Acts 8

1Soro xegí̵ ámáowa Sɨtipenomɨ pɨkiarí̵ná dɨŋí̵ sɨpí bɨ mɨwí “Apánɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ.

Soro ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ wikárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Sí̵á ayimɨ dánɨ ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Jerusaremɨ ŋweagí̵áyo xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wikárarí̵ná ayí̵ ní̵nɨ e'í̵ numiamoróná wí Judia pɨropenɨsí̵yo amɨ amɨ ŋwearo wí Samaria pɨropenɨsí̵yo amɨ amɨ ŋwearo nero aiwɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa Jerusaremɨ dánɨ e'í̵ mugí̵awixɨnɨ.
2Ámá Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵danɨro nánɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵á wí Sɨtipeno pɨyomɨ nɨmeámɨ nuro xwí̵á nɨweyárɨmáná ámɨxí̵á nɨmero eŋí̵ tí̵nɨ ŋwí̵ mieáagí̵a aí 3Soro re eŋɨnigɨnɨ. Ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo paimɨmí̵ nɨwia nurɨ aŋí̵ wiwá wiwámɨ nɨpáwirɨ pí̵á nemerɨ oxí̵ranɨ, apɨxí̵ranɨ, í̵á nɨxerɨ nírope'mɨ nurɨ gwí̵ aŋí̵yo nɨŋwɨrára uŋɨnigɨnɨ.

Samaria pɨropenɨsí̵yo xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ urɨmegí̵á nánɨrɨnɨ.

4Ámá amɨ amɨ xí̵dí̵xí̵dowárí̵ e'í̵áyí̵ e'í̵ numiamoróná xwɨyí̵á Jisaso nánɨ wáí̵ nurɨmero 5wigí̵ wo, Piripoyɨ rɨnɨŋo aŋí̵ yoí̵ Samaria rɨnɨŋí̵pimɨ nɨre'morɨ ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨŋo nánɨ wáí̵ urarí̵ná 6ámá ayá wí o tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ nero o nura uŋí̵pɨ arí̵á wiro emɨmí̵ o ne'ra uŋí̵pɨ sɨŋwí̵ wɨnɨro neróná dɨŋí̵ nawínɨ nimónɨmáná arí̵á ókiarí̵ mónɨgí̵awixɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. O yarɨŋí̵pimɨ dánɨ imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨgí̵áyí̵ ámá ayo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuróná xwamiání̵ nɨyárɨmɨ uro eŋí̵ sɨwímí̵ egí̵áyí̵ naŋí̵ imónɨro sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyí̵ naŋí̵ imónɨro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro nánɨ omɨ arí̵á ókiarí̵ numónɨro 8aŋí̵ apimɨ dánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ ne'ra ugí̵awixɨnɨ.

9Ámá wo —O xegí̵ yoí̵ Saimonorɨnɨ. Aŋí̵ apimɨ dánɨ xegí̵ ikayí̵wí̵ tí̵nɨ ayáí̵ mí̵kí̵ nikirɨ xegí̵ yarɨŋí̵pɨ yarí̵ná ámá Samaria pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ ududí̵ wiagí̵orɨnɨ. O e nerɨ nánɨ “Nionɨ seáyɨ e mimónɨŋáonɨrí̵anɨ?” rɨnagorɨnɨ. 10Ámá seáyɨ e nimónɨrɨ meŋweagí̵áyí̵ranɨ, ínɨmɨ wurí̵nɨgí̵áyí̵ranɨ, aŋí̵ apimɨ dáŋí̵ ní̵nɨ omɨ arí̵á ókiarí̵ numónɨro re ragí̵orɨnɨ, “Eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyáɨ rarɨŋwápɨ xí̵o imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ axí̵pɨ o imónɨnɨ.” ragí̵orɨnɨ. 11Ayáí̵ mí̵kí̵ nikirɨŋí̵yo dánɨ xegí̵ ne'ra warɨŋí̵pɨ yarí̵ná ududí̵ nikárɨnɨro nánɨ arí̵á ókiarí̵ numónɨro e ragí̵orɨnɨ. 12O nánɨ ámá aŋí̵ apimɨ dáŋí̵yí̵ sɨnɨ e yaiwiarí̵ná Piripo xwɨyí̵á Gorɨxo xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ umeŋweaní̵a nánɨ rɨnɨŋí̵ yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ nánɨ wáí̵ urɨrɨ Jisasɨ Kiraiso nánɨ wáí̵ urɨrɨ yarɨŋagɨ arí̵á nɨwiróná dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ. Dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ oxí̵ranɨ, apɨxí̵ranɨ, wayí̵ meagí̵awixɨnɨ. 13Saimono enɨ aí xwɨyí̵á Piripo nɨra uŋí̵pɨ nánɨ “Neparɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ wayí̵ meaŋɨnigɨnɨ. E nemáná Piripomɨ wí pí̵nɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnaxí̵dɨmerɨ Piripo emɨmí̵ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná ámɨ ámɨ ududí̵ nikárɨga uŋɨnigɨnɨ.

14Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa wigí̵ Jerusaremɨ ŋweagí̵ámɨ dánɨ arí̵á re nɨwiro nánɨ, “Samariayí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyá rɨxa arí̵á nɨwiro umímɨnáoɨ.” arí̵á e nɨwiro nánɨ wigí̵ wau' Pitaomɨ tí̵nɨ Jonomɨ tí̵nɨ urowárí̵agí̵a 15awau' nɨweri kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ Samariayo enɨ wímeanɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urɨgí̵isixɨnɨ. 16Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá ayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ wayí̵ nɨmearo aiwɨ kwíyí̵pɨ sɨnɨ mɨwaínɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Sɨnɨ mɨwaíní̵í̵ eŋagɨ nánɨ awau' Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨmáná 17o omɨ we' seáyɨ e ikwɨkwiárɨmí̵ e'áná kwíyí̵pɨ ayo aínɨŋɨnigɨnɨ.

18Saimono wáí̵ wurɨmeaiarɨgí̵íwau' we' seáyɨ e wikwiárarɨgí̵ípimɨ dánɨ Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵pɨ ayo mɨnɨ wiarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nɨgwí̵ bɨ nɨroarɨ awau'mɨ mɨnɨ wimɨnɨrɨ nerɨ 19re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí yarɨgí̵ípa nionɨ enɨ ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nɨyonɨ we' wikwiáráná kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ aínɨnɨ nánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ awagwí imónɨgí̵ípɨ nionɨ enɨ bɨ neámɨxí̵piyɨ.” urí̵agɨ aí 20Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ imónɨgwí̵í Gorɨxo anɨpá yeaiapɨŋí̵ rɨpɨ ‘Nɨgwí̵ tí̵nɨ bí̵ epaxonɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagɨ nánɨ joxɨ dɨxí̵ nɨgwí̵ aí tí̵nɨ aní̵ní̵ɨrɨxɨnɨ. 21Dɨŋí̵ joxɨyá ‘Awau' yarɨgí̵ípa oemɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵pɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ aga naŋí̵ wí mimónɨŋagɨ nánɨ joxɨ yawawi tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ yawawi yarɨgwí̵ípɨ epaxí̵ mimónɨŋɨnɨ. 22Ayɨnánɨ sɨpí joxɨ emɨnɨrɨ e'í̵ rɨpɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamorɨ jɨwanɨŋoxɨ dɨxí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ‘E oemɨnɨ.’ yaiwíí̵pɨ nánɨ ‘Gorɨxo ananɨ yokwarɨmí̵ rí̵a niinɨrí̵enɨŋoɨ?’ nɨyaiwirɨ rɨxɨŋí̵ ureɨ. 23Joxɨ yawawi sɨpí dɨŋí̵ yeaiaiwiarɨŋí̵pɨ ayá wí dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyiŋagɨ sɨŋwí̵ nɨranɨrɨ í̵wí̵ joxɨ yarɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ yárɨnɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨranɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 24Saimono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí nɨrarɨgí̵ípɨ wí mɨnímeapa oenɨrɨ nánɨ aiwanɨŋowagwí Ámɨnáomɨ yarɨŋí̵ nɨwiípiyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

25E nemowau' egí̵ sɨŋwí̵ tí̵nɨ Jisaso emearí̵ná wɨnɨgí̵ípɨ nánɨ urɨri xwɨyí̵á Ámɨnáo nánɨ urɨri nɨyárɨmɨ aŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Jerusaremɨ nánɨ nuríná Samariayí̵ aŋí̵ obaxí̵ wíyo xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nura mu'rogí̵isixɨnɨ.

Piripo ámá Itiopia dáŋí̵ womɨ ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26Piripomɨ aŋí̵nají̵ Ámɨnáoyá wo nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ óí̵ Jerusaremɨ dánɨ aŋí̵ Gasayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ inɨŋí̵yi —Óí̵ ayi ámá dɨŋí̵ meaŋe inɨŋí̵yirɨnɨ. Ayi tí̵ŋí̵ e nánɨ uɨ.” urí̵agɨ 27o nɨwiápí̵nɨmeámɨ nurɨ óí̵yi tí̵ŋí̵ e nɨre'morí̵ná wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Gapɨmaní̵ Itiopia dáŋí̵ wo —O Itiopiayí̵ aŋí̵yo meŋweaŋí Kadesíyɨ rɨnɨŋíyá amɨpí ayá tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵ nɨpɨnɨ meweŋo, ayí̵ orɨnɨ. O Jerusaremɨ dánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ seáyɨmɨ numemo barɨŋagɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. 28O ámɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nurí̵ná karí̵ osí̵ íropearɨŋí̵pimɨ e'í̵ nɨŋweámáná xwɨyí̵á Gorɨxoyá wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ í̵á nɨróa warɨŋagɨ 29kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ Piripomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nurɨ osí̵ íropearɨŋí̵pimɨ ŋweaŋomɨ wímeaɨ.” urí̵agɨ 30Piripo aŋí̵nɨ mí̵rí̵ nurɨ aŋwɨ e dánɨ arí̵á wíí̵yí̵ wiŋɨnigɨnɨ. O wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ í̵á nɨróa warɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ í̵á roarɨŋí̵pɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á nimónɨmáná rɨroarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 31o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo mɨniepɨsipa nerí̵náyí̵, arɨge nerɨ mí̵kí̵pɨ nánɨ nionɨ nɨgí̵pɨ nɨjí̵á imónɨmí̵ɨnɨ?” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨxemónapɨrɨ nionɨ tí̵nɨ oŋweaaiyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 32Xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵ o í̵á roarɨŋagɨ arí̵á wiŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ, “Sipɨsipí̵ nɨpɨkianɨro nánɨ nɨme'ra warɨgí̵ápa omɨ enɨ axí̵pɨ nɨme'ra ugí̵awixɨnɨ. Sipɨsipí̵ miáyo í̵á wɨwákwímí̵ yarí̵ná ogeŋí̵ bɨ mɨrarɨŋí̵pa o enɨ axí̵pɨ maŋí̵ bɨ mɨyoámoŋɨnigɨnɨ. 33Ayá imɨmí̵ wikárarí̵ná ámá wo nurakirɨ ‘Í̵wí̵ bɨ meŋorɨnɨ.’ murɨŋɨnigɨnɨ. Nɨpɨkíáná xwí̵á tí̵yo bɨ tí̵nɨ mɨŋweaŋí̵ nánɨ xegí̵ ámá imónɨgí̵áyo wiwanɨŋí̵yí̵ wikárɨgí̵ápɨ nánɨ go áwaŋí̵ urɨní̵árí̵anɨ?” xwɨyí̵á o í̵á roarɨŋagɨ wímeaŋí̵pɨ ayí̵ apɨrɨnɨ. 34Itiopia dáŋí̵ gapɨmano Piripomɨ yarɨŋí̵ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wí̵á rókiamoago nɨrɨrɨ eaŋí̵ apɨ xewanɨŋo nánɨ nɨrɨrɨ eaŋí̵ranɨ? Ámá wo nánɨ nɨrɨrɨ eaŋí̵ranɨ? Joxɨ ananɨ áwaŋí̵ nɨrɨre'ɨnɨ?” urí̵agɨ 35Piripo xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵ ámáo í̵á róí̵pimɨ dánɨ iwamí̵ó nure'wapɨya nurɨ Jisaso nánɨ repɨyí̵ wiŋɨnigɨnɨ.

36Awau' sɨnɨ nerɨmeánɨmɨ óí̵ ayimɨ nuri iniɨgí̵ wu' wearɨŋí̵ e nɨre'mori Itiopia dáŋí̵ gapɨmano re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨŋwí̵ wɨneɨ. Iniɨgí̵ e wearɨnɨ. Nionɨ ‘Wayí̵ omeámɨnɨ.’ nɨnimónɨrí̵náyí̵, pí nɨrakioŋwɨrárarɨŋagɨ nánɨ wayí̵ mɨmeapa epaxí̵ imónɨmí̵ɨnɨ?” urí̵agɨ 37[Piripo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨŋí̵ bɨ bɨ mamó Jisasomɨnɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵náyí̵, ananɨ wayí̵ meapaxí̵ imónɨrí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “‘Jisasɨ Kiraiso Gorɨxomɨ xewaxorɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋɨnɨ.” nurɨrɨ] 38osí̵ íropearɨŋí̵pimɨ omɨŋí̵ mearɨŋomɨ “Re ɨkwí̵roáreɨ.” nurɨrɨ Piripo tí̵nɨ Itiopia dáŋo tí̵nɨ nayoari iniɨgí̵yo nánɨ nɨweri nɨpáwiri e dánɨ Piripo ámá omɨ wayí̵ umeaiŋɨnigɨnɨ. 39Wayí̵ numeairɨ awau' iniɨgí̵yo dánɨ nímɨnɨmeámɨ peyarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Kwíyí̵ Ámɨnáoyápɨ Piripomɨ aŋí̵nɨ me'napɨŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵nɨ me'napáná Itiopia dáŋí̵ gapɨmano Piripomɨ ámɨ sɨŋwí̵ bɨ mɨwɨnɨpa nerɨ aiwɨ óí̵ xegí̵ warɨŋí̵yimɨ nurí̵ná yayí̵ ne'ra uŋɨnigɨnɨ. 40Piripo wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. “Aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Asɨdotɨ rí̵a re'móɨnɨ?” nɨyaiwirɨ e dánɨ nurí̵ná aŋí̵ óí̵ e apɨ apɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nura nɨmu'rorɨ aŋí̵ yoí̵ Sisaria rɨnɨŋí̵pimɨ re'moŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK