Hebrews 10

“Rɨdɨyowá xwí̵á tí̵yo dánɨ yarɨgí̵áyo dánɨ yokwarɨmí̵ wí seaiipaxí̵ menɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, ayí̵ nepa Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dání̵nɨŋí̵ “Naŋí̵ e e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mí̵kí̵ ayo mimóní̵ mí̵kí̵ apɨ nánɨ sa onapámɨgí̵nɨŋí̵ inarɨŋí̵pɨ imónɨnɨ. Sa e imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xwiogwí̵ ayí̵ ayo onapámɨgí̵ inarɨŋí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨróná rɨdɨyowá axí̵nɨ yayarɨgí̵ápimɨ dánɨ ámá “Gorɨxo tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e'nɨŋí̵ oumɨnɨ.” yaiwíí̵áyí̵ we' roárɨnɨgí̵áyí̵ imónɨpaxí̵ wí menɨnɨ. 2Rɨdɨyowá yayarɨgí̵ápimɨ dánɨ nepa xwioxí̵ igí̵ánɨŋí̵ eámónɨgí̵áyí̵ nimónɨro sɨŋwɨrɨyí̵, dɨŋí̵ wí̵á nɨwónɨmáná sɨnɨ “Í̵wí̵ e'ápimɨ dánɨ sɨnɨ ayá nɨdunɨŋonɨrí̵anɨ?” yaiwinɨpaxí̵ wí meŋagí̵a nánɨ ámɨ rɨdɨyowá bɨ mepaxí̵ imónanɨro egí̵árɨnɨ. Rɨxa pí̵nɨ wiáranɨro egí̵árɨnɨ. 3E nerɨ aí rɨdɨyowá xwiogwí̵ ayí̵ ayo yayarɨgí̵ápimɨ dánɨ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ wimoarɨŋí̵rɨnɨ. 4Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Burɨmákau' oxí̵ranɨ, meme'ranɨ, rɨdɨyowá e'í̵ápiyá ragí̵yo dánɨ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ wiipaxí̵ wí menɨnɨ.

5Ayɨnánɨ Kiraiso xwí̵á rɨrímɨ nánɨ weapɨmí̵ánɨrɨ nimónɨrí̵ná Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ xanomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Ámá aiwá peaxí̵ tɨro naŋwí̵ nɨpɨkiro rɨdɨyowá ero oe'poyɨ.’ mɨsimónɨpa nerɨ aí nionɨ nánɨ ámá wará bɨ nimɨxɨyiŋí̵rɨnɨ. 6Gorɨxoxɨnɨ, joxɨ ámá rɨdɨyowá nerí̵ná Gorɨxo negí̵ yarɨŋwápɨ nánɨ yayí̵ owinɨrɨ bɨ mɨní̵ nonɨ rí̵á ikeaárarɨgí̵ápɨ nánɨ yayí̵ mɨsinɨpa erɨ rɨdɨyowá í̵wí̵ yarɨŋwápɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ yayí̵ mɨsinɨpa erɨ yarɨŋoxɨrɨnɨ. 7Ayɨnánɨ nionɨ nánɨ Bɨkwí̵ xopɨnɨŋí̵namɨ dánɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ re rɨrɨŋanigɨnɨ, ‘Gorɨxoxɨnɨ, joxɨ simónarɨŋí̵pɨnɨ oemɨnɨrɨ rɨxa riwonɨ bí̵ɨnɨ.’ rɨrɨŋanigɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 8Kiraiso re nurɨmáná, “Gorɨxoxɨnɨ, joxɨ ámá aiwá peaxí̵ otí̵poyɨnɨrɨ mɨsimónɨpa erɨ naŋwí̵ nɨpɨkiro rɨdɨyowá oe'poyɨnɨrɨ mɨsimónɨpa erɨ ámá rɨdɨyowá nerí̵ná Gorɨxo yayí̵ owinɨrɨ bɨ mɨní̵ nonɨ rí̵á ikeaárarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨsimónɨpa erɨ rɨdɨyowá wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨsimónɨpa erɨ yarɨŋɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ yarɨŋagí̵a aí joxɨ yayí̵ wí mɨsinarɨnɨnɨ.” Kiraiso ámá rɨdɨyowá apɨ apɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pimɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋagí̵a aiwɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á apɨ e nurɨmáná 9re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ simónarɨŋí̵pɨnɨ oemɨnɨrɨ bí̵áonɨ riwonɨrɨnɨ.” E urɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ o rɨdɨyowá amɨpí nɨpɨnɨ ámá xámɨ ne'ra wagí̵ápimɨ sɨwiá imɨxɨrɨ xewaxo rɨdɨyowá iní̵í̵pɨnɨ seáyɨ e ikwí̵kwiŋɨnigɨnɨ. 10Jisasɨ Kiraiso xano e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrɨ xewanɨŋo nawínánɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ inɨŋí̵pimɨ dánɨ ámae'ne Gorɨxo ámá xwioxí̵ igí̵ánɨŋí̵ eámónɨgí̵áyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ imónɨŋwárɨnɨ.

“Kiraiso rɨdɨyowánɨŋí̵ seaiinɨŋí̵pimɨ dánɨ yokwarɨmí̵ seaiipaxí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á nowanɨ sí̵á ayí̵ ayo aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ e'í̵ nɨrómáná wigí̵ yarɨgí̵ápɨ neróná rɨdɨyowá ámá í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ wí yokwarɨmí̵ wiipaxí̵ mimónɨŋí̵pɨnɨ ámɨ ámɨ yayarɨgí̵á aí 12Kiraiso axí̵pɨ e mɨyarɨnɨnɨ. O í̵wí̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiimɨnɨrɨ nánɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ ninɨrí̵ná nawínánɨ í̵wí̵ yarɨŋwápɨ anɨŋí̵ xwapí̵rá eaárɨní̵á imónɨŋí̵pɨ nemáná nɨpeyirɨ ámɨ Gorɨxo tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ oyá we' náu'mɨnɨ e'í̵ ŋweaŋɨnigɨnɨ. 13E e'í̵ nɨŋwearɨ xano ámá omɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨgí̵áyo xopɨrárí̵ nɨwiirɨ ayo sɨkwí̵ wikwiárɨní̵a nánɨ wimɨxɨyiní̵e nánɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweanɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. O rɨdɨyowá ná bɨnɨ ninɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ámá Gorɨxo xwioxí̵ igí̵ánɨŋí̵ eámónɨgí̵áyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵yí̵ anɨŋí̵ e imónɨpí̵rí̵a nánɨ we' roárɨŋí̵rɨnɨ.

15“O xwioxí̵ igí̵ánɨŋí̵ eámónaní̵wá nánɨ sɨpearí̵mí̵ yárɨŋí̵rɨnɨ.” seararɨŋápɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ enɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ axí̵pɨ nɨrɨrɨ sopɨŋí̵ warɨnɨ. Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ nɨrɨnɨmáná, 16“Ámɨnáonɨ re rarɨŋɨnɨ, ‘Xwɨyí̵á rí̵we'ná “Gí̵ imónɨgí̵áyo e e nɨwiimí̵árɨnɨ.” re'roárɨmí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Gí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ wigí̵ xwioxí̵yo aumau'mí̵ wiárɨrɨ ŋwɨrárɨrɨ emí̵árɨnɨ.’” nɨrɨnɨmáná 17ámɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Wigí̵ í̵wí̵ egí̵ápɨ nánɨ tí̵nɨ rɨkɨkɨrí̵ó egí̵ápɨ nánɨ tí̵nɨ ámɨ wí dɨŋí̵ ninɨní̵ámanɨ.’ Ámɨnáonɨ e rarɨŋɨnɨ.” E rɨnɨŋagɨ nánɨ “Kwíyí̵pɨ enɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ axí̵pɨ nɨnearɨrɨ sopɨŋí̵ warɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 18Í̵wí̵ apɨ Gorɨxo rɨxa yokwarɨmí̵ neaiiŋí̵ eŋagɨ nánɨ sɨnɨ xí̵o yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ nánɨ ámɨ rɨdɨyowá epaxí̵ menɨnɨ.

“Wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ u'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Jisaso nɨperí̵ná xegí̵ ragí̵ puŋí̵yo dánɨ nene wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ ananɨ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e awawá ŋwí̵á seáyɨ e imónɨŋí̵wámɨ páwipaxene imónɨŋwɨnɨ. 20O óí̵ sɨŋí̵ imónɨŋí̵yi nene nánɨ nɨneaimoirí̵ná rapɨrapí̵ áwɨnɨ e epaŋioárɨnɨŋu' mɨneapí̵ropa nerɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ ananɨ opáwípoyɨnɨrɨ nánɨ e'rowiápí̵nɨrɨ xewanɨŋo rɨdɨyowánɨŋí̵ inɨŋí̵yo dánɨ óí̵ sɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónaní̵wá nánɨyi neaimoirɨ 21apaxí̵ ámá Gorɨxoyá imónɨŋwae'ne nánɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ bá imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ 22nene nepánɨ nimónɨmɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ aŋwɨ e'nɨŋí̵ u'wanɨgɨnɨ. Wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorane “Newanɨŋene í̵wí̵ e'wápimɨ dánɨ ayá neadunɨŋenerí̵anɨ?” yaiwinarɨŋwápɨ Jisaso xegí̵ ragí̵ wɨwií̵á nearoŋí̵pimɨ dánɨ xwioxí̵ igí̵á eámónɨŋwae'ne imónɨrane iniɨgí̵ wí̵á órɨroŋí̵ tí̵nɨ igí̵á eáí̵ yapɨ imónɨrane nerɨŋí̵pimɨ dánɨ o tí̵ámɨnɨ aŋwɨ e'nɨŋí̵ u'wanɨgɨnɨ. 23Sí̵mɨmaŋí̵yo dání̵nɨŋí̵ “E e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” nearɨŋo, o nene dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxo eŋagɨ nánɨ we' í̵á mɨxeánanɨrane me' waropárí̵ nerane “O nearɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwɨnɨ.” rarɨŋwápɨ enɨ sɨnɨ xaíwí̵ í̵á oxɨraneyɨ. 24“Arɨge nerane xɨxe dɨŋí̵ sɨpí inɨrane arɨrá inɨrane yaní̵wárí̵anɨ?” nɨyaiwirane e yanɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ omoaneyɨ. 25Ámá wí yarɨgí̵ápa nene Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨrane awí eánarɨŋwápɨ rí̵wí̵mɨnɨ mɨmamó xɨxe eŋí̵ sɨxí̵ neámɨxɨnɨrane sí̵á xí̵o mí ómómɨxɨmí̵ neainí̵áyi aŋwɨ e nimóga barɨŋagɨ nɨwɨnɨrane'ná ámɨ ayá wí niga u'wanɨgɨnɨ.

“Gorɨxomɨ xewaxo peayí̵ nɨwianɨrane'náyí̵, pɨrí̵ neamamoní̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nene “Xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” rɨxa e nɨyaiwimáná aí sɨnɨ arí̵kí “Ámɨ í̵wí̵ oyaneyɨ.” nɨyaiwirane e nerane'náyí̵, í̵wí̵ apɨ yokwarɨmí̵ neaiiní̵a nánɨ rɨdɨyowá ámɨ gí̵mɨnɨ gɨpɨ inɨpaxí̵rɨnɨ? 27Oweoɨ, arí̵kí e nerane'náyí̵, pípɨ epaxí̵ marí̵áɨ, sa Gorɨxo xamɨŋo pɨrí̵ neamamoní̵ápɨ nánɨ mɨŋí̵ yí̵wí̵ nínɨrane ŋwearane ámá xí̵o tí̵nɨ nawínɨ mimóní̵ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨgí̵áyo rí̵á rí̵mɨmenɨŋwí̵ eánarɨŋí̵pɨ nɨní̵ápɨ nánɨ mɨŋí̵ yí̵wí̵ nírɨrane ŋwearane epaxí̵rɨnɨ. 28Ámá go go ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso eaŋí̵pimɨ pí̵rí̵ wiaíkíáná ámá sɨŋwí̵ wɨnarogí̵áyí̵ wau' woranɨ, wau'ranɨ, áwaŋí̵ ránáyí̵, ayá mɨrɨmɨxí̵ sa pɨkiarɨgí̵árɨnɨ. 29Ayɨnánɨ ámá niaíwí̵ Gorɨxoyáomɨ peayí̵ wianɨro o nɨperɨ xegí̵ ragí̵ puŋí̵pɨ —Apimɨ dánɨ xwɨyí̵á Gorɨxo “E e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” re'roárɨŋí̵pɨ rɨxánɨŋí̵ wiárɨmóní̵agɨ xwioxí̵ igí̵ánɨŋí̵ eámónárɨŋwápɨ apɨrɨnɨ. Xegí̵ ragí̵ puŋí̵ apɨ “Pírí̵anɨ?” nɨyaiwiro ráí̵nɨŋí̵ imoro kwíyí̵ wá neawianarɨŋí̵pimɨ ikayí̵wí̵ umearɨro yarɨgí̵áyí̵, ámá sa e yarɨgí̵áyí̵ nánɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ píoɨ seaimónarɨnɨ? “Pɨrí̵ aga rí̵á tí̵ŋí̵ Gorɨxo umamoní̵ápɨ nɨwímearí̵ná aga xɨxenɨ ayo wímeaní̵árɨnɨ.” mɨseaimónɨpa renɨ? 30Xwɨyí̵á rɨpɨ, “Niɨwanɨŋonɨ pɨrí̵ numamorɨ eŋí̵ meámí̵árɨnɨ.” rɨrɨ ámɨ xwɨyí̵á rɨpɨ, “Ámɨnáonɨ gí̵ ámáyo eyeyírómí̵ emí̵árɨnɨ.” rɨrɨ eŋo, ayí̵ ná wonɨ Gorɨxo eŋagɨ nánɨ nene dɨŋí̵ e yaiwipaxí̵rɨnɨ. 31Ŋwí̵á dɨŋí̵ anɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵ŋo pɨrí̵ neamamómɨnɨrɨ nánɨ í̵á neaxe'áná ayí̵ nene mɨŋí̵ yí̵wí̵ írɨpaxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Sɨpí seaikárarɨgí̵áyo xwámámí̵ wíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

32Xámɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá iwamí̵ó wí̵á seaókíáná egí̵ápɨ nánɨ ámɨ dɨŋí̵ iróní̵poyɨ. Íná xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ ayá wí seaikárí̵agí̵a aiwɨ xwámámí̵ ne'ra ugí̵awixɨnɨ. 33Waíná ámáyá sɨŋwí̵ e nɨseameámɨ nurɨ nɨseawárɨmáná ikayí̵wí̵ seamearɨro xeanɨŋí̵ seaikárɨro yarí̵ná seyí̵ne' xwámámí̵ wigí̵awixɨnɨ. Waíná seyí̵ne' seaikárarɨgí̵ápa wikárí̵áyí̵ tí̵nɨ axí̵ e nɨkumɨxɨnɨro ayo wímeaarɨŋí̵pɨ “Nene enɨ nɨneaímearí̵ná ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro e egí̵awixɨnɨ. 34Ámá gwí̵ ŋweagí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwiro arɨrá wigí̵awixɨnɨ. Segí̵ xwí̵á aŋí̵ amɨpí searápekɨxe'agí̵a aiwɨ “Negí̵ amɨpí nearápekɨxe'í̵ápimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ —Apɨ ná rí̵wí̵yo aí bɨ maní̵ní̵ anɨŋí̵ imónɨní̵ápɨrɨnɨ. Apɨ sɨnɨ rí̵a wenɨ?” nɨyaiwiro nánɨ dɨŋí̵ sɨpí mɨseaí yayí̵ tí̵nɨ xwámámí̵ nɨwie'ra ugí̵awixɨnɨ.

35Ayɨnánɨ wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ Jisasomɨ xí̵darɨgí̵ápɨ pí̵nɨ mɨwiárɨpanɨ. E nerónáyí̵, Gorɨxo yayí̵ seaimoní̵árɨnɨ. 36Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. O gí̵ ámá imónɨgí̵áyí̵ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ xɨxenɨ ne'ra nu'í̵asáná sí̵mɨmaŋí̵yo dání̵nɨŋí̵ “E e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” searɨŋí̵pɨ neaímeáwɨnɨgɨnɨrɨ xwámámí̵ nɨwie'ra u'í̵rɨxɨnɨ. 37Gorɨxo Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ ámá nene yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵o nánɨ rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “O bɨní̵a nánɨ ná jí̵amɨ mimónɨnɨ. Sɨnɨ yómɨŋí̵ me' rɨxa aŋí̵nɨ bɨní̵árɨnɨ. 38Gí̵ we' rónɨŋí̵pɨ yarɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. E nerɨ aí ámɨ we' í̵á mɨxeánánáyí̵ nionɨ wí dɨŋí̵ yayí̵ ninɨní̵ámanɨ.” Gorɨxo e rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Xwámámí̵ nɨwie'ra u'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 39E nɨsearɨrɨ aí “Nene ámá we' í̵á nɨmɨxeánɨrɨ aní̵naní̵wae'ne wí mimóní̵ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ erí̵kiemeánɨŋwae'ne imónɨŋwɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK