Hebrews 3

“Moseso seáyɨ e imónagí̵ wo eŋagɨ aí Jisaso aga seáyɨ e wiárí̵ mu'ronɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', —Seyí̵ne' Gorɨxo aŋí̵namɨ dánɨ xí̵oyá imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrɨŋí̵yí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' Jisaso nánɨ dɨŋí̵ e'móí̵rɨxɨnɨ. Gorɨxo nene tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáre'napɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o, nene “Apimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwárɨnɨ.” rarɨŋwápimɨ píránɨŋí̵ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨrɨ arɨrá neainɨní̵a nánɨ imónɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. Moseso eŋíná ámá Gorɨxoyá aŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyo numeirí̵ná xɨxenɨ wiiŋí̵pa ámá Gorɨxo xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ e e'wɨnɨgɨnɨrɨ urí̵peáagɨ nánɨ xɨxenɨ wiiŋo, ayí̵ axo Jisasorɨnɨ. O nánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ e'móí̵rɨxɨnɨ. 3Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Aŋí̵ wiwá nánɨ “Naŋiwárɨnɨ.” nɨrɨro mɨŋí̵ sí̵ŋá nɨmeeánɨro aiwɨ aŋí̵ iwámɨ mɨrɨŋo nánɨ aga mɨŋí̵ sí̵ŋá seáyɨ e umeeánɨpaxí̵rɨnɨ. Axí̵pɨ e imónɨŋí̵pa Moseso nánɨ mɨŋí̵ sí̵ŋá umeeánɨpaxí̵ imónɨŋagɨ aiwɨ Jisaso nánɨ ayí̵ aŋɨpaxí̵ mɨŋí̵ sí̵ŋá umeeánɨpaxí̵rɨnɨ. 4Aŋí̵ ayí̵ ayí̵ wí xegí̵pɨ mimóní̵ ní̵nɨ ámá mɨrarɨgí̵á aiwɨ amɨpí ní̵nɨ imónɨŋí̵pɨ imɨxɨŋo, ayí̵ Gorɨxo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Ayí̵ rɨpɨ nánɨ enɨ “Jisaso nánɨ dɨŋí̵ píránɨŋí̵ e'móí̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Moseso eŋíná ámá Gorɨxoyá aŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyo xɨxenɨ píránɨŋí̵ numeirí̵ná ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro wigí̵ bosowamɨ píránɨŋí̵ nɨwiiróná yarɨgí̵ápa axí̵pɨ e'nɨŋí̵ nerɨ amɨpí Gorɨxo rí̵wí̵yo rɨní̵ápɨ nánɨ woákí̵kí̵ wiŋí̵ aiwɨ 6Kiraiso Moseso nimónɨrɨ eŋí̵pa axí̵pɨ nimónɨrɨ eŋí̵manɨ. Omɨ wiárí̵ nɨmu'rorɨ re eŋí̵rɨnɨ. Niáwa ámá xanowayá imónɨgí̵áyo píránɨŋí̵ numeirí̵ná yarɨgí̵ápa Kiraiso axí̵pɨ e nerɨ ámá xanoyá aŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyo xɨxenɨ píránɨŋí̵ umeiŋí̵rɨnɨ. Nene wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ nerane “Jisaso e nɨneaiiní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápimɨ dánɨ sáyí̵ nimónɨrɨ rarɨŋwápɨ anɨŋí̵ miní̵ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra nurane'náyí̵, ayí̵ aŋí̵ Gorɨxoyánɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.

“Maŋí̵ pí̵rí̵ wiaíkiagí̵áyí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋe mɨŋweaagí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Ayɨnánɨ Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵pɨ tí̵nɨ Bɨkwí̵yo dánɨ rɨŋí̵ rɨpɨ tí̵nɨ xɨxenɨ segí̵ seárí̵awe'yí̵ maŋí̵ nɨwiaíkiro dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ imónɨŋe ŋweaagí̵ámanɨ, “Agwɨ ríná maŋí̵ Gorɨxonɨyá seararɨŋagɨ arí̵á nɨniróná 8eŋíná segí̵ seárí̵awe'yí̵ ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná yagí̵ápa mepa e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ gí̵ maŋí̵ xowiaíkímí̵ nɨniro nepa eŋí̵ eánɨŋorí̵anɨrɨ iwamí̵ó níwapɨyiro neróná xwiogwí̵ 40 pwearí̵ná nionɨ emɨmí̵ nɨwíwapɨya uŋápɨ sɨŋwí̵ nɨwɨga nuro aí wigí̵ dɨŋí̵ wakɨsí̵ ninɨro rí̵wí̵ nɨmoagí̵árɨnɨ. E yagí̵ápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ mepa e'í̵rɨxɨnɨ. 10Ayɨnánɨ segí̵ seárí̵awe' íná ŋweagí̵áyí̵ nánɨ wikí̵ nɨwónɨrɨ re rɨŋanigɨnɨ, ‘Ayí̵ íníná dɨŋí̵ xeŋwí̵nɨ moro Gorɨxonɨ sekaxí̵ urarɨŋápimɨ mɨxí̵dɨpa ero yarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.’ nɨrɨrɨ 11wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwónɨrí̵ná sí̵ŋá womɨ dání̵nɨŋí̵ re rárɨŋanigɨnɨ, ‘Xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpí̵rí̵a nánɨ wipɨmoáriŋárímɨ wí nɨŋweapí̵rí̵ámanɨ.’ rárɨŋanigɨnɨ.” Segí̵ seárí̵awe' íná ŋweagí̵áyí̵ Bɨkwí̵yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nero Gorɨxomɨ maŋí̵ pí̵rí̵ nɨwiaíkiro nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋe wí mɨŋweaagí̵árɨnɨ.

“Neárí̵awe'yí̵ Gorɨxomɨ maŋí̵ wiaíkiagí̵ápa mepa e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', wiyí̵ne' sɨpí nero aríkwí̵kwí̵ nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ Ŋwí̵á wí mɨpe' anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋomɨ rí̵wí̵ umóí̵rɨxɨnɨrɨ píránɨŋí̵ awínɨŋí̵ meŋweání̵í̵rɨxɨnɨ. 13Wiyí̵ne' í̵wí̵ ne'ra nurɨŋí̵pimɨ dánɨ yapí̵ ne'wapí̵nɨro dɨŋí̵ wakɨsí̵ ninɨróná Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umopí̵rɨxɨnɨrɨ sí̵á Bɨkwí̵yo dánɨ Agwɨyɨ rɨnɨŋí̵yi sɨnɨ imónɨŋánáyí̵, sɨnɨ epaxí̵ eŋánáyí̵, sí̵á ayí̵ ayo xɨxe eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ inayíí̵rɨxɨnɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Dɨŋí̵ Kiraisomɨ iwamí̵ó dánɨ nɨwɨkwí̵rorane'ná wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ nerane xaíwí̵ í̵á xɨrɨŋwápɨ anɨŋí̵ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra nurane negí̵ peaní̵wae' nánɨ sɨnɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra nurane'náyí̵, nepa Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋwae'nerɨnɨ. 15Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ ananɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra upaxí̵rɨnɨ, “Agwɨ Gorɨxo seararɨŋagɨ arí̵á nɨwiróná eŋíná segí̵ seárí̵awe'yí̵ omɨ maŋí̵ xowiaíkímí̵ nɨwiróná dɨŋí̵ wakɨsí̵ ninɨro nánɨ rí̵wí̵ umoagí̵ápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e mepa e'í̵rɨxɨnɨ.” E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerane'náyí̵, dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwápɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨra waní̵wárɨnɨ.

16Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá Gorɨxo rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiróná maŋí̵ xowiaíkímí̵ wiagí̵áyí̵, ayí̵ gɨyí̵rɨnɨ? Ní̵nɨ ayí̵ ámá Moseso Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ wirɨmeááná e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ wagí̵áyí̵ menɨranɨ? 17Xwiogwí̵ 40 apɨ pwearí̵ná Gorɨxo ámá gɨyo wikí̵ nɨwóga wagí̵rɨnɨ? Ayí̵ axí̵yí̵ í̵wí̵ nero ámá dɨŋí̵ meaŋe dánɨ nɨpe'a emeagí̵áyí̵ menɨranɨ? 18Ámá Gorɨxo sí̵ŋáyo dánɨ nurɨrí̵ná “Xwí̵á e nɨŋwearóná dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋí̵rímɨ wí nɨŋweapí̵rí̵ámanɨ.” uragí̵yí̵ gɨyí̵rɨnɨ? Ayí̵ axí̵yí̵ xí̵omɨ maŋí̵ pí̵rí̵ wiaíkiagí̵áyí̵ menɨranɨ? 19Ayɨnánɨ nene nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ. Neárí̵awe' íná ŋweaagí̵áyí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nero nánɨ Gorɨxoyá xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋí̵rímɨ wí nɨre'moro ŋweaagí̵ámanɨ.

Copyright information for `AAK