Colossians 1

1Poronɨ —Nionɨ Gorɨxo nɨrí̵peáagɨ nánɨ Jisasɨ Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ tí̵nɨ Timotio —O Kiraisomɨ xí̵darɨŋagɨ nánɨ negí̵ nɨrɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨŋí̵ worɨnɨ. O tí̵nɨ yawawi payí̵ rɨna Korosi ŋweaarɨgí̵á Gorɨxoyá imónɨro Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨro egí̵áyí̵ne' —Seyí̵ne' nɨrɨxí̵meá Kiraisomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ yawawi payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋwiɨ. Yawawi “Negí̵ ápo Gorɨxo wá seawianɨrɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ seyí̵ne' nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rí̵ nánɨ seaiirɨ e'wɨnɨgɨnɨ.” yeaimónarɨnɨ.

“Segí̵ naŋí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨgwí̵írɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

3Seyí̵ne' nánɨ yawawi Gorɨxomɨ —O negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ xanorɨnɨ. Omɨ rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨyiraíná íníná yayí̵ wiarɨgwí̵írɨnɨ. 4Xwɨyí̵á re rɨní̵agɨ arí̵á nɨwirane nánɨ, “Korosi ŋweáyí̵ Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á ní̵nɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨgí̵árɨnɨ.” Xwɨyí̵á e rɨní̵agɨ arí̵á nɨwirane nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨgwí̵írɨnɨ. 5Seyí̵ne' “Aŋí̵namɨ dánɨ Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” nɨrɨro dɨŋí̵ ikwí̵mogí̵ápɨ nánɨ nɨmoro nánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro oyá ámá nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨgí̵árɨnɨ. Xámɨ xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ —Apɨ yayí̵ neainarɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ arí̵á nɨwiróná “Nepa Gorɨxo e neaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋí̵ ikwí̵mogí̵ápɨ nánɨ arí̵á wigí̵árɨnɨ. 6Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ arí̵á wigí̵ápa seyí̵ne' enɨ arí̵á wigí̵árɨnɨ. Aŋí̵ nɨmɨnɨ ámá xwɨyí̵á apɨ arí̵á nɨwiro nánɨ sɨwí̵ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ne'ra uro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ sayá nimóga uro yarɨgí̵ápa seyí̵ne' iwamí̵ó arí̵á nɨwiro wá Gorɨxo nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨgí̵e dánɨ axí̵pɨ e ne'ra warɨŋoɨ. 7Xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ nionɨ seararɨŋápɨ, ayí̵ Epapɨraso seare'wapɨyiŋí̵pɨrɨnɨ. O negí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋwá worɨnɨ. Xwɨyí̵á Jisaso nánɨ none tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeaianí̵wá nánɨ gwí̵ mónɨŋwá worɨnɨ. Seyí̵ne' arɨrá seainí̵a nánɨ Kiraisomɨ xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ yarɨŋo ananɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ yarɨŋí̵ worɨnɨ. 8O seyí̵ne' kwíyí̵pɨ seaaínɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwiro arɨrá wiarɨgí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ yeare'meaŋí̵rɨnɨ.

“Seyí̵ne' apɨ apɨ epí̵rí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

9Seyí̵ne' nánɨ áwaŋí̵ e yeare'meaŋí̵ eŋagɨ nánɨ sí̵á iwamí̵ó arí̵á wigwí̵íyi dánɨ pí̵nɨ wí mɨwiárí̵ seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨya warɨgwí̵írɨnɨ. Rɨxɨŋí̵ nɨseaurɨya nuraíná seyí̵ne' rɨpɨ rɨpɨ oimóní̵poyɨnɨrɨ urarɨgwí̵írɨnɨ. Seyí̵ne' ámá Gorɨxoyáyí̵ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á onɨmiápɨ mimóní̵ aga xɨxenɨ nimónɨróná dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ moro kwíyí̵ oyápɨ seaaínɨŋí̵pimɨ dánɨ “O imónɨŋí̵pɨ apɨrí̵anɨ?” nɨyaiwiro sɨŋwí̵ mí wómɨxɨpí̵rɨ nánɨ imónɨro oe'poyɨnɨrɨ urarɨgwí̵írɨnɨ. 10Seyí̵ne' apɨ apɨ nimónɨmáná rɨpɨ rɨpɨ epí̵rí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ. Segí̵ pí pí yarɨgí̵á nɨpɨnɨ nánɨ Gorɨxo yayí̵ winɨní̵a nánɨ Ámɨnáoyá ámá imónɨgí̵áyí̵ epaxí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ne'ra u'í̵rɨxɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ e seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ. Seyí̵ne' ámá seaikwiárɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ epí̵rí̵a nánɨ enɨ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ. Nɨjí̵á Gorɨxo nánɨ imónɨgí̵ápɨ sayá nimɨxa upí̵rí̵a nánɨ enɨ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ. 11Seyí̵ne' pí pí seaímeááná yayí̵ tí̵nɨ “Ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro xwámámí̵ wipí̵rí̵a nánɨ Gorɨxo xegí̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ —Apɨ xí̵o nikí̵nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ eŋí̵ seaímɨxɨní̵a nánɨ enɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ. 12Ámá ápo Gorɨxo tí̵nɨ wí̵á ónɨŋe ŋweapí̵rí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵ápɨ seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e imónɨpaxí̵ seaimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' enɨ wí̵á xí̵o ónɨŋe ŋweapí̵árí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' omɨ yayí̵ umepí̵rí̵a nánɨ enɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨgwí̵írɨnɨ. 13O sí̵á yinɨŋe obomɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵nagwae' dánɨ nɨneaíkwamɨxɨrɨ xegí̵ xewaxo, dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋoyá xwioxí̵yo ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ neawárɨŋí̵rɨnɨ. 14O xegí̵ xewaxo neapeiŋí̵pimɨ dánɨ nɨnearoayírorí̵ná negí̵ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiiŋí̵rɨnɨ.

Kiraiso, nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Kiraiso, nene sɨŋwí̵ wɨnɨŋwáo, o Gorɨxo, nene sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpaxí̵ imónɨŋo nánɨ “E imónɨŋorí̵anɨ?” yaiwianí̵wá nánɨ piaumɨmí̵ neainarɨŋí̵rɨnɨ. Amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo imɨxɨŋí̵pimɨ seáyɨ e mu'roŋorɨnɨ. 16Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Seáyɨ e mu'roŋorɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. O amɨpí xwí̵áyo eŋí̵yí̵ranɨ, aŋí̵namɨ eŋí̵yí̵ranɨ, sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, mɨwɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, pí pí kwíyí̵ eŋí̵ eánɨro seáyɨ e imónɨro yarɨgí̵áyí̵ranɨ, apɨ nɨpɨnɨ Gorɨxo nimɨxɨrí̵ná xewaxoyá we'yo dánɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ nimɨxɨrí̵ná oyá we'yo dánɨ imɨxɨŋí̵nɨ marí̵áɨ, apɨ nɨpɨnɨ omɨ yayí̵ umepí̵rí̵a nánɨ enɨ imɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 17O amɨpí sɨnɨ mimónɨpa eŋí̵mɨ ŋweaagorɨnɨ. O xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ amɨpí sɨnɨ xegí̵ weŋí̵pa wenɨ. 18Mɨŋí̵yimɨ wará nɨpɨnɨ ínɨmɨ wurí̵nɨŋí̵pa Kiraiso mɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋomɨ xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ ínɨmɨ wurí̵nɨŋagí̵a nánɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Xegí̵ sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. Amɨpí nɨpɨnɨ nánɨ xɨránɨ xɨránɨ imóní̵o imónɨní̵a nánɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearí̵ná óí̵ imomeaŋorɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo xewanɨŋo “Nionɨ imónɨŋá nɨpɨnɨ gí̵ íwomɨ xe sɨxí̵ owínɨnɨ.” wimónárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xewaxo xɨxenɨ e imónɨŋí̵rɨnɨ. 20Gorɨxo amɨpí ní̵nɨ xwí̵á tí̵yo eŋí̵yí̵ranɨ, aŋí̵namɨ eŋí̵yí̵ranɨ, amɨpí ní̵nɨ xegí̵ xewaxo e'í̵pimɨ dánɨ pɨyí̵á wí̵rárɨní̵wanɨgɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. Sɨpí ámá wikárarɨgí̵ápɨ nánɨ xegí̵ xewaxo yoxáí̵pámɨ yekwɨroáráná xegí̵ ragí̵ pu'í̵pimɨ dánɨ yíyí̵ xópe' níoní̵nɨŋí̵ imónɨmí̵ánɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.

“Gorɨxo xí̵o tí̵nɨ gwiaumí̵ inɨpaxí̵ imónaní̵wá nánɨ neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Xámɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí moro sɨpí ero yagí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxomɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiro o tí̵nɨ nawínɨ mimóní̵ xepɨxepá rónɨro yagí̵áyí̵ne' eŋagɨ aiwɨ 22o xegí̵ xewaxo ámá nimónɨrɨ yoxáí̵pámɨ peŋí̵pimɨ dánɨ xí̵o tí̵nɨ nawínɨ gwiaumí̵ inɨpaxí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Xegí̵ sɨŋwí̵ anɨŋe dánɨ e'í̵ seauráráná seyí̵ne' sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ne' imónɨro igí̵ánɨŋí̵ eámónɨgí̵áyí̵ne' imónɨro xwɨyí̵á mɨseaxekwí̵mopaxí̵ imónɨro epí̵rí̵a nánɨ e seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. 23E seararɨŋagɨ aí seyí̵ne' xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ —Apɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ ŋweagí̵áyo rɨxa wáí̵ urɨmeŋwápɨrɨnɨ. Poronɨ enɨ wáí̵ urɨmemí̵a nánɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ seyí̵ne' aga xaíwí̵ í̵á nɨxɨra uro dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná sɨrí̵ muní̵ ero xwɨyí̵á apɨ iwamí̵ó arí̵á nɨwiróná “Neparɨnɨ. Gorɨxo naŋí̵ e neaiiní̵árɨnɨ.” yaiwigí̵ápɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋí̵ nɨwikwí̵móa uro nerónáyí̵, Gorɨxo seyí̵ne' rɨxa sɨyikwí̵ mínɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋáná xegí̵ sɨŋwí̵ anɨŋe dánɨ e'í̵ seaurárɨní̵árɨnɨ.

“Rí̵nɨŋí̵ mearɨ wáí̵ urɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24Seyí̵ne' arɨrá seaimɨnɨrɨ yarí̵ná rí̵nɨŋí̵ nímeáí̵ rɨpɨ nánɨ yayí̵ ninarɨnɨ. Rí̵nɨŋí̵ Kiraisomɨ sɨnɨ mɨwímeaŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nionɨ oninɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo nɨnɨrí̵pearí̵ná nionɨ ámá Kiraisoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo —Ayí̵ xí̵oyá warárínɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayo arɨrá wimɨnɨrɨ yarí̵ná xeanɨŋí̵ wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋí̵pɨ, apɨ nɨpɨnɨ xɨxenɨ onímeanɨrɨ yarɨŋɨnɨ. 25E'má imónɨgí̵áyí̵yá xɨnáínɨŋí̵ nɨwimónɨmáná wáí̵ wurɨmeimí̵a nánɨ nɨrí̵peáagɨ nánɨ ámá xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'yá se'náíní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ arɨrá seaimɨnɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. E'máyí̵ne' xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ rokwí̵pá seaimí̵a nánɨ e nimónɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. 26Xwɨyí̵á apɨ xámíná dánɨ ámá nɨŋweaxa bagí̵á nɨyonɨ ínɨmɨ rɨnárɨnɨŋí̵pɨ aí agwɨ ríná ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyo rɨxa piaumɨmí̵ winɨnɨ. 27Xwɨyí̵á ínɨmɨ rɨnárɨnɨŋí̵ apɨ —Apɨ “Gorɨxo e'má imónɨgí̵áyo naŋí̵ ayá wí wimɨxɨyiní̵árɨnɨ.” rɨnárɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ Gorɨxo e'máyí̵ aí nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ wimónɨŋí̵rɨnɨ. Ínɨmɨ rɨnɨŋí̵ apɨ, ayí̵ “Kiraiso seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ imónɨŋoɨ.” rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' re nɨrɨro dɨŋí̵ ikwí̵moarɨŋoɨ, “Gorɨxo seáyɨ e Kiraiso aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyimáná imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ neaimɨxɨní̵árɨnɨ.” nɨrɨro ikwí̵moarɨŋoɨ. 28Xwɨyí̵á o nánɨ yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nurɨrane'ná ámá nɨyonɨ íkwairɨrí̵ wirane dɨŋí̵ neŋwɨpe'máná urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. Ámá Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ rɨxa yóí̵ imónɨŋáná xí̵oyá sí̵mɨmaŋí̵ e e'í̵ urárí̵wanɨgɨnɨrɨ e yarɨŋwárɨnɨ. 29Nionɨ e yárɨmí̵ánɨrɨ rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨmáná anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋɨnɨ. “Kiraiso xewanɨŋo eŋí̵ sɨxí̵ ayá wí nímɨxɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ e yárɨmí̵ánɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK