Hebrews 4

“Nene dɨŋí̵ sɨxí̵ ínaní̵wá nánɨ imónɨŋe sɨnɨ imónɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ Gorɨxo ayí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ negí̵ neárí̵awe'yo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ urɨŋí̵pɨ sɨnɨ eŋagɨ nánɨ xí̵o ámáyo eyeyírómí̵ nerí̵ná wiyí̵ne' nánɨ re seaiaiwinɨgɨnɨrɨ, “Ayí̵ e ŋweapaxí̵ mimónɨŋoɨ.” seaiaiwinɨgɨnɨrɨ wáyí̵ nerane píránɨŋí̵ oyaneyɨ. 2Negí̵ neárí̵awe'yí̵ ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná xwɨyí̵á xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋí̵rímɨ nánɨ yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ arí̵á wiagí̵ápa nene enɨ axí̵pɨ arí̵á wiŋwárɨnɨ. Ayí̵ arí̵á nɨwiro aí arí̵á nɨwiróná dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nero nánɨ surí̵má arí̵á nɨwiárɨro xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ imónɨŋí̵rímɨ mɨre'mó ámá dɨŋí̵ meaŋe dánɨ penowigí̵awixɨnɨ. 3Dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwae'ne dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋe páwiarɨŋwárɨnɨ. Ayí̵ Gorɨxo rɨpɨ rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Dɨŋí̵ sɨxí̵ ínaní̵wá nánɨ imónɨŋe rɨxa rí̵a neaipɨmoárinɨnɨ?” nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Gorɨxonɨ maŋí̵ nɨwiaíkiarɨgí̵áyo wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nɨwónɨrí̵ná sí̵ŋá womɨ dání̵nɨŋí̵ re rárɨŋanigɨnɨ, ‘Xwí̵á ayí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpí̵rí̵a nánɨ wipɨmoáriŋápimɨ wí nɨŋweapí̵rí̵ámanɨ.’ rárɨŋanigɨnɨ.” Xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ imɨxárɨŋe dánɨ amɨpí nɨpɨnɨ xí̵o imɨxí̵í̵pɨ rɨxa yárɨnɨŋagɨ aiwɨ xwɨyí̵á apɨ e rɨŋɨnigɨnɨ. 4Bɨkwí̵yo wí e sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo nimónɨmáná Sabarí̵á imónɨŋí̵yi nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Gorɨxo sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo pwearí̵ná amɨpí nimɨxa nu'ɨsáná pí̵nɨ nɨwiárɨrɨ Sabarí̵á imóní̵í̵yimɨ kikií̵á nɨŋwearɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨŋí̵rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 5Ámɨ wí e dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpaxe nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpí̵rí̵a nánɨ Gorɨxonɨ wipɨmoáriŋápimɨ wí nɨŋweapí̵rí̵á menɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Xwɨyí̵á apiau' nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Nene dɨŋí̵ sɨxí̵ ínaní̵wá nánɨ imónɨŋe rɨxa rí̵a imónɨnɨ?” nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ.

6Eŋíná xwɨyí̵á xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpí̵rí̵a nánɨ imónɨŋí̵rímɨ nánɨ yayí̵ winɨpaxí̵pɨ arí̵á wiagí̵áyí̵ Gorɨxomɨ maŋí̵ xowiaíkímí̵ ne'ra warɨŋagí̵a nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋe xe ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa eŋí̵ erɨ wínɨ e xe ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨní̵á erɨ eŋagɨ nánɨ 7re nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Nene dɨŋí̵ sɨxí̵ ínanɨ nánɨ imónɨŋe ŋweaaní̵wáíná nánɨ Gorɨxo rɨxa sí̵á ámɨ wɨyi rárɨŋí̵rɨnɨ.” Bɨkwí̵yo dánɨ sí̵á ayi, ayí̵ Agwɨyɨ rɨnɨŋí̵yirɨnɨ. Neárí̵awe'yí̵ arí̵á mɨwigí̵e dánɨ ná rí̵wí̵yo Gorɨxo maŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Depitoyáyo dánɨ xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo nionɨ xámɨ mɨŋí̵ iroárí̵ápɨ nɨrɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ maŋí̵ Gorɨxonɨyá seararɨŋagɨ arí̵á nɨniróná dɨŋí̵ wakɨsí̵ minɨpa e'poyɨ.” rɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ “Nene dɨŋí̵ sɨxí̵ ínaní̵wáíná rí̵a imónɨnɨ?” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. 8Josuao negí̵ neárí̵awe'yo xwí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋe nipemeámɨ nurɨ nɨre'morí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ Gorɨxo e íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónɨŋí̵pɨ nepa nínɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ayimɨ dánɨ rí̵wí̵yo Gorɨxo sí̵á dɨŋí̵ sɨxí̵ ínaní̵wá nánɨ imónɨŋí̵ ámɨ wɨyi nánɨ rɨmɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. 9Ayɨnánɨ nene re nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Sí̵á Gorɨxo amɨpí ní̵nɨ nimɨxárɨmáná dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨŋí̵yínɨŋí̵ imónɨŋí̵ axí̵pɨ ámá xí̵oyá imónɨgí̵áyí̵ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨpí̵rí̵íná sɨnɨ imónɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. 10Dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋí̵pimɨ páwiŋo, xí̵o Gorɨxo xwí̵á amɨpí ní̵nɨ imɨmɨxɨmí̵ nɨyárɨmáná kikií̵á nerɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ínɨŋí̵pa axí̵pɨ e nerɨ xegí̵ e e'wɨnɨgɨnɨrɨ urí̵peaŋí̵pɨ nɨyárɨmáná xewanɨŋo rɨxa dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ ŋweanɨ. 11Ayɨnánɨ neárí̵awe'yí̵ maŋí̵ Gorɨxomɨ pí̵rí̵ nɨwiaíkiro sɨŋwepɨgí̵ neaíwapɨyagí̵ápimɨ nɨxí̵dɨrane omɨ rí̵wí̵ umoanɨgɨnɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ íní̵í̵rɨxɨnɨrɨ eŋe ŋweáwanɨgɨnɨrɨ anɨŋí̵ miní̵ nerane píránɨŋí̵ nɨrí̵kwínɨrane oyaneyɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ pí pí oenɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ epaxí̵ imónɨrɨ eŋí̵ eánɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Xegí̵ ŋwá yinɨŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ kirá maŋí̵ mɨdɨmɨdánɨ weŋí̵ ní̵nɨyí̵ ŋwá yinɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Kirá aga ŋwá yinɨŋí̵ bá xómɨŋí̵ xí̵áyo tí̵nɨ eŋí̵ wíwí̵yo tí̵nɨ dakwipaxí̵pa xwɨyí̵á oyápɨ ámáyo wairɨrí̵ nɨwirí̵ná wigí̵ xwioxí̵yo í̵á nɨmiárɨnɨrɨ ayá tí̵nɨ dɨŋí̵ tí̵nɨ kumɨxɨnɨŋe dakwiarɨŋí̵rɨnɨ. Pí pí ámá dɨŋí̵ moro pí pí “Emɨnɨrɨ oemɨnɨ.” wimónɨrɨ yarɨgí̵ápɨ eyeyírómí̵ yarɨŋí̵rɨnɨ. 13Amɨpí ní̵nɨ Gorɨxo —Pí pí e'wápɨ nánɨranɨ, rí̵wápɨ nánɨranɨ, yarɨŋí̵ imɨmí̵ neaíáná “Ayí̵ apɨ nánɨ e rí̵árɨnɨ. E e'árɨnɨ.” uraní̵wáo, ayí̵ orɨnɨ. Amɨpí ní̵nɨ o imɨxɨŋí̵yí̵ xegí̵ sɨŋwí̵ anɨŋe dánɨ wí pí̵nɨ imónɨpaxí̵ menɨnɨ. Amɨpí ní̵nɨ xegí̵ sɨŋwí̵yo dání̵nɨŋí̵ nɨparárɨmáná sɨŋánɨ imónɨnɨ.

“Negí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o Jisasorɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Nene apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' wo —O rɨxa aŋí̵námɨnɨ peyiŋo, ayí̵ Gorɨxomɨ xewaxo Jisasorɨnɨ. Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' o tí̵ŋwae'ne eŋagɨ nánɨ woákí̵kí̵ nerane “Apimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwɨnɨ.” rarɨŋwápɨ xaíwí̵ í̵á oxɨraneyɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. “Negí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o nene we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨnɨrɨ nerí̵ná eŋí̵ meání̵ yarɨŋagwɨ nɨneanɨrí̵ná wí dɨŋí̵ sɨpí mɨneaiarɨnɨnɨ?” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, nene í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ neaímeaarɨŋí̵pɨ o enɨ í̵wí̵ oenɨrɨ wímeáagɨ aiwɨ wí í̵wí̵ meŋo nánɨ nene wí e wiaiwipaxí̵ menɨnɨ. Sa “Samɨŋí̵ nimónɨrɨ yarɨŋagwɨ nɨneanɨrí̵ná ananɨ dɨŋí̵ sɨpí neaiarɨŋorí̵anɨ?” wiaiwipaxí̵rɨnɨ. 16Negí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o e imónɨŋo eŋagɨ nánɨ amɨpí samɨŋí̵ neaimɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wí neaímeááná Gorɨxo —O ámáyo ayá xwapí̵ urɨmɨxarɨŋorɨnɨ. O wá neawianɨrɨ ayá nearɨmɨxɨrɨ oenɨrɨ wará sarí̵wá mɨmárɨnɨpa nerane oyá siá íkwiaŋwí̵na tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e'nɨŋí̵ u'wanɨgɨnɨ.

Copyright information for `AAK