Acts 3

Pitao sɨkwí̵ ikí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Sí̵á wɨyimɨ 3:00 p.m. Judayí̵ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wiarɨgí̵íná Pitao tí̵nɨ Jono tí̵nɨ e yanɨri nánɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nánɨ yarí̵ná 2ámá wo —O sɨnɨ xɨnáíyá agwí̵yo dánɨ sɨkwí̵ ikí̵ eŋorɨnɨ. Sí̵á ayí̵ ayo xegí̵ ámáyí̵ omɨ íkwiaŋwí̵yo nɨtɨmáná nɨmeámɨ nuro aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ í̵wí Awiaxoɨ rɨnɨŋí̵yimɨ ŋwɨrárayigí̵orɨnɨ. Ámá aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ páwiarɨgí̵áyo nɨgwí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ ourɨnɨrɨ óí̵ ayimɨ ŋwɨrárayigí̵orɨnɨ. 3O Pitao tí̵nɨ Jono tí̵nɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ páwianɨri yarɨŋagí̵i nɨwɨnɨrɨ awau'mɨ nɨgwí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ urarí̵ná 4Pitao tí̵nɨ Jono tí̵nɨ omɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnárɨri Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ sɨŋwí̵ yeaneɨ.” urí̵agɨ 5o “Nɨgwí̵ bɨ niapanɨri rarɨŋiɨ.” nɨyaiwirɨ sɨŋwí̵ wɨne'napí̵agɨ aí 6Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨgwí̵ sirɨpáranɨ, gorí̵ranɨ, mayonɨ aiwɨ nionɨ xɨrɨŋápɨnɨ bɨ osiapɨmɨnɨ. Eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ Nasaretɨ dáŋí̵ Jisasɨ Kiraisoyáyo dánɨ joxɨ ananɨ naŋí̵ imónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ ‘Nɨwiápí̵nɨmearɨ aŋí̵ eɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 7xegí̵ we' náu'mɨnɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ mí̵eyoááná sɨnɨ me' re eŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ sɨkwí̵ sosí̵ápiau' tí̵nɨ xómɨŋí̵piau' tí̵nɨ rɨxa sɨwí̵á nɨyirɨ re eŋɨnigɨnɨ. 8Eŋí̵ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ píránɨŋí̵ e'í̵ nɨrómáná iwamí̵ó aŋí̵ nerɨ awau' tí̵nɨ nawínɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ nɨmawirɨ nɨmawirɨ nɨxeamóa nemerí̵ná Gorɨxomɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ nɨme'ra uŋɨnigɨnɨ. 9Ámá ní̵nɨ o aŋí̵ emerɨ Gorɨxomɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ umerɨ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro 10omɨ rɨxa mí nɨwómɨxɨro “Ámá aŋí̵ í̵wí Awiaxoɨ rɨnɨŋí̵yimɨ nɨŋwearɨ nɨgwí̵ nánɨ rɨxɨŋí̵ neararɨŋo ayí̵ ro orɨnɨ.” nɨyaiwiro nánɨ “Arɨge nerɨ naŋí̵ rí̵a imónɨŋoɨ?” nɨyaiwiro ududí̵ bɨ onɨmiápɨ me' o imóní̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨyága ugí̵awixɨnɨ.

Pitao aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Omɨ naŋí̵ wimɨxí̵agí̵i nánɨ Pitaomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ nɨmakí̵kɨyirɨ aŋí̵ wiámí̵ó Soromonoyáɨ rɨnɨŋí̵pimɨ roŋáná ámá ní̵nɨ mí̵rí̵ nɨbɨmiro ududí̵ ikárɨnarí̵ná 12Pitao ámáyí̵ e yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Isɨrerɨyí̵ne', pí nánɨ ududí̵ ayá wí nikárɨnɨro sɨŋwí̵ agwí̵ yeanarɨŋoɨ? ‘Egí̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨranɨ, sɨwí̵ we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵ípimɨ dánɨranɨ, omɨ naŋí̵ wimɨxí̵agí̵i aŋí̵ yarɨnɨ.’ rɨyeaiaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ! 13Ŋwí̵á negí̵ arí̵owa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ awayáomɨ xewaxo Jisaso ámɨ seáyɨ e oimónɨrɨ wimɨxarɨnɨ. O seyí̵ne' e'máyí̵ opɨkípoyɨnɨrɨ wiowáráná Pairato ‘Jisaso í̵wí̵ bɨ me'í̵ eŋagɨ nánɨ gwí̵ nɨwíkwearɨ owárɨmɨnɨ.’ wimóní̵agɨ aí seyí̵ne' Pairatoyá sɨŋwí̵yo dánɨ rí̵wí̵ umogí̵orɨnɨ. 14Ámá aga we' rónɨŋorɨnɨ. Sɨyikwí̵ bɨ mínɨŋorɨnɨ. Omɨ seyí̵ne' rí̵wí̵ numoro ámá pɨkíxwɨrí̵ó yarɨŋí̵ wo nánɨ ‘Neawáriɨ.’ urɨgí̵awixɨnɨ. 15Seyí̵ne' dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ mí̵kí̵ ikiŋí̵pɨ xiáwomɨ nɨpɨkiro tí̵agí̵a aiwɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ neaímeaŋí̵ mí̵kone wawirɨnɨ. 16Jisasomɨ yawawi dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgwí̵ípimɨ dánɨ ámá sɨkwí̵ ikí̵ eŋí̵ ro —O seyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨnɨro nɨjí̵á imónɨro egí̵orɨnɨ. O apimɨ dánɨ rɨxa sɨkwí̵ sɨwí̵á yiŋoɨ. Oyɨ, yawawi Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorai e'wí eŋagɨ nánɨ ámá ro segí̵ sɨŋwí̵yo dánɨ rɨxa naŋí̵ nimónɨrɨ sɨxí̵ kwíyí̵nɨŋí̵ oŋoɨ. 17Ai nɨrɨxí̵meáyí̵ne', nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. ‘Seyí̵ne' Jisasomɨ rí̵wí̵ numoróná mají̵á nero “Gorɨxo urowáre'napɨŋorí̵anɨ?” mɨyaiwí wiarí̵ná segí̵ ámɨná seameŋweagí̵áyí̵ enɨ axí̵pɨ wigí̵árɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. 18E nerɨ aiwɨ xwɨyí̵á eŋíná Gorɨxo xegí̵ wí̵á rókiamoagí̵áwayá maŋí̵yo dánɨ ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo nánɨ re ragí̵pɨ, ‘O rí̵nɨŋí̵ nɨmearɨ pení̵árɨnɨ.’ ragí̵pɨ, apɨ seyí̵ne' wikárɨgí̵ápimɨ dánɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. 19Ayɨnánɨ Gorɨxo seyí̵ne' segí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨseairɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro xí̵o tí̵ámɨnɨ kɨnɨmóní̵poyɨ. Gorɨxo ámɨ Jisasomɨ —O arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urí̵peaŋorɨnɨ. Omɨ nene nánɨ ámɨ neawárie'napɨyirɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ neamímorɨ ení̵áyi parɨmówɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ segí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro xí̵o tí̵ámɨnɨ kɨnɨmóní̵poyɨ. 21O xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ ámɨ waíní̵ waíná weapɨpaxí̵ menɨnɨ. Gorɨxo amɨpí sɨŋí̵ bɨ imɨxɨní̵áyi nánɨ —Ayi eŋíná dánɨ xegí̵ wí̵á rókiamoagí̵áwayá maŋí̵yo dánɨ ragí̵yirɨnɨ. Ayi nánɨ sɨnɨ aŋí̵namɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweanɨ. 22Moseso o nánɨ nɨrɨrí̵ná re ragí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, ‘Arɨrá seainí̵a nánɨ Ámɨná Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ segí̵ imónɨŋí̵yí̵ wo wí̵á rókiamoarɨŋí̵ nioní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ iwiaroní̵árɨnɨ. Amɨpí o searí̵í̵ ní̵nɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwiro xɨxenɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 23Ámá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ imóní̵omɨ arí̵á mɨwíí̵áyí̵ sɨnɨ wigí̵ Isɨrerɨ wínɨyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨro ŋweapí̵rɨxɨnɨrɨ Gorɨxo ámá ayí̵ ayo nɨyonɨ emɨ pɨpɨkímí̵ ení̵árɨnɨ.’ Moseso e ragí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵á nowanɨ, Samueroyɨ rɨnɨŋo wurɨyiŋe dánɨ oyá rí̵wí̵yo dánɨ nɨwurɨya bɨgí̵áwa enɨ amɨpí Jisaso sí̵á nene ŋweaŋwá ríná eŋí̵pɨ nánɨ ragí̵á eŋagɨ nánɨ segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamópoyɨ. 25Xwɨyí̵á Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨwurɨya bagí̵ápɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á Gorɨxo xewanɨŋo negí̵ arí̵owamɨ nurɨrí̵ná Arí̵o Ebɨrí̵amomɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ ‘Dɨxí̵ iyí̵ axí̵pámɨ dánɨ ámá gwí̵ wɨrí̵ wɨrí ní̵nɨ xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áyo píránɨŋí̵ wimɨxɨmí̵árɨnɨ.’ re'roáragí̵pɨ tí̵nɨ apiau', ayí̵ seyí̵ne' nánɨ rɨnɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 26Gorɨxo xegí̵ xewaxomɨ nurí̵pearɨ nurowáre'napɨrí̵ná nɨyí̵ne'nɨ píránɨŋí̵ seaimɨxɨní̵ápimɨ dánɨ segí̵ uyí̵nií̵ yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ kikií̵á e'í̵rɨxɨnɨrɨ nurí̵pearɨ xámɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáre'napɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK