Hebrews 13

“ ‘Gorɨxo yayí̵ winɨpaxí̵pɨ oyaneyɨ.’ nɨseaimónɨrí̵ná rɨpɨ rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Seyí̵ne' ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ se'rɨxí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ ananɨ sɨnɨ wíí̵rɨxɨnɨ. 2Ámá wí “Ámá aŋí̵ mɨ dáŋí̵yo aiwá míraŋí̵ wiarɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiróná maiwí aŋí̵nají̵yo wigí̵á eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' ámá aŋí̵ mɨ dáŋí̵yo arí̵á mikeamó aiwá míraŋí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. 3Segí̵ se'rɨxí̵meá gwí̵ aŋí̵yo ŋweagí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ arí̵á mikeamó seyí̵ne' enɨ nawínɨ gwí̵ nɨŋwearónɨŋí̵ nimónɨro arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ. Se'rɨxí̵meá paimɨmí̵ wiarɨgí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ peá mɨmó “Nene enɨ gí̵wí̵ tí̵ŋwae'ne eŋagɨ nánɨ axí̵pɨ e neaipaxí̵rí̵anɨ?” nɨyaiwiro arɨrá wíí̵rɨxɨnɨ. 4Ámá í̵wí̵ inarɨgí̵áyo rɨxa nɨmeánɨmáná inarɨgí̵áyoranɨ, sɨnɨ mɨmeánɨpa nemáná inarɨgí̵áyoranɨ, nɨyonɨ Gorɨxo pɨrí̵ umamoní̵á eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' segí̵ meánɨgí̵ápɨ peayí̵ nɨwianɨro wí tí̵nɨ í̵wí̵ minɨmepa e'í̵rɨxɨnɨ. Í̵wí̵ ninɨrí̵ná ayí̵ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ piaxí̵ weánɨpaxí̵pɨ yarɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Xwí̵á tí̵yo nɨŋwearóná nɨgwí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaiarɨŋí̵pɨ xe áxeŋwarí̵nɨŋí̵ oneainɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ Gorɨxo xewanɨŋo re rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Nionɨ wí mɨrɨwáramó erɨ wí mɨsiepɨsamó erɨ emí̵árɨnɨ.” rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Ayɨnánɨ nene wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ rɨpaxenerɨnɨ, “Arɨrá niarɨŋo, ayí̵ Ámɨná Gorɨxo eŋagɨ nánɨ nionɨ wí wáyí̵ emɨme'ɨnɨ. Ámá pí pí nɨnikárɨro aí Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋápɨ pí̵rí̵ nɨrakipaxí̵ menɨnɨ.” rɨpaxenerɨnɨ.

“Neaipeŋweagí̵áwa yagí̵ápimɨ ikanɨŋí̵ owianeyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Ámɨná xámɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nɨseare'wapɨyiro seaipeŋweagí̵áwa nánɨ dɨŋí̵ iróní̵poyɨ. Awa sɨnɨ mɨpe' nɨŋwearóná ne'ra nu'í̵asáná imónagí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro yagí̵ápa axí̵pɨ oyaneyɨnɨro ikanɨŋí̵ wiaxí̵dí̵poyɨ.

8Jisasɨ Kiraiso imónɨŋí̵pɨ ámɨ xegí̵ bɨ xegí̵ bɨ imónarɨŋí̵manɨ. Anɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ eŋíná dánɨ apɨnɨ imónɨrɨ agwɨ ríná enɨ sɨnɨ axí̵pɨ imónɨrɨ ná rí̵wí̵yo enɨ anɨŋí̵ miní̵ axí̵pɨ imónɨrɨ ení̵árɨnɨ. 9Ayɨnánɨ xwɨyí̵á Kiraiso neaiiŋí̵pɨ nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ marí̵áɨ, xwɨyí̵á xegí̵ bɨ nánɨ e'wapí̵narɨgí̵á xɨxegí̵nɨ imónɨŋí̵pɨ iniɨgí̵ waxí̵nɨŋí̵ xe oneamáronɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpanɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ayá nɨnearɨmɨxɨrɨ neaiiŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨráne'náyí̵, naŋí̵ neaimɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pimɨ xí̵darɨŋwɨnɨ. Naŋwí̵ nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵yo “Rɨpɨ ŋwí̵áxɨnɨ. Rɨpɨ ananɨrɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ wí dɨŋí̵ sɨxí̵ neaínɨpaxí̵ menɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá xámɨ “Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵ apimɨ oxí̵dɨmɨnɨ.” nɨyaiwiro xí̵dɨgí̵áyí̵ apɨ naŋí̵ wí wimɨxɨŋí̵manɨ.

“Rɨdɨyowá nánɨ wayí̵á Gorɨxo wimónarɨŋí̵ rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10Nene íráí̵ onɨŋí̵wá Jisasɨ Kiraiso rɨdɨyowánɨŋí̵ neaiinɨŋí̵wá tí̵ŋwae'nerɨnɨ. Rɨdɨyowá Jisaso inɨŋí̵pɨ —Apɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ ananí̵nɨŋí̵ nɨnɨrane naŋí̵ imónarɨŋwápɨrɨnɨ. Apɨ ámá sɨnɨ sení̵á aŋí̵ rí̵kárɨnɨŋiwámɨ dánɨ yagí̵ápimɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ bɨ nɨpaxí̵ menɨnɨ. 11Rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Apaxí̵pá imónɨgí̵á xwe'owa xwiogwí̵ o omɨ í̵wí̵ none tí̵nɨ negí̵ ámá tí̵nɨ yarɨŋwápɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ naŋwí̵ nɨpɨkímáná ragí̵ pu'í̵pɨ nɨmeámɨ awawá ŋwí̵áɨ rɨnɨŋí̵wámɨ nɨpáwiro wɨwií̵á neaárɨro aiwɨ naŋwí̵ náo ámá ŋweagí̵e bí̵anɨrɨwámɨnɨ rí̵á ikeaárarɨgí̵árɨnɨ. 12Ayɨnánɨ Jisaso enɨ xegí̵ ámá agwí̵ axí̵yónɨŋí̵ mɨnɨgí̵áyo xí̵o nɨperí̵ná ragí̵ pu'í̵pimɨ dánɨ sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ Gorɨxo e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ wimɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ ákɨŋá í̵wí e bí̵anɨrɨwámɨ dánɨ rí̵nɨŋí̵ meaŋɨnigɨnɨ. 13Ayɨnánɨ nene ámá sɨnɨ “Ŋwí̵ ikaxí̵yo ‘Apɨ ŋwí̵áxɨnɨ. Apɨ ananɨrɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵pimɨ oxí̵daneyɨ.” rarɨgí̵áyí̵ ŋweagí̵e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ nurane dɨŋí̵ “Xí̵omɨ ayá wiayigí̵ápa nene enɨ neaiarí̵ná ayí̵ ananɨrɨnɨ.” oyaiwianeyɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Aŋí̵ bɨ xwí̵á tí̵yo nene anɨŋí̵ íníná ŋweaní̵wá nánɨ mimónɨŋagɨ aí aŋí̵ aŋí̵namɨ rí̵wí̵yo imónɨní̵ápɨ nene ŋweáwanɨgɨnɨrɨ dɨŋí̵ nɨwikwí̵morane yarɨŋwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 15Ayɨnánɨ Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ rɨdɨyowá nánɨ wayí̵á yayí̵nɨ ume'wanɨgɨnɨ. Negí̵ maŋí̵yo dánɨ ámá wíyo pí pí nurɨrí̵ná onɨnɨ negí̵ Ámɨnáorɨní̵nɨŋí̵ nurɨrane waropárí̵ wíwanɨgɨnɨ. 16Gorɨxo ámá xí̵oyáyí̵ wínɨyo naŋí̵nɨ wiiro dí̵wí̵ ikeamónɨgí̵áyo amɨpí bɨ mɨnɨ wiro yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná yayí̵ winarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' apɨ nánɨ arí̵á mikeamó nero e'í̵rɨxɨnɨ. E neróná rɨdɨyowá nánɨ wayí̵á Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ yarɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

17Segí̵ ámɨná seyí̵ne' Jisasomɨ píránɨŋí̵ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨrɨ seaipeŋweaarɨgí̵áwamɨ —Awa Gorɨxo yarɨŋí̵ imɨmí̵ wíáná nɨseaipeŋwearí̵ná egí̵ápɨ nánɨ “Ayí̵ apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ. Apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ.” urɨpí̵rí̵áwarɨnɨ. Awamɨ arí̵á nɨwiro ínɨmɨ yeáyí̵ wurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' píránɨŋí̵ arí̵á nɨwiro ínɨmɨ nɨwurí̵nɨrónáyí̵, awa nɨseaipeŋwearóná wigí̵ dɨŋí̵ rí̵á muxe' dɨŋí̵ yayí̵ nɨyaiwiro seaipeŋweapí̵rí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' e mepa nerónáyí̵, naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ wí seaimɨxɨní̵á menɨnɨ.

18Amɨpí none nerane'ná píránɨŋí̵ í̵á nɨyamɨxɨnɨrɨ e'wanɨgɨnɨrɨ nerane nánɨ re neaimónarɨnɨ, “Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ píránɨŋí̵ we' rónɨŋí̵pɨnɨ ne'ra warɨŋwɨnɨ.” neaimónarɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' none nánɨ Gorɨxomɨ xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ wípoyɨ. 19Nionɨ pí̵rí̵ nɨrakiarɨŋí̵pɨ anɨpá imónáná seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ aŋí̵nɨ bɨmí̵a nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ ayá wí urí̵í̵rɨxɨnɨrɨ dirɨrí̵ seaiarɨŋɨnɨ.

Gorɨxomɨ nurɨrí̵ná urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

20Gorɨxo —O ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapaxí̵pɨ nánɨ mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. Oyá dɨŋí̵yo dánɨ negí̵ Ámɨná Jisaso xwárɨpáyo dánɨ ámɨ sɨŋí̵ nerɨ wiápí̵nɨmeaŋí̵rɨnɨ. Ragí̵ o nɨperí̵ná pu'í̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵ Gorɨxo “E e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” re'roárɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ wayɨroárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ sipɨsipí̵ imónɨŋwae'ne neamearɨŋí̵ xwe' imónɨŋorɨnɨ. 21Seyí̵ne' amɨpí Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ epaxí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨ. E nerí̵ná Jisasɨ Kiraiso —Anɨŋí̵ íníná seáyɨ e numepaxí̵ imónɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. O seaiiŋí̵pimɨ dánɨ pí pí xí̵o yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨ. “Aga e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Yoparí̵ urɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

22Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ nionɨ seaíá rɨpɨ sepiá ayá wí nɨrɨrɨ meapa nerɨ nánɨ rɨpɨ re osearɨmɨnɨ, “ ‘Píránɨŋí̵ arí̵á ókiarí̵ nɨmónɨrane apimɨ oxí̵daneyɨ.’ yaiwípoyɨ.” osearɨmɨnɨ. 23Seyí̵ne' rɨpɨ nánɨ nɨjí̵á imóní̵poyɨ. Negí̵ nɨrɨxí̵meá Timotio rɨxa gwí̵ aŋí̵yo dánɨ wárí̵awixɨnɨ. O sɨnɨ me' nionɨ nímeááná yawawi nawínɨ nɨbɨrai sɨŋwí̵ seananí̵wírɨnɨ. 24Segí̵ seáyɨ e nimónɨrɨ seaipeŋweaarɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ Gorɨxoyá imónɨgí̵á nɨyonɨ tí̵nɨ none nánɨ yayí̵ neawiemeaípoyɨ. Ámá nionɨ tí̵nɨ Itari pɨropenɨsí̵yo re ŋweaŋwáyí̵ yayí̵ seaiwáre'naparɨŋwɨnɨ. 25“Gorɨxo nɨyí̵ne'nɨ ayá seaiwianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK