Acts 27

Poromɨ Romɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ sɨpɨxí̵yo wiowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Rɨxa none nánɨ re rárɨnɨŋáná, “Romɨyí̵ aŋí̵yo Itariyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ sɨpɨxí̵yo owiowáraneyɨ.” rárɨnɨŋáná porisí̵ 100 bimɨ seáyɨ e wimónɨŋí̵ wo —O sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵á Sisaoyáɨ rɨnɨŋí̵pɨ worɨnɨ. O xegí̵ yoí̵ Juriasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O Poromɨ tí̵nɨ gwí̵ ŋweagí̵á wamɨ tí̵nɨ nɨme'ra ounɨrɨ wiowáráná 2Adɨramitiamɨ dáŋí̵yí̵yá sɨpɨxí̵ wo Esia pɨropenɨsí̵ tí̵ŋí̵ rɨrɨwámɨnɨ umɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane ámá wo xegí̵ yoí̵ Arisɨtakaso —O Masedonia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Tesaronaika dáŋorɨnɨ. O tí̵nɨ nawínɨ nɨpɨxemoánɨrane nɨŋwearí̵ná xwí̵ápimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane 3sɨpɨxomɨ sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ aŋí̵ yoí̵ Saidonɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ niwie'kí̵nɨmearane ayoááná Juriaso Poromɨ ayá nurɨmɨxɨrɨ nánɨ xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áyí̵ míraŋí̵ owípoyɨnɨrɨ ayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ xe ounɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. 4Ámɨ sɨpɨxomɨ nɨpɨxemoánɨrane aŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane'ná imɨŋí̵ sí̵mí̵mɨnɨ nɨneaxemɨ barɨŋagɨ nánɨ nɨyakía nurane nánɨ pɨrɨŋwí̵ Saipɨrasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ orɨwámɨ dánɨ nɨmeámɨ nurane 5imaŋí̵pámɨ nurane'ná Sirisia pɨropenɨsí̵yo tí̵nɨ Pabiria pɨropenɨsí̵yo tí̵nɨ nɨmu'róa nurane Risia pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Mairaɨ rɨnɨŋí̵pimɨ niwie'kí̵nɨmearane nayoámáná 6porisí̵ 100 bimɨ seáyɨ e wimónɨŋo Arekɨsadɨria dáŋí̵yí̵yá sɨpɨxí̵ wo Itari pɨropenɨsí̵yo umɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nɨmeámɨ nɨneaurɨ o tí̵nɨ sɨpɨxomɨ nɨpɨxemoánɨrane 7aŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane sɨpɨxo awayinɨ awayinɨ warɨŋagɨ nánɨ sí̵á ayá wí nóróa nurane rí̵á meakɨroarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrane anɨŋí̵ miní̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ aŋí̵ yoí̵ Naidasɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e nɨre'mómáná imɨŋí̵ sí̵mí̵mɨnɨ nɨneaxemɨ barɨŋagɨ nánɨ nɨyakía nurane xwí̵á sɨmɨní̵ imónɨŋí̵ Sarɨmoniyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨmu'rorane pɨrɨŋwí̵ yoí̵ Kɨritɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ orɨwámɨ dánɨ nɨyakirane 8sɨpɨxí̵ omɨŋí̵ mearɨgí̵áwa rí̵á nɨmeakɨroro sa anɨŋí̵ miní̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ Kɨritɨ tí̵ŋí̵ imaŋí̵pámɨ nɨxí̵da nɨpurane wí e “Rawɨrawá sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ Naŋí̵ Imónɨŋoɨ” rɨnɨŋe —E aŋí̵ Rasia rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ aŋwɨ erɨnɨ. E re'moŋwanigɨnɨ.

9Sí̵á ayá wí rɨxa nórɨmáná eŋáná Judayí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ wiiŋí̵ nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ aiwá ŋwí̵á ŋwɨrárɨnarɨgí̵áyi enɨ rɨxa mu'róí̵mɨ eŋáná xwiogwí̵ nánɨ rawɨrawá samɨŋí̵ mɨwearɨŋíná eŋagɨ nánɨ Poro arí̵á jɨyikí̵ norɨ 10re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáoyí̵ne', gí̵ dɨŋí̵ re nimónarɨnɨ, ‘Agwɨ none re pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ sɨpɨxomɨ nɨmeámɨ nurane'náyí̵, xwɨrí̵á ikɨxe'nɨpaxí̵rɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. ‘Saŋí̵ nɨmeámɨ warɨŋwápɨ tí̵nɨ sɨpɨxo tí̵nɨ aní̵nɨní̵a nánɨ marí̵áɨ, none enɨ aní̵naní̵wárɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ aí 11porisí̵ 100 bimɨ seáyɨ e wimónɨŋo sɨpɨxomɨ omɨŋí̵ mearɨŋo tí̵nɨ sɨpɨxomɨ xiáwo tí̵nɨ awau' rarɨgí̵ípɨ nánɨ dɨŋí̵ nií̵á wíagɨ nánɨ omɨ Poro yopa murɨgɨnɨŋɨnigɨnɨ. 12Ayí̵ ipí sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ sɨpɨxo ŋweaŋí̵pimɨ xwiogwí̵ nánɨ rawɨrawá sɨwí̵á yíáná sɨpɨxí̵ píránɨŋí̵ wepaxe mimónɨŋagɨ nánɨ ámá ná sɨpɨxí̵yo ŋweagí̵ápɨ re rɨnárɨgí̵awixɨnɨ, “Ananɨ e epaxí̵ eŋánáyí̵, re dánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ sɨpɨxomɨ nɨmeámɨ nurane ipí sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ yoí̵ Pinikasɨyɨ rɨnɨŋí̵wámɨ —Sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ awá pɨrɨŋwí̵ Kɨritɨpimɨ axí̵ rɨwámɨnɨ rɨwoŋí̵wárɨnɨ. Xwí̵á mɨdánɨ mɨdánɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵ eŋagɨ nánɨ e rawɨrawá wiŋwí̵ me' eŋerɨnɨ. Sogwí̵ wearɨŋí̵mɨ dánɨ rɨwónapɨŋí̵wárɨnɨ. Awámɨ nɨre'morane rawɨrawá sɨwí̵á yarí̵ná awámɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” rɨnárɨgí̵awixɨnɨ.

Rí̵wɨpí xwe' e'áná rawɨrawá imeamí̵kwí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Imɨŋí̵ rawɨrawá tí̵ŋí̵ rɨwámɨ dánɨ sɨpɨxomɨ Pinikasɨ tí̵ŋí̵ e awayinɨ nɨxemɨ upaxí̵pɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨróná “Sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ none rárí̵wáwámɨ nánɨ ananɨ sɨpɨxomɨ nɨmeámɨ upaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro ainɨxí̵ gwí̵yo dánɨ mamówárɨnɨŋí̵ ípeaŋí̵pɨ nɨmɨxearo sɨpɨxomɨ nɨmeámɨ nuróná pɨrɨŋwí̵ Kɨritɨ imaŋí̵pá tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e dánɨ nɨxí̵da nɨpuro 14sɨnɨ ná jí̵amɨnɨ e munɨŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Rí̵wɨpí íkí̵á jɨjimí̵ epaxí̵ bɨ —Imɨŋí̵ apɨ yoí̵ Miwí̵mɨnɨ Barɨŋí̵pɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵ŋí̵mɨ dánɨ nɨweapɨrɨ 15sɨpɨxomɨ xeŋweááná sɨpɨxí̵ sí̵mí̵ imɨŋí̵ barɨŋí̵mɨnɨ me'mopaxí̵ eŋagɨ nánɨ negí̵ wanɨrɨ yarɨŋwae' nánɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrane “Imɨŋí̵ xe nɨme'ra oneaunɨ.” nɨyaiwirane e yarí̵ná 16none pɨrɨŋwí̵ yoí̵ Kodayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ orɨwámɨ dánɨ nɨpurí̵ná imɨŋí̵ bɨ onɨmiápɨ yimároŋáná ewe' sɨpɨxomɨ dáŋí̵ nírope'mɨ warɨŋwápɨ anɨŋí̵ miní̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨmɨxeáa nɨbɨrane sɨpɨxo tí̵ŋí̵ e eŋáná 17sɨpɨxomɨ ikwiáranɨrane nánɨ nɨmɨxeáa nɨyapɨrane nikwiárɨmáná sɨpɨxí̵ xwe'o orónowinɨgɨnɨrɨ sámí tí̵nɨ xegí̵ sɨpɨxí̵ miwí̵ mɨdɨmɨdánɨ nɨxemɨ nɨbɨro gwí̵ nɨja nɨpwe'máná sɨpɨxo eŋí̵ tí̵nɨ nɨxemɨ nurɨ xwí̵á ipí seáyɨ e rɨwoŋáná ínɨmɨ aŋwɨ e imónɨŋí̵pimɨ —Apɨ yoí̵ Sairɨtasɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ Apɨrika dánɨ aŋwɨ erɨnɨ. Apimɨ sɨpɨxo aŋí̵nɨ nurí̵ná sɨxí̵ u'ronɨgɨnɨrɨ wáyí̵ winí̵agɨ sɨpɨxo awayinɨ ounɨrɨ ainɨxí̵ gwí̵ yurárɨnɨŋí̵ ípearɨŋí̵pɨ nɨmamówárɨro nírope'mɨ nuróná imɨŋí̵ xe nɨneaxemɨ oneaunɨrɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ.

18Sɨpɨxomɨ sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ sɨpɨxo wiápí̵nɨmearɨ eámorɨ ne'ra warɨŋagɨ awa sɨpɨxo nayí̵ oenɨrɨ saŋí̵ wí emɨ mɨmeámí̵ nero 19sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ sɨpɨxí̵ omɨŋí̵ mearɨgí̵áwa wiwanɨŋowa sɨpɨxomɨ saŋí̵ unɨŋí̵ íkwearɨ ŋwɨrárɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ bɨ emɨ mɨmeámí̵ egí̵awixɨnɨ. 20Rí̵wɨpí sí̵mí̵ tí̵nɨ anɨŋí̵ sɨpɨxomɨ xeŋweaarí̵ná sí̵á obaxí̵ ayá wí órí̵agɨ aí siŋí̵ tí̵nɨ sogwí̵ tí̵nɨ bɨ anarɨŋagɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nerane nánɨ “Ámɨnɨ rɨwarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwirane sɨŋwí̵ mɨwɨnaxí̵dɨpa nerane nánɨ dɨŋí̵ “Wí e niwie'kí̵nɨmearane sɨŋí̵ waní̵wárɨnɨ.” nɨyaiwia warɨŋwápɨ dɨŋí̵ peá nɨmónɨrane “Rɨxa naní̵naní̵wárɨnɨ.” nɨyaiwia nurane 21awa sí̵á ayá wí neamu'roarí̵ná nɨmeamɨwiáronɨgɨnɨrɨ ayá sí̵wí̵ uroarɨŋagɨ nánɨ aiwá mɨní̵ ne'ra numáná eŋáná Poro nɨwiápí̵nɨmearɨ ámáyo áwɨnɨ e nɨrómáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáoyí̵ne', nionɨ searɨŋápimɨ arí̵á nɨniro nɨnɨxí̵dɨro pɨrɨŋwí̵ Kɨritɨyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ sɨpɨxo nɨmeámɨ mupa nero sɨŋwɨrɨyí̵, segí̵ amɨpí xwɨrí̵á ikɨxe'nɨrɨ anɨpá imónɨrɨ e'í̵pɨyí̵ wí e emɨnɨrɨ e'í̵manɨ. 22E seararɨŋagɨ aiwɨ sɨpɨxí̵ ro xwɨrí̵á nikɨxe'nɨrɨ aí ámáone wí aní̵naní̵wá meŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ peá mɨmóní̵ sɨnɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ oseaínɨnɨ. 23Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Sí̵á rɨyimɨnɨ árí̵wɨyimɨ Gorɨxo —Nionɨ ámá oyáyí̵ imónɨŋá wonɨrɨnɨ. Oyá aŋí̵nají̵ wo nionɨ tí̵ŋí̵ e nɨrónapɨrɨ 24re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Poroxɨnɨ, joxɨ Romɨyí̵ aŋí̵yo ananɨ nɨre'morɨ mɨxí̵ ináyí̵ Sisao xwɨrɨxí̵ rɨmení̵e sí̵mɨmaŋí̵ e urorí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ sɨnɨ wáyí̵ mɨsinɨpanɨ. Arí̵á niɨ. Gorɨxo joxɨ tí̵nɨ ámá sɨpɨxí̵ romɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨyí̵ne'nɨ xe sɨŋí̵ ou'poyɨnɨrɨ yaiwíí̵ eŋagɨ nánɨ woxɨ aí iniɨgí̵ namipaxí̵manɨ.’ 25Aŋí̵najo e nɨrí̵í̵ eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' dɨŋí̵ sɨxí̵ oseaínɨnɨ. Ámáoyí̵ne', nionɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ re wɨkwí̵roŋɨnɨ, ‘Nionɨ nɨrí̵í̵pɨ xɨxenɨ nimónɨnɨŋoɨ.’ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ e seararɨŋɨnɨ. 26E nerɨ aí imɨŋí̵ sɨnɨ nɨneaxemɨ warí̵ná pɨrɨŋwí̵ bimɨ sɨxí̵ u'roaní̵wárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

27None rí̵wɨpí rawɨrawá Edɨriayɨ rɨnɨŋí̵wámɨ sɨpɨxomɨ nɨneaxemɨ warí̵ná rɨxa sí̵á we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' imóní̵í̵yimɨ árɨwegí̵ imónáná sɨpɨxí̵ omɨŋí̵ mearɨgí̵áwa “Xwí̵á bɨ tí̵ŋí̵ e rɨxa aŋwɨ erí̵anɨ?” nɨyaiwiro 28gwí̵ e e kɨkwírí̵á neaárɨga puŋí̵rí tí̵nɨ iwamí̵ó neróná “Xwí̵á sɨnɨ ná mí̵mɨranɨ? Sa mí̵mɨ onɨmiápɨranɨ?” yaiwiarɨgí̵árí nɨmearo nɨmamówárɨro iwamí̵ó sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨróná xwí̵á sɨnɨ ná mí̵mɨ eŋagɨ nánɨ 40 mita imónɨŋagɨ nɨwɨnɨro ámɨ bɨ tí̵nɨ nu'í̵asáná ámɨ bɨ nɨmamówárɨro xwí̵á tí̵ŋí̵ e rɨxa 30 mita eŋagɨ nɨwɨnɨro 29sɨpɨxí̵ imɨŋí̵ nɨxemɨ nurí̵ná wí e sí̵ŋáyo sɨxí̵ u'ronɨgɨnɨrɨ sɨpɨxí̵ ámɨ bɨ tí̵nɨ nɨxemɨ mupa oenɨrɨ íkwe'mɨŋí̵yo dánɨ ainɨxí̵ ípeaarɨŋí̵ wɨrí̵kau' wɨrí̵kau' nɨmamówárɨmáná wí̵á aŋí̵nɨ oónɨnɨrɨ wigí̵ ikayí̵wí̵ nɨra ugí̵awixɨnɨ.

30Sɨpɨxí̵ omɨŋí̵ mearɨgí̵áwa sɨpɨxomɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ e'í̵ owaneyɨnɨro ámáyo yapí̵ nɨwíwapɨyiro “Sɨpɨxí̵ sí̵mí̵yo dánɨ enɨ ainɨxí̵ ípearɨŋí̵ bɨ mamówáranɨrɨ yarɨŋwɨnɨ.” nurɨro ewe'pá rawɨrawáyo ikwiárɨnáná apámɨ nɨpɨxemoánɨrɨ e'í̵ owaneyɨnɨro rɨxa mamówárarí̵ná 31Poro porisí̵ 100 bimɨ seáyɨ e wimónɨŋomɨ tí̵nɨ xegí̵ porisowamɨ tí̵nɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá sɨpɨxí̵ omɨŋí̵ mearɨgí̵á rowa sɨpɨxí̵ romɨ none tí̵nɨ mɨŋweapa nerí̵náyí̵, soyí̵ne' sɨŋí̵ nuro xwí̵á tí̵ŋí̵ e re'mopí̵rɨme'oɨ.” uráná 32porisowa mí̵rí̵ nɨwiápí̵nɨmearo ewe'pá gwí̵ nɨyimáná awayinɨ mamówárarɨgí̵árí mɨŋí̵ nɨwákwiro rawɨrawáyo mamówárɨgí̵awixɨnɨ.

33Wí̵á ónɨne nánɨ Poro eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨwia nurɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “None rí̵wɨpí rɨpɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ nearoarɨŋagɨ nánɨ aiwá mɨní̵ mɨmɨwiaíkí̵ ninɨrane yarí̵ná sí̵á obaxí̵ rɨxa nóra nurɨ agwɨ rɨxa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' imónɨŋí̵yirɨnɨ. 34Ayɨnánɨ nionɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nɨseairɨ ‘Aiwá bɨ nɨmearo ní̵poyɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' aiwá nɨnɨro oerí̵kiemeání̵poyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Woxɨ aí bɨ maní̵nɨpa epí̵rí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.” nurɨmáná 35bisí̵kerí̵á bɨ nɨmearɨ wigí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ aiwá apɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ numemáná nɨkwɨrɨrɨ rɨxa narí̵ná 36ámá ní̵nɨ enɨ rɨxa dɨŋí̵ wí̵á bɨ wóní̵agɨ aiwá bɨ nɨmearo nɨnɨro 37— Ámá sɨpɨxí̵yo ŋweaŋwáene ayí̵ 276 enerɨnɨ. 38Nene rɨxa apánɨ nɨnɨmáná sɨpɨxo nayí̵ oenɨrɨ wití̵ aiwá mɨní̵wápɨ rawɨrawáyo emɨ mɨmeámí̵ egí̵awixɨnɨ.

Sɨpɨxo sɨxí̵ nu'rorɨ orónowinɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

39Rɨxa wí̵á ónáná árí̵wɨyimɨ “Xwí̵á bɨ aŋwɨ erɨnɨ.” yaiwíí̵ápɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná mí mómɨxɨpa nero aí sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ bɨ inɨkínɨ wiároŋagɨ nɨwɨnɨro e epaxí̵ eŋánáyí̵, sɨpɨxo nɨmeáa nɨyirane e oiwie'kí̵nɨmeaaneyɨnɨrɨ e'í̵áyí̵ 40wa gwí̵ ainɨxí̵ ípeaarɨŋí̵ mamówárɨnɨŋí̵pɨ rawɨrawáyo ípeaŋe amɨ xe oe'peanɨrɨ níkweawára pwarí̵ná wa imɨŋí̵pɨ sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵pimɨ nánɨ nɨxemɨ oneaunɨrɨ sɨpɨxoyá rapɨrapí̵ nemɨme'a nɨpeyiro soná enɨ níkwearo inɨkínɨ wiároŋe nánɨ omɨŋí̵ nɨme'ra wanɨro yarɨŋagí̵a aí re eŋɨnigɨnɨ. 41Sɨpɨxo xwí̵á ínɨmɨ eŋáná rawɨrawá akwɨní̵ánáɨ rɨwoŋe sɨxí̵ nu'rorɨ sí̵mí̵ xwí̵áyo xaíwí̵ noraŋiárɨnɨrɨ nánɨ wiŋwí̵ bɨ mepaxí̵ imónɨŋáná rawɨrawá sɨpɨxí̵ íkwe'mɨŋí̵yo miákwiayíáná sɨpɨxo rɨxa orónowiarɨŋagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. 42Sɨpɨxo rɨxa orónowiarɨŋagɨ nɨwɨnɨro porisowa xámɨ re rɨnárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ “Sɨpɨxo sɨpí e'ánáyí̵, ámá gwí̵ ŋweagí̵á none awí mearoarɨŋwáowa inɨbe' neáa e'í̵ upí̵rɨxɨnɨrɨ pɨpɨkímí̵ e'wanɨgɨnɨ.” rɨnɨgí̵ápa “Rɨxa opɨkianeyɨ.” rɨnarɨŋagí̵a aiwɨ 43porisowamɨ seáyɨ e wimónɨŋo “Poromɨ nɨme'ra nurɨ Romɨyí̵ aŋí̵yo xɨxenɨ re'mówanɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nánɨ awa wianɨro yarɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ nurakirɨ sekaxí̵ re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá inɨbe' warɨgí̵áyí̵ne' rɨxa nɨmawirɨ nɨxeamoro inɨbe' neáa nuro imaŋí̵ e iwie'kí̵nɨmeápoyɨ. 44Inɨbe' mɨwarɨgí̵áyí̵ne' íkí̵á wáráranɨ, sɨpɨxo ororómí̵ iní̵í̵pɨranɨ, í̵á nɨxɨrɨmáná nikwiárɨga nuro imaŋí̵ e iwie'kí̵nɨmeápoyɨ.” nearí̵agɨ nene axí̵pɨ e nerane nánɨ wo aí iniɨgí̵ mɨnamí nɨnenenɨ imaŋí̵ e iwie'kí̵nɨmeaŋwanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK