Acts 7

Sɨtipeno xwɨrɨxí̵ umearɨgí̵áwamɨ rɨrɨmí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋo Sɨtipenomɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á joxɨ rɨxekwí̵moarɨgí̵ápɨ neparanɨ?” urí̵agɨ 2o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne' tí̵nɨ ápoyí̵ne' tí̵nɨ xwɨyí̵á bɨ searɨmɨ nánɨ arí̵á nípoyɨ. Eŋíná negí̵ arí̵o Ebɨrí̵amo aŋí̵ yoí̵ Xaranɨyo nánɨ mu' sɨnɨ xwí̵á Mesopotemia rɨnɨŋí̵pimɨ ŋweaŋáná Ŋwí̵á aŋí̵namɨ anɨŋí̵ seáyɨ e nimónɨrɨ ŋweaŋo xí̵o tí̵ŋí̵ e nɨrónapɨrɨ 3re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ xwí̵á dɨxí̵ rɨnáí rɨxɨrɨŋe tí̵nɨ dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáyo tí̵nɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ xwí̵á nionɨ sɨwá simí̵ae' nánɨ u'ɨrɨxɨnɨ.’ urí̵agɨ 4Karɨdiayí̵ aŋí̵yo xí̵o ŋweaŋe pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ Xaranɨyo nɨre'morɨ nurí̵nɨrí̵ná xano e nɨpe'máná eŋáná Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nɨŋweaxa nɨbɨrɨ xwí̵á agwɨ seyí̵ne' ŋweagí̵ápimɨ ŋweaagí̵rɨnɨ. 5Apimɨ ŋweaagí̵ aiwɨ Gorɨxo xwí̵á apɨ onɨmiá bɨkwɨ nánɨ aí ‘Aga joxɨ dɨxí̵rɨnɨ.’ nurɨrɨ mɨwiagí̵ eŋagɨ nánɨ o sɨnɨ sɨŋí̵ nɨŋwearɨ nemerí̵ná ‘Xwí̵á rɨpɨ nionɨ gí̵rɨnɨ.’ wí rɨpaxí̵ imónagí̵manɨ. E nerɨ aí o sɨnɨ niaíwí̵ memeá eŋáná Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ tí̵nɨ dɨxí̵ rárí̵awe' tí̵nɨ segí̵ imónɨní̵a nánɨ seaiapɨmí̵árɨnɨ.’ nurɨrɨ aiwɨ 6rɨpí̵nɨŋí̵ enɨ urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Dɨxí̵ rárí̵awe' nuro ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵yí̵ nimónɨro e'máyí̵ aŋí̵ wíyo ŋweaŋáná omɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ nɨwiro nume'pero yarí̵ná xwiogwí̵ 400 mu'roní̵árɨnɨ. 7Dɨxí̵ rárí̵awe'yo ámá gwí̵ axí̵rímɨ omɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wipí̵rí̵áyo xamɨŋí̵yo nionɨ rí̵á umeáráná dɨxí̵ rárí̵awe'yí̵ e nɨŋweagí̵asáná e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨbɨro xwí̵á rɨpimɨ dánɨ Gorɨxonɨ yayí̵ nɨnɨmero seáyɨ e nɨmepí̵rí̵árɨnɨ.’ Negí̵ arí̵omɨ xwɨyí̵á e nurɨmáná 8re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ “E seaiimí̵árɨnɨ.” re'roárí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ morí̵a nánɨ sí̵mɨmají̵ó rɨpɨ e'ɨrɨxɨnɨ.’ urí̵agɨ Ebɨrí̵amo xewaxo Aisakomɨ nemearí̵ná rɨxa sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo nórɨmáná eŋáná iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiŋɨnigɨnɨ. Aisako e dánɨ Jekopomɨ nemearɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiŋɨnigɨnɨ. Jekopo e dánɨ negí̵ arí̵o írɨŋowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ nemearí̵ná enɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiŋɨnigɨnɨ. 9Arí̵o írɨŋí̵ awa Josepomɨ sɨpí dɨŋí̵ nɨwiaiwiro ‘Isipɨyí̵ aŋí̵yo xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ nɨwiirí̵ná, ananɨrɨnɨ.’ nɨwiaiwiro nɨgwí̵ xeanɨro nánɨ bí̵ egí̵awixɨnɨ. Omɨ e sɨpí wíagí̵a aí sɨnɨ Gorɨxo anɨŋí̵ dɨŋí̵ nukɨkayorɨ 10Isipɨyí̵ xeanɨŋí̵ wikárɨgí̵e dánɨ e'í̵ numínɨrí̵ná oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ Isipɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Peroyɨ rɨnɨŋoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ Josepo dɨŋí̵ nií̵á winɨpaxí̵ rɨrɨ píránɨŋí̵ neŋwɨperɨ rɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ gapɨmaní̵ ámɨnáo oimónɨrɨ Isipɨyí̵ aŋí̵ nɨyonɨ tí̵nɨ xí̵oyá aŋí̵ tí̵nɨ meŋweaní̵a nánɨ rí̵peaŋɨnigɨnɨ. 11Josepo gapɨmaní̵ nimónɨrɨ meŋweaŋáná Isipɨyí̵ aŋí̵yo tí̵nɨ Kenanɨyí̵ aŋí̵yo tí̵nɨ aiwá nánɨ dí̵wí̵ nikeamónɨro sɨyikí̵ eánɨgí̵awixɨnɨ. Negí̵ arí̵owa enɨ aiwá nánɨ pí̵á neróná bɨ mɨmanɨpaxí̵ nimónɨro aiwɨ 12arí̵o Jekopo xwɨyí̵á ‘Isipɨyí̵ aŋí̵yo aiwá wenɨ.’ rɨnarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ nánɨ negí̵ arí̵o írɨŋowa iwamí̵ó nuro meapí̵rí̵a nánɨ urowárɨŋɨnigɨnɨ. 13Ámɨ rí̵wí̵yo aiwá bí̵ yanɨro u'áná Josepo xewanɨŋo nánɨ áwaŋí̵ nurɨrɨ ‘Segí̵ se'rɨxí̵meáonɨrɨnɨ.’ urí̵agɨ Isipɨyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Peroyɨ rɨnɨŋo Josepomɨ xanɨmɨrówa tí̵nɨ xexɨrí̵meáyí̵ tí̵nɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnigɨnɨ. 14Josepo gí̵ ápɨmɨrówa weapí̵í̵rɨxɨnɨrɨ xwɨyí̵á yaŋí̵ wiowárí̵agɨ epówa o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨweróná oxí̵ apɨxí̵ niaíwí̵ ní̵nɨ ayí̵ ámá 75 nɨwero 15Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa Jekopo Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ nɨwerɨ e dánɨ nɨpe'máná eŋáná negí̵ arí̵o írɨŋowa enɨ e dánɨ pegí̵awixɨnɨ. 16Pɨyí̵ awamɨ xwí̵á weyáranɨro nánɨ nɨmeámɨ Kenanɨyí̵ aŋí̵yo Sekemɨyɨ rɨnɨŋe nánɨ nɨmeámɨ nɨyiro sí̵ŋá óí̵ arí̵o Ebɨrí̵amo Xamomɨ í̵wiárí̵awe'yo nɨgwí̵ nɨwirɨ bí̵ eŋí̵yimɨ tɨgí̵awixɨnɨ.

17Rɨxa Gorɨxo arí̵o Ebɨrí̵amomɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ ‘Dɨxí̵ rárí̵awe'yo e nɨwiimí̵árɨnɨ.’ urɨŋí̵pɨ parɨmoní̵áyi rɨxa aŋwɨ e imónarí̵ná negí̵ arí̵owa Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ sayá nimóga warí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 18Ámá arí̵o Josepo eŋí̵pɨ nánɨ mají̵á imónɨŋí̵ wo mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo nɨmeŋwearí̵ná 19negí̵ arí̵owamɨ nepaxɨŋí̵ pákíní̵ nimónɨrɨ wíwapɨyirɨ wigí̵ niaíwí̵ sɨŋí̵ xɨrí̵áyí̵ yí̵wí̵ tɨmearɨgí̵ápimɨ dánɨ pɨyí̵ oenɨrɨ sɨpí wikárɨrɨ eŋorɨnɨ. 20O ayo e wikárarí̵ná niaíwí̵ wo —O negí̵ arí̵o Mosesoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ niaíwí̵ awiaxorɨnɨ. Omɨ xɨnáí nɨxɨrɨrɨ xanɨyau' egí̵ aŋí̵yo emá wau' wo nɨmeŋweagí̵isáná 21Pero urarɨŋí̵pa neri pɨyí̵ oenɨrɨ nánɨ wí e xegí̵pɨ wí̵ráráná xí̵omɨ xegí̵ xemiáí íwo wí e wí̵rárɨnɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nɨmearɨ píránɨŋí̵ nɨmerí̵ná xegí̵ xewaxónɨŋí̵ nɨme'ra uŋɨnigɨnɨ. 22Ayɨnánɨ negí̵ arí̵o Moseso Isipɨyí̵ aŋí̵yo sɨkurí̵á yagí̵ápɨ xí̵o enɨ sɨkurí̵á ne'ɨsáná Isipɨyí̵yá nɨjí̵á imónagí̵ápɨ xɨxenɨ nɨpɨnɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ xwɨyí̵á rɨrɨ omɨŋí̵ erɨ ení̵a nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ níga wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 23E nerɨ aí xegí̵ xwiogwí̵ ní̵nɨ rɨxa 40 imónáná re wimónɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ nɨrɨxí̵meá Isɨrerɨyo bɨ nurɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨ.’ nɨwimónɨrɨ nánɨ nurɨ 24wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Isipɨyí̵ wo xí̵o xegí̵ xexɨrí̵meáyí̵ womɨ sɨpí nɨwikárɨrɨ iwaŋí̵ me'pearɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ‘Gí̵ nɨrɨxí̵meáomɨ ourakiowárɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ Isipɨyomɨ xí̵omɨ enɨ iwaŋí̵ bɨ oeámɨnɨrɨ e'í̵yí̵ pɨyí̵ nɨpɨkirɨ tɨŋɨnigɨnɨ. 25Pɨyí̵ nɨpɨkirɨ nɨtɨrí̵ná gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ re niaiwipí̵ráoɨnɨrɨ e'í̵yí̵, ‘O yarɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo gwí̵nɨŋí̵ ŋweaŋwae'ne neaíkweawárɨmɨnɨrɨ nánɨ rí̵a yarɨnɨ?’ niaiwipí̵ráoɨnɨrɨ e'í̵yí̵ xewanɨŋo yaiwíí̵pa axí̵pɨ e mɨwiaiwigí̵awixɨnɨ. 26Sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ xegí̵ Isɨrerɨyí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ wau' mɨxí̵ inarɨŋagí̵i nɨwɨnɨrɨ pɨyí̵á owí̵rɨmɨnɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá axí̵ rowagwí, pí nánɨ axowagwínɨ iwaŋí̵ xaíwí̵ eánarɨŋiɨ?’ urí̵agɨ 27wí̵omɨ xaíwí̵ nearɨ xopɨrárí̵ wimɨnɨrɨ e'o arí̵o Mosesomɨ nɨxoyí̵piowárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Go simɨxí̵agɨ joxɨ neameŋweaŋoxɨ imónɨrɨ xwɨyí̵á píránɨŋí̵ yeaimɨxɨpaxoxɨ imónɨrɨ nerɨ yarɨŋɨnɨ? 28Joxɨ agíná Isipɨyomɨ pɨkiŋí̵pa nionɨ enɨ nɨpɨkímɨnɨrɨ rɨyarɨŋɨnɨ?’ urí̵agɨ 29arí̵o Moseso arí̵á e nɨwimo e'í̵ nurɨ aŋí̵ mɨdáŋí̵ wo nimónɨrɨ Midianɨyí̵ aŋí̵yo nɨŋwearɨ apɨxí̵ nɨmeámáná niaíwí̵ wau' nemearɨ nɨŋweaŋɨsáná 30rɨxa xwiogwí̵ 40 mu'róáná ámá dɨŋí̵ meaŋe dí̵wí̵ Sainai tí̵ŋí̵mɨnɨ emearí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Íkí̵á eŋí̵ tí̵ŋí̵ wɨnáɨna rí̵á ná mɨní̵ ápiáwí̵nɨ wearɨŋe dánɨ aŋí̵nají̵ wo sɨŋánɨ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 31Arí̵o Moseso íkí̵á ana rí̵á ná mɨní̵ ápiáwí̵nɨ wearɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná xí̵o wɨnarɨŋí̵pɨ nánɨ ududí̵ nerɨ ‘Píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ aŋwɨ e warí̵ná Ámɨnáo re urɨŋɨnigɨnɨ, 32‘Nionɨ Ŋwí̵á dɨxí̵ arí̵owa Ebɨrí̵amo tí̵nɨ Aisako tí̵nɨ Jekopo tí̵nɨ awa nɨxí̵dagí̵onɨrɨnɨ.’ urí̵agɨ arí̵o Moseso sɨrí̵ nɨpɨkínɨrɨ óí̵ nikárɨnɨrɨ nánɨ ‘Ámɨ sɨŋwí̵ bɨ tí̵nɨ owɨnɨmɨnɨ.’ mɨwimónɨpa yarɨŋagɨ aiwɨ 33Ámɨnáo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Xwí̵á joxɨ roŋe ŋwí̵á imónɨŋe eŋagɨ nánɨ dɨxí̵ sɨkwí̵ su' yoáreɨ. 34Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ gí̵ ámáyo ume'peanɨro wikárarɨgí̵ápɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ amɨpí ní̵nɨ wikárarɨgí̵ápɨ nánɨ “Yeyɨ!” rarɨŋagí̵a arí̵á wirɨ eŋáonɨ yeáyí̵ wimɨxí̵ɨmɨgɨnɨrɨ nánɨ weaparɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ joxɨ wiápí̵nɨmeaɨ. Nionɨ “Isipɨyí̵ aŋí̵yo nánɨ orɨrowáraumɨnɨ.” nimónarɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” 35Sɨtipeno e nurɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá o —O xámɨ re urɨgí̵íorɨnɨ, ‘Go simɨxí̵agɨ joxɨ neameŋweaŋoxɨ imónɨrɨ xwɨyí̵á píránɨŋí̵ yeaimɨxɨpaxoxɨ imónɨrɨ nerɨ yarɨŋɨnɨ?’ urɨgí̵íorɨnɨ. O aŋí̵nají̵ íkí̵á onɨmiánáɨna tí̵ŋí̵ e dánɨ sɨŋánɨ wimónɨŋo eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxáná arí̵owamɨ yeáyí̵ uyimɨxemearɨ umeŋwearɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ urowárɨŋo, ayí̵ axo negí̵ arí̵o Mosesorɨnɨ. 36Negí̵ arí̵owamɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ nipemeámɨ uŋorɨnɨ. Aŋí̵ ayo dánɨ nipemeámɨ umɨnɨrɨ nerí̵ná ayá rɨwamónɨpaxí̵ bɨ tí̵nɨ emɨmí̵ bɨ tí̵nɨ nɨwíwapɨya urɨ ipí ayí̵á rɨŋí̵ rɨwoŋí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ wíwapɨyirɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná xwiogwí̵ 40 mu'roarí̵ná wíwapɨyirɨ eŋorɨnɨ. 37Rɨpɨ enɨ negí̵ arí̵o Isɨrerowamɨ urɨŋo axorɨnɨ, ‘Segí̵yí̵ wo wí̵á rókiamoarɨŋí̵ nioní̵nɨŋí̵ imónɨní̵a nánɨ Gorɨxo rí̵peaní̵árɨnɨ.’ urɨŋo, ayí̵ axorɨnɨ. 38Negí̵ arí̵owe'yí̵ ámá dɨŋí̵ meaŋe awí neánɨro ŋweaŋáná dí̵wí̵ mɨŋí̵ Sainaiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨyirɨ roŋáná aŋí̵nají̵ Gorɨxoyáo xwɨyí̵á uragorɨnɨ. O seyí̵ne' nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵a nánɨ enɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá anɨpá mimóní̵ anɨŋí̵ íníná rɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ aŋí̵najo rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ wiŋɨnigɨnɨ. 39E nerɨ aí negí̵ arí̵owe'yí̵ ‘Mosesomɨ awayinɨ arí̵á owianeyɨ.’ mɨwimóní̵ nero rí̵wí̵ numoro amɨpí Isipɨyí̵ aŋí̵yo weŋí̵pɨ nánɨ ayá sɨpí nɨwirɨ nánɨ ‘Ámɨ e nánɨ mupaxenerí̵anɨ?’ nɨyaiwinɨro 40arí̵o Mosesomɨ xogwáo Eronomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Joxɨ ŋwí̵á bɨ nene negí̵ xí̵daní̵wá nánɨ neaimɨxeɨ. Nene re dánɨ apɨ xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ nurane'ná apɨ xámɨ neameanɨ nánɨ neaimɨxeɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. Ámá Moseso ro, nene Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨneaipemeámɨ bɨŋo dí̵wí̵ rɨpimɨ peyíáná pí wímeáagɨ ámɨ rɨxa mɨweaparɨnɨnɨ? Nene mají̵árɨnɨ.’ nurárɨmáná 41sí̵ŋá gorí̵ bɨ awí neaárɨro apɨ tí̵nɨ burɨmákau' miá xopaikɨgí̵ nimɨxɨro naŋwí̵ bɨ burɨmákau' miápɨ nánɨ rɨdɨyowá yanɨro nánɨ nɨmeámɨ nɨbɨro wigí̵ we' tí̵nɨ imɨxí̵ápɨ nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ne'ra ugí̵awixɨnɨ. 42Ayɨnánɨ Gorɨxo rí̵wí̵ numorɨ emá tí̵nɨ sogwí̵ tí̵nɨ siŋí̵ tí̵nɨ nánɨ xe dɨŋí̵ nɨkwí̵róa u'í̵rɨxɨnɨrɨ wárɨŋɨnigɨnɨ. Wárí̵agɨ ayí̵ wí̵á rókiamoagí̵áwa Bɨkwí̵yo Gorɨxo nánɨ nɨwurɨyiro eagí̵á rɨpɨ tí̵nɨ xɨxenɨ egí̵awixɨnɨ, ‘Isɨrerɨyí̵ne', ámá dɨŋí̵ meaŋe nemero xwiogwí̵ 40 mu'roarí̵ná naŋwí̵ nɨpɨkiro rɨdɨyowá wiagí̵o, ayí̵ Gorɨxonɨranɨ? Oweoɨ, nionɨmanɨ. 43Isipɨyí̵ aŋí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuróná sení̵á aŋí̵ ŋwí̵á xegí̵ yoí̵ Morokɨyɨ rɨnɨŋí̵piyá tí̵nɨ ŋwí̵á siŋí̵nɨŋí̵ imɨxɨnɨŋí̵ Repanɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ —Ŋwí̵á apiau' sewanɨŋí̵yí̵ne' xí̵danɨro nánɨ imɨxɨgí̵ápiau'rɨnɨ. Apiau' nɨmeámɨ ugí̵á eŋagɨ nánɨ nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ wa nɨbɨro xwɨrí̵á nɨseaikɨxero seapɨkiomeáí̵áyo nɨwirɨmeámɨ nuro aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Babironɨ tí̵ŋí̵ e orɨwámɨ dánɨ wárɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ Wí̵á rókiamoagí̵áwa Gorɨxo nánɨ e nɨwurɨyiro rí̵wamɨŋí̵ eagí̵ápɨ tí̵nɨ negí̵ arí̵owe'yí̵ xɨxenɨ egí̵awixɨnɨ. 44Negí̵ arí̵owa ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná sení̵á aŋí̵ —Sení̵á aŋí̵ iwá Gorɨxo Mosesomɨ ‘Ámá nimɨxɨróná e e'í̵rɨxɨnɨ. E e'í̵rɨxɨnɨ.’ urɨrɨ nimɨxɨróná iwá sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵da u'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨwá wirɨ e'áná imɨxagí̵iwárɨnɨ. Iwá Gorɨxo nánɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨwá wiagiwá enɨ nɨmeámɨ emeagí̵árɨnɨ. 45Ámá dɨŋí̵ meaŋe nɨmeámɨ emeagí̵áwa pegí̵ámɨ dánɨ ámɨ wigí̵ niaíwí̵yí̵ xamɨŋí̵yí̵ Josuao tí̵nɨ sení̵á aŋiwá nɨmearo e'má gwí̵ wɨrí̵ wɨrí negí̵ xwí̵á rɨpimɨ ŋweaagí̵áyo Gorɨxo mɨxí̵ xí̵dowárɨŋe dánɨ wiwanɨŋí̵yí̵ nurápɨro sení̵á aŋí̵ Gorɨxomɨ seáyɨ e umepí̵rí̵iwá nɨmeámɨ nɨbɨro nɨpákiróná ayí̵ negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depito tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨpákía bagí̵árɨnɨ. 46Depito nánɨ Gorɨxo yayí̵ winí̵agɨ xí̵omɨ Depito rɨxɨŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ŋwí̵á gí̵ arí̵o Jekopo rɨxí̵dagoxɨ, aŋí̵ joxɨ ŋwearí̵a nánɨ wiwá onɨmɨrɨyinɨrɨ sɨŋwí̵ naneɨ.’ urɨŋí̵ aí 47aŋí̵ iwá Depito xamɨŋo mumɨrɨyiŋɨnigɨnɨ. Umɨrɨyiŋo, ayí̵ xewaxo Soromonorɨnɨ. 48E nerɨ aí Gorɨxo, seáyɨ e'mɨ imónɨŋo aŋí̵ ámá mɨrarɨgí̵áyo ŋweaarɨŋomanɨ. O nánɨ wí̵á rókiamoagí̵ wo xwɨyí̵á nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ re eaŋí̵rɨnɨ, 49‘Ámɨnáo re rɨŋoɨ, “Aŋí̵na gí̵ e'í̵ ŋweámí̵a nánɨ íkwiaŋwí̵narɨnɨ. Xwí̵árímɨ gí̵ sɨkwí̵ ikwiárɨmí̵a nánɨrɨnɨ. Nionɨ seáyɨ e seaimónɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ pí aŋí̵ nɨmɨrɨyipí̵ráoɨ? Wí e nionɨ sá ŋweámí̵ae' gíyí̵ erɨnɨ? 50Re rɨniaiwiarɨŋoɨ, ‘Xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ xewanɨŋo mimɨxɨpa eŋí̵rɨnɨ?’ rɨniaiwiarɨŋoɨ?” Ámɨnáo e rɨŋoɨ.’ Wí̵á rókiamoagí̵ wo e nɨrɨrɨ eaŋí̵rɨnɨ.” Sɨtipeno e nurɨmáná 51re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨŋí̵ sɨwí̵á nɨyiro ámá Gorɨxomɨ muxí̵darɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa aríkwí̵kwí̵ ne'ra uro arí̵á mɨwí ero yarɨgí̵oyí̵ne' íníná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ sɨwá seainɨmɨnɨrɨ yarí̵ná mɨrɨrakí̵ inarɨgí̵árɨnɨ. Segí̵ arí̵owa ne'ra bagí̵ápa axí̵pɨ e yarɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 52Wí̵á rókiamoagí̵áyo negí̵ arí̵owa xeanɨŋí̵ mɨwikárɨgí̵á wo rimónɨnɨ? Oweoɨ. Eŋíná ‘Gorɨxoyá we' rónɨŋo bɨní̵árɨnɨ.’ xwɨyí̵á yaŋí̵ e nɨwiro áwaŋí̵ uragí̵áwamɨ negí̵ arí̵owa nɨpɨkía bagí̵a aiwɨ ríná soyí̵ne' awa eŋíná dánɨ ragí̵omɨ rí̵wí̵ numoro mɨyí̵ nurɨro nánɨ pɨkigí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 53Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ aŋí̵najowa Mosesomɨ urɨgí̵ápimɨ dánɨ tí̵gí̵áyí̵ne' imónɨŋagí̵a aí nepa mimáyo nɨtɨnɨro mɨxí̵darɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ.” Sɨtipeno e urɨŋɨnigɨnɨ.

Sɨtipenomɨ sí̵ŋá nearo pɨkigí̵á nánɨrɨnɨ.

54Xwɨrɨxí̵ umeanɨro nánɨ awí eánɨgí̵áwa Sɨtipeno e rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiróná wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwero nánɨ makɨrí̵wí̵ nɨmoro yarɨŋagí̵a aiwɨ 55Sɨtipeno Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ ayá wí sɨxí̵ umímoŋo eŋagɨ nánɨ aŋí̵namɨ sɨŋwí̵ agwí̵ anání̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Wí̵á Gorɨxo tí̵ŋí̵ e dánɨ pɨrónaparɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ Jisaso oyá we' náu'mɨnɨ e'í̵ roŋagɨ wɨnɨrɨ nerɨ 56re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai, nionɨ rɨxa aŋí̵na oxoánɨrɨ eŋagɨ wɨnɨrɨ ámá imónɨŋo Gorɨxoyá we' náu'mɨnɨ e'í̵ roŋagɨ wɨnɨrɨ eŋɨnɨ.” uráná re egí̵awixɨnɨ. 57Arí̵á nɨpí̵rónɨro xwamiání̵ neróná omɨ í̵á xɨranɨro nánɨ axíná mí̵rí̵ nɨpumiro 58í̵á nɨxero xɨxoyí̵pií̵ nɨme'ra nuro rɨxa aŋí̵ apimɨ ákɨŋáyo bí̵arɨwámɨ dánɨ sí̵ŋá tí̵nɨ eaanɨro yarɨgí̵áwa wigí̵ iyí̵á nɨpírayiro ámá wo, Soroyɨ rɨnɨŋo oneameinɨro xí̵oyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨtayimáná 59Sɨtipenomɨ sí̵ŋá tí̵nɨ neáa ugí̵awixɨnɨ. Sí̵ŋá tí̵nɨ neáa warí̵ná o rí̵aiwá re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨná Jisasoxɨnɨ, gí̵ dɨŋí̵pɨ orɨŋwɨrárɨmɨnɨ.” nɨrɨmɨ 60xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ ámɨ eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá nɨrɨrí̵ná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ‘Omɨ sɨpí wikárí̵ápɨ nánɨ yokwarɨmí̵ wiimí̵ámanɨ.’ mɨyaiwipa eɨ.” nurárɨmɨ peŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK