Hebrews 5

1Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe' wo wo nowanɨ í̵wí̵ wigí̵ ámá yarɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxoyá íráí̵ onɨŋe nánɨ nɨwurɨyiro aiwá peaxí̵ utiro rɨdɨyowá wiiro epí̵rí̵a nánɨ xí̵o wigí̵ imónɨgí̵áyo dánɨ e'í̵nɨŋí̵ nɨyoarɨ urí̵peaarɨŋowarɨnɨ. 2Awa enɨ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨnɨrɨ nero aí eŋí̵ neánɨro mɨxɨmopaxí̵ wíagí̵a nánɨ wigí̵ ámá mají̵á nero xeŋwí̵mɨnɨ kɨnɨmóní̵áyo ananɨ awayinɨ mɨmeyówárí̵ wipaxowarɨnɨ. 3We' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨnɨrɨ nero aí eŋí̵ neánɨro mɨxɨmopaxí̵ wíagí̵a nánɨ wigí̵ ámá í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá wiiarɨgí̵ápa í̵wí̵ wiwanɨŋowa yarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ rɨdɨyowá minɨpaxí̵ mimónɨgí̵áwarɨnɨ. Awa enɨ aga ninɨpaxowarɨnɨ. 4Ámá wo xewanɨŋo we' íkwiaŋwí̵yo nɨŋwɨrárɨnɨrɨ xí̵o xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ rí̵peánarɨŋí̵manɨ. Oweoɨ, nowanɨ eŋíná Gorɨxo xí̵o xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ Erono apɨ e oimónɨrɨ we'yo í̵á umɨrɨŋí̵pa axí̵pɨ umɨráná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'owa imónarɨgí̵árɨnɨ. 5Kiraiso enɨ xewanɨŋo seáyɨ e nɨmí̵eyoánɨrɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' wonɨ oimónɨmɨnɨrɨ mɨrí̵peánɨŋɨnigɨnɨ. Oweoɨ, Gorɨxo omɨ seáyɨ e numí̵eyoarɨ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ gí̵ íwoxɨ oimónɨrɨ simɨxí̵árɨnɨ. Agwɨ ríná joxí̵nɨŋí̵ semeáárɨnɨ.” nurɨrɨ 6Bɨkwí̵yo ámɨ wí e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ enɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ Merikisedeko nimónɨrɨ eŋí̵ yapɨ joxɨ enɨ axí̵pɨ anɨŋí̵ nánɨ e imóní̵ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ Kiraiso e imónɨŋí̵rɨnɨ. 7Xámɨ o ámá nimónɨrɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná “Ámá nɨpɨkianɨro yarɨgí̵ápɨ nánɨ wáyí̵ ninɨnɨgɨnɨrɨ ápo dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨmímopaxorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ arɨrá oninɨrɨ ŋwí̵ pɨyí̵ nɨwí̵rɨnɨrɨ gwí̵ní̵ kí̵kí̵á tí̵nɨ rɨxɨŋí̵ uráná xanomɨ arí̵á nɨwirɨ píránɨŋí̵ yapenɨŋo eŋagɨ nánɨ omɨ xɨxenɨ arí̵á wiŋorɨnɨ. 8O Gorɨxomɨ xewaxo aí rí̵nɨŋí̵ xí̵omɨ nɨwímearɨ peŋí̵yo dánɨ re nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋí̵rɨnɨ, “Ápomɨ arí̵á nɨwirɨ xɨxenɨ nerí̵ná apɨ e xɨxenɨ rí rɨnímeaarɨnɨ?” E nɨyaiwirɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ 9xano wimónɨŋí̵ nɨpɨnɨ rɨxa sɨpearí̵mí̵ nɨyárɨrɨ nánɨ ámá xí̵omɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkí arí̵á wiarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ní̵nɨ anɨŋí̵ miní̵ íníná naŋí̵nɨ ŋweapí̵rí̵a nánɨ yeáyí̵ uyimɨxemeapaxo imónɨrɨ 10Gorɨxo re rárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨrɨ eŋí̵rɨnɨ, “Xwe' apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ Merikisedeko imónɨŋí̵pa axí̵pɨ imónɨŋorɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.

Jisasomɨ rí̵wí̵ umóí̵rɨxɨnɨrɨ erɨrí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11“Nionɨ ‘Kiraiso nánɨ nɨrɨrí̵ná Merikisedeko nánɨ nɨrɨrí̵nɨŋí̵ apí̵nɨŋí̵ apí̵nɨŋí̵ imónɨnɨ.’ osearɨmɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ aiwɨ arí̵á iwayí̵ pí̵rogí̵áyí̵ne', seyí̵ne' mí̵kí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ arɨge searɨmí̵ɨnɨ? 12None ayá wí seare'wapɨyiŋwá eŋagwɨ nánɨ xamɨŋí̵yí̵ne' e dánɨ wíyo nure'wapɨyipaxí̵ nimónɨrí̵ná ayí̵ naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵ aiwɨ seyí̵ne' sɨnɨ majɨmají̵á yarɨŋagí̵a nánɨ ámá wí ámɨ Kiraiso nánɨ sɨrɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ nɨseare'wapɨyipaxí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' aiwá nɨpaxí̵ mimóní̵ amɨŋí̵nɨ narɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨŋoɨ. 13Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá aiwá nɨpaxí̵ mimóní̵ sɨnɨ amɨŋí̵ narɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ “Apɨ nerí̵ná we' rónɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á nero nánɨ sɨnɨ niaíwí̵ pí̵opia yapɨ imónɨŋoɨ. 14E nerɨ aí aiwáyí̵ ámá rɨxa ámɨnánɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ narɨgí̵árɨnɨ. Ámá e imónɨgí̵áyí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ píránɨŋí̵ e'wapí̵narɨgí̵á eŋagɨ nánɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨranɨ, sɨpí imónɨŋí̵pɨranɨ, ananɨ mí ómɨxarɨgí̵áyí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK