Ephesians 4

“Kiraisoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne oyá warárí imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ Ámɨnáo nánɨ wáí̵ rɨmearɨŋápimɨ dánɨ gwí̵ nɨŋwɨrárɨgí̵onɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ. Ámá wí seyí̵ne' emearɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨróná dɨŋí̵ re seaiaiwipí̵rí̵a nánɨ, “Gorɨxo ayí̵ naŋí̵ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á umɨrɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ayo rí̵a yarɨŋoɨ?” seaiaiwipí̵rí̵a nánɨ í̵á seaumɨrɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro píránɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨ. 2Yunɨgí̵áyí̵ne' imóní̵í̵rɨxɨnɨ. Ámáyo awayinɨ me'í̵rɨxɨnɨ. Ámá wí uyí̵nií̵ nɨseaikárɨrí̵náyí̵ aí xe oneaikárí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨseairɨŋí̵pimɨ dánɨ íkwiaŋwí̵ weapɨní̵í̵rɨxɨnɨ. 3Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ seyí̵ne' nawínɨ ikárɨnɨpí̵rɨ seakumɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ pɨyí̵á seawí̵rɨŋí̵yí̵ne' gwiaumí̵ ninɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ anɨŋí̵ apɨnɨ e imóní̵wanɨgɨnɨro xaíwí̵ í̵á xɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 4Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Wará Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne imónɨŋwárí ná wɨrínɨ imónɨŋwɨnɨ. Kwíyí̵ nɨnenenɨ neaímeaŋí̵pɨ enɨ ná bɨnɨ imónɨnɨ. Gorɨxo nionɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á nɨneaumɨrɨrí̵ná “Xí̵o neaiiní̵ápɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwianɨ nánɨ neaimɨxɨŋí̵pɨ bɨ bɨ mimóní̵ axí̵pɨnɨ imónɨŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ “E neaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane wikwí̵moarɨŋwápɨ enɨ ná bɨnɨ imónɨnɨ. 5Negí̵ Ámɨnáo enɨ ná wonɨrɨnɨ. Dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ enɨ ná bɨnɨrɨnɨ. Wayí̵ Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rómáná meaarɨŋwápɨ enɨ ná bɨnɨ imónɨnɨ. 6Gorɨxo —O ámá ní̵nɨ emeaŋorɨnɨ. Omɨ ní̵nɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵nɨgí̵orɨnɨ. Nɨyonɨ xí̵o wimónarɨŋí̵pimɨ dánɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. Nɨyonɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋorɨnɨ. O enɨ ná wonɨrɨnɨ.

7Apɨ nɨpɨnɨ ná bɨnɨ ná bɨnɨ nimóga uŋagɨ aiwɨ o Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne wá nɨneawianɨrɨ ayí̵ e epaxí̵ e epaxí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ sɨxí̵ neamímoŋí̵pɨ xɨxegí̵nɨ sɨxí̵ neamímoŋí̵rɨnɨ. E nerí̵ná sɨpí̵í mɨneaí Kiraiso wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ neamímoŋí̵rɨnɨ. 8Ayɨnánɨ Bɨkwí̵yo dánɨ Kiraiso nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “O e'mɨ nánɨ nɨpeyirí̵ná pɨkiorápí̵í̵yí̵ aga ayá wí nɨme'ra yirɨ ámáyo wá nɨwianɨrɨ anɨpá bɨ mɨnɨ wirɨ eŋí̵rɨnɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eanɨnɨ. 9Xwɨyí̵á “O e'mɨ nánɨ nɨpeyirí̵ná” rɨnɨŋí̵pɨ pí nánɨ rɨnɨnɨ? Ayí̵ o sɨnɨ aŋí̵namɨ nánɨ mɨpeyipa nerí̵ná xámɨ xwí̵árímɨ ínɨrɨwámɨnɨ pɨyɨŋí̵ siwí aŋí̵mɨnɨ wepí̵nɨŋo eŋagɨ nánɨ rɨnɨnɨ. 10Wepí̵nɨŋo, ayí̵ peyiŋo axorɨnɨ. Nɨpeyirí̵ná amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo “E imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ oemɨnɨrɨ aŋí̵ pɨrí̵yo wiárí̵ seáyɨ rɨwámɨnɨ peyiŋɨnigɨnɨ. 11Xwɨyí̵á nionɨ mɨŋí̵ iróá rɨpɨ, “Ámáyo wá nɨwianɨrɨ anɨpá bɨ mɨnɨ wirɨ eŋí̵rɨnɨ.” mɨŋí̵ iróá apɨ, ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Kiraiso ámá wíyo wáí̵ nurɨmeíí̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Wíyo wí̵á nɨrókiamoíí̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Wíyo sɨnɨ Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyo áwaŋí̵ nurɨróná óí̵nɨŋí̵ imopí̵rí̵a nánɨ misí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Wíyo rɨxa Gorɨxomɨ xí̵darɨgí̵áyo umeŋwearo ure'wapɨyiro e'í̵rɨxɨnɨrɨ pasɨtá wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. 12Gorɨxoyá imónɨŋwá nɨnenenɨ xɨxe arɨrá inɨpaxí̵ imónaní̵wá nánɨ wonenɨ wonenɨ apɨ apɨ e nɨneaimɨxa uŋí̵rɨnɨ. Kiraisoyá wará nene inɨŋwárí sayá nimóga uní̵a nánɨ xɨxe arɨrá inɨpaxí̵ imónaní̵wá nánɨ apɨ apɨ e nɨneaimɨxa uŋí̵rɨnɨ. 13Nene Gorɨxo apɨ apɨ e nɨneaimɨxa uŋí̵pimɨ dánɨ xewaxomɨ dɨŋí̵ axí̵pɨ wɨkwí̵rorane o nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á imónɨrane nerane'ná bɨnɨ bɨne marí̵áɨ, axenenɨ imónaní̵wárɨnɨ. Yóí̵ Kiraiso imónɨŋí̵pɨ nene enɨ apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónaní̵wá nánɨ apɨ apɨ e nɨneaimɨxa uŋí̵rɨnɨ. 14Gorɨxo apɨ apɨ e nɨneaiia uŋí̵ eŋagɨ nánɨ agwɨ nene sɨnɨ pí̵opia yapɨ imónɨpaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Ewe' imeamí̵kwí̵ nerí̵ná mamówárɨrɨ mí̵eyoarɨ ne'ra warɨŋí̵pa, imɨŋí̵ nerí̵ná nɨxemɨ urɨ nɨxemɨ bɨrɨ ne'ra warɨŋí̵pa nene enɨ axí̵pɨ sɨnɨ e epaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Xwɨyí̵á nepa mimónɨŋí̵ xegí̵ bɨ xegí̵ bɨ neare'wapɨyanɨro yarɨgí̵ápimɨ dánɨ sɨnɨ nɨxemɨ neaurɨ nɨxemɨ neabɨrɨ epaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá nepaxɨŋí̵ nimónɨro wigí̵ ináyí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ yapí̵ neare'wapɨyanɨro e'í̵áyo sɨnɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ wipaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. 15E mimónɨpa nerane xɨxe wá nɨwianenɨrane'ná xwɨyí̵á nepa rarɨgí̵ápɨnɨ í̵á xɨrí̵wanɨgɨnɨ. Apɨ nɨxɨrɨrane'náyí̵, nene pí pí nerí̵ná yóí̵ imónɨŋwae'ne nimóga nurane Kiraiso tí̵nɨ píránɨŋí̵ kumɨxɨnaní̵wárɨnɨ. O warárí imónɨŋwae'ne nánɨ mɨŋí̵yi imónɨnɨ. 16O mɨŋí̵yínɨŋí̵ imónɨŋáná oyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne xí̵o neaimɨxarɨŋí̵pimɨ dánɨ we' sɨkwí̵ u'pikwí̵ saŋwí̵ ayí̵ nɨwɨkwí̵rónɨrɨ imónɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerɨŋí̵yo dánɨ ɨkwí̵rónɨnɨ. Apɨ apɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nero dɨŋí̵ sɨpí ninɨrí̵náyí̵, wará nɨrínɨ xwe' niwiaróa urɨ eŋí̵ sɨxí̵ ínɨrɨ ne'ra uní̵árɨnɨ.

“Xámɨ yagí̵ápɨ yará nɨpí̵moro sɨŋí̵ bɨ ŋwɨrárɨní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Ayɨnánɨ nionɨ Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨŋáonɨ íkwairɨrí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Ámá Gorɨxo nánɨ mají̵á imónɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápa sɨnɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá ayí̵ amɨpí surí̵má imónɨŋí̵pɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ moarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 18Sɨpípɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro nánɨ wigí̵ dɨŋí̵ sí̵á yimɨxɨnarɨgí̵árɨnɨ. Mají̵á ikárɨnɨro dɨŋí̵ wakɨsí̵ inɨro yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ Gorɨxo ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyo sɨxí̵ uyarɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ mimónɨŋoɨ. 19Wigí̵ dɨŋí̵ sí̵ŋánɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ ayá bɨ yarɨgí̵ámanɨ. “Í̵wí̵ inaní̵wá nánɨ rí̵a imónɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro sí̵mí̵ xeadí̵pe'narɨgí̵árɨnɨ. Pí pí piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ aí sɨnɨ me' wiárí̵ yarɨgí̵árɨnɨ. 20Ayí̵ e yarɨŋagí̵a aiwɨ seyí̵ne' Kiraiso nánɨ nɨseare'wapɨyirí̵ná wí e seare'wapɨyigí̵ámanɨ. 21Nionɨ re nimónarɨnɨ, “Seyí̵ne' Kiraiso nánɨ rɨxa arí̵á wigí̵árɨnɨ. Ámá Jisaso tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ rɨxa seare'wapɨyigí̵árɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Ámá Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵nɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 22E e'í̵rɨxɨnɨrɨ rɨxa seare'wapɨyigí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Seyí̵ne' sɨnɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nerí̵ná sɨpí imónagí̵ápɨ —Apɨ seyí̵ne' sɨpí ne'ra wagí̵ápimɨ dánɨ sɨŋánɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Í̵wí̵ nánɨ mɨŋí̵ inarɨgí̵ápimɨ dánɨ xwɨrí̵á seaikɨxe'mɨnɨrɨ nánɨ yapí̵ seaíwapɨyimɨnɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ yaránɨŋí̵ pí̵móí̵rɨxɨnɨ. 23Ámɨ bɨ seyí̵ne' rɨxa seare'wapɨyigí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Segí̵ dɨŋí̵ moarɨgí̵ápɨ ámɨ sɨŋí̵ bɨ yárí̵ó iní̵í̵rɨxɨnɨ. 24Ámɨ bɨ seare'wapɨyigí̵ápɨ rɨpɨrɨnɨ. Seyí̵ne' ámɨ ámá sɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ Gorɨxo seaimɨxɨyíí̵pɨ —Apɨ Gorɨxo xewanɨŋo imónɨŋí̵pa imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. E nimónɨróná nepaxɨŋí̵ nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨŋí̵ ero Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ ero epaxí̵pɨrɨnɨ. Apɨ seyí̵ne' ŋwɨrárɨní̵í̵rɨxɨnɨ.

Eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ bɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Ayɨnánɨ segí̵ yapí̵ rarɨgí̵ápɨ emɨ nɨmómáná woxɨnɨ woxɨnɨ ámá seaímeaarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyo xwɨyí̵á nurɨrí̵ná nepaxɨŋí̵pɨnɨ urí̵í̵rɨxɨnɨ. Nene Kiraisoyá wará axí̵rímɨ dání̵nɨŋí̵ ninɨrane xɨxe ɨkwɨkwí̵rí̵ inɨŋwae'ne eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 26Seyí̵ne' wikí̵ nɨseaónɨrɨ aiwɨ wikí̵ seaóní̵í̵pimɨ dánɨ “Xe sɨpí oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ e mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Wikí̵ xwapí̵ ayá wí nóga mupa e'í̵rɨxɨnɨ. Sɨnɨ nɨseaónɨrí̵náyí̵, sogwí̵ ipí̵meáí̵ e dánɨ pí̵nɨ wiárí̵í̵rɨxɨnɨ. 27E nero obo ayí̵ í̵wí̵ e'í̵rɨxɨnɨrɨ xe yapí̵ oneaíwapɨyinɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 28Í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵ ámɨ í̵wí̵ bɨ mɨmeapa e'í̵rɨxɨnɨ. E mepa nero rí̵wí̵ nɨrí̵kwínɨmáná wigí̵ we' tí̵nɨ omɨŋí̵ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ nero ámá amɨpí nánɨ dí̵wí̵ ikeamónarɨgí̵áyo arɨrá wíwanɨgɨnɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 29Segí̵ maŋí̵yo dánɨ sɨpí xwɨyí̵á bɨ aí mɨrɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá pí pí xwɨyí̵á urɨpaxí̵ imónɨgí̵áyo wigí̵ imónɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nurɨrí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ urí̵í̵rɨxɨnɨ. Gínɨ gíná nurɨróná naŋí̵ owimɨxaneyɨnɨro nánɨ dɨŋí̵ wí̵á wónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 30Seyí̵ne' sɨpí nerɨŋí̵pimɨ dánɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ dɨŋí̵ rí̵á uxepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wí mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Kwíyí̵pɨ, ayí̵ sí̵á yoparí̵yi Gorɨxo gwí̵nɨŋí̵ seaíkweaní̵a nánɨ rɨxa ikɨyiŋí̵nɨŋí̵ seaiárɨŋí̵pɨ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 31Dɨŋí̵ wí sí̵á mɨyɨkínɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Mɨxí̵ wí rɨpaxí̵ mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ mónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Xwamiání̵ wí mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Xwɨyí̵ápai wí muŋwɨrárɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Sí̵mí̵ tí̵nɨ wí mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 32Apɨ apɨ mepa nero xɨxe dɨŋí̵ sɨpí inɨro wá wianenɨro e'í̵rɨxɨnɨ. E neróná Gorɨxo Kiraiso seaiiŋí̵pimɨ dánɨ segí̵ wikárɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ seaiiŋí̵pa seyí̵ne' enɨ xɨxe yokwarɨmí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK