Colossians 3

“Aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Gorɨxo Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ owiápí̵nɨmeanɨrɨ ámɨ sɨŋí̵ nɨwimɨxɨrí̵ná seyí̵ne' enɨ axí̵pí̵nɨŋí̵ sɨŋí̵ seaimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ sɨwí̵ aŋí̵namɨ dánɨ —Aŋí̵namɨ seáyɨ eyí̵ Kiraiso seáyɨ e nimónɨrɨ Gorɨxoyá we' náu'mɨnɨ ŋweaŋerɨnɨ. Sɨwí̵ naŋí̵ e dánɨ imónɨŋí̵pɨ arɨge imónaní̵wárí̵anɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ. “Seyí̵ne' sɨwí̵ sɨpí xwí̵á tí̵yo imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵ró aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso pe'áná seyí̵ne' enɨ o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ rɨxánɨŋí̵ pegí̵árɨnɨ. Ámá nɨperí̵ná xámɨ yagí̵ápɨ pí̵nɨ wiárarɨgí̵ápa seyí̵ne' Kiraiso tí̵nɨ rɨxánɨŋí̵ pegí̵áyí̵ne' enɨ axí̵pɨ nero xámɨ yagí̵ápɨ pí̵nɨ wiárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ seyí̵ne' Kiraiso tí̵nɨ imónɨgí̵ápɨ —Apɨ Gorɨxo tí̵nɨ axí̵ e imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ ámá sɨŋwí̵ nɨseanɨróná anopasí̵nɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ enɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso —O dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ nene imónɨŋwápɨ mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. O rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmí̵ ináná seyí̵ne' enɨ o tí̵nɨ imónɨgí̵ápɨ piaumɨmí̵ inɨpí̵rí̵árɨnɨ. Piaumɨmí̵ ninɨróná Kiraiso nikí̵nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ nimónɨro yarí̵ná ámá sɨŋwí̵ mɨseanopasí̵ní̵ mí seaómɨxɨpí̵rí̵árɨnɨ.

“Sɨpípɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ayɨnánɨ “Gí̵ we' sɨkwí̵ amɨpí, ayí̵ í̵wí̵ apɨ nánɨ rí̵a imónɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xe í̵wí̵ apɨ nánɨ mɨŋí̵ oninɨnɨrɨ me' “Apɨ emɨnɨrɨ nánɨ rɨxa ámá pɨyí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” yaiwiní̵í̵rɨxɨnɨ. E nɨyaiwinɨro í̵wí̵ minɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Í̵wí̵ nánɨ mɨŋí̵ minɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Í̵wí̵ nánɨ í̵eapá seainarɨŋí̵pɨ xe oneainɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ayá tí̵ŋí̵ wí mɨnɨmu'ropa oenɨrɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá ayá tí̵ŋí̵ bɨ mɨnɨmu'ropa oenɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ Ŋwí̵á nepa imónɨŋo nánɨ dɨŋí̵ mamopa nero apɨ nánɨnɨ neróná wigí̵ ŋwí̵ánɨŋí̵ nimɨxɨro yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Apɨ apɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ámá pí̵rí̵ nɨwiaíkiro e yarɨgí̵áyo Gorɨxo pɨrí̵ umamoní̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Eŋíná seyí̵ne' Gorɨxomɨ pí̵rí̵ wiaíkiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro neróná seyí̵ne' enɨ e ne'ra wagí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' xámɨ axí̵pɨ e ne'ra wagí̵áyí̵ne' aiwɨ agwɨ ríná rɨpɨ rɨpɨ wí mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Wikí̵ mónɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ mɨwe'nɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. U'nu'nɨŋí̵ mɨwikárɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Xwɨyí̵ápai mɨŋwɨrárɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ikayí̵wí̵ mumearɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Yapí̵ mɨrɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Apɨ apɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' xámɨ imónagí̵ápɨ emɨ nɨmoro sɨnɨ e nimónɨróná sɨpí yagí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmáná 10 ámɨ rɨxa sɨŋí̵yí̵ne' imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨŋí̵ agwɨ ríná seyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ Gorɨxo xewanɨŋo imónɨŋí̵pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Apɨ dɨŋí̵ xí̵o imónɨŋí̵pa oimóní̵poyɨnɨrɨ sɨnɨ anɨŋí̵ axí̵pɨnɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ bɨ tí̵nɨ nɨseaimɨxa warɨnɨ. 11 Ámá dɨŋí̵ sɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne' nɨseaimɨxa warɨŋagɨ nánɨ wiyí̵ne' Gɨrikɨyí̵ne'ranɨ, wiyí̵ne' Judayí̵ne'ranɨ, ayí̵ ananɨrɨnɨ. Wiyí̵ne' iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨgí̵áyí̵ne'ranɨ, mɨwákwínɨgí̵áyí̵ne'ranɨ, ayí̵ enɨ ananɨrɨnɨ. Wiyí̵ne' e'máyí̵ne'ranɨ, kɨnɨxí̵yí̵ne'ranɨ, ayí̵ enɨ ananɨrɨnɨ. Wiyí̵ne' xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ne'ranɨ, omɨŋí̵ wiipí̵rɨ nánɨ áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵ne'ranɨ, ayí̵ enɨ ananɨrɨnɨ. Ná bɨnɨ xwe' imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵ápɨrɨnɨ. O nɨpimɨnɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Pí pí ámá imónɨgí̵ápɨ omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roróná ananɨ o tí̵nɨ ikárɨnɨpaxí̵rɨnɨ.

“Xɨxe dɨŋí̵ sɨpí iní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12 Gorɨxo í̵á yɨyamɨxɨmí̵ seairɨ ámá nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayirɨ egí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Wínɨyo wá wianí̵í̵rɨxɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨpí enɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Seáyɨ e seáyɨ e mimóní̵ sɨyikwí̵piayí̵ne'nɨŋí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Nɨyapenɨmáná urí̵í̵rɨxɨnɨ. Aŋaŋí̵nɨ murí̵ xe óí̵ oneaimópoyɨnɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 13 Segí̵yí̵ pí pí seaikárí̵agí̵a aí seyí̵ne' enɨ xɨxewiámí̵ mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ wo sɨpí seaikárí̵agɨ nánɨ xwɨyí̵á umearɨpaxí̵ eŋánáyí̵, yokwarɨmí̵ wiíí̵rɨxɨnɨ. Ámɨnáo yokwarɨmí̵ seaiiŋí̵pa axí̵pɨ e wiíí̵rɨxɨnɨ. 14 Apɨ apɨ nɨpɨnɨ nero aiwɨ aŋɨpaxí̵ epaxí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ. E neróná píránɨŋí̵ nawínɨ kumɨxɨnɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 15 Kiraiso seyí̵ne' pɨyí̵á seawí̵rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ wí pí̵rí̵ mɨwiaíkí segí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ nɨkumɨxɨnɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' Kiraisoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á wínɨyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro píránɨŋí̵ oŋweápoyɨnɨrɨ í̵á seaumɨrɨŋí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ yayí̵ wiayíí̵rɨxɨnɨ. 16 Xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ seyí̵ne' aumau'mí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ soŋí̵ tí̵nɨ seaŋí̵ tí̵nɨ apɨ nɨrɨróná nɨre'wapí̵nɨro íkwairɨrí̵ inɨro yarɨgí̵ápimɨ dánɨ xwɨyí̵á o nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ aumau'mí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨ. Soŋí̵ tí̵nɨ seaŋí̵ tí̵nɨ apɨ nɨrɨróná maŋí̵pánɨ mɨrí̵ “Gorɨxo e neaiiŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro omɨ xwioxí̵ aí tí̵nɨ nií̵á nɨseainɨrɨ yayí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. 17 Pí pí seyí̵ne' nɨrɨrónáranɨ, pí pí nerónáranɨ, “Ámɨná Jisasomɨ ínɨmɨ wurí̵nɨŋwae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwiro ámá xí̵oyáyí̵ epaxí̵pɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ. E neróná “Kiraiso nene nánɨ e neaiiŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro ápo Gorɨxomɨ yayí̵ wíí̵rɨxɨnɨ.

Xiepíwamɨ tí̵nɨ xiagwowamɨ tí̵nɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18 Apɨxíwayí̵ne', segí̵ oxowamɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Ámɨná Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵íwayí̵ne' e epaxí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 19 Oxoyí̵ne' segí̵ apɨxíwa nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ. Narɨrɨmí̵ mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ.

Niaíwí̵yo tí̵nɨ xanowamɨ tí̵nɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

20 Niaíwí̵yí̵ne', segí̵ inókíwa ápowa sekaxí̵ pí pí searáná arí̵á yí̵mɨgí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. E neróná Ámɨnáo yayí̵ winɨpaxí̵pɨ yarɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 21 Xanowayí̵ne', segí̵ niaíwí̵yo e'wapɨyí̵ nɨwirí̵ná mɨxí̵nɨŋí̵ mɨyomɨxɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ niaíwí̵yí̵ dɨŋí̵ anɨŋí̵ rakiárɨnɨpí̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ.

Bosowamɨ tí̵nɨ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyo tí̵nɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

22 Xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ne', segí̵ bosowa pí pí searáná arí̵á nɨwiro xɨxenɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Segí̵ bosowayá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨnɨ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ yapɨ nimónɨro wiepɨsarɨgí̵ápa me' “Ayá tí̵nɨ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' Ámɨnáomɨ wáyí̵ wiarɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 23 Omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ne' pí pí nerí̵náyí̵ “Ámá nánɨnɨ rɨwiiarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro u'rapí yarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa me' “Ámɨná Jisaso nánɨ rɨwiiarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro píránɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ e nero ayá tí̵nɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 24 Seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Ámá wí marí̵áɨ, Ámɨná Jisaso yayí̵ nɨseaimorɨ Gorɨxo “Naŋí̵ e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨ seaiiní̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Bosí̵ seyí̵ne' wiiarɨgí̵o, ayí̵ Ámɨná Kiraiso eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 25 Gɨyí̵ gɨyí̵ sɨpínɨ ne'ra nurí̵náyí̵, Gorɨxo pɨrí̵ numamorí̵ná mɨmearó sɨpí ayí̵ e'í̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ umamoní̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for AAK