Acts 5

Ananaiaso tí̵nɨ Sapairaí tí̵nɨ xiapí̵xiagwí̵ ayau' nánɨrɨnɨ.

1Ámá wo xegí̵ yoí̵ Ananaiasoyɨ rɨnɨŋo tí̵nɨ xiepí xegí̵ yoí̵ Sapairaíyɨ rɨnɨŋí tí̵nɨ egí̵ xwí̵á surí̵má bɨ ámáyo nɨgwí̵ nánɨ bí̵ neri 2xiagwo xiepí nɨjí̵á imónɨŋáná nɨgwí̵ xe'í̵í bɨ xegí̵ yumí̵í nɨtɨmáná bɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa “Nɨgwí̵ xe'í̵í nɨpɨnɨ apɨ neaiaparɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nɨmeámɨ nurɨ mɨnɨ wíagɨ aiwɨ 3Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ananaiasoxɨnɨ, Obo xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ oenɨrɨ dɨŋí̵ rɨxɨxe'róoxɨnɨ, pí nánɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápimɨ yapí̵ wíwapɨyimɨnɨrɨ xwí̵á bí̵ nerí̵ná nɨgwí̵ xe'í̵pɨ bɨ dɨxí̵ pí̵nɨ nɨtɨmáná bɨnɨ neaiaparɨŋɨnɨ? 4Sɨnɨ bí̵ mepa nerí̵ná dɨxí̵ mimónɨŋí̵pɨranɨ? Xwí̵á apɨ bɨ nerí̵ná nɨgwí̵ xe'í̵pɨ dɨxí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ pí pí ‘Oemɨnɨ.’ nɨsimónɨrí̵ná ananɨ mepaxí̵pɨranɨ? E nimónɨrɨ aí joxɨ pí nánɨ dɨŋí̵ ínɨmɨ nɨkwí̵rónɨmáná ‘Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ yapí̵ owíwapɨyimɨnɨ.’ yaiwíɨnigɨnɨ? Yapí̵ joxɨ neaíwapɨyimɨnɨrɨ e'í̵pɨ, ayí̵ ámáone marí̵áɨ, Gorɨxomɨ wíwapɨyimɨnɨrɨ e'ɨnigɨnɨ.” urí̵agɨ 5Ananaiaso xwɨyí̵á apɨ arí̵á nɨwimáná re eŋɨnigɨnɨ. Xwí̵áyo nɨpie'rorɨ dɨŋí̵ nɨyámɨga uŋɨnigɨnɨ. Dɨŋí̵ nɨyámɨga u'áná ámá o e'í̵pɨ nánɨ arí̵á wíí̵áyí̵ ní̵nɨ wáyí̵ nikárɨga ugí̵awixɨnɨ. 6O dɨŋí̵ nɨyámɨga nurɨ pɨyí̵ weŋagɨ íwí̵ sɨkɨŋowa nɨwiápí̵nɨmearo rapɨrapí̵ tí̵nɨ wowí̵ nero nɨmeámɨ nuro xwí̵á weyárɨgí̵awixɨnɨ.

7Ananaiasomɨ xiepí xegí̵ wí e sepiá bɨ onɨmiápɨ nɨŋweaŋɨsáná xegí̵ xiagwomɨ winí̵í̵pɨ nánɨ sɨnɨ mají̵í nimónɨrí̵ná Pitao tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrɨ páwíáná 8o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwí̵ xwí̵á bí̵ nerí̵ná xe'í̵ípɨ nɨpɨnɨpɨ, ayí̵ rɨpɨ apɨranɨ? Jíxɨ nɨreɨ.” urí̵agɨ “Ayí̵ rɨpɨ apɨrɨnɨ.” uráná 9Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayagwí pí nánɨ ‘Kwíyí̵ Ámɨnáoyápɨ eŋí̵ eánɨŋí̵pɨrí̵anɨrɨ yapí̵ nɨwíwapɨyirai iwamí̵ó owíwapɨyaiyɨ.’ rɨní̵isixɨnɨ? Ámá dɨxí̵ ragwo xwí̵á weyárí̵áwa rɨxa í̵wí e riwa rónapɨŋoɨ. Jíxɨ enɨ xwí̵á rɨweyárɨpí̵rɨ nɨmeámɨ rupí̵ráoɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 10Í enɨ Pitaoyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨpie'rorɨ dɨŋí̵ nɨyámɨga uŋɨnigɨnɨ. Dɨŋí̵ nɨyámɨga u'agɨ íwí̵ sɨkɨŋowa ní̵wiapɨro í pɨyí̵ weŋagɨ nɨwɨnɨro nɨmeámɨ nɨpeyearo xegí̵ oxo xwí̵á weyárí̵e mɨdánɨŋí̵ e xwí̵á weyárɨgí̵awixɨnɨ. 11E e'áná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ tí̵nɨ ayau'mɨ wímeáí̵pɨ nánɨ arí̵á wíí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ tí̵nɨ wáyí̵ nikárɨga wagí̵árɨnɨ.

Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa emɨmí̵ xɨxegí̵nɨ ayá wí egí̵á nánɨrɨnɨ.

12Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa ámá wigí̵ tí̵ámɨnɨ mimónɨgí̵áyí̵ tí̵e nemerí̵ná emɨmí̵ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵ tí̵nɨ ne'ra nuro axí̵pɨ nawínɨ nimónɨro aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ínɨmɨ awí neánɨrí̵ná aŋí̵ wiámí̵ó Soromonoyáɨ rɨnɨŋí̵pimɨ awí neánɨro yayíagí̵a aiwɨ 13Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ wáyí̵ nero nánɨ “Awa tí̵nɨ awí bɨ oeánaneyɨ.” mɨyaiwipa yagí̵árɨnɨ. E nero aí awa nánɨ xwɨyí̵á nɨrɨróná “Ámá naŋowarɨnɨ.” ragí̵árɨnɨ. 14Ámá ámɨ ayá wí ayá wí Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ oxí̵ tí̵nɨ apɨxí̵ tí̵nɨ íníná sí̵á ayí̵ ayo wí tí̵nɨ wí tí̵nɨ kumɨxɨnayigí̵árɨnɨ. 15Ámá emɨmí̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa ne'ra warɨgí̵ápɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nánɨ “Negí̵ ámá sɨmɨxí̵yo Pitaoyá onapámɨgí̵ enɨ aí wíáná naŋí̵ imónɨpí̵ráoɨ.” nɨyaiwiro wigí̵ ámá sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ nɨmeámɨ nuro óí̵ e Pitao nɨpurí̵ná onapámɨgí̵ inɨpaxí̵mɨnɨ íkwiaŋwí̵yo wí̵ráragí̵árɨnɨ. 16Ámá Jerusaremɨ tí̵ŋí̵ e aŋí̵ mɨnɨ mɨnɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ enɨ wigí̵ ámá sɨmɨxí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵gí̵áyí̵ tí̵nɨ imí̵ó xɨxe'roŋí̵yí̵ tí̵nɨ nɨmeámɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmíáná píránɨŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ wiagí̵árɨnɨ.

Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ xeanɨŋí̵ wigí̵á nánɨrɨnɨ.

17Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋo tí̵nɨ xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áwa tí̵nɨ —Awa xegí̵ gwí̵ mónɨgí̵áwa Sajusiyɨ rɨnɨgí̵áwarɨnɨ. Awa tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ sɨpí dɨŋí̵ bɨ onɨmiápɨ mɨwiaiwí aga sɨpí dɨŋí̵ xwe' ayá wí nɨwiaiwiro nánɨ nɨwiápí̵nɨmearo re egí̵awixɨnɨ. 18Awamɨ í̵á nɨxero gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨgí̵awixɨnɨ. 19Gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárí̵agí̵a aiwɨ árí̵wɨyimɨ Ámɨnáoyá aŋí̵nají̵ wo nɨweapɨrɨ gwí̵ aŋí̵yo ówaŋí̵ ní̵kwirɨ awamɨ nɨmɨxeámɨ ní̵wiapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 20“Soyí̵ne' nuro aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ e'í̵ nɨrómáná ámá e rówapɨgí̵áyo xwɨyí̵á ámá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ rɨnɨŋí̵ nɨpɨnɨ nánɨ ure'wapɨyípoyɨ.” urí̵agɨ 21arí̵á nɨwimowa nuro wí̵á nóga warɨŋí̵ tí̵nɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwiro ámá e'í̵ rówapɨgí̵áyo ure'wapɨyarí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋo tí̵nɨ xegí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgí̵áwa tí̵nɨ awí neánɨmáná negí̵ Isɨrerɨyí̵ mebá parɨmení̵ imónɨgí̵á nowanɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á oimɨxaneyɨnɨro nánɨ “Eɨnɨ.” nurɨro rɨxa awí neánárɨmáná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵á wa wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ wirɨmiaupí̵rɨ nánɨ gwí̵ aŋí̵yo nánɨ urowárí̵agí̵a aiwɨ 22gwí̵ aŋí̵yo nɨre'morí̵ná awa nánɨ pí̵á nɨmegɨnɨro ámɨ Judayí̵ mebáowa awí eánɨgí̵e nánɨ nɨbɨro repɨyí̵ nɨwiro 23re urɨgí̵awixɨnɨ, “Gwí̵ aŋí̵yo nɨre'mómáná ówaŋí̵ sɨnɨ xaíwí̵ yárɨnɨrɨ awí mearoarɨgí̵áwa í̵wí tí̵ŋí̵ e awí roro eŋagí̵a nɨwɨnɨrane aí ówaŋí̵ ní̵kwirane nɨpáwirane sɨŋwí̵ wɨní̵wáyí̵ sɨnɨ ínɨmɨ ŋweaŋagí̵a mɨwɨní̵wɨnɨ.” urí̵agí̵a 24aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋo tí̵nɨ apaxí̵pá imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ arí̵á e nɨwiróná ududí̵ ayá wí nero re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Agwɨ pí imónɨmɨnɨrɨ nánɨ rí̵a yarɨnɨ?” rɨnarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 25Ámá wo nɨre'mónapɨrɨ áwaŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, ámá agíná soyí̵ne' gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨgí̵áwa aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ e'í̵ nɨrómáná ámáyo ure'wapɨyarɨŋoɨ.” uráná 26aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwa tí̵nɨ wigí̵ seáyɨ e wurí̵nɨgí̵o tí̵nɨ awamɨ ámɨ í̵á xɨrɨpí̵rɨ nánɨ nuro aí awa ure'wapɨyarí̵ná arí̵á wiarɨgí̵áyí̵ sí̵ŋá neaeapí̵rɨxɨnɨrɨ wáyí̵ nɨwiro nánɨ awamɨ í̵á nɨxero nɨme'ra nɨbɨróná uyí̵nií̵ wí mɨme'pegí̵awixɨnɨ.

Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa Judayí̵ mebáowamɨ masɨsí̵á mɨwí urɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

27Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ nɨmeáa nɨbɨro Judayí̵ mebáowa awí eánɨgí̵e e'í̵ uráráná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋo xwɨyí̵á numearɨrí̵ná 28re urɨŋɨnigɨnɨ, “None arí̵á jɨyikí̵ nɨseaorane sekaxí̵ ‘Segí̵ ure'wapɨyarɨgí̵o nánɨ sɨnɨ mure'wapɨyipa e'poyɨ.’ searí̵agwɨ aí soyí̵ne' arí̵kí o nánɨ nure'wapɨyiróná segí̵ ure'wapɨyarɨgí̵ápɨ rɨxa Jerusaremɨ tí̵yo nɨyonɨ í̵á menárɨnɨgoɨ. None xeŋwone nánɨ re oneaiaiwípoyɨnɨrɨ, ‘Awa omɨ nɨpɨkiro nánɨ reá roánɨgí̵áwarí̵anɨ?’ oneaiaiwípoyɨnɨrɨ ure'wapɨyarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ.” urí̵agɨ aí 29Pitao tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á wí̵a tí̵nɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá neararɨgí̵ápɨ marí̵áɨ, Gorɨxo neararɨŋí̵pɨnɨ pí̵rí̵ wiaíkipaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Ayɨnánɨ soyí̵ne' arí̵á jɨyikí̵ nɨneaorɨ nearɨgí̵ápɨ wiaíkiarɨŋwɨnɨ. 30Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Jisasomɨ soyí̵ne' nɨpɨkiróná yoxáí̵yo yekwí̵roárɨgí̵a aiwɨ Ŋwí̵á negí̵ arí̵owa eŋíná dánɨ nɨxí̵da bagí̵oyá dɨŋí̵yo dánɨ o ámɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵rɨnɨ. 31O ayí̵ Gorɨxo gí̵ we' náu'mɨnɨ onɨŋweanɨrɨ seáyɨ e nɨwimɨxɨrí̵ná ‘Xiáwowayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroŋí̵ wo imónɨrɨ mɨxí̵ ináyí̵ wo imónɨrɨ e'wɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Isɨrerene negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mamorane yokwarɨmí̵ neaiipaxí̵ imónɨrane yaní̵wá nánɨ o rɨxa e nimónɨrɨ xanoyá we' náu'mɨnɨ ŋweanɨ. 32None seararɨŋwá apɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane nánɨ mí̵konerɨnɨ. Kwíyí̵pɨ enɨ ‘Apɨ neparɨnɨ.’ oyaiwípoyɨnɨrɨ neaíwapɨyarɨŋí̵rɨnɨ. Nonenɨ marí̵áɨ, ámá Gorɨxomɨ maŋí̵ pí̵rí̵ mɨwiaíkí arí̵á wíí̵á gɨyí̵ gɨyo enɨ xegí̵ kwíyí̵pɨ rɨxa mɨnɨ wiŋí̵rɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

33Xwɨrɨxí̵ mearɨgí̵áwa xwɨyí̵á e rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwero opɨkianeyɨnɨro wimónɨŋɨnigɨnɨ. 34Opɨkianeyɨnɨro wimónarí̵ná ámá wo —O xegí̵ yoí̵ Gamerieroyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O Parisi worɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ ure'wapɨyarɨŋí̵ worɨnɨ. Nure'wapɨyirí̵ná naŋí̵nɨ neŋwɨperɨ rarɨŋo eŋagɨ nánɨ ámá ní̵nɨ we' íkwiaŋwí̵yónɨŋí̵ ŋwɨrárɨgí̵orɨnɨ. O xwɨyí̵á urɨnɨ nánɨ awí eánɨgí̵e e'í̵ nɨrómáná sekaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá rowamɨ bɨ onɨmiápɨ bí̵amɨ wárí̵poyɨ.” nurɨrɨ rɨxa bí̵amɨ wáráná 35re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Isɨreroyí̵ne' xwɨyí̵á bɨ osearɨmɨnɨ. ‘Ámá rowamɨ owianeyɨ.’ yaiwiarɨgí̵ápɨ sɨnɨ mepa neróná xámɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ mópoyɨ. 36Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Eŋíná onɨmiápɨ ámá Tiudasoyɨ rɨnɨŋo eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. O xewanɨŋo nánɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámɨná seáyɨ e imónɨŋá wonɨrɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ yarí̵ná ámá 400 xwɨyí̵á o rɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro nánɨ gwí̵ numónɨro yarí̵ná e'máyí̵ omɨ pɨkíáná xegí̵ gwí̵ mónɨgí̵áwa wɨwínɨ e'í̵ umigí̵awixɨnɨ. E'í̵ umíagí̵a nánɨ o oemɨnɨrɨ eŋí̵pɨ surí̵má yárɨŋɨnigɨnɨ. 37E nemáná eŋáná ámá ámɨ wo —Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ Judasoyɨ rɨnɨŋo nánɨ rarɨŋɨnɨ. O gapɨmaní̵yí̵ ámá ní̵nɨ yoí̵ ŋwɨrárɨgí̵íná nɨwiápí̵nɨmearɨ xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ámá wí o tí̵nɨ gwí̵ numónɨro ‘E'máyo mɨxí̵ oxí̵dowáraneyɨ.’ nɨrɨro yarí̵ná omɨ aní̵nɨmɨxí̵agí̵a omɨ arí̵á wigí̵áyí̵ enɨ wɨwínɨ e'í̵ umiamogí̵awixɨnɨ. 38Ayɨnánɨ ámá rowa yanɨro yarɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkipa nero we' í̵á umɨxeání̵poyɨ. Ámá rowa Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ marí̵áɨ, wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ nipɨmoárɨro nerí̵náyí̵, wa awamɨ xopɨrárí̵ wipí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ xe e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. 39E nerɨ aí awa wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ marí̵áɨ, Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nerí̵náyí̵, soyí̵ne' xopɨrárí̵ wí wipaxí̵ menɨnɨ. E owianeyɨnɨro nerí̵náyí̵, Gorɨxo tí̵nɨ mɨxí̵nɨŋí̵ iní̵agí̵a sɨŋwí̵ ainenɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ rí̵nɨŋí̵ wíagí̵a aí yayí̵ egí̵á nánɨrɨnɨ.

40Xwɨrɨxí̵ umearɨgí̵áwa Gameriero “E e'poyɨ.” urí̵í̵pɨ arí̵á nɨwiro nɨxí̵dɨro nánɨ wamɨ “Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ nɨwirɨmeámɨ í̵wiapí̵poyɨ.” nurɨmáná rɨxa nɨme'ra í̵wiapáná sɨkwí̵á ragí̵ pí̵rí̵ uyɨkímí̵ nero ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Jisaso nánɨ sɨnɨ bɨ mure'wapɨyipa e'í̵rɨxɨnɨ.” nurɨro wárɨgí̵awixɨnɨ. 41Wáráná awa xwɨrɨxí̵ umearɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e dánɨ nɨpeyearo nuróná re nɨyaiwiro nánɨ, “Gorɨxo Jisasomɨ xí̵darɨŋwáone ayá neaimoarɨŋí̵ neaikárí̵ápɨ xɨxenɨ meapaxowarí̵anɨrɨ xe í̵á xero iwaŋí̵ me'pero e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neaní̵í̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro nánɨ yayí̵ ne'ra nuro 42íníná sí̵á ayí̵ ayo aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨranɨ, ámá aŋí̵ wiwá wiwámɨ dánɨranɨ, arí̵kí ure'wapɨyiro wáí̵ urɨmero neróná “Ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨŋo, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, ayí̵ Jisasorɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK