Galatians 5

“Gwí̵nɨŋí̵ yírónɨŋwae'ne ámɨ gwí̵ yárɨnɨpaxí̵ mimónɨpa e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Pípɨ oimóní̵poyɨnɨrɨ marí̵áɨ, gwí̵ yírónɨŋwae'ne'nɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ Kiraiso gwí̵nɨŋí̵ neaíkweawárɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' eŋí̵ neánɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Ámɨ ŋwí̵ ikaxí̵pɨ nɨxí̵dɨrane gwí̵ omɨŋí̵ yaní̵wá nánɨ odɨpí sámí xe oneayípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ.

2Nionɨ Poronɨ searɨmí̵pɨ arí̵á ókiarí̵ nɨmóní̵poyɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ we' rónɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ xe iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó oneawákwípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrónáyí̵, Kiraiso nɨperí̵ná ámá nɨyonɨ nánɨ eŋí̵pɨ naŋí̵ wí seaimɨxɨpaxí̵ menɨnɨ. 3Ámá xe iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó oneawákwípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨgí̵á wíyí̵ wiyí̵ne' ámɨ dirɨrí̵ bɨ oseaimɨnɨ. Apɨ e nerónáyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵yí̵ bɨnɨ xí̵dɨpaxí̵manɨ. Nɨpɨnɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. 4Segí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ xí̵darɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxo “We' rónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.” nearí̵wɨnɨgɨnɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ rɨxa Kiraiso tí̵nɨ gwí̵nɨŋí̵ íkwamɨxɨnɨgí̵árɨnɨ. Gorɨxo wá nɨseawianɨrɨ seaiiŋí̵pɨ rɨxa rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro yarɨŋoɨ. 5Wiyí̵ne' e yarɨŋagí̵a aí nene Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ re ikwí̵moŋwɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ xí̵darɨŋwápimɨ dánɨ marí̵áɨ, Gorɨxo xewanɨŋo nerɨŋí̵pimɨ dánɨ ‘We' rónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.’ nearárɨní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane oyá kwíyí̵pɨ eŋí̵ sɨxí̵ neaímɨxí̵í̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ e ikwí̵moŋwɨnɨ. 6Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nikárɨnɨrí̵ná rɨxa iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwínɨŋáná nikárɨnɨrí̵náranɨ, mɨwákwínɨŋáná nikárɨnɨrí̵náranɨ, ayí̵ ananɨrɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ oyaneyɨnɨrí̵ná epí̵rí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Kiraisomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ ámáyo dɨŋí̵ sɨpí nɨwiro arɨrá wiarɨgí̵ápɨrɨnɨ.

7Seyí̵ne' iwamí̵ó Kiraisomɨ nuxí̵dɨróná ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ ninɨróná aŋí̵nɨ wiárí̵ mu'roarɨgí̵áyí̵ yapɨ nimónɨro yagí̵árɨnɨ. E nero aí go seapí̵roŋagɨ xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨnɨ xɨxenɨ mɨxí̵darɨŋoɨ? 8Dɨŋí̵ seyí̵ne' agwɨ í̵á xɨrɨgí̵ápɨ Gorɨxonɨyá oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋomɨ dánɨ arí̵á wigí̵ápɨmanɨ. 9Ewayí̵ xwɨyí̵á ámae'ne rarɨŋwá rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Bisí̵kerí̵á sɨŋí̵pimɨ yisí̵ bɨ onɨmiápɨ táná nɨmɨnɨ íkwiaŋwí̵ eapɨnárarɨŋí̵rɨnɨ. Seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ apí̵nɨŋí̵ mimónɨpa renɨ? 10E nɨsearɨrɨ aí “Seyí̵ne' naŋí̵ xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ nepí̵rí̵árɨnɨ.” nɨseaiaiwirɨ nánɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánarɨnɨ. Seyí̵ne' Ámɨnáo tí̵nɨ ikárɨnɨgí̵á eŋagɨ nánɨ “Dɨŋí̵ xegí̵ bɨ mɨxɨrí̵ nionɨ xɨrɨŋá axí̵pɨ nɨxɨrɨpí̵ráoɨ.” nɨseaiaiwirɨ nánɨ dɨŋí̵ sí̵ŋá neánarɨnɨ. Ayá searemoarɨŋo go go eŋagɨ aiwɨ “Gorɨxo ananɨ pɨrí̵ umamoní̵árɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 11Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mópoyɨ. Nionɨ ámá wí rarɨgí̵ápa xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nɨrɨmerí̵ná nepa rɨpɨ nɨrɨrí̵náyí̵, “Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ aiwɨ iyí̵ sí̵mí̵ enɨ sí̵ó wákwíní̵poyɨ.” nɨrɨrí̵náyí̵, pí nánɨ gí̵ Judayí̵ sɨnɨ xeanɨŋí̵ nikárarɨŋoɨ? Nionɨ nepa e nɨrɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, Judayí̵ “Kiraiso nene nánɨ yoxáí̵pámɨ neapeiŋí̵rɨnɨ.” urarɨŋápɨ arí̵á nɨniróná apimɨ dánɨ sí̵mirɨrí̵ ninɨro óreámioapaxí̵manɨ. 12“Ámá ayá searemoarɨgí̵áyí̵ wigí̵ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó nɨwákwínɨro pí̵nɨ wiárɨgí̵ápɨ sí̵ó wɨwákwímí̵ inayíí̵rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

13Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Gorɨxo gwí̵ mɨyinɨgí̵áyí̵ne' oimóní̵poyɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋí̵yí̵ne' imónɨŋagí̵a aiwɨ “Pí pí nánɨ í̵eapá neainarɨŋí̵pɨ yaní̵wá nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ neaíkweawárɨnɨŋenerí̵anɨ?” nɨyaiwiro apɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. E mepa neróná dɨŋí̵ sɨpí inarɨgí̵ápimɨ dánɨ xɨxe arɨrá niga u'í̵rɨxɨnɨ. 14Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨpɨnɨ, ayí̵ xwɨyí̵á ná bɨnɨ rɨpimɨ ɨkwɨkwí̵rí̵ inɨnɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ dɨŋí̵ sɨpí inarɨŋí̵pa ámá wíyo enɨ axí̵pɨ wirí̵ɨnɨ.” rɨnɨŋí̵ apimɨ ɨkwɨkwí̵rí̵ inɨnɨ. 15E nerɨ aí seyí̵ne' apɨ miní̵ sí̵wí xɨxe sí̵wí̵ nɨróga wiápí̵nɨmeaarɨŋí̵pánɨŋí̵ nimónɨro xɨxe rɨrómí̵ inɨpí̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ íkwairɨrí̵ seaiarɨŋɨnɨ.

Í̵eapá winarɨŋí̵pimɨ dánɨ epaxí̵pɨ tí̵nɨ kwíyí̵pɨ nipemeámɨ warɨŋí̵pimɨ dánɨ epaxí̵pɨ tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

16Nionɨ seararɨŋápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrónáyí̵, pí pí mɨŋí̵ seainarɨŋí̵pɨ xe oneainɨnɨrɨ epí̵rí̵ámanɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Mɨŋí̵ seainarɨŋí̵pɨ, ayí̵ kwíyí̵pimɨ xwámámí̵ wimɨnɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. Kwíyí̵pɨ enɨ mɨŋí̵ seainarɨŋí̵pimɨ xwámámí̵ wimɨnɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. Mɨŋí̵ seainarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ kwíyí̵pɨ tí̵nɨ ámá mɨdɨmɨdánɨ nɨmearorɨ mɨxí̵ inarɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ imónɨŋagí̵i nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ kwíyí̵pɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrónáyí̵, amɨpí mɨŋí̵ seainarɨŋí̵pimɨ dánɨ oyaneyɨnɨrɨ seaimónarɨŋí̵pɨ ananɨ epaxí̵ mimónɨnɨ. 18Kwíyí̵pɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrónáyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ xí̵dɨpí̵rɨ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ mɨseayárɨnɨnɨ. 19Mɨŋí̵ inarɨgí̵ápɨ nánɨ ámá nɨyí̵ne'nɨ sɨŋánɨ seaimónɨnɨ. Mɨŋí̵ ninɨróná rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Í̵wí̵ inɨro piaxí̵ weánɨpaxí̵pɨ ero rí̵peánanɨro nánɨ yarɨgí̵ápɨ ero 20ŋwí̵ápimɨ mewero ayáí̵ ero sí̵mí̵ tí̵nɨ inɨro mɨxí̵nɨ rɨnɨro sɨpí dɨŋí̵ yaiwinɨro mɨxí̵ kí̵nɨro xɨxewiámí̵ rɨnɨro ewáramónɨro xepɨxepá rónɨro 21sɨŋwí̵ í̵wí̵ wɨnɨro iniɨgí̵ xwapí̵ nɨnɨmáná papɨkí̵ ero papɨkí̵ neróná uyí̵nií̵ ero xɨxegí̵nɨ apɨ apɨ imónɨŋí̵pɨ enɨ ero yarɨgí̵árɨnɨ. Eŋíná íkwairɨrí̵ seaiŋápa ámɨ axí̵pɨ íkwairɨrí̵ oseaimɨnɨ. Ámá apɨ apɨ yarɨgí̵áyí̵ranɨ, apí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ enɨ yarɨgí̵áyí̵ranɨ, ayí̵ Gorɨxoyá xwioxí̵yo wí páwipí̵rí̵ámanɨ. 22E nerɨ aí ámá kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Ámáyo dɨŋí̵ sɨpí wiro dɨŋí̵ nií̵á winɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋwearo ayí̵nɨ xe óí̵ oneaimópoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨro ayá urɨmɨxɨro píránɨŋí̵ wiiro ámá dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵pɨnɨ ero 23ayá rɨrɨmɨxí̵ wipaxí̵ imónɨro nɨpí̵reánɨro yarɨgí̵árɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ bimɨ dánɨ apɨ nɨpɨnɨ rɨnɨŋí̵pɨ bɨ “Mepanɨ.” mɨrɨnɨnɨ. 24Ámá Kiraisɨ Jisasoyá imónɨgí̵áyí̵ wigí̵ xámɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨgí̵ápɨ —Apɨ sɨpí nánɨ mɨŋí̵ winɨro í̵eapá winɨrɨ yarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ rí̵wí̵ nɨmorí̵ná rɨxa yoxáí̵pámí̵nɨŋí̵ nɨyekwɨroárɨro pɨkiárɨgí̵awixɨnɨ. 25Kwíyí̵pɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ rɨxa sɨxí̵ neamímoŋí̵ eŋagɨ nánɨ apɨ nɨneaipemeámɨ oumɨnɨrɨ yarɨŋí̵pa oxí̵daneyɨ. 26Negí̵ wíyí̵ wiyí̵ne' mɨxí̵ mɨmeakí̵nɨnɨpa oyaneyɨ. Sí̵mɨsí̵ mainenɨpa erane sɨpí dɨŋí̵ mɨyaiwinɨpa erane oyaneyɨ.

Copyright information for `AAK