Colossians 4

1Bosoyí̵ne', “None enɨ bosí̵ aŋí̵namɨ wo tí̵ŋwáonerí̵anɨ?” nɨyaiwiro segí̵ inókíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ seaiiarɨgí̵áyo neŋwɨpero píránɨŋí̵ numerí̵ná epaxí̵pɨnɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ume'í̵rɨxɨnɨ.

“Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

2Seyí̵ne' Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨróná xaíwí̵ nɨwakɨrí̵mɨxɨnɨmáná nɨra u'í̵rɨxɨnɨ. E neróná dɨŋí̵ yaíkiá nɨmómáná mepa ero yayí̵ wiro e'í̵rɨxɨnɨ. 3E neróná none nánɨ enɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ. None xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ eŋíná dánɨ ínɨmɨ imónagí̵pɨ —Xwɨyí̵á apɨ nionɨ gwí̵ ŋweaŋápɨrɨnɨ. Apɨ ámáyo woákí̵kí̵ wianí̵wá nánɨ “Óí̵ wimoiɨ.” nurɨro rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ. 4“ ‘Nionɨ apɨ nɨrɨrí̵ná sɨŋánɨ áwaŋí̵ urí̵ɨmɨgɨnɨ.’ nimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ urɨmí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

5Seyí̵ne' ámá Jisasoyá sɨyikí̵ mimónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨŋwearóná dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ nɨmómáná e'í̵rɨxɨnɨ. Íníná ayí̵ tí̵nɨ nɨŋwearóná “Ayí̵ Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ mopaxíná rínárí̵anɨ?” nɨyaiwiro we' rónɨŋí̵pɨnɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 6Íníná xwɨyí̵á nurɨróná segí̵ xwɨyí̵á aiwáyo saxí̵ nɨmoróná awí̵í yarɨŋí̵pánɨŋí̵ nimɨxɨro urí̵í̵rɨxɨnɨ. E neróná ámá seyí̵ne' yarɨŋí̵ seaíí̵á ayí̵ ayo “Apɨ urɨpaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro xɨxenɨ urɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ urɨpí̵rí̵árɨnɨ.

Tikikaso tí̵nɨ Onesimaso tí̵nɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Nionɨ nikárarɨgí̵á nɨpɨnɨ Tikikaso —O negí̵ nɨrɨxí̵meá dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋwáorɨnɨ. Dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ yarɨŋorɨnɨ. Ámɨnáo nánɨ wáí̵ uranɨ nánɨ gwí̵ mónɨŋwá worɨnɨ. O nɨbɨrɨ áwaŋí̵ searɨní̵árɨnɨ. 8Ayí̵ rɨpɨ nánɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ. O nɨseaímearɨ áwaŋí̵ searáná seyí̵ne' “Porowamɨ wímeaarɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwiro dɨŋí̵ wí̵á seaónɨrɨ ení̵a nánɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ. 9Nionɨ Tikikasomɨ tí̵nɨ Onesimasomɨ tí̵nɨ —O enɨ negí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ imónɨŋí̵ worɨnɨ. Dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ neaiiarɨŋorɨnɨ. Negí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋwáorɨnɨ. Omɨ enɨ segí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáre'naparɨŋɨnɨ. Awau' amɨpí none re neaimónarɨŋí̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ searɨpɨsí̵iɨ.

“Ámá tɨyí̵ yayí̵ seaiwáre'naparɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10Arisɨtakaso —O nionɨ tí̵nɨ nawínɨ gwí̵ ŋweagwí̵íorɨnɨ. O seyí̵ne' yayí̵ seaiwáre'naparɨnɨ. Mako —O Banabasomɨ xoayorɨnɨ. O enɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨnɨ. O seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e re'mónapánáyí̵, o nánɨ nionɨ xámɨ bɨ searɨŋá eŋagɨ nánɨ yayí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. 11Jisaso —O yoí̵ bɨ ámɨ Jasɨtasoyɨ wí̵rɨnɨŋorɨnɨ. O enɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨnɨ. Judayí̵ ní̵nɨ eŋagɨ aiwɨ Porone ámá wí enɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ oyá xwioxí̵yo ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ wáí̵ rɨmearɨŋwápa axí̵pɨ nero gwí̵ mónɨŋwáwa, ayí̵ wau' wonɨ awarɨnɨ. Rɨpɨ enɨ nionɨ dɨŋí̵ wí̵á nónɨgí̵áwarɨnɨ. 12Epapɨraso —O segí̵yí̵ worɨnɨ. Jisasɨ Kiraisoyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ worɨnɨ. O enɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨnɨ. O Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nɨwirí̵ná sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨ seyí̵ne' nánɨ anɨŋí̵ miní̵ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋí̵rɨnɨ. Seyí̵ne' yóí̵ imónɨro “Gorɨxo ámá xí̵oyá e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwiárɨro e'í̵rɨxɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋí̵rɨnɨ. 13O seyí̵ne' nánɨ tí̵nɨ se'rɨxí̵meá imónɨgí̵á Reodisia ŋweáyí̵ nánɨ tí̵nɨ se'rɨxí̵meá imónɨgí̵á Xiraporisɨ ŋweáyí̵ nánɨ tí̵nɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋagɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋá eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 14Ruko —O dokɨtá nene dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋwáorɨnɨ. O enɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨnɨ. Dimaso enɨ yayí̵ seaiwáre'naparɨnɨ.

Poro yayí̵ nɨwiowárɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

15Seyí̵ne' segí̵ se'rɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵á Reodisia ŋweáyo “Poro yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ. Nibaímɨ tí̵nɨ ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á íyá aŋiwámɨ awí eánarɨgí̵áyo tí̵nɨ enɨ “Poro yayí̵ seaiwáre'napɨŋoɨ.” urí̵poyɨ. 16Seyí̵ne' payí̵ nionɨ eaarɨŋá rɨna segí̵ awí eánɨgí̵e dánɨ í̵á nɨroárɨmáná ámɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Reodisia ŋweagí̵áyí̵ enɨ í̵á orópoyɨnɨrɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Payí̵ nionɨ ayí̵ nánɨ eáána seyí̵ne' enɨ nurápɨro í̵á róí̵rɨxɨnɨ. 17Akipasomɨ re urí̵í̵rɨxɨnɨ, “Joxɨ Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ o e e'ɨrɨxɨnɨrɨ rɨrí̵peaŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ xɨxenɨ nɨpɨnɨ yárí̵ɨrɨxɨnɨ.” urí̵í̵rɨxɨnɨ.

18Poronɨ niɨwanɨŋonɨ gí̵ we' tí̵nɨ yoparí̵ rɨpɨ yayí̵ nɨseaiwáre'napɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. Nionɨ nánɨ “O sɨnɨ gwí̵ rɨŋweanɨ?” nɨyaiwiro Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨyíí̵rɨxɨnɨ. “Gorɨxo wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK