Hebrews 8

Nene nánɨ aŋí̵namɨ dáŋí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe'o nánɨrɨnɨ.

Xwɨyí̵á nionɨ repɨyí̵ ne'ra u'á kumɨxɨnayiŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Negí̵ apaxí̵ xwe' imónɨŋí̵pá xɨxenɨ nepa seáyɨ e imónɨnɨ. O rɨxa aŋí̵námɨnɨ Ŋwí̵á aga seáyɨ e wiárí̵ imónɨŋoyá siá íkwiaŋwí̵na tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨpeyirɨ o tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ nánɨ oyá we' náu'mɨnɨ e'í̵ ŋweanɨ. O apaxí̵pá ámánɨ nimónɨrí̵ná yarɨgí̵ápa axí̵pɨ nerɨ sení̵á aŋí̵ mí̵kí̵ ikiŋiwámɨ dánɨ —Iwá ámá wo rí̵kárɨŋiwámanɨ. Sa Gorɨxo rí̵kárɨŋiwárɨnɨ. Iwámɨ dánɨ yarɨŋorɨnɨ. Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe' wo wo nowanɨ Gorɨxo wigí̵ ámá nánɨ yayí̵ owinɨrɨ rɨdɨyowá wiiro peaxí̵ utiro epí̵rí̵a nánɨ rí̵peánɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Jisaso enɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ xwe' wo eŋagɨ nánɨ ámá xegí̵ imónɨgí̵áyo nánɨ rɨdɨyowá bɨ mɨwiipa epaxí̵ mimónɨŋí̵rɨnɨ. O enɨ ámá ní̵nɨ nánɨ rɨdɨyowá bɨ wiiŋí̵rɨnɨ. Ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨro rɨdɨyowá wiiro aiwá peaxí̵ utiro yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ o sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearɨ sɨŋwɨrɨyí̵, apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. Apaxí̵pá xwí̵á tí̵yo imónɨgí̵áwa mí̵kí̵ Kiraiso aŋí̵namɨ dánɨ eŋí̵pɨ mɨyarɨgí̵áwarɨnɨ. Wigí̵ xwí̵á tí̵yo dánɨ neróná yarɨgí̵ápɨ sa onapámɨgí̵nɨŋí̵ Kiraiso aŋí̵namɨ yarɨŋí̵pɨ nání̵nɨŋí̵ yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Moseso Gorɨxo nánɨ sení̵á aŋí̵ xwí̵á tí̵yo rí̵kárɨmɨnɨrɨ yarí̵ná o píránɨŋí̵ erɨrí̵ nɨwirɨ re urɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápimɨ sopɨŋí̵ nɨwarɨnɨ, “Joxɨ sení̵á aŋí̵ riwánɨŋí̵ xopaikɨgí̵ orí̵kárɨmɨnɨrí̵ná dí̵wí̵ mɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨwá siŋápɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrɨ rí̵kárí̵ɨrɨxɨnɨ.” Gorɨxo Mosesomɨ e urɨŋí̵pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ “Apaxí̵pá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ imónɨgí̵áwa sa Kiraiso aŋí̵namɨ dánɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ onapámɨgí̵nɨŋí̵ yarɨŋoɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. E nerɨ aí agwɨ ríná Gorɨxo Jisaso apaxí̵pánɨŋí̵ wo nimónɨrɨ e niíwɨnɨgɨnɨrɨ urí̵peaŋí̵pɨ apaxí̵pá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áwa e e'í̵rɨxɨnɨrɨ urí̵peaŋí̵pimɨ seáyɨ e mu'rónɨŋagɨ nánɨ o yarɨŋí̵pɨ enɨ seáyɨ e wimónɨnɨ. Agwɨ ríná xwɨyí̵á Gorɨxo rí̵wí̵yo re'roárɨŋí̵pɨ —Apɨ Jisaso neaiiŋí̵pimɨ dánɨnɨ imónɨpaxí̵ eŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ enɨ xámɨ re'roáragí̵pimɨ seáyɨ e mu'rónɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Rí̵wí̵yo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Naŋí̵ e e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” re'roárɨŋí̵pɨ, ayí̵ xámɨ Mosesomɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nurɨrí̵ná sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Seyí̵ne' píránɨŋí̵ nɨnɨxí̵dɨróná e e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” re'roáragí̵pimɨ seáyɨ e mu'rónɨnɨ. Xwɨyí̵á xámɨ Gorɨxo Mosesomɨ nurɨrí̵ná re'roárɨŋí̵pimɨ dánɨ o “Gí̵ ámá ŋwí̵ ikaxí̵ apimɨ nɨxí̵dɨróná píránɨŋí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.” wimónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ámɨ rí̵wí̵yo bɨ re'roárɨmɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. Gorɨxo ámá ayo ayairɨrí̵ wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ nene enɨ re yaiwipaxí̵rɨnɨ, “Xwɨyí̵á xí̵o xámɨ re nɨrɨrɨ re'roáragí̵, ‘Gí̵ ámáyí̵ ŋwí̵ ikaxí̵pimɨ nɨxí̵dɨróná píránɨŋí̵ e imóní̵í̵rɨxɨnɨ.’ re'roáragí̵pɨ xí̵o wimónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵manɨ.” yaiwipaxí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámɨnáonɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Arí̵á e'poyɨ. Gorɨxonɨ gí̵ ámá Isɨrerɨyí̵ tí̵nɨ Judayí̵ tí̵nɨ nánɨ xwɨyí̵á “Nionɨ e e nɨseaiimí̵árɨnɨ.” sɨŋí̵ bɨ re'roárɨmí̵á nánɨ aŋwɨ erɨnɨ. Nionɨ wigí̵ í̵wiárí̵awe'yo ámá niaíwí̵ mɨmeyówárí̵ nɨme'ra warɨgí̵ápa Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨme'ra nurí̵ná xwɨyí̵á re'roáragápɨ apí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Ayí̵ nionɨ sɨnɨŋíná re'roárí̵á apimɨ xɨxenɨ mɨxí̵darɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nánɨ nionɨ enɨ xɨxenɨ peá numorɨ rí̵wí̵ umoŋanigɨnɨ.’ 10 Ámɨnáonɨ re rarɨŋɨnɨ, ‘Xwɨyí̵á rí̵we'ná “Gí̵ Isɨrerɨyo e e nɨwiimí̵árɨnɨ.” re'roárɨmí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Gí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ wigí̵ xwioxí̵yo aumau'mí̵ wiárɨrɨ ŋwɨrárɨrɨ nɨyárɨmáná nionɨ ayí̵yá Ŋwí̵áonɨ imónɨmí̵árɨnɨ. Ayí̵ enɨ ámá nionɨyá imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 11 Nionɨ aumau'mí̵ e wiáráná wigí̵ imónɨgí̵áyí̵ wí nɨwiápí̵nɨmearo wigí̵ wínɨyo nure'wapɨyiro “Gorɨxo nánɨ nɨjí̵á imóní̵poyɨ.” urɨpí̵rí̵á menɨnɨ. Ámá ní̵nɨ sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ranɨ, xwe'rɨxaranɨ, ní̵nɨ nionɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á imónɨgí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ wí e urɨpí̵rí̵ámanɨ. 12 Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nionɨ ayá urɨmɨxɨrɨ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ nɨwiirí̵ná dɨŋí̵ peá morɨ emí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.’” Bɨkwí̵yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 13 Gorɨxo xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨŋí̵pɨ nɨrɨrí̵ná xámɨŋí̵pɨ írɨkwí̵nɨŋí̵ imɨxamoŋɨnigɨnɨ. Amɨpí írɨkwí̵nɨŋí̵ imɨxamónarɨŋí̵pɨ rɨxa nikeamóga warɨŋagɨ nánɨ apaxí̵ me' aní̵narɨŋí̵rɨnɨ.

Copyright information for AAK