Acts 6

Seáyí̵ wipí̵rí̵a nánɨ ámá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' rí̵peagí̵á nánɨrɨnɨ.

1Íná Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ ámɨ wí tí̵nɨ sayá nimóga nuróná wigí̵ Judayí̵ e'máyí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ xɨrɨgí̵áyí̵ wí nɨwiápí̵nɨmearo Judayí̵ aŋí̵ ná tí̵ŋí̵ e xɨrɨgí̵áyo anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ yarɨŋwápa sí̵á ayí̵ ayo aiwá yaŋí̵ nɨwia nuróná negí̵ apɨxí̵ aníwamɨ soyí̵ne' pí nánɨ mu'roarɨŋoɨ?” anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ e nura warí̵ná 2Jisasoyá wiepɨsagí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áwa nɨwiápí̵nɨmearo ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵á sɨyikí̵ imónɨgí̵á nɨyonɨ “Eɨnɨ.” nurɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “None aiwánɨ yaŋí̵ seaiapanɨ nánɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá seare'wapɨyarɨŋwápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrí̵ná ‘Ayí̵ naŋí̵ menɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ. 3Ayɨnánɨ negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', negí̵ ámá naŋí̵nɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ í̵á roárɨnɨŋowa nánɨnɨ yeyimá nearo we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' nánɨ nearáná none aiwá yaŋí̵ nɨseaiapa emepí̵rí̵a nánɨ rí̵peaaní̵wɨnɨ. Ámá kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxí̵ wínɨrɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moro egí̵áwa nánɨ rarɨŋwɨnɨ. 4Awa aiwá apɨ yaŋí̵ mearí̵ná noneyí̵ rɨpɨnɨ mimáyo nɨtɨnɨrane anɨŋí̵ miní̵ yaní̵wárɨnɨ. Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urɨrane ámá xwɨyí̵á oyápɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ ure'wapɨyirane yaní̵wárɨnɨ.” urí̵agí̵a 5ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á ní̵nɨ “Apánɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro ámá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' rowamɨ eyírogí̵awixɨnɨ. Wo Sɨtipenoyɨ rɨnɨŋo —O Jisasomɨ eŋí̵ neánɨrɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorɨ kwíyí̵pɨ ayá wí sɨxí̵ wínɨrɨ eŋorɨnɨ. Ámɨ wo Piriporɨnɨ. Ámɨ wo Pɨrokorasorɨnɨ. Ámɨ wo Naikenaorɨnɨ. Ámɨ wo Taimonorɨnɨ. Ámɨ wo Pamenasorɨnɨ. Ámɨ wo Nikoraso —O e'máyí̵ aŋí̵ yoí̵ Adiokɨ dáŋí̵ wo aiwɨ eŋíná dánɨ sɨwí̵ xegí̵ imónɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmo Judayí̵ yarɨgí̵ápɨnɨ yarɨŋorɨnɨ. 6Ámá awamɨ neyíroro wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨmeámɨ u'áná wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa awa nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨmáná eŋí̵ neánɨro píránɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨrɨ wigí̵ we' seáyɨ e wikwiárɨgí̵awixɨnɨ.

7Xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ sɨnɨ nɨrɨga nemerí̵ná ámá Jerusaremɨ ŋweagí̵á Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ ámɨ wínɨ ayá wí sayá nimóga nuro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á obaxí̵ enɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rómáná xɨxenɨ egí̵awixɨnɨ.

Sɨtipenomɨ í̵á xɨrɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

8Sɨtipeno, Gorɨxo xí̵omɨ wá ayá wí wianɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxɨrɨ eŋí̵ eŋagɨ o ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ emɨmí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨwíwapɨya warí̵ná 9Judayí̵yá rotu' aŋí̵ ámá Áxeŋwarí̵ Minɨgí̵áɨ rɨnɨŋí̵yo awí eánarɨgí̵á wa —Wa aŋí̵ yoí̵ Sairini dáŋowarɨnɨ. Wa aŋí̵ yoí̵ Arekɨsadɨria dáŋowarɨnɨ. Awa tí̵nɨ wigí̵ Judayí̵ wínɨyí̵ —Wa Sirisia pɨropenɨsí̵yo dáŋowarɨnɨ. Wa Esia pɨropenɨsí̵yo dáŋowarɨnɨ. Awa tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo Sɨtipeno tí̵nɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro mɨxí̵ nɨrɨnɨróná 10kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ sɨxí̵ wínɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ o dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ nɨmorɨ píránɨŋí̵ reŋwɨpwearɨŋagɨ nánɨ wí xopɨrárí̵ nɨwirɨ murɨpaxí̵ imónɨgí̵awixɨnɨ. 11Xopɨrárí̵ nɨwirɨ murɨpaxí̵ nimónɨro nánɨ wigí̵ wí̵amɨ yumí̵í ínɨmɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ nuxekwí̵moro re rí̵poyɨ, ‘O negí̵ arí̵o Mosesomɨ rɨperɨrí̵nɨŋí̵ umerɨ Gorɨxomɨ umerɨ yarɨŋagɨ arí̵á wíwárɨnɨ.’ rí̵poyɨ.” nurárɨmɨ nuro 12omɨ wikí̵ nɨwónɨro í̵á oxɨrí̵poyɨnɨrɨ ámá sɨpí̵áyo tí̵nɨ ámɨnáowamɨ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwamɨ tí̵nɨ sí̵mírírí̵ xwɨyí̵á nura nemero e'áná ayí̵ wikí̵ wóní̵agɨ nɨbɨro omɨ í̵á nɨxero nɨmeámɨ nuro Judayí̵ mebáowa awí eánɨgí̵e wárɨgí̵awixɨnɨ. 13E nemáná ámá omɨ yapí̵ ouxekwí̵mópoyɨnɨrɨ urí̵áyí̵ e'í̵ nɨroro re urɨgí̵awixɨnɨ, “O negí̵ aŋí̵ ŋwí̵á riwá nánɨ sɨpí rɨrɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ sɨpí rɨrɨ arí̵kí yarɨŋorɨnɨ. 14Rɨpɨ rarɨŋagɨ arí̵á wíwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋwɨnɨ, ‘Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso aŋí̵ riwá nɨpɨnearɨ sɨwí̵ nene xí̵daní̵wá nánɨ Moseso ne'rowiápí̵nɨrɨ nearagí̵pɨ xwí̵á iwenɨ nánɨ ámɨ sɨŋí̵ bɨ e'rowiápí̵nɨní̵árɨnɨ.’ rarɨŋagɨ arí̵á wíwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋwɨnɨ.” urarí̵ná 15mebáowa xwɨrɨxí̵ umearɨgí̵e ŋweagí̵áwa nowanɨ omɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnɨróná xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵ aŋí̵najowayá sí̵mɨmaŋí̵nɨŋí̵ xwɨní̵á eaarɨŋagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK