Acts 9

Soro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋí̵yi nánɨrɨnɨ.

1Soro sɨnɨ ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ pí̵nɨ wiárí̵í̵rɨxɨnɨrɨ e'í̵ nɨremorɨ re nɨra nemerí̵ná, “Jisasomɨ anɨŋí̵ nuxí̵dɨrónáyí̵, mɨyí̵ó rárárɨnɨŋí̵yónɨŋí̵ urí̵kwínáná pɨpɨkímí̵ wianí̵wárɨnɨ.” nɨra nemerí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo seáyɨ e wimónɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ 2omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aŋí̵ yoí̵ Damasɨkasɨ nánɨ nurɨ Judayene negí̵ rotu' aŋí̵yo awí eánɨgí̵áyí̵ oxí̵ranɨ, apɨxí̵ranɨ, gɨyí̵ gɨyí̵ óí̵ Jisaso tí̵ámɨnɨ inɨŋí̵yimɨ xí̵darɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná í̵á nɨxɨrɨrɨ gwí̵ nɨjirɨ Jerusaremɨ re nánɨ nɨmeámɨ bɨmí̵a nánɨ joxɨ payí̵ bɨ Judayeneyá rotu' aŋí̵ wiwá wiwámɨ mewegí̵áwa nánɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ niapowáreɨ.” nurɨrɨ o payí̵ nearɨ mɨnɨ wiowáráná 3Soro payí̵ nurápɨrɨ nɨmeámɨ nurɨ nurɨ nurɨ rɨxa Damasɨkasɨ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e re'móáná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ wí̵á nókie'napɨrí̵ná omɨ wí̵á wókiárɨŋɨnigɨnɨ. 4Wí̵á wókiáráná o xwí̵áyo pí̵kínɨmeááná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ xwɨyí̵á re rɨne'napɨŋɨnigɨnɨ, “Soroxɨnɨ, Soroxɨnɨ, joxɨ pí nánɨ nionɨ rɨkɨkɨrí̵ó nikárarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 5Soro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ goxɨrɨnɨ?” urí̵agɨ “Nionɨ Jisasonɨ joxɨ rɨkɨkɨrí̵ó nikárarɨŋonɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 6E nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E nerɨ aí joxɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ aŋí̵ apɨ ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ nánɨ nurɨ e ŋweaŋáná ámá wo joxɨ aga nerí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ rɨrɨnɨŋoɨ.” urarí̵ná 7Soro tí̵nɨ warɨgí̵áyí̵ e nɨrówapɨmáná xwɨyí̵á bɨ mɨrɨpaxí̵ nimónɨro xwɨyí̵á rɨne'naparɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro aiwɨ ámá womɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨgí̵awixɨnɨ. 8Soro xwí̵áyo pí̵kínɨmeae' dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xegí̵ sɨŋwí̵ noxoarɨ nanɨrɨ aiwɨ amɨpí wí sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ omɨ we'yo í̵á nɨmaxɨrɨro nɨme'ra nuro Damasɨkasɨ nɨre'moro 9nɨŋwearí̵ná o sɨnɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpaxí̵ nerɨ iniɨgí̵ nɨrɨ aiwá nɨrɨ mepa yarí̵ná sí̵á wɨyau' wɨyi órɨŋɨnigɨnɨ.

10Ámá Damasɨkasɨ ŋweaŋí̵yí̵ wo —O xegí̵ yoí̵ Ananaiasorɨnɨ. Jisasomɨ uxí̵darɨŋí̵ worɨnɨ. Omɨ Ámɨnáo orɨŋá nupárɨrɨ “Ananaiase!” uráná o “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ ŋweaŋɨnɨ.” urí̵agɨ 11Ámɨnáo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ óí̵ Awiaxoɨ rɨnɨŋí̵yimɨ nánɨ nurɨ aŋí̵ Judasoyáiwámɨ dánɨ ámá aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Tasasɨ dáŋí̵ Soroyɨ rɨnɨŋo nánɨ yarɨŋí̵ wiɨ. ‘O re rɨŋweanɨ?’ Yarɨŋí̵ e wiɨ. Ai agwɨ o nionɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ niarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12O orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná re wɨní̵í̵rɨnɨ. Ámá wo, Ananaiasoyɨ rɨnɨŋo ní̵wiapɨrɨ xí̵o ámɨ sɨŋwí̵ anɨnɨ nánɨ we' seáyɨ e wikwiárí̵agɨ wɨní̵í̵ eŋagɨ nánɨ enɨ rarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ aí 13re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ámá obaxí̵ ámá joxɨ nɨrarɨŋo nánɨ xwɨyí̵á rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋárɨnɨ. O ámá joxɨyá imónɨgí̵áyo Jerusaremɨ dánɨ sɨpí wikárɨŋí̵pɨ nánɨ arí̵á wiŋárɨnɨ. 14Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa payí̵ nearo wiowáre'napí̵agí̵a nánɨ ámá joxɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨsirí̵ná yoí̵ Jisasoyɨ rarɨgí̵áyo gwí̵ yipaxí̵ nimónɨmɨ bɨŋorɨnɨ.” urí̵agɨ aí 15Ámɨnáo re urɨŋɨnigɨnɨ, “O gí̵ inókínɨŋí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋo imónɨrɨ yoí̵ nionɨyápɨ nánɨ e'máyo tí̵nɨ wigí̵ mɨxí̵ ináyí̵yo tí̵nɨ dɨxí̵ Isɨrerɨyo tí̵nɨ wáí̵ urɨrɨ ení̵á nánɨ rɨxa rí̵peaŋáo eŋagɨ nánɨ joxɨ ananɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ uɨ. 16O nionɨ nánɨ wáí̵ urɨmearí̵ná rí̵nɨŋí̵ wímeaní̵ápɨ nánɨ xamɨŋonɨ nɨjí̵á nɨwirɨ wíwapɨyimí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 17Ananaiaso arí̵á e nɨwimɨ nurɨ aŋiwámɨ nɨpáwirɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorai nánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨŋí̵ Soroxɨnɨ, Ámɨná Jisaso, óí̵ joxɨ barɨŋí̵yimɨ sɨŋánɨ simónɨŋo joxɨ ámɨ sɨŋwí̵ anɨrɨ kwíyí̵ oyápɨ sɨxí̵ rɨmímorɨ enɨ nánɨ nɨrowáre'napí̵agɨ barɨŋɨnɨ.” uráná axíná re eŋɨnigɨnɨ. 18Sɨŋwí̵yo yí̵ánɨŋí̵ imónɨŋí̵ upárɨŋí̵pɨ rɨxeámioaŋɨnigɨnɨ. Rɨxeámioááná o ámɨ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ nanɨrɨ nánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ wayí̵ nɨmeámáná 19aiwá nɨnɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋɨnigɨnɨ.

Soro Damasɨkasɨyo nɨŋwearí̵ná ure'wapɨyiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Soro ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵á Damasɨkasɨyo ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ sí̵á wí nɨŋwearí̵ná kikií̵á bɨ me' re eŋɨnigɨnɨ.
20Apaxí̵ me' xegí̵ Judayí̵yá rotu' aŋí̵ wí e wí e mɨrɨnɨŋí̵yo nɨpáwiemerɨ Jisaso nánɨ “Ayí̵ Gorɨxomɨ xewaxorɨnɨ.” urɨmeŋɨnigɨnɨ. 21E urɨmearí̵ná xí̵o rarɨŋagɨ arí̵á wiarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ anɨŋí̵ ududí̵ nɨwinɨro re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Jerusaremɨ dánɨ ámá Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná yoí̵ Jisasoyɨ rarɨgí̵áyo rɨkɨkɨrí̵ó nɨwikárɨmɨ bɨŋo, ayí̵ ro menɨranɨ? Ámá re dáŋí̵ axí̵pɨ yarɨgí̵áyo enɨ gwí̵ nɨyirɨ nɨmeámɨ nurɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵ŋí̵ e wárɨmɨnɨrɨ bɨŋo, ayí̵ ro menɨranɨ?” nɨrɨga warí̵ná 22Soro wáí̵ nurɨmerɨ píránɨŋí̵ nɨreŋwɨpe'a nurí̵ná xegí̵ Judayo ududí̵ winí̵ nurekárɨrɨ “Ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨŋo, ayí̵ Jisasorɨnɨ.” urarí̵ná ayí̵ o e urarɨŋí̵pɨ xopɨrárí̵ wipaxí̵ bɨ mimónɨgí̵awixɨnɨ.

Judayí̵ Soromɨ mekaxí̵ umegí̵á nánɨrɨnɨ.

23Sí̵á ayá wí rɨxa nɨmu'rómáná eŋáná xegí̵ Judayí̵ Soromɨ pɨkianɨro nánɨ awí neánɨro mekaxí̵ me'agí̵a aiwɨ 24Soro ayí̵ xí̵o nánɨ mekaxí̵ me'í̵ápɨ nánɨ arí̵á wíagɨ nánɨ ayí̵ o e'í̵ umɨnɨrɨ nánɨ peyeááná opɨkianeyɨnɨro aŋí̵ apɨ nɨpimɨnɨ ákɨŋáyo mɨdɨmɨdánɨ í̵wí ge ge inɨŋe ikwáwɨyimɨranɨ, árí̵wɨyimɨranɨ, íníná anɨŋí̵ awí nɨróa pwarɨŋagí̵a aiwɨ 25xegí̵ ure'wapɨyarɨŋí̵yí̵ re egí̵awixɨnɨ. Rɨxa sí̵á yinɨŋáná Soromɨ soxí̵ í̵á xwe' wu'mɨ nɨmiárɨmáná gwí̵ nɨjimáná ákɨŋáyo seáyɨ e'mɨ dánɨ awayinɨ nɨmamówára wepí̵náná o xwí̵á mí̵de dánɨ nɨroámɨnɨmeámɨ uŋɨnigɨnɨ.

Soro ámɨ Jerusaremɨ nánɨ uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26Soro rɨxa Jerusaremɨ nánɨ nurɨ e nɨre'mómáná xewanɨŋo ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ oinɨmɨnɨrɨ yarí̵ná ayí̵ “O enɨ nene tí̵nɨ Jisasomɨ xí̵darɨŋwáyí̵ womanɨ.” nɨyaiwiro wáyí̵ nɨwie'ra warɨŋagí̵a aiwɨ 27Banabaso omɨ saŋí̵ nurápɨrɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwa tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨwirɨmeámɨ nurɨ Soro óí̵ e nurɨ Ámɨnáomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ o tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnɨri eŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ wirɨ o Damasɨkasɨ nɨŋwearɨ Jisaso nánɨ wáí̵ nurɨrí̵ná ayá igigí̵ me' urarɨŋí̵pɨ nánɨ repɨyí̵ wirɨ eŋɨnigɨnɨ. 28E eŋíná dánɨ Soro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ gwiaumí̵ ninɨro ananɨ Jerusaremɨ aŋí̵ nɨpimɨnɨ nemerí̵ná ayá igigí̵ me' Ámɨná Jisaso nánɨ nure'wapɨya nurɨ yarí̵ná 29Judayí̵ e'máyí̵ tí̵ámɨnɨ xɨrɨgí̵áyí̵ nɨwiápí̵nɨmearo re egí̵awixɨnɨ. O tí̵nɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro mɨxí̵ nɨrɨní̵asáná rɨxa “Omɨ píyo dánɨ pɨkianɨre'wɨnɨ?” nɨrɨnɨro e yanɨro yarɨŋagí̵a aiwɨ 30Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ xegí̵ xexɨrí̵meá imónɨgí̵áyí̵ omɨ owikáraneyɨnɨro rɨnarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨmáná omɨ nɨmeámɨ aŋí̵ yoí̵ Sisaria nánɨ nɨwero e dánɨ aŋí̵ Tasasɨ tí̵ŋí̵mɨ nánɨ urowáraugí̵awixɨnɨ.

31Ayɨnánɨ ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Judia pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ranɨ, Gariri pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ranɨ, Samaria pɨropenɨsí̵yo ŋweagí̵áyí̵ranɨ, ní̵nɨ nɨyopɨyárɨrɨ nɨŋwearo dɨŋí̵ sí̵kí̵kí̵ nomɨxɨga nuróná Ámɨnáo nánɨ wáyí̵ wiro kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ arɨrá wirɨ yarí̵ná ámá sɨŋí̵ wínɨ wínɨ nɨkumɨxɨga ugí̵awixɨnɨ.

Pitao Iniasomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32Pitao aŋí̵ apɨ apɨ ikwí̵rónɨŋí̵yo nemerí̵ná aŋí̵ yoí̵ Ridayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨwerɨ nɨre'morɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á e ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná 33ámá wo —Xegí̵ yoí̵ Iniasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Xegí̵ eŋí̵ ní̵nɨ sɨwímí̵ eŋo eŋagɨ nánɨ íkwiaŋwí̵yo weŋáná xwiogwí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo mu'roŋorɨnɨ. O íkwiaŋwí̵yo weŋagɨ Pitao sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ 34re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniase, Jisasɨ Kiraiso píránɨŋí̵ simɨxí̵agɨ nánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ kí̵roáreɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. O axíná wiápí̵nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 35Nɨwiápí̵nɨmearɨ emearɨŋagɨ ámá aŋí̵ apɨ Ridayɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ ámá ayoxí̵ Saronɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ŋweagí̵áyí̵ tí̵nɨ omɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro nánɨ nɨkɨnɨmónɨro Ámɨnáo tí̵ámɨnɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

Pitao uráná Tabitaí wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

36Aŋí̵ yoí̵ Jopayɨ rɨnɨŋí̵yo apɨxí̵ Jisasomɨ xí̵darɨŋí̵ wí —Í xegí̵ yoí̵ Tabitaírɨnɨ. Gɨrikɨyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ Dokasírɨnɨ. Í kikií̵á bɨ me' anɨŋí̵ miní̵ ámá uyípeayí̵ imónɨgí̵áyo nánɨ ayá nɨwianɨrɨ nánɨ saŋí̵ nurápa warɨŋírɨnɨ. 37Í Pitao sɨnɨ Ridayo ŋweaŋáná sɨmɨxí̵ nɨwerɨ peŋɨnigɨnɨ. Pe'agɨ pɨyímɨ píránɨŋí̵ igí̵á nearo aŋí̵ awawá ikwí̵rónɨŋí̵yo seáyɨ e'mɨ nɨtɨmáná 38“Pitao aŋí̵ yoí̵ Ridayo ŋweanɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro Jopa aŋí̵ apimɨ dánɨ aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ wau'mɨ urowáráná awau' nuri wauní̵ rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Joxɨ nene tí̵ŋí̵ e nánɨ beɨ. Sɨnɨ mepanɨ.” urí̵agí̵i 39Pitao nɨwiápí̵nɨmeámɨ awau' tí̵nɨ nɨbɨro aŋí̵ e re'móáná ayí̵ aŋí̵ awawá seáyɨ e'mɨ ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ nánɨ nipemeámɨ nɨpeyiro apɨxí̵ aní̵ imónɨgí̵íwa xí̵o roŋe aŋwɨ e e'í̵ nɨrómáná ŋwí̵ nearo rapɨrapí̵ aikí̵ amɨpí ní̵nɨ í sɨnɨ wíyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná imɨxagí̵pɨ sɨwá nɨwia warí̵ná 40Pitao ayo “Wáí̵mɨ nánɨ peyeápoyɨ.” nurowárɨmáná xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ nɨwimáná apɨxí̵ pɨyí weŋí̵mɨnɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Tabitaíxɨ, wiápí̵nɨmeaɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Í rɨxa sɨŋwí̵ noxoarɨ Pitao ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ sá wí̵rárɨnɨŋe dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ e'í̵ ŋweaŋɨnigɨnɨ. 41Nɨwiápí̵nɨmearɨ e'í̵ ŋweááná Pitao ímɨ we'yo í̵á nɨxɨrɨmáná nɨmí̵eyoarɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyo tí̵nɨ apɨxí̵ aníwamɨ tí̵nɨ enɨ rí̵aiwá nurɨrɨ rɨxa í̵wiapáná í ámɨ sɨŋí̵ u'agɨ nánɨ ayo mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. 42Pitao e e'í̵pɨ nánɨ ámá aŋí̵ Jopayɨ rɨnɨŋe nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyí̵ arí̵á nɨwiárɨróná obaxí̵ wí Ámɨnáomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵róa ugí̵awixɨnɨ. 43O sí̵á ayá wí Jopa nɨwerí̵ná ámá wo tí̵nɨ —O xegí̵ yoí̵ Saimonoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Burɨmákau' wará eŋí̵ erɨ yeáyí̵ imɨxɨrɨ yarɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ ŋweaagí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK