Acts 28

Poromɨ Morɨtayo ŋweaŋáná wimónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Nene wo maní̵ní̵ nɨnenenɨ imaŋí̵ e niwie'kí̵nɨmeámáná ámá e dáŋí̵yí̵ “Pɨrɨŋwí̵ rɨyi xegí̵ yoí̵ Morɨtaɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirane roŋáná 2ayí̵ none neaiapanɨro nánɨ ayá tí̵nɨ nero iniá anɨŋí̵ siyamí̵ó erɨ imɨŋí̵ rɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ rí̵á nikeámáná nɨnenenɨ nɨneaipemeámɨ nuro rí̵á tí̵ŋí̵ e neawárí̵agí̵a aí 3Poro rí̵á kɨrɨŋí̵ bia awí nearɨ sarí̵wá nerɨ nɨmeáa nɨbɨrɨ rí̵á ikeaárarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Weaxí̵á wo rí̵á usíní̵agɨ nɨre'mɨmeámɨ ní̵wiapɨrɨ Poroyá we'yo sidɨŋí̵ norɨ rɨrɨwiŋɨnigɨnɨ. 4Rɨrɨwíagɨ we' e'í̵ mɨxeááná sidɨro sɨnɨ yekwɨroŋagɨ ámá pɨrɨŋwí̵ ayimɨ dáŋí̵yí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro wiwɨnɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá ro rawɨrawáyo mɨnamío aí ámá pɨkíxwɨrí̵ó eŋí̵ worí̵anɨ? Ayɨnánɨ ŋwí̵á aŋí̵namɨ dáŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ ‘Xe sɨŋí̵ mupa oenɨ.’ yaiwiarɨgí̵ápimɨ dánɨ weaxí̵á sidɨŋí̵ rí̵a oŋoɨ?” rɨní̵agí̵a aiwɨ 5Poro weaxí̵áomɨ wɨwií̵á nɨrorɨ rí̵á nikeaárɨmáná rí̵nɨŋí̵ bɨkwɨ onɨmiápɨ aí mɨwinɨŋɨnigɨnɨ. 6Rí̵nɨŋí̵ bɨkwɨ onɨmiápɨ aí mɨwiní̵agɨ aiwɨ ámá ayí̵ “O xegí̵ we' rɨxa nɨmɨnɨnɨŋoɨ.” yaiwiro “Rɨxa nɨpie'rorɨ pɨyí̵ nenɨŋoɨ.” yaiwiro nero nánɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nɨŋwearo ayá wí sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nɨŋweagí̵asáná “Sɨpí apɨ wímeanɨŋoɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ mɨwímeáagɨ nɨwɨnɨróná ámɨ dɨŋí̵ sɨŋí̵ bɨ nɨmoro re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Ámá ro ŋwí̵á aŋí̵namɨ dáŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ worí̵anɨ?” nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ.

7None iwie'kí̵nɨmeáwae' ámá pɨrɨŋwí̵ apimɨ ámá nɨyonɨ seáyɨ e nimónɨrɨ meŋweaŋoyá omɨŋí̵ bɨ inɨŋí̵ erɨnɨ. O xegí̵ yoí̵ Pabɨriasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O yayí̵ nɨneairɨ nɨneaipemeámɨ nurɨ none sí̵á wɨyau' wɨyi o tí̵nɨ nɨŋwearane míraŋí̵ neaiarí̵ná 8Pabɨriasomɨ xano rí̵á pɨrí̵ wiayirɨ agwí̵ xoxí̵ urorɨ wiarɨŋagɨ nánɨ “O sɨmɨxí̵ wenɨ.” rarɨŋagí̵a Poro arí̵á e nɨwirɨ o weŋe nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ nɨwimáná we' seáyɨ e nɨwikwiárɨrɨ naŋí̵ imɨxɨŋɨnigɨnɨ. 9Naŋí̵ nimɨxɨmáná eŋáná ámá pɨrɨŋwí̵ apimɨ ŋweagí̵á sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ Poro omɨ naŋí̵ imɨxí̵í̵pɨ nánɨ arí̵á nɨwiro o tí̵ŋí̵ e nánɨ bayarí̵ná naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ eŋɨnigɨnɨ. 10E yarí̵ná ámá ayí̵ we'yo nɨneamero aiwá amɨpí naŋí̵ bɨ nɨneaiapa nuro none rɨxa pɨrɨŋwí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wanɨrɨ yarí̵ná óí̵ e sɨpɨxí̵yo nurane'ná aiwá naní̵wá nánɨ anɨpá bɨ neaiapowárɨgí̵awixɨnɨ.

Poro Romɨyo re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11None pɨrɨŋwí̵ apimɨ emá wau' wo ŋweaŋwáone sɨpɨxí̵ Arekɨsadɨria dáŋí̵ wo —Rawɨrawá xwiogwí̵ nánɨ sɨwí̵á yiŋagɨ nánɨ pɨrɨŋwí̵ apimɨ e nɨŋweaŋɨsáná umɨnɨrɨ yarɨŋorɨnɨ. O sɨpɨxí̵ sí̵mí̵ ikayí̵wí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ ámá ayáí̵ wau'nɨŋí̵ sɨpɨxomɨ sí̵mí̵ e imɨxɨnɨŋorɨnɨ. Sɨpɨxomɨ nɨpɨxemoánɨrane pɨrɨŋwí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurane 12aŋí̵ yoí̵ Sairakusɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ niwie'kí̵nɨmearane sí̵á wɨyau' wɨyi e weŋwáone 13ámɨ sɨpɨxomɨ nɨpɨxemoánɨrane nɨyakía nurane aŋí̵ yoí̵ Rijiamɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morane e sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ imɨŋí̵ rawɨrawá tí̵ŋí̵mɨ dánɨ yaparɨŋagɨ nɨwɨnɨrane sɨpɨxomɨ nɨmeámɨ nurane omɨ sá weŋwáone wí̵ápɨ tí̵nɨ sɨmɨní̵ rɨwoŋí̵ yoí̵ Putioraiyɨ rɨnɨŋí̵wámɨ nɨre'morane nayoámáná 14re yaiwiŋwanigɨnɨ, “Ámá Jisaomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ aŋí̵ rɨpimɨ re wí rí̵a ŋweaŋoɨ?” nɨyaiwirane pí̵á nerane wí tí̵nɨ rɨxa nerɨmeánɨrane ayí̵ “Sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' nene tí̵nɨ ananɨ re ŋweapaxí̵ranɨ?” nearí̵agí̵a ayí̵ tí̵nɨ wínɨyí̵ nearí̵ápa e ŋweaŋwanigɨnɨ. Apɨ apɨ ne'ra nɨbí̵wasáná Romɨ aŋí̵ tí̵ŋí̵ e re'moŋwanigɨnɨ. 15Romɨyo ŋweagí̵á nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ wí none nánɨ “Awa óí̵yimɨ barɨŋoɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro óí̵ e owirɨmeaaneyɨnɨro nɨbɨróná wí aŋí̵ Apiasɨ tí̵ŋí̵ e makerí̵á imɨxarɨgí̵e awí roro wí Ámá Aŋí̵ Mɨdáŋí̵ Nɨbɨro Sá Wearɨgí̵iwá Wíkau' Wiwáyɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e awí roro egí̵áyo Poro sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná Gorɨxomɨ yayí̵ numerɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨŋɨnigɨnɨ.

16None rɨxa Romɨ náyo re'móáná gapɨmanowa Poromɨ gwí̵ aŋí̵yo mɨŋwɨrárí̵ aŋí̵ wiwámɨ xegí̵pɨ ŋweaŋáná porisí̵ awí mearoarɨŋo xe awí omearonɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Poro Romɨyo dánɨ wáí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Poro sí̵á wɨyau' wɨyi rɨxa nóráná “Judayí̵ ámɨná imónɨgí̵á Romɨyo re ŋweagí̵áyí̵ obí̵poyɨ.” nɨrɨrɨ awa rɨxa o tí̵ŋí̵ e awí eánáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Judayí̵ne', nionɨ negí̵ Judayo xwɨrí̵á wikɨxe'mɨnɨrɨ wí mepa erɨ sɨwí̵ eŋíná dánɨ negí̵ arí̵owa e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ wiaíkímɨnɨrɨ wí mepa erɨ e'agɨ aiwɨ Jerusaremɨyo dánɨ gwí̵ nɨyigí̵onɨ negí̵ Judayí̵ Romɨyo mɨnɨ nɨwigí̵árɨnɨ. 18Romɨyo mɨnɨ nɨwíagí̵a ayí̵ xwɨrɨxí̵ nɨnɨmero yarɨŋí̵ nɨniayiróná í̵wí̵ nionɨ nɨpɨkipaxí̵ bɨ meŋáonɨ imónɨŋagɨ nɨnanɨro nánɨ rɨxa Poromɨ kikií̵á owáraneyɨnɨrɨ e'agí̵a aiwɨ 19negí̵ Judayí̵ pí̵rí̵ wiaíkímí̵ nero ‘Wárɨpaxomanɨ.’ rɨgí̵awixɨnɨ. E rarɨŋagí̵a nionɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ ‘Go arí̵á eŋe dánɨ ráná xe kikií̵á ounɨrɨ nimɨxɨpí̵rí̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ nánɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Romɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Sisao gí̵ xwɨrɨxí̵ arí̵á níwɨnɨgɨnɨ.’ urɨŋanigɨnɨ. Nionɨ negí̵ Judayí̵ nánɨ xwɨyí̵á bɨ uxekwí̵mómí̵a nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. 20E nigí̵á apɨ nánɨ áwaŋí̵ searɨmɨnɨrɨ nánɨ ‘Awamɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ xwɨyí̵á urɨmɨ nánɨ obí̵poyɨ.’ rí̵anigɨnɨ. Ámá Isɨrerene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ dɨŋí̵ ukɨkayoarɨŋwáomɨ nionɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋagɨ nánɨ gwí̵ ainɨxí̵ rɨrí nɨyinɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 21E urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Judia pɨropenɨsí̵yo dánɨ joxɨ nánɨ payí̵ bɨ mɨmeaŋwárɨnɨ. Negí̵ wo e dánɨ enɨ nɨbɨrɨ repɨyí̵ nɨneairí̵náranɨ, áwaŋí̵ nɨnearɨrí̵náranɨ, joxɨ nánɨ sɨpí bɨ mɨnearɨŋí̵rɨnɨ. 22E nerɨ aí ‘Dɨŋí̵ joxɨ yaiwiarɨŋí̵ rɨpɨ, “Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨgí̵áyí̵ apɨ apɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨgí̵árɨnɨ.” yaiwiarɨŋí̵pɨ arí̵á osianeyɨ.’ neaimónarɨnɨ. Ayí̵ none rɨpɨ nánɨ arí̵á nɨwirane nɨjí̵á imónɨŋagwɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. Ámá Óí̵ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ inɨŋí̵yiyɨ rɨnɨŋí̵yimɨ nɨxí̵dɨro gwí̵ mónɨgí̵áyí̵ nánɨ ámá amɨ amɨ ŋweagí̵áyí̵ ‘Ayí̵ naŋí̵ mɨyarɨŋoɨ.’ rɨnarɨgí̵á nánɨ none nɨjí̵árɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

23Judayí̵ ámɨná awa “Sí̵á ayimɨ Poro xwɨyí̵á nearɨní̵a nánɨ awí eání̵wanɨgɨnɨ.” nɨrɨnárɨro sí̵á ayi rɨxa imónáná obaxí̵ aŋí̵ xí̵o ŋweaŋiwámɨ nánɨ báná wí̵á mónɨŋí̵mɨ dánɨ sí̵ápɨ tí̵nɨ nánɨ Gorɨxo ámáyí̵ xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ nurɨrí̵ná repɨyí̵ nɨwie'ra urɨ nionɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋápa ayí̵ enɨ owɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ o nánɨ nure'wapɨyirí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pimɨ dánɨ tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro eagí̵ápimɨ dánɨ tí̵nɨ mɨŋí̵ niróa urɨ nerɨ nura warí̵ná 24wa xí̵o urarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro “Neparɨnɨ.” wipɨmóní̵agɨ aiwɨ wa arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ mɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ. 25Awa e nero Poro urarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ bɨ biau' nɨmoro nánɨ xwɨyí̵á ná bɨnɨ rɨnárɨpaxí̵ mimóní̵ yarí̵ná Poro xwɨyí̵á yoparí̵ rɨpɨ uráná omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ, “Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋomɨ ‘Joxɨ ámá ayo nurɨ e urí̵ɨrɨxɨnɨ.’ uráná o nurɨ negí̵ arí̵owe'yo aga xɨxenɨ re urɨŋí̵rɨnɨ, ‘ “Seyí̵ne' arí̵á ne'ra nuro aí nɨjí̵á wí imónɨpí̵rí̵ámanɨ. Sɨŋwí̵ naga nuro aí dɨŋí̵ ‘Ayí̵ apɨrí̵anɨ?’ wí mopí̵rí̵ámanɨ.” ’ urí̵ɨrɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ne'ra warɨgí̵áyí̵ mɨŋí̵ sí̵ŋánɨŋí̵ imoŋagí̵a nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Wigí̵ sɨŋwí̵ mɨsupárɨpa ero arí̵á mɨpí̵rónɨpa ero nero sɨŋwɨrɨyí̵, wigí̵ sɨŋwí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ anɨro arí̵á ero dɨŋí̵ píránɨŋí̵ neyíroro moro wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ rí̵wí̵mɨnɨ mamoro e'ánáyí̵, Gorɨxonɨ píránɨŋí̵ wimɨxɨpaxí̵rɨnɨ.’ Aisaiao Gorɨxo nánɨ e nɨwurɨyirí̵ná negí̵ arí̵owe'yo imónagí̵ápɨ tí̵nɨ aga xɨxenɨ nɨrɨrɨ wurɨyiŋí̵rɨnɨ. 28Ayɨnánɨ seyí̵ne' aga nɨjí̵á re imóní̵poyɨ, ‘Gorɨxo xí̵o nene yeáyí̵ neayimɨxemeámɨnɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ urarɨgí̵áwa rɨxa e'máyo ourí̵poyɨnɨrɨ nánɨ urowárɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ arí̵á wipí̵rí̵árɨnɨ.’ yaiwípoyɨ.” 29[Poro e uráná Judayí̵ mɨxɨmɨxeawiámí̵ niga nuro omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ugí̵awixɨnɨ.]

30Poro e aŋí̵ xí̵o bí̵ eŋiwámɨ nɨŋwearɨ ámá xí̵omɨ xwɨyí̵á oŋweaaneyɨnɨrɨ bí̵áyo yayí̵ nɨwimorɨ xwɨyí̵á Gorɨxo ámáyí̵ xegí̵ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵ápɨ nánɨ wáí̵ nurɨrɨ ínɨmɨ bɨ mimóní̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nánɨ ure'wapɨyarí̵ná ámá wí pí̵rí̵ urakianɨro mepa egí̵awixɨnɨ. E yarí̵ná xwiogwí̵ wau' mu'roŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK