ Agɨripao tí̵nɨ Benaisí tí̵nɨ ípau' okiyí̵á niní̵isáná wá nimónɨga wigí̵ aŋí̵ xwe' awí eánarɨgí̵iwámɨ nɨpáwiri porisí̵yo seáyɨ e wimónɨgí̵áwa tí̵nɨ ámá aŋí̵ apimɨ seáyɨ e nimónɨrɨ meŋweagí̵áwa tí̵nɨ enɨ nawínɨ nɨpáwiro e'í̵ ŋweaŋáná pɨrimiá Pesɨtaso wamɨ sekaxí̵ nurɨrɨ Poromɨ rɨxa nɨwirɨmeámɨ báná 24 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Agɨripaoxɨ tí̵nɨ ámá ní̵nɨ yawawi tí̵nɨ re awí eánɨgí̵áyí̵ne' tí̵nɨ xwɨyí̵á bɨ osearɨmɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro nánɨ Judayí̵ ní̵nɨ nionɨ aŋí̵ rɨpimɨ ŋweaŋánáranɨ, Jerusaremɨ nánɨ u'ánáranɨ, gí̵ arí̵á eŋae' dánɨ ímɨ tí̵nɨ ‘ “Xe sɨŋí̵ ounɨ.” mɨneaimónarɨnɨ.’ nɨrayarɨgí̵á romɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. 25 Omɨ yarɨŋí̵ nɨwia nurɨ aiwɨ í̵wí̵ o eŋí̵pɨ nánɨ pɨkipaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ nánɨ pí̵á megɨnárɨŋanigɨnɨ. Xewanɨŋo ‘Sisao xwɨrɨxí̵ nionɨyá arí̵á níwɨnɨgɨnɨ.’ nɨrí̵agɨ nánɨ nionɨ omɨ Sisao tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨmí̵a nánɨ rɨxa rárɨŋárɨnɨ. 26 E nerɨ aí xwɨyí̵á negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ ámɨná Sisao nánɨ ‘Poro e eŋí̵rɨnɨ. E eŋí̵rɨnɨ.’ nɨrɨrɨ payí̵ nearɨ wiowárɨmí̵a nánɨpɨ sɨnɨ pí̵á nɨmegɨnɨrɨ nánɨ nionɨ omɨ ámá nɨyí̵ne'nɨ yarɨŋí̵ wiayiro mɨxí̵ ináyí̵ Agɨripaoxɨ aŋɨpaxí̵ wiayirɨ mí̵kí̵ iperɨ epí̵rí̵pimɨ dánɨ o xwɨyí̵á nionɨ ananɨ payí̵ eapaxí̵ bɨ searɨnɨ nánɨ omɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ re nánɨ ‘Eɨnɨ.’ urí̵ɨnɨ. 27 Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. ‘Gwí̵ ŋweaŋí̵ wo xí̵omɨ uxekwí̵moarɨgí̵ápɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ meá sa nɨwiowárɨrí̵náyí̵, ayí̵ xaxánɨŋí̵ nerɨ emí̵ɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK