Hebrews 2

“Jisaso neaiiŋí̵pɨ sí̵mɨmaŋí̵mɨnɨ tɨní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Xewaxo aŋí̵nají̵yo seáyɨ e wimónɨŋo eŋagɨ nánɨ xwɨyí̵á o nánɨ arí̵á wiŋwápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨrane ewe' gwí̵ mɨyárɨnɨŋáná ná jí̵amɨ nikwiárɨga warɨŋí̵pa axí̵pɨ e yanɨgɨnɨrɨ apimɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨrɨrane píránɨŋí̵ xí̵dí̵wanɨgɨnɨ. 2Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Eŋíná Gorɨxo negí̵ arí̵owe'yo aŋí̵nají̵ urɨro wíwapɨyiro e'í̵ápimɨ dánɨ uragí̵pɨ aí pí̵rí̵ wiaíkipaxí̵ mimónɨpa erɨ ámá xwɨyí̵á apimɨ ogámí̵ nero pí̵rí̵ wiaíkigí̵á ayí̵ ayo Gorɨxo xɨxenɨ pɨrí̵ umamorɨ eŋí̵ eŋagɨ nánɨ 3agwɨ ríná nene rɨpɨ wí yaiwipaxene menɨnɨ, “O awiaxí̵ nerɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ neaiiŋí̵pɨ rí̵wí̵ nukɨnɨmorane'náyí̵, ananɨ pɨrí̵ o neamamoní̵ápimɨ dánɨ nurakínárɨmɨ upaxí̵rɨnɨ.” yaiwipaxene menɨnɨ. Xámɨ Ámɨná Jisaso xewanɨŋo Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeámɨnɨrɨ neaiiarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨnearɨmáná eŋáná ámá omɨ arí̵á wigí̵áwa nene “Neparɨnɨ.” yaiwianɨ nánɨ sopɨŋí̵ noro wáí̵ neararí̵ná 4Gorɨxo enɨ nene “Neparɨnɨ.” yaiwianɨ nánɨ emɨmí̵ tí̵nɨ ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí xɨxegí̵nɨ ámá mepaxí̵ imónɨŋí̵ tí̵nɨ sopɨŋí̵ noa uŋí̵rɨnɨ. O xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ámá awa kwíyí̵pimɨ dánɨ emɨmí̵ epaxí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ wiŋí̵pɨ tí̵nɨ egí̵ápimɨ dánɨ sopɨŋí̵ noa uŋí̵rɨnɨ.

Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵ápɨ nánɨ mí̵kí̵ ikiŋo Jisasorɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

5Gorɨxo ámá aŋí̵ sɨŋí̵ imónɨní̵árímɨ —Arí nánɨ nionɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaarɨŋɨnɨ. Arímɨ ŋweapí̵rí̵áyí̵ Gorɨxo aŋí̵najowamɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵nɨpí̵rí̵a nánɨ rárɨŋí̵manɨ. 6E nerɨ aí ámá wo Gorɨxomɨ urɨŋí̵ rɨpɨ Bɨkwí̵yo wí e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Ámáyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e nɨwimónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nene re yaiwipaxí̵rɨnɨ, “Ámáyí̵ pí imónɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxoxɨ ayí̵ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ umearɨŋí̵rɨnɨ? Ayí̵ joxɨ ananɨ peayí̵ wianɨpaxí̵yí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 7Anɨŋí̵ marí̵áɨ, bɨ onɨmiápɨ nánɨ ámá aŋí̵nají̵yo ínɨmɨ owimóní̵poyɨnɨrɨ nɨwárɨrɨ aí ámɨ rí̵wí̵yo dánɨ we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨrɨ seáyɨ e wimɨxɨrɨ nerí̵ná seáyɨ e numí̵eyoarɨ [amɨpí ní̵nɨ joxɨ dɨxí̵ we' tí̵nɨ imɨxɨŋí̵yo seáyɨ e nɨwimónɨrɨ oumeŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ urí̵peaŋí̵rɨnɨ.] 8Joxɨ aŋí̵nají̵ranɨ, amɨpíranɨ, ní̵nɨ ámáyo ínɨmɨ wurí̵ní̵wɨnɨgɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ.” Bɨkwí̵yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Gorɨxo ní̵nɨ ámáyo yeáyí̵ wurí̵ní̵wɨnɨgɨnɨrɨ nɨwimɨxɨrí̵ná payɨkeyí̵ bɨ mimɨxɨpa eŋí̵ eŋagɨ nánɨ nene re yaiwipaxí̵rɨnɨ, “Ámáyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e rí̵a wimónɨnɨ?” yaiwipaxí̵ aí agwɨ ríná nene amɨpí ní̵nɨ ámáyo ínɨmɨ imónɨŋagɨ mí mɨwómɨxarɨŋwɨnɨ. 9E nerɨ aiwɨ ámá Gorɨxo onɨmiápɨ nánɨ aŋí̵najowamɨ ínɨmɨ wimɨxɨŋomɨ rɨxa mí wómɨxɨŋwárɨnɨ. O, ayí̵ Jisaso nánɨ rarɨŋɨnɨ. O Gorɨxo nene nánɨ wá nɨneawianɨrɨ píránɨŋí̵ e wiíɨmɨgɨnɨrɨ yaiwiáragí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerí̵ná ámá nɨnenenɨ nánɨ neapeiní̵a nánɨ onɨmiápɨ bɨ aŋí̵najowamɨ ínɨmɨ wimóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Ínɨmɨ e nɨwimónɨrí̵ná rí̵nɨŋí̵ nɨmearɨ peŋí̵ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨrɨ seáyɨ e wimɨxɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. 10Gorɨxo —Xí̵omɨ dánɨ amɨpí ní̵nɨ imónɨrɨ ní̵nɨ enɨ o nánɨ imónɨrɨ enɨ. O re eŋí̵rɨnɨ. Ámá obaxí̵ xegí̵ í̵wiaxe'nɨŋí̵ nimónɨro xewaxo nikí̵nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋí̵pa axí̵pɨ imónɨpí̵rí̵a nánɨ omɨ rí̵nɨŋí̵ ayá wí wímeaŋí̵pimɨ dánɨ we' uroárí̵ɨmɨgɨnɨrɨ nerí̵ná xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ eŋí̵rɨnɨ. “Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ apánɨ mí̵kí̵ ikipaxo, ayí̵ Jisasorí̵anɨ?” wiaiwipí̵rɨ nánɨ Gorɨxo e eŋí̵rɨnɨ. 11Jisaso —O ámáyí̵ Gorɨxoyá imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O tí̵nɨ ámá Gorɨxoyá xí̵o imɨxɨŋí̵yí̵ tí̵nɨ wigí̵ xano ná womɨ dánɨnɨ eweagí̵áyí̵ eŋagɨ o ayí̵ nánɨ ayá mɨwiní̵ ananɨ “Gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rarɨŋí̵rɨnɨ. 12O Gorɨxomɨ re urɨŋí̵pɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Joxɨ nánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyo ‘E imónɨŋorɨnɨ. E imónɨŋorɨnɨ.’ ourɨmɨnɨ. Ámá joxɨ seáyɨ e rɨmepí̵rɨ nánɨ awí eánɨgí̵áyo áwɨnɨmɨ dánɨ nionɨ joxɨ seáyɨ e rɨmemɨnɨrɨ nánɨ soŋí̵ orɨmearɨmɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 13Xwɨyí̵á Jisaso Gorɨxo nánɨ rɨŋí̵ rɨpɨ enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Nionɨ omɨ aga xɨxenɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨmí̵árɨnɨ.” Xwɨyí̵á ámɨ axo rɨŋí̵ rɨpɨ enɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámá Gorɨxo niaíwí̵ nemearí̵nɨŋí̵ niapɨŋí̵yí̵, ayí̵ aí tí̵nɨ nawínɨ riyenerɨnɨ.” enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ re seararɨŋɨnɨ, “Jisaso ayí̵ nánɨ ayá mɨwiní̵ ananɨ ‘Gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ rarɨŋorɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

“Jisaso nepa ámá imónɨŋɨnigɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Ayɨnánɨ niaíwí̵ rarɨŋí̵yí̵ warárímɨ dánɨ gí̵wí̵ tí̵nɨ eŋí̵ tí̵nɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨgí̵á eŋagɨ nánɨ xewaxo enɨ axí̵pɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. Xewanɨŋo nɨperɨŋí̵pimɨ dánɨ ámáyo aní̵á wimɨxɨpaxí̵ imónɨŋomɨ —O ayí̵ oborɨnɨ. Omɨ mɨgí̵ wimɨxɨrɨ 15ámá íníná naní̵nanɨgɨnɨrɨ wiwanɨŋí̵yí̵ wáyí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ ŋweagí̵áyo níkwearí̵nɨŋí̵ wárɨrɨ e'ɨmɨgɨnɨrɨ warárímɨ dánɨ ámá gí̵wí̵ tí̵nɨ eŋí̵ tí̵nɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨgí̵ápa axí̵pɨ e imónɨŋɨnigɨnɨ. 16Ayí̵ neparɨnɨ. O aŋí̵nají̵yo arɨrá owimɨnɨrɨ nerí̵ná e mimónɨŋɨnigɨnɨ. Ámá Ebɨrí̵amoyá iyí̵ axí̵pá imónɨgí̵áyo arɨrá owimɨnɨrɨ nánɨ nerí̵ná wará ayí̵ inɨgí̵ápa axí̵pɨ inɨŋɨnigɨnɨ.

17Ayɨnánɨ o apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' wo nimónɨmáná xegí̵ xexɨrí̵meánɨŋí̵ imónɨgí̵áyo píránɨŋí̵ ayá urɨmɨxɨrɨ Gorɨxo xí̵o urɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ erɨ nerí̵ná í̵wí̵ ámá yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ wiipaxí̵ oimónɨrɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵ápa axí̵pɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ inɨmɨnɨrɨ nánɨ pípɨ inɨpaxí̵ marí̵áɨ, sa wará xegí̵ xexɨrí̵meáyí̵ inɨgí̵ápɨ inɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵o enɨ axí̵pɨ e inɨŋɨnigɨnɨ. 18Rí̵nɨŋí̵ wímeaŋí̵pimɨ dánɨ obo iwamí̵ó wíwapɨyiŋo eŋagɨ nánɨ ámá obo agwɨ ríná dánɨ óreámioáí̵rɨxɨnɨrɨ wíwapɨyarɨŋí̵yo enɨ arɨrá wipaxí̵ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK