Hebrews 12

“Gorɨxo sɨyikí̵ neareaarí̵ná Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dí̵poyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ nene pí yaní̵wɨnɨ? Ámá “Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorí̵ná e epaxí̵rí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ sɨwánɨŋí̵ nɨneainɨrɨ neaíwapɨyarɨgí̵á ayí̵ obaxí̵ ayá wí mɨdɨmɨdánɨ wiárí̵ wiárí̵ neade'roŋagí̵a nánɨ pí yaní̵wɨnɨ? Sa rɨpɨnɨ oyaneyɨ. Amɨpí ní̵nɨ upupí̵gí̵ neaikárarɨŋí̵pɨ pí̵nɨ wiárɨrane negí̵ í̵wí̵ sɨnɨ me' ípeaarɨŋwápɨ pí̵nɨ wiárɨrane nemáná Gorɨxo apɨ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ imónaní̵wá nánɨ ámá yamɨyamu'rónɨgí̵ inarɨgí̵ápa nene enɨ omɨ nɨxí̵dɨrane'ná eŋí̵ neánɨrane axí̵pɨ e oyaneyɨ. 2E nerane'ná Jisasomɨ —O nene Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roaní̵wá nánɨ imónɨŋí̵pɨ mí̵kí̵ ikirɨ we' roárɨrɨ eŋorɨnɨ. O dɨŋí̵ nií̵á rí̵wí̵yo winɨní̵ápɨ nímeáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨyekwɨroárɨróná wíí̵ápimɨ xwámámí̵ nɨwirɨ ayá winɨpaxí̵ wikárí̵ápɨ nánɨ paimɨmí̵ eŋorɨnɨ. Nɨwiápí̵nɨmeámáná ámɨ Gorɨxo tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ mɨxí̵ ináyí̵ siá íkwiaŋwí̵ o e'í̵ ŋweaŋí̵namɨ we' náu'mɨnɨ e'í̵ ŋweaŋorɨnɨ. Omɨ sɨŋwí̵ owɨnaxí̵daneyɨ. 3Ayá sɨpí seaimɨxɨrɨ eŋí̵ samɨŋí̵ seawerɨ mepa ení̵a nánɨ í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ sɨpí ayá wí wikárí̵agí̵a aí xwámámí̵ wiŋo —Ayí̵ Jisaso nánɨ rarɨŋɨnɨ. O nánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mópoyɨ. 4Seyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ seaikárarɨgí̵ápɨ xwámámí̵ nɨwia nu'í̵asáná aiwɨ segí̵ wí sɨnɨ mɨseapɨkigí̵árɨnɨ. 5Nene niaíwene nání̵nɨŋí̵ Bɨkwí̵yo eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ ninɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ seyí̵ne' rɨxa arí̵á ikeamogí̵árɨnɨ, “Gí̵ niaíwoxɨnɨ, Ámɨná Gorɨxo sɨyikí̵ rɨreaarɨŋí̵pɨ nánɨ peayí̵ mɨwianɨpanɨ. Píránɨŋí̵ simɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ mɨxí̵ rɨránáyí̵, ayá sɨpí mɨsimɨxɨpanɨ. 6Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Ámɨnáo ‘Gí̵ niaíwí̵rí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋí̵yo sɨyikí̵ urearɨ sɨkwí̵á earɨ yarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” Bɨkwí̵yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ seyí̵ne' rɨxa peá mogí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 7Seyí̵ne' Gorɨxo xeanɨŋí̵ seaímeaarɨŋí̵pimɨ dánɨ xe sɨyikí̵ oneareanɨrɨ rɨxa xwámámí̵ nɨwie'ra warɨŋoɨ. Niaíwí̵ xano sɨyikí̵ murearɨŋí̵ wo rimónɨnɨ? Oweoɨ, mimónɨnɨ. Ayɨnánɨ xano xegí̵ niaíwí̵yo wiarɨŋí̵pa Gorɨxo enɨ axí̵pɨ e seaiarɨnɨ. 8E nerɨ aí Gorɨxo xegí̵ niaíwí̵ nɨyonɨ sɨyikí̵ ureaarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' sɨyikí̵ mɨseareapa nerí̵náyí̵, xegí̵ niaíwí̵yí̵ne' mimóní̵ sa óí̵ e dáŋí̵ niaíwí̵yí̵ne'nɨŋí̵ imónɨŋoɨ. 9Rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Nene sɨnɨ niaíwí̵ eŋáná negí̵ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ ápowa sɨyikí̵ neareaagí̵ aiwɨ we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨráragwárɨnɨ. Nene e nerane'ná naŋí̵ nerɨ aiwɨ re rɨseaimónarɨnɨ, “Ápo Gorɨxomɨ —Dɨŋí̵ tí̵ŋí̵ imónɨŋí̵ nɨpɨnɨ imɨxɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Omɨ ínɨmɨ wurí̵nɨpaxí̵manɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, aŋɨpaxí̵ ínɨmɨ wurí̵nɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ e nerane dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne oimónaneyɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nene sɨnɨ niaíwí̵ eŋáná xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ ápowa anɨŋí̵ marí̵áɨ, sɨyikí̵ ná bɨní̵nɨŋí̵ nɨnearearí̵ná “E nɨwirí̵ná ayí̵ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ wíwapɨyarɨŋwɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ neareaagí̵a aiwɨ Gorɨxo sɨyikí̵ nɨnearearí̵ná sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ xí̵o imónɨŋí̵pɨ nene enɨ imónaní̵wá nánɨ arɨrá owimɨnɨrɨ neareaarɨŋí̵rɨnɨ. 11Gɨyí̵ gɨyí̵ naŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ sɨyikí̵ nurearɨ sɨnɨ e wiarí̵ná yayí̵ mɨwiní̵ dɨŋí̵ sɨpínɨ wiarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí sɨyikí̵ nurearɨŋí̵pimɨ dánɨ yayí̵wí̵ nume'ra nu'ɨsáná wárɨŋí̵yí̵ nánɨŋí̵ nɨwerɨ we' rónɨŋí̵ ero nɨwayɨrónɨro ŋwearo epaxí̵rɨnɨ.

Erɨrí̵ nɨwirí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

12Ayɨnánɨ segí̵ we' imɨŋí̵ mɨxɨweŋí̵yí̵ ámɨ rí̵á símɨxɨro sɨkwí̵ xómɨŋí̵ ikwí̵ó seaiárɨŋí̵yí̵ ámɨ iru' pí̵mɨxɨnɨro nemáná eŋí̵ neánɨro Gorɨxomɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. 13Segí̵ xómɨŋí̵ xeŋwí̵mɨnɨ ŋweaŋí̵ muyí̵kínɨpa nerɨ ámɨ naŋí̵ oimónɨrɨ óí̵ sí̵mí̵ inɨŋí̵yimɨ u'í̵rɨxɨnɨ. 14Ámá ní̵nɨ tí̵nɨ mɨxí̵ miní̵ arɨge píránɨŋí̵ menanɨre'wɨnɨro anɨŋí̵ miní̵ ero sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ Gorɨxo “Ámá nionɨyáyí̵ e imóní̵í̵rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pɨ —Apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨgí̵áyí̵ Ámɨnáomɨ wí sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵ámanɨ. Apɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oimónaneyɨnɨro anɨŋí̵ miní̵ ero e'í̵rɨxɨnɨ. 15Segí̵ wo Gorɨxo ayá nɨsearɨmɨxɨrɨ seaiiŋí̵pimɨ rí̵wí̵ mamonɨgɨnɨrɨ awínɨŋí̵ mearóní̵í̵rɨxɨnɨ. Aiwá maiwí sɨxí̵yo nɨyirí̵ná yíkí̵ yarɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ yíáná aiwá nɨpɨnɨ yíkí̵ imɨxarɨŋí̵pa segí̵ wo sɨpí nerɨŋí̵yo dánɨ nɨyí̵ne'nɨ axí̵pɨ seainɨgɨnɨrɨ píránɨŋí̵ awínɨŋí̵ mearóní̵í̵rɨxɨnɨ. 16Segí̵ wo Isónɨŋí̵ —O xɨráo imónɨŋí̵pimɨ dánɨ xanoyá amɨpí meapaxí̵ imónɨŋo aí aiwá ná bɨnɨ nɨmɨnɨrɨ nánɨ amɨpí apɨ peá nɨmorɨ “Gí̵ gwí̵áo xe meáwɨnɨgɨnɨ.” wimónagorɨnɨ. Ámɨ rí̵wí̵yo dánɨ ápo xwɨyí̵á bɨ naŋí̵ onimɨxɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ urí̵agɨ aí xano arí̵á mɨwíagɨ nánɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵nɨ naŋí̵ onimɨxɨnɨrɨ ŋwí̵ pɨyí̵ nu'rɨnɨrɨ aiwɨ xí̵o xámɨ rí̵wí̵ umoŋí̵pɨ ámɨ rí̵wí̵yo nɨkɨnɨmónɨrɨ meapaxí̵ mimónɨŋɨnigɨnɨ. Segí̵ wo ámá ónɨŋí̵ Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umoarɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨnɨgɨnɨrɨ nánɨranɨ, í̵wí̵ inarɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨnɨgɨnɨrɨ nánɨranɨ, píránɨŋí̵ awínɨŋí̵ mearóní̵í̵rɨxɨnɨ.

“Seyí̵ne' sɨnɨ kɨkínɨŋí̵ me' rɨxa náyo páwiarɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18Seyí̵ne' Gorɨxo tí̵ámɨnɨ nɨbɨróná eŋíná amɨpí negí̵ arí̵owe'yí̵ dí̵wí̵ Sainaiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋwí̵ wɨnɨro arí̵á wiro egí̵ápɨ wí mɨwɨnarɨŋoɨ. Ayí̵ dí̵wí̵ ananɨ we' tí̵nɨ í̵á xɨrɨpaxí̵ imónɨŋí̵pimɨ aŋwɨ e nuróná rí̵á ápiáwí̵ werɨ sí̵á xaíwí̵ yidoárɨrɨ rí̵wɨpí tí̵nɨ ápiaŋwí̵ tí̵nɨ nawínɨ erɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨro 19pe'kákí̵ eŋí̵ tí̵nɨ rɨnɨrɨ ikaxí̵ xwɨyí̵á rɨnarɨŋí̵pánɨŋí̵ rɨnɨrɨ yarɨŋagɨ arí̵á wigí̵awixɨnɨ. Xwɨyí̵á ikaxí̵ nɨrɨrí̵ná rɨnarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiróná Mosesomɨ rɨsɨsí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “ ‘Nene ámɨ Gorɨxomɨ arí̵á owianeyɨ.’ mɨneaimónarɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ. 20Ayí̵ Gorɨxo sekaxí̵ “Ámá woranɨ, meme' aíranɨ, dí̵wí̵ rɨpimɨ amáí̵ nɨrónɨrí̵náyí̵, sí̵ŋá nearo pɨkíí̵rɨxɨnɨ.” urí̵í̵pɨ nánɨ wáyí̵ winí̵agɨ nánɨ e urɨgí̵awixɨnɨ. 21Ayí̵ sɨŋwí̵ e wɨní̵ápɨ mɨŋí̵ yí̵wí̵ nírɨro ŋweapaxí̵ eŋagɨ Moseso enɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ wáyí̵ nikárɨnɨrɨ eŋí̵ sɨrɨrɨŋwí̵ ninarɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

22Agwɨ ríná seyí̵ne' dí̵wí̵ eŋíná segí̵ arí̵owe'yí̵ bagí̵á axí̵pimɨ mɨbí̵ rɨxa dí̵wí̵ Saionɨyɨ rɨnɨŋí̵pimí̵nɨŋí̵ re'móí̵awixɨnɨ. Dí̵wí̵ apimɨ Ŋwí̵á anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋoyá aŋí̵ ikwí̵rónɨŋerɨnɨ. Aŋí̵ apɨ Jerusaremɨyɨ rɨnɨŋí̵ aŋí̵namɨ ikwí̵rónɨŋí̵pɨrɨnɨ. E aŋí̵nají̵ í̵á mɨropaxí̵ imónɨŋí̵pɨ awí neánɨmáná yayí̵ ne'ra wiápí̵narɨgí̵erɨnɨ. 23E ámá Gorɨxoyá niaíwí̵ xámɨŋónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ aŋí̵namɨ anɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵a nánɨ wigí̵ yoí̵ rɨxa anamɨ ŋwɨrárɨnɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Ayí̵ awí eánɨgí̵erɨnɨ. E Gorɨxo, ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵o ŋweaŋerɨnɨ. Dɨŋí̵ ámá xwí̵áyo nɨŋwearóná we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵yápɨ aŋí̵namɨ peyíáná Gorɨxo we' uroárɨŋí̵yí̵ tí̵ŋí̵ e, ayí̵ erɨnɨ. 24E Jisaso enɨ tí̵ŋí̵ erɨnɨ. O xwɨyí̵á sɨŋí̵ Gorɨxo “E e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” re'roárɨŋí̵pɨ nánɨ negí̵ wáwuŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. Ragí̵ o nɨperí̵ná puŋí̵pɨ —Apɨ xwɨyí̵ánɨŋí̵ nɨrɨnɨrí̵ná “Nionɨ pe'ápimɨ dánɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meapí̵rí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ ragí̵ eŋíná xɨráo Keno xogwáo Aiborí̵omɨ pɨkíxwɨrí̵ó wíáná puŋí̵pɨ —Apɨ xwí̵áyo dánɨ “Nionɨ nánɨ eŋí̵ meaɨ.” rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ seáyɨ e imónɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ tí̵ŋí̵ e seyí̵ne' rɨxa agwɨ barɨŋoɨ.

“Gorɨxo neararɨŋí̵pɨ aríkwí̵kwí̵ mɨwipa e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Xwɨyí̵á seararɨŋomɨ aríkwí̵kwí̵ wipí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ ainenaxí̵dí̵poyɨ. Negí̵ arí̵owe' eŋíná Moseso xwí̵á tí̵yo dánɨ erɨrí̵ wíagɨ aiwɨ aríkwí̵kwí̵ wigí̵áyí̵ Gorɨxo pɨrí̵ umamóí̵pimɨ mɨmu'rogí̵á eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' enɨ aŋí̵namɨ dánɨ erɨrí̵ neaiarɨŋomɨ aríkwí̵kwí̵ nɨwirí̵náyí̵, “Pɨrí̵ neamamómɨnɨrɨ ení̵ápimɨ ananɨ nɨmu'ropaxenerɨnɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ? 26Eŋíná o dí̵wí̵ Sainaiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á ráná xwí̵á rɨrímɨ poboní̵ nerɨ yaiwiámí̵ me'agɨ aiwɨ agwɨ ríná není̵ápɨ nánɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ nearɨŋí̵rɨnɨ, “Nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwí̵árí ámɨ bɨ yaiwiámí̵ nɨmenɨrí̵ná xwí̵árínɨ marí̵áɨ, aŋí̵na tí̵nɨ enɨ yaiwiámí̵ menɨní̵árɨnɨ.” nearɨŋí̵rɨnɨ. 27Xwɨyí̵á Gorɨxo nɨrɨrí̵ná ámɨ bɨyɨ rɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨ áwaŋí̵ nearɨmí̵ánɨrɨ rɨnɨnɨ. Amɨpí anɨpá imónɨpaxí̵ mimónɨŋí̵pɨ íníná anɨŋí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ amɨpí anɨpá imónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ —Apɨ xí̵o xwí̵á amɨpí nimɨxɨrí̵ná imɨxɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ anɨpá imɨxárɨmí̵ánɨrɨ nánɨ rɨnɨnɨ. 28Ayɨnánɨ Gorɨxoyá xwioxí̵yo ŋweaŋwápɨ wí anɨpá mimónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ omɨ yayí̵ numerane “Eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” nɨyaiwirane awayinɨ í̵á nɨyamɨxɨnɨrane nɨŋwearane xí̵o e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ nerane'ná yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ e'wanɨgɨnɨ. 29Negí̵ Ŋwí̵áo amɨpí sɨpí imónɨŋí̵pɨ rí̵á narɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ apɨ e e'wanɨgɨnɨ.

Copyright information for `AAK