Acts 26

1Agɨripao Poromɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨxí̵ enɨ ananɨ reɨ.” urí̵agɨ Poro we' nɨmómáná xwɨyí̵á wákwínɨmɨnɨrɨ nánɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, 2“Mɨxí̵ ináyí̵ Agɨripaoxɨnɨ, joxɨ sɨwí̵ Judayene yarɨŋwápɨ ní̵nɨ nɨjí̵á erɨ nene ‘Apɨ nerí̵náyí̵, Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋwɨnɨ.’ nɨrɨnɨrane dɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ moarɨwápɨ nánɨ nɨjí̵á erɨ eŋɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ aga nɨjí̵á xɨxenɨ imónɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ nionɨ joxɨ arí̵á eŋe dánɨ amɨpí Judayí̵ nɨxekwí̵moarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨwákwínɨmɨnɨrɨ rɨmɨ nánɨ aga yayí̵ ninarɨnɨ. Ayɨnánɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ rɨpɨ orɨrɨmɨnɨ, ‘Gí̵ xwɨyí̵á nɨwákwínɨmɨnɨrɨ rarɨŋápɨ joxɨ arí̵á nɨnirí̵ná anɨŋí̵ mɨsinɨpa oenɨ.’ nimónarɨnɨ.

4Nionɨ eŋíná sɨnɨ onɨmiáíná dánɨ agwɨ re nánɨ ne'ra bɨŋápɨ nánɨ Judayí̵ ní̵nɨ nɨjí̵árɨnɨ. Oníná dánɨ gí̵ gwí̵ axí̵rí imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearɨ Jerusaremɨ dánɨ xwe' iwiaroŋárɨnɨ. 5Eŋíná dánɨ nionɨ Parisiyí̵ —Judayí̵ Gorɨxomɨ oxí̵daneyɨnɨro neróná dɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ bɨ bɨ moarɨgí̵ápimɨ dánɨ gwí̵ nɨmóga ugí̵á ayí̵ ayo nɨyonɨ Parisiyɨ rɨnɨgí̵áyí̵ ŋwí̵á xeŋwɨrárɨnɨgí̵ápɨ wínɨyí̵yáyo seáyɨ e mu'ronɨ. Ayí̵ Gorɨxomɨ nɨxí̵dɨróná yarɨgí̵ápa nionɨ enɨ nɨxí̵da bɨŋápɨ nánɨ Judayí̵ ní̵nɨ nɨjí̵árɨnɨ. Ámá ayí̵ ‘Áwaŋí̵ oraneyɨ.’ nɨwimónɨrí̵náyí̵, ‘Nepa Poro e yagorɨnɨ.’ nɨrɨpaxí̵rɨnɨ. 6Agwɨ nionɨ Gorɨxo negí̵ arí̵owamɨ nurɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵yo tɨnɨŋí̵pɨ nánɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ nánɨ ayí̵ xwɨyí̵á nɨmeararɨŋoɨ. 7Negí̵ Judayí̵ gwí̵ wɨrí̵ wɨrí we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' enɨ ikwáwɨyimɨranɨ, árí̵wɨyimɨranɨ, íníná Gorɨxomɨ yayí̵ umero xí̵dɨro neróná re nɨyaiwiro nánɨ, ‘Nene Gorɨxo negí̵ arí̵owamɨ nurɨrɨ sí̵mɨmaŋí̵yo tɨnɨŋí̵pɨ imónanɨ nánɨ e'wanɨgɨnɨ.’ nɨyaiwiro nánɨ dɨŋí̵ axí̵pɨ ukɨkayoŋoɨ. Mɨxí̵ ináyoxɨnɨ, axí̵ apɨ nánɨ nionɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ nánɨ nɨgí̵ Judayí̵ xwɨyí̵á nɨxekwí̵moarɨŋoɨ. 8Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ pegí̵áyí̵ wiápí̵nɨmeaarɨgí̵ápɨ nánɨ seyí̵ne' pí nánɨ ‘Wí “Neparɨnɨ.” yaiwipaxí̵ mimónɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵árɨnɨ?

9Eŋíná niɨwanɨŋonɨ enɨ re yaiwiagáonɨrɨnɨ, ‘Yoí̵ Nasaretɨ dáŋí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ xe oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Xwɨrí̵á oikɨxe'mɨnɨrɨ nánɨ ayá wí nerí̵ná, ayí̵ naŋí̵ yarɨŋɨnɨ.’ yaiwiagáonɨrɨnɨ. 10E nɨyaiwirɨŋí̵yo dánɨ Jerusaremɨyo rɨpɨ yagárɨnɨ. Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa ‘Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo gwí̵ yipaxoxɨrɨnɨ.’ nɨnɨrɨro nɨrí̵peááná nionɨ nurɨ ayo gwí̵ yemerɨ gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨrɨ nerí̵ná apɨnɨ yagámanɨ. Xwɨrɨxí̵ numerane'ná ‘Opɨkípoyɨ.’ rí̵áyí̵ tí̵nɨ nionɨ enɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ ‘Opɨkípoyɨ.’ ragárɨnɨ. 11Rotu' aŋí̵ ayí̵ ayo nɨpáwiemerɨ rí̵nɨŋí̵ nɨwiemerí̵ná ‘Jisasomɨ sɨnɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋwɨnɨ.’ nɨrɨro ikayí̵wí̵ umearí̵poyɨnɨrɨ wíwapɨyagárɨnɨ. Nionɨ ámá ayí̵ nánɨ wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nónarɨŋagɨ nánɨ ayí̵ nuro e'máyí̵ aŋí̵mɨ aí ŋweaŋáná nionɨ enɨ nu'mɨ nurɨ í̵á nɨxɨra wagárɨnɨ.

Poro “Nionɨ apɨ nɨwɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ kɨnɨmónɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12“Mɨxí̵ ináyoxɨnɨ, nionɨ e ne'ra nurí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa nionɨ Damasɨkasɨ nánɨ nurɨ ámá aŋí̵ apimɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo enɨ í̵á xɨrí̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨnɨrí̵pearo payí̵ nearo niapowáráná nionɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ nurɨ sɨnɨ óí̵yo nurí̵ná rɨxa ikwawedí̵ eŋáná wí̵á bɨ aŋí̵namɨ dánɨ ókie'napí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sogwí̵ wí̵á nókirí̵ná anarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ marí̵áɨ, aga seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ mɨdɨmɨdánɨ nókiárí̵agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Nionɨnɨ marí̵áɨ, ámá nionɨ tí̵nɨ ugí̵áwa enɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. 14Nɨnonenɨ xwí̵áyo nɨpí̵kínɨmeámáná nionɨ arí̵á wíáyí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ xwɨyí̵á bɨ re rɨne'napí̵agɨ wiŋanigɨnɨ, ‘Soroxɨnɨ, Soroxɨnɨ, joxɨ pí nánɨ nionɨ xeanɨŋí̵ nikárarɨŋɨnɨ? Joxɨ Jisasomɨ rí̵nɨŋí̵ owimɨnɨrɨ nerí̵ná jɨwanɨŋoxɨ ayɨŋwí̵nɨŋí̵ omónarɨŋɨnɨ.’ rɨne'napí̵agɨ arí̵á nɨwirɨ 15yarɨŋí̵ re wiŋanigɨnɨ, ‘Ámɨnáoxɨnɨ, goxɨrɨnɨ?’ urí̵agɨ o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ Jisasonɨ joxɨ xeanɨŋí̵ nikárarɨŋonɨrɨnɨ. 16E nerɨ aí joxɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ e'í̵ roɨ. Nionɨ rɨpɨ emɨ nánɨ joxɨ tí̵ámɨnɨ simóní̵ɨnɨ. Joxɨ nionɨ nánɨ ámáyo wáí̵ nurɨyemerɨ agwɨ sɨŋwí̵ nanarɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨrí̵a nánɨ rɨrí̵peáɨnɨ. Apɨnɨ áwaŋí̵ urɨrí̵a nánɨ marí̵áɨ, amɨpí rí̵wí̵yo sɨwá simí̵ápɨ nánɨ enɨ áwaŋí̵ urɨrí̵a nánɨ rɨrí̵peáɨnɨ. 17Nionɨ dɨxí̵ gwí̵ axí̵rí imónɨgí̵áyí̵ sɨpí sikáranɨro yarí̵ná e'í̵ rɨmínɨrɨ e'máyí̵ —Ayí̵ joxɨ nionɨ nánɨ wáí̵ urɨrí̵a nánɨ rɨrowárɨmí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ sɨpí sikáranɨro yarí̵ná e'í̵ rɨmínɨrɨ simí̵árɨnɨ. 18Ayí̵ rɨpɨ nánɨ joxɨ e'máyí̵ tí̵ámɨnɨ rɨrowárɨmí̵árɨnɨ. Joxɨ wáí̵ nura warɨŋí̵pimɨ dánɨ ayí̵ nɨwiápí̵nɨmearo sɨŋwí̵nɨŋí̵ noxoaro wigí̵ nerí̵ná sí̵á yinɨŋí̵mɨnɨ yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wí̵á ónɨŋí̵mɨnɨ nánɨ kɨnɨmónɨro Seteno meŋweaŋí̵mɨ dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Gorɨxo meŋweaŋí̵mɨnɨ kɨnɨmónɨro yarí̵ná nionɨ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ wiirɨ ámá nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro nánɨ nionɨ gí̵ imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ kumɨxárɨrɨ emí̵a nánɨ joxɨ e'máyí̵ tí̵ámɨnɨ rɨrowárɨmí̵árɨnɨ.’ nɨrɨŋɨnigɨnɨ.” nurɨrɨ 19re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Agɨripaoxɨnɨ, ayɨnánɨ orɨŋá aŋí̵namɨ dánɨ nɨpáre'napí̵í̵pɨ wí pí̵rí̵ mɨwiaíkí nerɨ 20re ne'ra uŋárɨnɨ. Iwamí̵ó Damasɨkasɨyo dánɨ ure'wapɨyirɨ Jerusaremɨ dánɨ enɨ ure'wapɨyirɨ Judia pɨropenɨsí̵yo nɨyonɨ dánɨ ure'wapɨyemerɨ e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨ enɨ ure'wapɨyemerɨ nerí̵ná re nura uŋárɨnɨ, ‘Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro Gorɨxo tí̵ámɨnɨ ukɨnɨmónɨro nero ámá sɨŋwí̵ nɨseanaxí̵dɨmerí̵ná “Wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rɨxa rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?” seaiaiwipaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ.’ nura uŋárɨnɨ. 21Nionɨ e ne'ra uŋáonɨ eŋagɨ nánɨ Judayí̵ wí nɨwiápí̵nɨmearo aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwámɨ dánɨ í̵á nɨnɨxɨrɨro nɨpɨkianɨro e'agí̵a aiwɨ 22Gorɨxo arɨrá níí̵ eŋagɨ nánɨ agwɨ nionɨ onɨxwe'yí̵ne' sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ e'í̵ nɨrómáná ‘Wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ Moseso tí̵nɨ “E nimónɨní̵árɨnɨ.” ragí̵ápɨnɨ rɨxa imónɨŋí̵rɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 23‘Awa re ragí̵árɨnɨ, “Ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵omɨ rí̵nɨŋí̵ wímeaní̵árɨnɨ.” nɨrɨro ámɨ rɨpɨ ragí̵árɨnɨ, “Xewanɨŋo xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeaní̵á eŋagɨ nánɨ o iwamí̵ó xwɨyí̵á wí̵ánɨŋí̵ imónɨŋí̵ Gorɨxo ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵ápɨ nánɨ Judayo tí̵nɨ e'máyo tí̵nɨ wáí̵ urɨní̵árɨnɨ.” ragí̵ápɨ rɨxa axí̵pɨ e imónɨŋí̵rɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

24Poro xwɨyí̵á wákwínɨmɨnɨrɨ nánɨ e nura warí̵ná pɨrimiáo Pesɨtaso ímí̵ tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Poroxɨnɨ, joxɨ xaxá nerɨ rarɨŋɨnɨ. Dɨxí̵ nɨjí̵á xwe' imónɨŋí̵pɨ xaxá rɨmearɨnɨ.” urí̵agɨ aí 25Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨná seáyɨ e imónɨŋí̵ Pesɨtasoxɨnɨ, nionɨ xaxá nerɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ seararɨŋɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyínɨmáná seararɨŋɨnɨ. 26Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ ro amɨpí nionɨ seararɨŋápɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánarɨnɨ. Apɨ, ayí̵ ínɨmɨ pí̵ní̵ mimónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ‘Omɨ wiárí̵ mɨmu'ropaxí̵ imónɨnɨ.’ nimónarɨŋagɨ nánɨ omɨ nɨtamí̵xwí̵nɨrɨ murí̵ nɨpɨnɨ repɨyí̵ nɨwie'ra warɨŋɨnɨ.” Pesɨtasomɨ e nurɨmáná 27re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Agɨripaoxɨnɨ, ‘Wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eaagí̵ápɨ nepa rɨnɨnɨ.’ rɨyaiwiŋɨnɨ? Joxɨ dɨŋí̵ e yaiwiŋoxɨ eŋagɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 28Agɨripao Poromɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Axínánɨ ná bɨnɨ nɨnɨrɨrí̵ná ‘O Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵ropaxorɨnɨ.’ rɨniaiwiarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 29Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ‘Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ bɨ oseaurɨyimɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. Joxɨ nánɨnɨ marí̵áɨ, ámá sí̵á rɨyimɨ arí̵á niarɨgí̵á ní̵nɨ nionɨ ná bɨnɨ searánáranɨ, anɨŋí̵ miní̵ searánáranɨ, nionɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋápa nɨyí̵ne'nɨ enɨ axí̵pɨ nɨwɨkwí̵roro nionɨ imónɨŋápa axí̵pɨ oimóní̵poyɨnɨrɨ nimónarɨnɨ. Nionɨ gwí̵ nɨyigí̵á rɨpɨ seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ oseayípoyɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

30Mɨxí̵ ináyo tí̵nɨ pɨrimiáo tí̵nɨ Benaisí tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo ámá ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ e'í̵ ŋweagí̵áyí̵ enɨ nɨwiápí̵nɨmearo 31wiwɨnɨ wí e e'í̵ nɨrómáná re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá o ananɨ nɨpɨkipí̵rɨ nánɨranɨ, gwí̵ ŋwɨrárɨpí̵rɨ nánɨranɨ, í̵wí̵ bɨ meŋí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨro 32Agɨripao pɨrimiá Pesɨtasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá o ‘Mɨxí̵ ináyí̵ Sisao xwɨrɨxí̵ nionɨyá nieyíroíwɨnɨgɨnɨ.’ mɨrɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, ayí̵ ananɨ kikií̵á wárɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK