Hebrews 7

Merikisedeko, apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋo nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Merikisedeko —O mɨxí̵ ináyí̵ aŋí̵ Seremɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ umeŋweaagorɨnɨ. Ŋwí̵á seáyɨ e imónɨŋoyá apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. O Ebɨrí̵amo mɨxí̵ ináyí̵ wau' wau' awamɨ xopɨrárí̵ nɨyárɨmo weaparí̵ná óí̵ e órórí̵ ninɨríná Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ naŋí̵nɨ owímeanɨrɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵nɨ naŋí̵ wimɨxɨŋorɨnɨ. 2Amɨpí Ebɨrí̵amo pɨkiomeáí̵pɨ yaŋí̵ we' wu'kau' nɨmemáná bɨ mɨnɨ wiŋo, ayí̵ Merikisedeko orɨnɨ. Xegí̵ yoí̵ Merikisedekoyɨ rɨnɨŋí̵pɨ, ayí̵ xámɨ negí̵ aga pí̵ne'yo dánɨ mɨxí̵ ináyí̵ we' rónɨŋí̵ umeŋweaarɨŋoyɨ rarɨŋwápɨrɨnɨ. O Seremɨ dáŋí̵ mɨxí̵ ináyoyɨ rɨnɨŋí̵pɨ enɨ negí̵ aga pí̵ne'yo dánɨ mɨxí̵ ináyí̵ ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ wimɨxarɨŋoyɨ rarɨŋwápɨrɨnɨ. 3Bɨkwí̵yo dánɨ xwɨyí̵á bɨ mɨrɨnɨŋagɨ nánɨ o nánɨ re rɨpaxí̵rɨnɨ, “O xano tí̵nɨ xɨnáí tí̵nɨ mayí̵ erɨ xegí̵ í̵wiárí̵awe' enɨ mayí̵ erɨ eŋorɨnɨ. Sí̵á xɨnáí xɨrɨŋí̵yi mimónɨpa erɨ sí̵á xí̵o pení̵áyi mimónɨpa erɨ eŋorɨnɨ. Ayɨnánɨ o niaíwí̵ Gorɨxoyáónɨŋí̵ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ apaxí̵pá anɨŋí̵ miní̵ imónɨŋorɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ.

4Seáyɨ e Merikisedeko imónɨŋí̵pɨ nánɨ bɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Negí̵ arí̵o írɨŋo Ebɨrí̵amo amɨpí awiaxí̵ imónɨŋí̵ wí mɨxí̵ nerɨ pɨkiomeaŋí̵yí̵ yaŋí̵ we' wu'kau' nɨtɨmáná bɨ mɨnɨ wiŋo ayí̵ orɨnɨ. 5Ripaioyá í̵wiárí̵awe' apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa Gorɨxoyá ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨro nánɨ wigí̵ axí̵yí̵, ayí̵ enɨ Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ imónɨŋagí̵a aiwɨ wigí̵ amɨpí yaŋí̵ we' wu'kau' me'í̵ápɨ bɨ uráparɨgí̵árɨnɨ. 6E nerɨ aí Merikisedeko, Ripaioyá í̵wiárí̵awe'yí̵ wo mimónɨŋagɨ aiwɨ Ebɨrí̵amo, Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “E nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋo nɨpɨkiomearɨ yaŋí̵ we' wu'kau' me'í̵pɨ bɨ Merikisedeko nurápɨrɨ omɨ naŋí̵ bɨ owímeanɨrɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵nɨ naŋí̵ wimɨxɨŋɨnigɨnɨ. 7Xwɨyí̵á rɨpɨ ámá wí “Nepamanɨ.” nɨyaiwirɨ rɨpaxí̵pɨmanɨ. Naŋí̵pɨ owímeanɨrɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵nɨ wimɨxarɨŋo, seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Naŋí̵pɨ wímeáo, omɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ wurí̵nɨŋorɨnɨ. 8Ripaioyá í̵wiárí̵awe'wa —Awa nɨpepí̵rí̵a nánɨ imónɨgí̵áwarɨnɨ. Awa wigí̵ axí̵yí̵ yaŋí̵ we' wu'kau' me'í̵ápɨ bɨ nurápɨróná ayí̵ ámá nɨpepí̵rí̵áwanɨ uráparɨgí̵a aiwɨ Merikisedeko nurápɨrí̵ná xí̵o nánɨ Bɨkwí̵yo rɨnɨŋí̵pa anɨŋí̵ ŋweaŋo urápɨŋɨnigɨnɨ. 9Rɨpɨ enɨ rɨpaxí̵rɨnɨ, “Ebɨrí̵amo yaŋí̵ xí̵o me'í̵pɨ Merikisedeko tí̵nɨ óí̵ e órórí̵ ninɨri mɨnɨ wíáná Ripaio —Oyá í̵wiárí̵awe' wigí̵ wínɨyí̵ yaŋí̵ we' wu'kau' me'í̵ápɨ bɨ uráparɨgí̵áwamɨ xiáworɨnɨ. O enɨ sɨnɨ xegí̵ xiáwo Ebɨrí̵amoyá kímɨŋí̵yo ínɨŋagɨ nánɨ xiáwo Ebɨrí̵amo yaŋí̵ nɨmerɨ Merikisedekomɨ wíí̵pa e'nɨŋí̵ nerɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ.

Apaxí̵ xámɨŋí̵pá sɨnɨ e eŋáná sɨŋí̵ imónɨŋí̵ ámɨ bá nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Eŋíná Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ xí̵o rɨŋí̵pɨ Mosesomɨ mɨnɨ nɨwirí̵ná Ripaioyáyí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ rárɨŋɨnigɨnɨ. Apaxí̵ Ripaioyáyí̵ imónɨgí̵ápá Gorɨxo apá e ení̵ápɨ nánɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ rárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ ayí̵ xɨxenɨ nero we' nɨroárɨro sɨŋwɨrɨyí̵, apaxí̵ ámɨ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ bá, Erono imónɨŋí̵pánɨŋí̵ marí̵áɨ, Merikisedeko imónɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ bá imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. 12Apaxí̵ Ripaioyáyí̵ imónɨŋí̵pá apánɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ámɨ bá imónɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ axí̵pɨnɨ sɨnɨ nimónɨpaxí̵manɨ. Ámɨ bɨ enɨ imónɨpaxí̵rɨnɨ. 13Ámɨná Jisaso, Gorɨxo e rɨŋoyí̵ Ripaioyáomanɨ. Gwí̵ wɨrímɨ dáŋorɨnɨ. Xegí̵ gwí̵ arímɨ dáŋí̵ wo eŋíná rɨdɨyowá erɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨrɨ yagí̵manɨ. 14Nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ. Negí̵ Ámɨná Jisaso Judaoyá gwí̵rímɨ dánɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ Gorɨxo rɨŋí̵ Moseso eaŋí̵pɨ Judaoyáyí̵ wí apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ nɨrɨrɨ meaŋɨnigɨnɨ.

“Jisaso apaxí̵ Merikisedeko imónɨŋí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Apaxí̵ xegí̵ bɨ imónɨŋí̵ bá, Merikisedeko imónɨŋí̵pánɨŋí̵ nimónɨrí̵náyí̵, nionɨ re searí̵ápɨ rɨxa sɨŋánɨ wí̵á órɨronɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ axí̵pɨnɨ sɨnɨ imónɨpaxí̵manɨ. Ámɨ bɨ nimónɨpaxí̵rɨnɨ.” seararí̵ápɨ rɨxa sɨŋánɨ wí̵á órɨronɨ. 16O apaxí̵ Merikisedeko imónɨŋí̵ apá nimónɨrí̵ná ŋwí̵ ikaxí̵ re rɨnɨŋí̵yo dánɨ, “Ámá gwí̵ arímɨ dáŋí̵yí̵ranɨ, e imónɨgí̵áyí̵ranɨ, ayí̵nɨ apaxí̵pá imónɨpaxí̵rɨnɨ.” rɨnɨŋí̵yo dánɨ imónɨŋí̵manɨ. Oweoɨ, o sa xegí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ dɨŋí̵ maní̵nɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵ŋo eŋagɨ nánɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. 17Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Joxɨ apaxí̵pá Merikisedeko imónɨŋí̵pa axí̵pɨ e nimónɨrɨ anɨŋí̵ íníná ŋweáɨrɨxɨnɨ.” Gorɨxo e urɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 18Sekaxí̵ xámɨ rɨnɨŋí̵ wí eŋí̵ neánɨrɨ arɨrá neaipaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ mɨrɨnarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa peá nɨmorɨ tɨŋí̵rɨnɨ. 19Ayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso neaiapɨŋí̵pimɨ ámá nɨxí̵dɨróná we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ mimónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo Kiraisomɨ negí̵ apaxí̵pá wimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nene rɨxa agwɨ ríná wikwí̵moarɨŋwápɨ xámɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ ikwí̵moagwápimɨ seáyɨ e mu'rónɨnɨ. Apimɨ dánɨnɨ nene Gorɨxo tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e'nɨŋí̵ upaxí̵rɨnɨ.

20Gorɨxo Jisasomɨ apaxí̵pá nɨwimɨxɨrí̵ná xewanɨŋo nánɨ sí̵ŋá arí̵á eŋe dání̵nɨŋí̵ nɨrɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ. Ripaioyáyí̵ apaxí̵pá nimónɨróná Gorɨxoranɨ, ámá woranɨ, xámɨ “Sí̵ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” rarɨŋwápa murɨnɨŋáná imónagí̵árɨnɨ. E nerɨ aí nionɨ seararɨŋáomɨ Gorɨxo Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáonɨ ‘Joxɨ apaxí̵pá nimónɨrɨ anɨŋí̵ íníná ŋweáɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨrí̵ná sí̵ŋáyo dání̵nɨŋí̵ rɨrí̵áonɨ ámɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ wí wiaíkímí̵ámanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 22Ayɨnánɨ nene “Gorɨxo ‘E nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ re'roárɨŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ bɨ xɨxenɨ neaiiní̵árɨnɨ.” yaiwianí̵wá nánɨ Jisaso negí̵ ikɨyiŋí̵ neaiáriŋónɨŋí̵ imónɨnɨ.

23Apaxí̵pá xámɨ imónɨgí̵áwa pearɨgí̵áwa eŋagɨ nánɨ anɨŋí̵ imónɨpaxí̵ menɨnɨ. Ayɨnánɨ obaxí̵ nimóga wagí̵árɨnɨ. 24E nerɨ aiwɨ Jisaso anɨŋí̵ ŋweaŋo eŋagɨ nánɨ apaxí̵pá o imónɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ pɨrí̵ tɨŋweaŋí̵pɨrɨnɨ. 25Ayɨnánɨ o ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵yo dánɨ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e'nɨŋí̵ u'í̵áyí̵ ní̵nɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ wurɨyiní̵a nánɨ anɨŋí̵ ŋweaŋo eŋagɨ nánɨ agwɨranɨ, ná rí̵wí̵yoranɨ, anɨŋí̵ yeáyí̵ uyimɨxemeapaxorɨnɨ.

26Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á go go marí̵áɨ, xwe' imónɨŋí̵ wo o imónɨŋí̵pa nene nánɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. Sɨyikwí̵ bɨ mínɨpa erɨ xwɨyí̵á bɨ uxekwí̵mopaxí̵ mimónɨpa erɨ piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ muxe'nɨpa erɨ eŋorɨnɨ. Í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ yapɨ wayí̵á mimónɨpa nerɨ aga xegí̵ bɨ imónɨŋorɨnɨ. Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ aŋí̵namɨ seáyɨ rɨwámɨnɨ peyiŋorɨnɨ. 27Apaxí̵pá xámɨ seáyɨ e imónɨgí̵áwa sí̵á ayí̵ ayo Gorɨxo wiwanɨŋowa wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ oneaiinɨro xámɨ rɨdɨyowá nɨyárɨmáná rí̵wí̵yo dánɨ í̵wí̵ wigí̵ ámá yarɨgí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá wiiarɨgí̵ápa Jisaso axí̵pɨ e wí epaxomanɨ. Xewanɨŋo í̵wí̵ bɨ meŋo eŋagɨ nánɨ ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeámɨnɨrɨ nawínánɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ wiinɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ wí e epaxomanɨ. 28Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á go go marí̵áɨ, xwe' imónɨŋí̵ wo o imónɨŋí̵pa nene nánɨ xɨxenɨ imónɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ámá ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ apaxí̵pá oimóní̵poyɨnɨrɨ rí̵peáí̵áwa we' rónɨŋí̵pɨnɨ oyaneyɨnɨro nero aí eŋí̵ neánɨro mɨxɨmopaxí̵ wigí̵áwarɨnɨ. E nerɨ aí xewaxo axí̵pɨ e e'nɨŋí̵ imónɨŋomanɨ. Gorɨxo, Mosesomɨ ŋwí̵ ikaxí̵pɨ nurɨmáná xegí̵ xewaxo apaxí̵ amɨpí nɨpɨnɨ anɨŋí̵nɨ nánɨ sɨpearí̵mí̵ yárí̵wɨnɨgɨnɨrɨ imónɨŋí̵pá imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ xewanɨŋo nánɨ sí̵ŋáyo dání̵nɨŋí̵ nɨrɨnɨrɨ urí̵peaŋí̵rɨnɨ.

Copyright information for `AAK