Ephesians 5

1Seyí̵ne' niaíwí̵ Gorɨxo dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ omɨ ikanɨŋí̵ wiaxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. 2Kiraiso —O ámae'ne naŋí̵ neaimɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ yoxáí̵pámɨ xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ nerí̵ná Gorɨxomɨ pɨyí̵á wí̵rí̵amɨgɨnɨrɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ ninɨrɨ omɨ sinadɨŋí̵ naŋí̵ weaŋorɨnɨ. O nene nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná neaiiŋí̵pa nene enɨ pí pí nerane'ná “Ámáyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ rí̵a yarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwinɨrane naŋí̵nɨ wiíwanɨgɨnɨ.

3Seyí̵ne' ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ ámá wí seyí̵ne' nánɨ rɨpɨ rɨpɨ rɨpaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ, “Ayí̵ í̵wí̵ apɨ inɨgí̵awixɨnɨ. Piaxí̵ weánɨpaxí̵ apɨ egí̵awixɨnɨ. Amɨpí wí mɨneamu'ropa oenɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨŋoɨ.” Apɨ apɨ rɨpaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' apɨ apɨ wí mepa e'í̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 4Seyí̵ne' rɨperɨrí̵ nɨrɨróná xwɨraimɨmí̵ inɨŋí̵ bɨ mɨrɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Sɨpí ikaxí̵ranɨ, xwɨyí̵á miponɨŋí̵ranɨ, bɨ mɨrɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. E mepa nero Gorɨxomɨ xí̵o seaiiŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. 5Seyí̵ne' rɨpɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá í̵wí̵ inarɨgí̵áyí̵ranɨ, wigí̵ xwioxí̵yo piaxí̵ eámɨxɨnarɨgí̵áyí̵ranɨ, ámá amɨpí wí mɨneamu'ropa oenɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ amɨpí mɨneamu'ropa oenɨrɨ yarɨgí̵ápɨ wigí̵ ŋwí̵ánɨŋí̵ nimɨxɨro mearɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ámá ayí̵ranɨ, ayí̵ ní̵nɨyí̵ wo aí Kiraiso tí̵nɨ Gorɨxo tí̵nɨ awau'yá xwioxí̵yo wí nɨŋweaní̵ámanɨ.

“Gorɨxoyá wí̵á ókiŋí̵pɨnɨ ne'ra eme'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

6Seyí̵ne' sɨpí apɨ apɨ oe'poyɨnɨrɨ yapɨ searepɨsipí̵rɨxɨnɨrɨ awínɨŋí̵ ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ maŋí̵ wiaíkiarɨgí̵áyí̵ apɨ apɨ yarɨgí̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ o xegí̵ wikí̵ wónɨŋí̵pɨ pɨrí̵ umamoní̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 7Ayɨnánɨ seyí̵ne' ayí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro mepí mɨtɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 8Eŋíná seyí̵ne' sɨpí apɨ apɨ ne'ra nuróná sí̵á yinɨŋí̵mí̵nɨŋí̵ emeagí̵áyí̵ne' imónagí̵á aí agwɨ ríná Ámɨnáo tí̵nɨ nikárɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ wí̵á ómɨxɨnɨŋe emearɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ wí̵á ómɨxɨnɨŋe yarɨgí̵á wiyí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 9Ámá wí̵á ómɨxɨnɨŋe emearɨgí̵ápimɨ dánɨ pí pí naŋí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, pí pí we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, pí pí nepa imónɨŋí̵pɨranɨ, nɨpɨnɨ yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 10Apɨ apɨ nerónáyí̵, Ámɨnáo wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ e'wapí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. 11Ámá sí̵á yinɨŋí̵mɨnɨ emearɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨro sɨpí ayí̵ yarɨgí̵ápɨ —Apimɨ dánɨ ámáyo naŋí̵ wí wiipaxí̵ menɨnɨ. Apimɨ dánɨ ámá xwɨrí̵ánɨ ikɨxe'nɨpaxí̵pɨ imónɨnɨ. Apɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. E mepa nero ámá ní̵nɨ “Sí̵á yinɨŋí̵mɨnɨ emearɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ sɨpí rí̵a imónɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ uyí̵wí̵ wí̵ánɨŋí̵ wómɨxɨrí̵ɨnɨ. 12Í̵wí̵ wigí̵ yumí̵í yarɨgí̵ápɨ nerí̵nánɨ marí̵áɨ, sa apɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná aí ayá neainɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á rɨpɨ nɨrɨrɨ eáápimɨ neámɨme'ɨnɨ. 13E nerɨ aí amɨpí ámá yarɨgí̵áyo wí̵á wómɨxáná “Apɨ naŋí̵ rí̵a imónɨnɨ? Sɨpí rí̵a imónɨnɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ. Wí̵á wómɨxáná amɨpí sɨŋánɨ nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ wí̵á ónarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 14Ayɨnánɨ ámá sɨpí yarɨgí̵áyo xwɨyí̵á rɨpɨ Bɨkwí̵yo dánɨ urɨnɨnɨ, “Sá weŋí̵ roxɨnɨ, rɨxa rɨkewóneɨ. Ámá pɨyí̵ wegí̵e dánɨ rɨxa wiápí̵nɨmeaɨ. E e'áná Kiraiso wí̵á rómɨxɨnɨŋoɨ.” urɨnɨnɨ.

15Ayɨnánɨ seyí̵ne' nemeróná sɨŋwí̵ tí̵nɨ nemero mají̵á nikárɨnɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ yapɨ me' dɨŋí̵ e'mɨ saímí̵ moarɨgí̵áyí̵ yapɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 16Ríná ámá sɨpí xwapí̵ ayá wí yarɨgí̵íná eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' sɨnɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ epaxíná imónɨŋánáyí̵, e e'í̵rɨxɨnɨ. 17Ayɨnánɨ agwɨ seyí̵ne' xaxá mikárɨnɨpa nero Ámɨnáo “E e'í̵rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á oimónaneyɨnɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 18Iniɨgí̵ papɨkí̵ yarɨgí̵ápɨ xwapí̵ nɨnɨro papɨkí̵ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Xwɨrí̵á seaikɨxepaxí̵ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ yaní̵wá nánɨ xí̵oyá kwíyí̵pɨ xe neaxɨxe'rówɨnɨgɨnɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 19Seyí̵ne' xwɨyí̵á nɨrɨnɨróná soŋí̵ Gorɨxo neaiiŋí̵pɨ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ seaŋí̵ Kiraiso nánɨpɨ tí̵nɨ soŋí̵ oyá kwíyí̵ nánɨpɨ tí̵nɨ nɨrɨro rɨní̵í̵rɨxɨnɨ. Ámɨnáomɨ yayí̵ numeróná maŋí̵ tí̵nɨ soŋí̵ nɨrɨro aí dɨŋí̵ tí̵nɨ enɨ rí̵í̵rɨxɨnɨ. 20Pí pí seyí̵ne' seaímeaarɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ nánɨ ápo Gorɨxomɨ yayí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. “Negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋagwɨ nánɨ yayí̵ wipaxí̵rí̵anɨ? Oyɨ, e epaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro e e'í̵rɨxɨnɨ. 21Nene arí̵á nɨwirane wáyí̵ wiŋwáo Kiraiso eŋagɨ nánɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ xɨxe yeáyí̵ urí̵nɨní̵wanɨgɨnɨ.

Wigí̵ xiepíwamɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

22Xiepíwayí̵ne', Ámɨná Jisasomɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵narɨgí̵ápa segí̵ oxowamɨ enɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. 23Kiraiso ámá xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo —Ayo gwí̵nɨŋí̵ roayíroŋí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵oyá warárínɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Ayo Kiraiso mɨŋí̵yínɨŋí̵ wimónɨŋí̵pa oxowa wigí̵ apɨxíwayá mɨŋí̵yínɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24Kiraisoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ xí̵omɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵narɨgí̵ápa apɨxíwayí̵ne' enɨ segí̵ oxowa pí pí nánɨ searáná arí̵á nɨwiro sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ.

Wigí̵ xiagwowamɨ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

25Xiagwoyí̵ne', Kiraiso xegí̵ sɨyikí̵ imónɨŋí̵yí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ arɨrá winí̵a nánɨ xe yoxáí̵pámɨ onɨpɨkípoyɨnɨrɨ eŋí̵pa oxoyí̵ne' enɨ segí̵ apɨxíwamɨ dɨŋí̵ sɨpí wíí̵rɨxɨnɨ. 26O e nerí̵ná xegí̵ sɨyikí̵ imónɨŋí̵yí̵ pípɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ marí̵áɨ, “Dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwɨnɨ.” ráná igí̵á eámoŋí̵pimɨ dánɨ íkwɨráí̵nánɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 27Xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨŋí̵yí̵ xegí̵ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ nɨŋwɨrárɨnɨrí̵ná imɨrɨŋí̵ mimónɨŋagɨ owɨnɨmɨnɨrɨ e eŋí̵rɨnɨ. Rapɨrapí̵ mɨdunɨpa erɨ kɨkwiŋwí̵ meakínɨpa erɨ eŋí̵yí̵ yapɨ imónɨŋagɨ owɨnɨmɨnɨrɨ erɨ sɨyikwí̵ mínɨpa erɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ mimónɨpa erɨ eŋagɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨrɨ erɨ e eŋí̵rɨnɨ. 28Ayɨnánɨ oxoyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ jɨwanɨŋoxɨ dɨŋí̵ sɨpí ninɨrɨ píránɨŋí̵ menarɨŋí̵pa segí̵ apɨxíwamɨ enɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwiro píránɨŋí̵ ume'í̵rɨxɨnɨ. Meánɨgí̵ípimɨ dánɨ wará ná bɨnɨ imónɨŋagí̵i nánɨ ámá xiepímɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná xí̵o enɨ nawínɨ dɨŋí̵ sɨpí inarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 29Nene nɨjí̵árɨnɨ. Xegí̵ warápimɨ ámá go peá mónarɨŋí̵rɨnɨ? Oweoɨ. Kiraiso xí̵oyá warárímɨ dánɨ sɨkwí̵ we' inɨŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨŋagwɨ nánɨ xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne píránɨŋí̵ neamearɨŋí̵pa ámá ní̵nɨ enɨ axí̵pɨ aiwá nɨro píránɨŋí̵ menanɨrɨ ero yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 31Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ayɨnánɨ oxo xanɨyau' pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ xegí̵ apɨxí tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨríná sɨnɨ xɨxegí̵nɨ mimóní̵ ná ayí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ imónarɨgí̵írɨnɨ.” 32E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xwɨyí̵á xwe' yumí̵í imónɨŋí̵ bɨ nánɨ enɨ rɨnɨnɨ. “Kiraiso tí̵nɨ ámá xí̵oyá sɨyikí̵ imónɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ nánɨ rɨnɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 33E nerɨ aiwɨ oxoyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ sewanɨŋoyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí inarɨgí̵ápa segí̵ apɨxíwamɨ enɨ dɨŋí̵ sɨpí axí̵pɨ wíí̵rɨxɨnɨ. Apɨxíwayí̵ne' enɨ segí̵ oxowa searí̵ápɨ xɨxenɨ arí̵á nɨwiro we'yo ume'í̵rɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK