Ephesians 1

Poronɨ —Nionɨ Gorɨxo Kiraisɨ Jisasoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋí̵ wo imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨrí̵peaŋonɨrɨnɨ. Nionɨ payí̵ rɨna ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á Epesasɨ ŋweáyí̵ne' —Seyí̵ne' segí̵ nawínɨ ikárɨnɨgí̵o, Jisasomɨ nuxí̵dɨróná píránɨŋí̵ uxí̵darɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ nionɨ payí̵ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. “Negí̵ ápo Gorɨxo tí̵nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ wá seawianɨri seyí̵ne' nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ seaiiri e'isixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne Gorɨxo naŋí̵ imónɨŋí̵ apɨ apɨ neaiiŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Gorɨxo ámá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ nimónɨro aŋí̵namɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ nɨwimɨxɨrí̵ná naŋí̵ wiiarɨŋí̵pɨ, apɨ nɨpɨnɨ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne rɨxa neaiiŋí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ yayí̵ ume'wanɨgɨnɨ. O xwí̵árí sɨnɨ mimɨxí̵mɨ dánɨ nene oyá sɨŋwí̵yo dánɨ sɨyikwí̵ mínɨŋwae'ne imónɨrane xwɨyí̵á mɨneamearɨpaxí̵ imónɨrane yaní̵wá nánɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwápimɨ dánɨ í̵á yɨyamɨxɨmí̵ neaiŋɨnigɨnɨ. O eŋíná dánɨ nene nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Ámá nionɨ í̵á yɨyamɨxɨmí̵ wíáyí̵ Kiraiso wiiní̵ápimɨ dánɨ gí̵ niaíwí̵ piaxí̵ memí̵áyí̵nɨŋí̵ wimɨxí̵ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ “E e'ɨmɨgɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ nánɨ e yaiwiárɨŋɨnigɨnɨ. Nene re nɨyaiwirane seáyɨ e umeaní̵wá nánɨ e nɨyaiwiárɨrɨ eŋí̵rɨnɨ, “O wá nɨneawianɨrí̵ná bɨ onɨmiápɨ mɨneawianí̵ nene o xegí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne eŋagwɨ nánɨ ‘Ayí̵ enɨ xɨxe niíí̵rɨxɨnɨ.’ mɨwimóní̵ xegí̵ xewaxo anɨpá wí̵re'napɨŋí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwirane seáyɨ e umeaní̵wá nánɨ e nɨyaiwiárɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. Nene Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne eŋagɨ nánɨ o yoxáí̵pámɨ nɨperɨ xegí̵ ragí̵ pu'í̵pimɨ dánɨ Gorɨxo gwí̵nɨŋí̵ nearoayírorɨ xwɨyí̵á xí̵oyápɨ nɨwiaíkirane yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiirɨ eŋí̵rɨnɨ. E nɨneaiirí̵ná Gorɨxo wá onɨmiápɨ nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵ranɨ? Oweoɨ, aga wá ayá wí nɨneawianɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ nearoayírorɨ yokwarɨmí̵ neaiirɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. O dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ nɨmorɨ amɨpí ní̵nɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋo eŋagɨ nánɨ xewanɨŋo e e'ɨmɨgɨnɨrɨ wimónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerí̵ná eŋíná dánɨ Kiraiso ení̵ápimɨ dánɨ ámá nánɨ e wiíɨmɨgɨnɨrɨ eŋwɨpeárɨŋí̵pɨ —Apɨ ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ nene wí̵á neaókímɨxɨŋí̵rɨnɨ. 10 Eŋíná dánɨ eŋwɨpeárɨŋí̵ apɨ, ayí̵ amɨpí ní̵nɨ aŋí̵namɨ tí̵nɨ xwí̵árímɨ tí̵nɨ imónɨŋí̵yí̵ “Kiraisomɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ wurí̵naní̵wá nánɨ rimónɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro xɨxenɨ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋwɨpeárɨŋí̵pɨrɨnɨ. Sí̵á e eŋwɨpeárɨŋí̵pɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ rɨnárɨnɨŋí̵yi nimónɨrí̵ná oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ e imónɨní̵árɨnɨ. Pí pí o dɨŋí̵ neŋwɨperí̵ná “E e'ɨmɨgɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ yaiwiárɨŋí̵pɨ sɨwiá me' apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yárarɨŋí̵pa eŋíná dánɨ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'ne nánɨ “Ámá ayí̵ nionɨyá imóní̵í̵rɨxɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ yaiwiáragí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerɨ e neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. 12 Judayene —Ámá xámɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwikwí̵moro re yaiwigí̵áyí̵, “O neaiiŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” yaiwigí̵áyí̵ nánɨ nene xámɨ sɨŋwí̵ ipeŋwae'nerɨnɨ. Nene “Aga seáyɨ e imónɨŋo, ayí̵ Gorɨxorí̵anɨ?” nɨyaiwirane seáyɨ e umeaní̵wá nánɨ xí̵oyae'ne neaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. 13 Seyí̵ne' enɨ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵ yaŋí̵ seaiapɨgí̵ápɨ —Apɨ Gorɨxo yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵á eŋagɨ nánɨ yayí̵ seainarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ seyí̵ne' arí̵á nɨwiróná dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo xí̵oyá imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ xegí̵ kwíyí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dání̵nɨŋí̵ “Nɨseaiapɨmí̵árɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ ikɨyiŋí̵nɨŋí̵ seaiárɨŋí̵rɨnɨ. 14 Kwíyí̵ neaiapɨŋí̵pɨ tí̵nɨ rɨxa ikɨyiŋí̵nɨŋí̵ neaiárɨnɨŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ re moŋwɨnɨ, “Gorɨxo ‘Nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ rárɨŋí̵ sɨnɨ mɨneaímeaŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨneaiiní̵árɨnɨ. Xí̵o ‘Nionɨ tí̵nɨ nɨŋwearo nionɨyáyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónaní̵wá nánɨ gwí̵nɨŋí̵ neaíkwamɨxɨní̵árɨnɨ.” Dɨŋí̵ anɨŋí̵ e moŋwɨnɨ. Nene “Aga seáyɨ e imónɨŋo, ayí̵ Gorɨxorí̵anɨ?” nɨyaiwirane seáyɨ e umeaní̵wá nánɨ xegí̵ kwíyí̵pɨ tí̵nɨ ikɨyiŋí̵nɨŋí̵ neaiárɨŋí̵rɨnɨ.

“Gorɨxomɨ seyí̵ne' nánɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15 Gorɨxo apɨ apɨ e seaiiŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ ámá wí re rarɨŋagí̵a, “Epesasɨ ŋweáyí̵ Ámɨná Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵á ní̵nɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋae' dánɨ nionɨ seyí̵ne' nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwiayirí̵ná wí pí̵nɨ wiárarɨŋámanɨ. Rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ 17 rɨxɨŋí̵ re seaurɨyarɨŋárɨnɨ, “Negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraisoyá Ŋwí̵áoxɨnɨ, seáyɨ e rɨmepaxí̵ ápo Gorɨxoxɨnɨ, Epesasɨ ŋweáyo ananɨ re wiíɨrɨxɨnɨ. Joxɨ dɨxí̵ kwíyí̵pimɨ dánɨ ayí̵ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ mopí̵rɨ nánɨ sí̵kí̵kí̵ womɨxɨrɨ dɨxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵a nánɨ wí̵á wókímɨxɨrɨ e'ɨrɨxɨnɨ.” seaurɨyarɨŋárɨnɨ. 18 Seyí̵ne' rɨpɨ rɨpɨ nɨyaiwiro nɨjí̵á xɨxenɨ imónɨpí̵rí̵a nánɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋárɨnɨ, “Gorɨxo nionɨyáyí̵ nimónɨro nionɨ tí̵nɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á neaumɨrɨŋí̵ dɨŋí̵ ikwí̵moarɨŋwápɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwiro “Xí̵oyae'ne awiaxí̵ imónɨŋí̵ neaímeaní̵ápɨ —Apɨ ayá tí̵ŋí̵ sí̵mí̵ sí̵mí̵ e mepaxí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwiro “Xí̵oyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ pí̵rí̵ mɨwiaíkipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ —Apɨ aga seáyɨ e'mɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo dɨŋí̵ sɨxí̵ wímoarɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwiro epí̵rí̵a nánɨ o segí̵ dɨŋí̵ wí̵á seaókímɨxɨní̵a nánɨ omɨ rɨxɨŋí̵ seaurɨyarɨŋárɨnɨ. Xí̵oyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne sɨxí̵ neaímoarɨŋí̵ apɨ pípɨ marí̵áɨ, 20 eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ owiápí̵nɨmeanɨrɨ sɨŋí̵ wimɨxɨrɨ aŋí̵namɨ xí̵oyá we' náu'mɨnɨ oŋweanɨrɨ wimɨxɨrɨ eŋí̵pɨ, ayí̵ xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne dɨŋí̵ sɨxí̵ neamímoarɨŋí̵ axí̵pɨnɨrɨnɨ. 21 We' náu'mɨnɨ ŋweaŋo, o gɨyí̵ gɨyí̵ seáyɨ e nimónɨro wínɨyo seáyɨ e umeŋweaarɨgí̵áyoranɨ, gɨyí̵ gɨyí̵ ne'ní̵ tí̵ŋwae'ne nimónɨrɨ oŋweaaneyɨnɨrɨ yarɨgí̵áyoranɨ, gɨyí̵ gɨyí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ nimónɨrɨ omeŋweaaneyɨnɨrɨ yarɨgí̵áyoranɨ, gɨyí̵ gɨyí̵ ámɨná nimónɨrɨ yarɨgí̵áyoranɨ, pí pí yoí̵ omɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ yarɨgí̵áyí̵yá nɨwí̵rɨro rarɨgí̵áyoranɨ, ayo nɨyonɨ kwíyí̵ imónɨgí̵áyoranɨ, ámá imónɨgí̵áyoranɨ, nɨyonɨ o aga wiárí̵ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Agwɨ rínánɨ marí̵áɨ, ná rí̵wí̵yo enɨ anɨŋí̵ e seáyɨ e nɨwimónɨrɨ ŋweaní̵árɨnɨ. 22 Gorɨxo amɨpí ní̵nɨ ámáranɨ, amɨpíranɨ, Kiraisoyá suyɨmaŋwí̵yo wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. O amɨpí nɨyonɨ nánɨ Ámɨnáo imónɨŋo eŋagɨ nánɨ ámá xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo mɨŋí̵yínɨŋí̵ wimónɨní̵a nánɨ enɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. 23 O mɨŋí̵yínɨŋí̵ imónɨŋáná ámá oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ xegí̵ warárínɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Mɨŋí̵yi tí̵nɨ warárí tí̵nɨ nawínɨ eŋáná wará nonɨ xɨxenɨ imónarɨŋí̵pa Kiraiso —O amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O Gorɨxo “Mɨŋí̵yi xegí̵pɨ oŋweanɨrɨ mɨwimóní̵ wará enɨ tí̵ŋí̵yi imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ ámá oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ apɨ e imónɨŋoɨ.

Copyright information for AAK