Colossians 2

“Yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1“Seyí̵ne' rɨpɨ nánɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨ.” nimónarɨnɨ. “Seyí̵ne' nánɨ tí̵nɨ aŋí̵ Reodisia ŋweáyí̵ nánɨ tí̵nɨ ámá gí̵ sí̵mɨmaŋí̵ sɨnɨ mí mɨnómɨxɨgí̵áyí̵ nánɨ tí̵nɨ nionɨ rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ rí̵á tí̵ŋí̵ yarɨŋápɨ nánɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨ.” nimónarɨnɨ. 2Ayí̵ tí̵nɨ seyí̵ne' tí̵nɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨro dɨŋí̵ sɨpí inarɨgí̵ápimɨ dánɨ irɨkwí̵nɨŋí̵ ikeánɨro epí̵rí̵a nánɨ e yarɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á yumí̵í rɨnárɨnɨŋí̵pɨ xɨxenɨ nɨjí̵á nimónɨróná “Ayí̵ apimɨ dánɨ amɨpí mɨmu'rónɨŋwae'ne'nɨŋí̵ rí̵a imónɨŋwɨnɨ?” yaiwipí̵rí̵a nánɨ enɨ e yarɨŋɨnɨ. “Xwɨyí̵á Gorɨxoyá yumí̵í rɨnárɨnɨŋí̵pɨ nánɨ —Apɨ Kiraiso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵a nánɨ yarɨŋɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ Gorɨxo morɨ dɨŋí̵ eŋwɨperɨ eŋí̵pɨ —Apɨ ayá tí̵ŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ ámáyo nɨjí̵á wimɨxɨpaxo wo marí̵áɨ, sa Kiraisorɨnɨ. 4Ámá wí wigí̵ xwɨyí̵á dɨŋí̵ seakɨnɨmɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ —Apɨ yapí̵ rɨnɨŋí̵ aí nepa imoarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ yapí̵ seaíwapɨyipí̵rɨxɨnɨrɨ Kiraiso nánɨ e seararɨŋɨnɨ. 5Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ mɨŋweapa nerɨ aiwɨ dɨŋí̵ seakɨkayoŋɨnɨ. Seyí̵ne' Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná sɨrí̵ muní̵ ero íyí̵ wiámí̵ yarɨgí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ imónɨro yarɨŋagí̵a nánɨ dɨŋí̵ yayí̵ ninarɨnɨ.

“We' searoárɨnɨŋí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵pɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵ropanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Seyí̵ne' nemeróná xwɨyí̵á Ámɨná Kiraisɨ Jisaso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ xámɨ umímɨnɨgí̵á tí̵nɨ xɨxenɨ ámá o tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ epaxí̵ imónɨŋí̵pa axí̵pɨ e e'í̵rɨxɨnɨ. 7E nero Kiraisɨ Jisaso nánɨ seare'wapɨyigí̵ápɨ íkí̵á pɨpɨŋí̵ ná ínɨmɨ wearɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨro aŋí̵ íkí̵á xwɨyí̵á xaíwí̵yo dánɨ mɨrɨnarɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨro Kiraiso nánɨ seare'wapɨyíáná dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵ápɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨro o seaiiŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ bɨ onɨmiápɨ me' ayá wí ero e'í̵rɨxɨnɨ.

8Ámá wí pɨyɨŋí̵ ikayí̵wí̵ rɨnɨŋí̵pɨ —Apɨ nepa mí̵kí̵ mayí̵pɨrɨnɨ. Ámá wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ne'rowiápí̵nɨro rarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Kiraiso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ marí̵áɨ, sa ámá omɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ amɨpí xɨxegí̵nɨ nepa mipɨmónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pia nánɨ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ seare'wapɨyanɨro e'áná dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro xí̵dɨpí̵rɨxɨnɨrɨ siŋwí̵ nɨyápɨrómí̵ memepanɨ. 9Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ bɨ onɨmiápɨ marí̵áɨ, nɨpɨnɨ Kiraisomɨ sɨxí̵ ínɨnɨ. Xegí̵ nápimɨ nɨpɨnɨ sɨxí̵ ínɨnɨ. 10O —Gɨyí̵ gɨyí̵ seáyɨ e nimónɨrɨ wíyo umeŋweaarɨgí̵áyoranɨ, gɨyí̵ gɨyí̵ ne'ní̵ tí̵gí̵áyoranɨ, nɨyonɨ o seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ dí̵wí̵ wí mɨseaikárɨní̵ rɨxa we' searoárɨnɨnɨ. 11O tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨgí̵áyí̵ne' enɨ imónɨŋoɨ. Nepa we' tí̵nɨ ámá iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Kiraiso iyí̵ sí̵mí̵nɨŋí̵ sí̵ó nɨseawákwirí̵ná sɨpí oyaneyɨnɨro mɨŋí̵ inagí̵ápɨ —Apɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ seawákwiŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12Seyí̵ne' wayí̵ nɨmearóná iniɨgí̵yo í̵á seaurí̵mɨxáná Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ xwí̵á weyárɨnɨgí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨmáná Gorɨxo o xwárɨpáyo dánɨ owiápí̵nɨmeanɨrɨ wiiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵ápimɨ dánɨ o tí̵nɨ nawínɨ wiápí̵nɨmeagí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ imónɨŋoɨ. 13Seyí̵ne' xámɨ nɨwiaíkía nuro sɨpí yanɨro nánɨ mɨŋí̵ inagí̵ápimɨ nɨxí̵dɨro nánɨ ámá aní̵nɨmɨxɨnanɨro imónagí̵áyí̵ne' eŋagɨ aiwɨ Gorɨxo xegí̵ xewaxo Jisaso tí̵nɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne' oimóní̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ negí̵ nɨwiaíkía wagwápɨ nɨpɨnɨ enɨ yokwarɨmí̵ neaiiŋí̵rɨnɨ. 14Ayí̵ rɨpí̵nɨŋí̵ nerí̵ná e neaiiŋí̵rɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ rɨnɨŋí̵ nene wiaíkiagwápɨ nánɨ xwɨyí̵á neaxekwí̵mopaxí̵ imónɨŋí̵pɨ Kiraisomɨ íkí̵ápámɨ yekwɨroáráná Gorɨxo apɨ enɨ íkí̵ápámí̵nɨŋí̵ yekwɨroárɨŋí̵pimɨ dánɨ anɨpá imɨxɨŋí̵rɨnɨ. 15O rɨxa pí pí kwíyí̵ seáyɨ e nimónɨrɨ meŋweaarɨgí̵áyoranɨ, ne'ní̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, Kiraiso yoxáí̵pámɨ nɨperí̵ná eŋí̵pimɨ dánɨ xopɨrárí̵ nɨwimáná ámá ní̵nɨ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Gorɨxo ayo rɨxa mɨgí̵ rí̵a wimɨxárɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ wigí̵ sɨŋwí̵ tí̵gí̵e dánɨ nɨme'ra pu'í̵nɨŋí̵ eŋí̵rɨnɨ.

“ ‘Apɨ apɨ nɨmusɨrorí̵ná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.’ searáná arí̵á mɨwipanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Ámá wí seyí̵ne' aiwá bɨ narɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” searánáranɨ, iniɨgí̵ bɨ narɨŋagí̵a nɨseanɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” searánáranɨ, sí̵á xwiogwí̵ o omɨ Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ oneainɨnɨrɨ yarɨgí̵áyo seyí̵ne' kikií̵á yarɨŋagí̵a nɨseanɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” searánáranɨ, sí̵á emá sɨŋí̵ wo imónáná yarɨgí̵ápɨ mɨxí̵darɨŋagí̵a nɨseanɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” searánáranɨ, Sabarí̵áyo yarɨgí̵ápɨ mɨxí̵darɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” searánáranɨ, wí ayí̵ seararɨgí̵ápɨ arí̵á mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. “Apɨ apɨ neróná Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋoɨ.” seararɨgí̵ápɨ ámá náo barí̵ná onapámɨgí̵ inarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ, ayí̵ nene Kiraiso neaiiŋí̵pɨ nánɨ mí neaórɨnɨní̵ápɨ imónɨnɨ. Náo, ayí̵ Kiraiso xí̵o imónɨnɨ. 18Ámá wí “Gorɨxo nene nánɨ yayí̵ owinɨnɨ oyaneyɨnɨrí̵ná rɨpɨnɨ epaxí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵ápimɨ seyí̵ne' mɨxí̵dɨpa yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨro “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” nɨsearɨro “Sewanɨŋí̵yí̵ne' sɨyikwí̵piánɨŋí̵ mimónarɨŋoɨ. Aŋí̵nají̵yo ínɨmɨ nɨwurí̵nɨro yayí̵ mumearɨŋoɨ.” searánáyí̵, arí̵á mɨwí sa paimɨmí̵ e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá e nɨrɨro yarɨgí̵áyí̵ nepa sɨŋwí̵ náyi tí̵nɨ mɨwɨnɨpa nerɨŋí̵pimɨ dánɨ e rɨro mí̵kí̵ ná mimónɨŋáná nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋí̵ wigí̵ xwioxí̵yo ínɨŋí̵pimɨ dánɨ wárɨxa imónɨro yarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 19Xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ rɨnɨŋí̵ rɨpɨ enɨ í̵á mɨxɨrarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Nene oyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne warárí imónɨŋwɨnɨ. O mɨŋí̵yi imónɨnɨ. Warárí xómɨŋí̵ tí̵nɨ wikí̵ tí̵nɨ eŋagɨ nánɨ xegí̵ imónɨŋí̵pa imónɨŋí̵rírɨnɨ. Warárí mɨŋí̵yimɨ íkíkí̵ winɨŋagɨ nánɨ xwe' nimóga warɨŋí̵pa oyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne axí̵pɨ omɨ mɨŋí̵yimí̵nɨŋí̵ íkíkí̵ winɨŋwá eŋagɨ nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ nimóga warɨŋwɨnɨ.

“Mipɨmónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pia nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ arí̵á mɨwipanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20Kiraiso nɨperí̵ná seyí̵ne' o tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ o tí̵nɨ nawínɨ pɨyí̵ egí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ imónɨgí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' ámá omɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ amɨpí xɨxegí̵nɨ nepa mipɨmónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pia nánɨ rɨnɨŋí̵pimɨ sɨnɨ xí̵dɨpaxí̵yí̵ne' mimónɨŋoɨ. Seyí̵ne' e imónɨŋagí̵a nánɨ arɨre nero ámá omɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nimónɨrónɨŋí̵ wigí̵ rarɨgí̵ápɨ yarɨŋoɨ? Ŋwí̵ ikaxí̵ “Apɨ í̵á mɨmaxɨrɨpanɨ. Apɨ gí̵gí̵ bɨ mepanɨ. Apɨ amáí̵ aí mɨrónɨpanɨ.” rarɨgí̵ápɨ arí̵á bɨ mɨwipanɨ. 22Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ apí̵nɨŋí̵ nɨrɨga uŋí̵pɨ, ayí̵ sa amɨpí aiwáranɨ, iniɨgí̵ranɨ, nene nɨní̵áná anɨpá imónarɨŋí̵pɨnɨ nánɨ rɨnɨnɨ. Apɨ sa ámáyí̵ e'rowiápí̵nɨro e'wapí̵nɨro yarɨgí̵ápɨrɨnɨ. 23Apɨ rarɨgí̵áyí̵ Gorɨxomɨ yayí̵ owianeyɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ ámá moarɨgí̵ápɨnɨ xí̵dɨro “Gorɨxo dɨŋí̵ nií̵á owinɨnɨrɨ ámá wiwanɨŋí̵yí̵ sɨyikwí̵piánɨŋí̵ oimóní̵poyɨ.” rɨro “Gorɨxo dɨŋí̵ nií̵á owinɨnɨrɨ iwaŋí̵ oeání̵poyɨ.” rɨro neróná nepaxɨŋí̵ pákíní̵ nimónɨro rarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' xeŋwí̵ re wiaiwipaxí̵rɨnɨ, “Ámá e rarɨgí̵áyí̵ nepa dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ nɨmoro rí̵a rarɨŋoɨ?” Xeŋwí̵ e wiaiwipaxí̵ aiwɨ wigí̵ rarɨgí̵ápɨ, ayí̵ ámá nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ í̵wí̵ nánɨ í̵eapá winarɨŋí̵pimɨ wí pí̵rí̵ rakipaxí̵ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ.

Copyright information for `AAK