Ephesians 3

“Gorɨxo yumí̵í eŋwɨpeáragí̵pɨ wí̵á wókímɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Gorɨxo e'máyí̵ne' tí̵nɨ Judayene tí̵nɨ nawínɨ neakumɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ Poronɨ —Nionɨ Kiraisɨ Jisaso nánɨ e'máyí̵ne' wáí̵ searɨmearɨŋagɨ nánɨ gwí̵ nɨŋwɨrárɨgí̵onɨrɨnɨ. Ai “Gorɨxo nionɨ wá nɨnɨwianɨrɨ e'máyí̵ne' wáí̵ searɨmí̵a nánɨ nɨrí̵peaŋí̵pɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa arí̵á rí̵a wíí̵awixɨnɨ?” nimónarɨnɨ. Xwɨyí̵á nene yumí̵í neaimónɨŋí̵pɨ Gorɨxo wí̵á nókímɨxí̵agɨ nánɨ apɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Apɨ nánɨ rɨxa bɨ onɨmiápɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ searí̵ɨnɨ. Seyí̵ne' apɨ í̵á nɨroróná re yaiwipaxí̵rɨnɨ, “Gorɨxo eŋíná dánɨ e e'ɨmɨgɨnɨrɨ yumí̵í yaiwiárɨrɨ Kiraiso agwɨ ríná neaimɨxɨrɨ eŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á Poro imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ. Ámá eŋíná dánɨ neweáa bagí̵áyí̵ apɨ nánɨ xe nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ wí̵á wókímɨxɨŋí̵manɨ. E mepa nerɨ aí agwɨ ríná kwíyí̵pimɨ dánɨ xegí̵ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ yumí̵í eŋwɨpeáragí̵ apɨ nánɨ ananɨ wí̵á wókímɨxarɨnɨ. Yumí̵í Gorɨxo eŋwɨpeáragí̵ wí̵á neaókímɨxí̵í̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. E'máyí̵ne' xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roróná Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' imónɨgí̵ápimɨ dánɨ seyí̵ne' Judayí̵ tí̵nɨ nawínɨ Gorɨxo ipɨmoárɨŋí̵pɨ meapaxí̵ imónɨro ayí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨmáná sɨyikí̵ ná bɨnɨ imónɨro Gorɨxo “E nɨseaiimí̵árɨnɨ.” sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ re'roárɨŋí̵pɨ ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ seaímeapaxí̵ imónɨro egí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Yumí̵í Gorɨxo eŋwɨpeáragí̵ wí̵á neaókímɨxí̵í̵pɨ, ayí̵ apɨrɨnɨ. Gorɨxo xwɨyí̵á apɨ wáí̵ nurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨnɨrí̵pearí̵ná “Omɨŋí̵nɨŋí̵ e niiní̵a nánɨ wá nɨwianɨrɨ anɨpá e owiimɨnɨ.” yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ niirɨ “Eŋí̵ sɨxí̵ owímɨxɨmɨnɨ.” yaiwiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ niirɨ nerɨ nɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyo onaxí̵yɨkwɨnɨ imónɨŋáonɨ, ayí̵ nionɨ imónɨŋá aiwɨ o e'máyo awiaxí̵ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ Kiraiso neaiiŋí̵pɨ —Apɨ aga seáyɨ e'mɨ imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ámá wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ wí “Ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwipaxí̵ mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ wáí̵ urí̵wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo wá apɨ e nɨnɨwianɨrɨ nɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ. Ámá Gorɨxo ayo e wiíɨmɨgɨnɨrɨ yumí̵í yaiwiáragí̵pɨ nánɨ re yaiwipí̵rí̵a nánɨ, “Gorɨxo nerí̵ná xí̵o yaiwiáragí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ eŋí̵rí̵anɨ?” yaiwipí̵rí̵a nánɨ wí̵á wókímɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ enɨ nɨrí̵peaŋí̵rɨnɨ. Xámɨ Gorɨxo —O amɨpí ní̵nɨ imɨxɨŋorɨnɨ. O ínɨmɨ rɨpɨ yaiwiáragí̵pɨ nánɨ, “Ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵a nánɨ apɨ e'ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiáragí̵pɨ nánɨ “Ámá xe ananɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨ.” mɨyaiwí yumí̵í nɨwia wagí̵rɨnɨ. 10 Agwɨ ríná aŋí̵na tí̵ŋí̵mɨnɨ ne'ní̵ tí̵gí̵áyí̵ tí̵nɨ ámɨná imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ Gorɨxo ámá xɨxegí̵nɨ imónɨgí̵áyí̵ nɨkumɨxɨmáná sɨyikí̵ ná bɨnɨ wimɨxarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná “Nɨjí̵á xɨxegí̵nɨ Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ sɨxí̵ ínɨŋáná nɨkwioámɨga eaarɨŋí̵pɨ yapɨ rí̵a imónɨnɨ?” yaiwipí̵rí̵a nánɨ eŋíná dánɨ ámáyo yumí̵í nɨwia wagí̵rɨnɨ. 11 Apɨ e nerí̵ná xí̵o eŋíná dánɨ “E e'ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiáragí̵pɨ —Apɨ negí̵ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ xɨxenɨ yárɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ eŋɨnigɨnɨ. 12 Kiraiso tí̵nɨ nikárɨnɨrane nánɨ ayá igigí̵ me' epaxí̵rɨnɨ. “Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ bɨ ouraneyɨ.” nɨneaimónɨrí̵ná omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ “Ananɨ arí̵á neainɨŋoɨ.” nɨyaiwirane o tí̵ámɨní̵nɨŋí̵ nurane rɨxɨŋí̵ urɨpaxí̵ imónɨŋwɨnɨ. 13 Ayɨnánɨ nionɨ re osearɨmɨnɨ, “Nionɨ seyí̵ne' arɨrá seaimɨnɨrɨ yarɨŋápɨ nánɨ xeanɨŋí̵ rɨpɨ nímeáí̵pɨ nánɨ Gorɨxomɨ nurɨróná anɨgwɨ maŋí̵ rí̵nɨŋí̵ meaárɨnanɨgɨnɨrɨ kikií̵á mepanɨ.” osearɨmɨnɨ. Nionɨ nímeáí̵pɨ, ayí̵ apimɨ dánɨ seyí̵ne' seáyɨ e imónɨpí̵rí̵a nánɨ nímeaarɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

“Gorɨxo eŋí̵ sɨxí̵ seaímɨxí̵wɨnɨgɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14 Ayɨnánɨ nionɨ ápo Gorɨxomɨ —O gwí̵ arí̵ arí aŋí̵namɨ ŋweagí̵áyoranɨ, xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyoranɨ, ayo nɨyonɨ emeaŋorɨnɨ. Omɨ rɨxɨŋí̵ urɨmɨnɨrɨ nánɨ xómɨŋí̵ nɨyɨkwirɨ re urarɨŋárɨnɨ, 16 “Joxɨ Epesasɨ ŋweáyo joxɨyá kwíyí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxeɨ. E nerí̵ná joxɨ píránɨŋí̵ rɨxí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ seáyɨ e xewanɨŋoxɨ nikí̵nɨrɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ wigí̵ dɨŋí̵ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxeɨ.” urarɨŋárɨnɨ. 17 Ámá aŋí̵ wiwámɨ nɨpáwirí̵ná yarɨgí̵ápa Kiraiso segí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápimɨ dánɨ ní̵wiapɨrɨ oseaŋweanɨrɨ rɨxɨŋí̵ “Eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxeɨ.” seaurɨyarɨŋárɨnɨ. Íkí̵á xwí̵áyo pɨpɨŋí̵ nɨwárɨrɨ xaíwí̵ roarɨŋí̵pa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e nero Gorɨxo wá seawianɨŋí̵pimɨ pɨpɨŋí̵nɨŋí̵ nɨwárɨro xaíwí̵ róí̵rɨxɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋárɨnɨ. 18 Seyí̵ne' e nimónɨrónáyí̵, ámá Gorɨxoyá segí̵ wínɨyí̵ ní̵nɨ tí̵nɨ Kiraiso nene nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋí̵pɨ —Dɨŋí̵ sɨpí o wiarɨŋí̵pɨ ámae'ne negí̵ wíyo wiarɨŋwápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Apɨ aga seáyɨ e ná e'mɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ ámá nɨjí̵á nimónɨro aí “Yoparí̵ e iyí̵ rimónɨnɨ?” nɨrɨrɨ nɨjí̵á xɨxenɨ mimónɨpaxí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ nɨmoro “Ayí̵ apɨ ipɨ rimónɨnɨ?” yaiwipí̵rí̵árɨnɨ. E nerónáyí̵ Gorɨxo nimónɨrɨ yarɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seaímopaxí̵rɨnɨ. 20 Gorɨxomɨ —O nene rɨxɨŋí̵ nurɨrane'ná “E neaiiɨ.” urɨrane “E epaxorí̵anɨ?” yaiwirane yarɨŋwápɨnɨ neaiipaxomanɨ. Xí̵oyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pɨ rɨxa neamímoŋí̵yo dánɨ aga seáyɨ e'mɨ wiárí̵ mu'ropaxí̵ imónɨŋí̵pɨ neaiipaxorɨnɨ. Omɨ Kiraisɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne, o tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwae'ne íníná anɨŋí̵ miní̵ yayí̵ nume'ra u'wanɨgɨnɨ. Ámá ríná dánɨ gínɨ gíná ŋweaŋwae'ne yayí̵ nume'ra waní̵wá nánɨ imónárí̵wɨnɨgɨnɨ. “E e'wanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for AAK