Galatians 2

Wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á wí̵a Poromɨ umímɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' nememonɨ Banabaso tí̵nɨ nerɨmeánɨrai Taitasomɨ nɨwirɨmeámɨ ámɨ Jerusaremɨ nánɨ uŋwanigɨnɨ. 2Nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ marí̵áɨ, Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á gí̵ wí̵a —Awa ámá wí “Wínɨyo seáyɨ e wimónɨgí̵áwarí̵anɨ?” wiaiwiarɨgí̵áwarɨnɨ. Awa tí̵nɨ xwɨyí̵á ŋweáɨmɨgɨnɨríná nurɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ nionɨ e'máyí̵ aŋí̵yo wáí̵ urarɨŋápɨ nánɨ áwaŋí̵ nure'mearí̵ná awa “Joxɨ wáí̵ nurɨrí̵ná xámɨ ne'ra bɨŋí̵pɨ tí̵nɨ agwɨ yarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ surí̵má yarɨŋɨnɨ.” nɨrɨpí̵rɨxɨnɨrɨ xámɨ awamɨ ínɨmɨ áwaŋí̵ urárɨŋanigɨnɨ. 3E e'agɨ aí Taitaso, nionɨ tí̵nɨ u'o —O Gɨrikɨyí̵ worɨnɨ. O nánɨ aí awí eánɨgí̵e dánɨ re wí mɨnɨrɨgí̵awixɨnɨ, “Iyí̵ sí̵mí̵ sɨnɨ sí̵ó mɨwákwínɨŋáná nene tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨnɨpaxomanɨ. Xámɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó owákwípoyɨ.” wí mɨnɨrɨgí̵awixɨnɨ. 4Mimóní̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ nene gwí̵nɨŋí̵ ŋweaŋwae'ne imónɨrane re yaiwirane “Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨnɨ we' rónɨŋí̵ wiene imónɨpaxí̵manɨ. Omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rómáná ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋí̵ wiene imónɨpaxí̵rɨnɨ.” yaiwirane yaní̵wá nánɨ gwí̵nɨŋí̵ neaŋwɨráranɨrɨ egí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápimɨ dánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ xí̵danɨ nánɨ áxeŋwarí̵ minɨŋwae'ne sɨŋwí̵ í̵wí̵ neanɨmeaanɨro nánɨ ámá kikií̵á imónɨgí̵á wínɨŋí̵ nimóga neaímeagí̵áyí̵rɨnɨ. 5Ayí̵ xeŋwí̵ rarɨgí̵ápɨ none wí arí̵á nɨwirane mɨxí̵dí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ sɨnɨ anɨŋí̵ nɨrɨga uní̵a nánɨ ayo pí̵rí̵ nɨwiaíkirane eŋwanigɨnɨ. 6Apɨnɨ marí̵áɨ, wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á “Wínɨyo seáyɨ e wimónɨgí̵áwarí̵anɨ?” wiaiwiarɨgí̵áwa —Awa xámɨ Ámɨnáo tí̵nɨ emeagí̵áwa aí “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” yaiwiarɨŋáwarɨnɨ. Gorɨxo ámáyo sí̵mí̵ sí̵mí̵ e mumearɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Awamɨ xwɨyí̵á nionɨ wáí̵ rɨmearɨŋápɨ nánɨ áwaŋí̵ ure'meááná re wí mɨnɨrɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ wáí̵ nɨrɨrí̵ná xwɨyí̵á nɨmu'rorɨ rarɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ.” wí mɨnɨrɨgí̵awixɨnɨ. 7Wí e mɨnɨrɨpa nero sa dɨŋí̵ rɨpɨ niaiwigí̵awixɨnɨ, “Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨpa yarɨgí̵áyo wáí̵ urɨnɨrɨ urowárɨŋorí̵anɨ? Pitao negí̵ Judayo wáí̵ urɨnɨrɨ urowárɨŋí̵pa e'máyo wáí̵ urɨnɨrɨ urowárɨŋorí̵anɨ?” niaiwigí̵awixɨnɨ. 8Gorɨxo iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨgí̵áyo wáí̵ urɨnɨrɨ Pitaomɨ eŋí̵ sɨxí̵ wímɨxɨŋí̵pa nionɨ enɨ e'máyo wáí̵ urɨnɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ nímɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 9Apɨ nɨniaiwiro mí nɨnómɨxɨro “Gorɨxo Poromɨ wá nɨwianɨrɨ e wiiŋí̵rí̵anɨ?” nɨniaiwiro nánɨ Jemiso tí̵nɨ Pitao tí̵nɨ Jono tí̵nɨ —“Awa aŋí̵ íyí̵ noraŋíga puŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áwarí̵anɨ?” wiaiwiarɨgí̵áwarɨnɨ. Awa axí̵pɨnɨ re rɨnárɨgí̵awixɨnɨ, “None Judayí̵ aŋí̵mɨnɨ wáí̵ uraní̵wárɨnɨ. Poro tí̵nɨ Banabaso tí̵nɨ awau' e'máyí̵ aŋí̵mɨnɨ wáí̵ urɨpɨsí̵írɨnɨ.” nɨrɨnɨro yawawi “Awa tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ yarɨŋwáonerí̵anɨ?” yaiwiani nánɨ siganɨxí̵ nɨyeairo yayí̵ yeawárɨgí̵awixɨnɨ. 10E neróná yawawi “Apɨ oyaiyɨ.” nɨyeaimónɨrɨ sí̵mí̵ xeadí̵pe'narɨgwí̵ípɨ nɨrɨnárɨro rɨpɨnɨ yearɨgí̵awixɨnɨ, “Awagwí ámá re ŋweagí̵á dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo dɨŋí̵ nɨmori arɨrá bɨ owiaiyɨnɨrɨ e'í̵isixɨnɨ.” yearɨgí̵awixɨnɨ.

Poro Pitaomɨ ámá sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ mɨxí̵ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11E nerɨ aí Pitao aŋí̵ Adiokɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨbɨrí̵ná xewanɨŋo xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ bɨ ikárɨní̵agɨ nánɨ nionɨ mimáyo dánɨ nɨwiaíkirɨ xí̵omɨ “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋɨnɨ.” urɨŋanigɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e urɨŋanigɨnɨ. Ámá Jemiso tí̵ámɨnɨ sɨnɨ mɨre'mónapɨpa eŋáná Pitao ananɨ ámá e'má tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ aiwá nawínɨ nagí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ámá awa —Awa re rarɨgí̵áwarɨnɨ, “E'máyí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aí iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó mɨwákwínɨpa nerí̵náyí̵, Gorɨxoyá imónɨpaxí̵manɨ.” rarɨgí̵áwarɨnɨ. Awa re'mónapáná Pitao rɨxa we' í̵á nɨmɨxeánɨrɨ sɨnɨ e'máyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ aiwá nawínɨ nagí̵manɨ. Awa nánɨ wáyí̵ nerɨ e yagí̵rɨnɨ. 13Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á Adiokɨyo ŋweagí̵áyí̵ “Pitao we' í̵á nɨmɨxeánɨrí̵ná xɨxenɨ mɨyarɨnɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ aí ayí̵ enɨ Pitao eŋí̵pa axí̵pɨ e'wapí̵nɨgí̵awixɨnɨ. E nero wigí̵ e'wapí̵ní̵ápimɨ dánɨ dɨŋí̵ Banabasoyápɨ enɨ pí̵rí̵ yɨpákwigí̵awixɨnɨ. 14E e'agí̵a aiwɨ nionɨ ayí̵ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ píránɨŋí̵ í̵á mɨxɨrɨpa nero apɨ tí̵nɨ nepa xɨxenɨ mɨyarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná Pitaomɨ ámá ní̵nɨ arí̵á egí̵e dánɨ re urɨŋanigɨnɨ, “Joxɨ Judayí̵ woxɨ aí yegí̵yí̵ yarɨgí̵ápa íníná me' e'máyí̵ yarɨgí̵ápa nimónɨrɨ yarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ pí nánɨ e'máyí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ wikárɨmɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ, ‘Judayí̵ yarɨgí̵ápa nimónɨrane mepa nerane'náyí̵, nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.’ oyaiwípoyɨnɨrɨ pí nánɨ wikárɨmɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ?” urɨŋanigɨnɨ.

“Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵ápimɨ dánɨnɨ Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rárarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Ámɨ re urɨŋanigɨnɨ, “Yawawi yegí̵ inókípau' yeaxɨrɨgí̵íe dánɨ e'máyí̵ imónɨrai ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ wiaíkiarɨgwí̵íwawi imónɨrai me' Judayí̵ imónɨgwí̵íwawirɨnɨ. 16E imónɨgwí̵íwawi eŋagɨ aí Gorɨxo ámá ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso eaŋí̵pɨ xí̵darɨgí̵ápimɨ dánɨ wí ‘We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ mɨrárí̵ ámá Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵ápimɨ dánɨ ‘We' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rárarɨŋí̵ eŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrai nánɨ yawawi Gorɨxo yegí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgwí̵ípimɨ dánɨ marí̵áɨ, yegí̵ Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgwí̵ípimɨ dánɨ ‘We' rónɨgí̵íwau'rɨnɨ.’ rárɨní̵á eŋagɨ nánɨ yawawi aí Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogwí̵isixɨnɨ. O ámá wo aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ xí̵darɨŋí̵pimɨ dánɨ ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ wí rárɨní̵á meŋagɨ nánɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogwí̵isixɨnɨ. 17Yaiwanɨŋowawi ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨraíná yarɨgwí̵ípimɨ dánɨ marí̵áɨ, Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgwí̵ípimɨ dánɨ Gorɨxo ‘We' rónɨgí̵íwagwírɨnɨ.’ yearárɨnɨŋí̵wawi oimónaiyɨnɨrɨ nerí̵ná Judayeneyá ŋwí̵ ikaxí̵ ‘Apɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pimɨ wiaíkigwí̵íwawi imónɨgwí̵írɨnɨ. E imónɨgwí̵íwawi eŋagɨ nánɨ re rɨpaxí̵ranɨ, ‘Kiraiso ámá í̵wí̵ epí̵rɨ nánɨ wiepɨsarɨŋorɨnɨ.’ rɨpaxí̵ranɨ? Oweoɨ, wí e rɨpaxí̵ mimónɨnɨ. 18Aŋí̵ nionɨ pɨneaárɨŋáiwá ámɨ nɨmɨrɨrí̵náyí̵, ‘Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ wiaíkiarɨŋoxɨrɨnɨ.’ nɨrɨpaxí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ rarɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ Judayeneyá ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ rí̵wí̵ nɨmorí̵ná nepa sɨpí bɨ me'agɨ aí xámɨ apɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨŋáonɨ imóní̵ɨmɨgɨnɨrɨ eŋá emɨ moŋápɨ ámɨ í̵á nɨxɨrɨrí̵náyí̵, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ wiaíkiarɨŋoxɨrɨnɨ.” nɨrɨpaxí̵rɨnɨ.’ rarɨŋɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ oxí̵dɨmɨnɨrɨ nerí̵ná nɨjí̵á re imónɨŋárɨnɨ, ‘Apimɨ dánɨ ámá wí Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨgí̵áyí̵ imónɨpaxí̵manɨ.’ Nɨjí̵á e nimónɨrɨ nánɨ sɨnɨ apimɨ nɨxí̵dɨmɨ nánɨ rɨxa pegí̵áyí̵ woní̵nɨŋí̵ imónɨrɨ Gorɨxomɨnɨ nɨxí̵dɨrɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rómɨ nánɨ sɨŋí̵ egí̵áyí̵ woní̵nɨŋí̵ imónɨrɨ eŋárɨnɨ. 20Nionɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ rɨxa íkí̵á yoxáí̵pámɨ pegwí̵íonɨrɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ rarɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ Kiraiso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgwí̵íonɨrɨnɨ.’ rarɨŋɨnɨ. Nionɨ pí pí yarɨŋápɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ yarɨŋámanɨ. Kiraiso nionɨ dɨŋí̵ íkíkí̵ ninɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ oyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨŋárɨnɨ. Sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná pí pí yarɨŋápɨ, ayí̵ Gorɨxoyá xewaxomɨ —O nionɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwinɨrɨ yorí̵rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨnɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ yarɨŋárɨnɨ. 21E nerí̵ná Gorɨxo nionɨ wá nɨnɨwianɨrɨ niiŋí̵pɨ peá moarɨŋámanɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá nepa we' rónɨgí̵áyí̵ imónɨŋánáyí̵, ayí̵ Kiraiso peŋí̵pɨ surí̵má peárɨpaxí̵rɨnɨ.” urɨŋanigɨnɨ.

Copyright information for `AAK