James 3

“Pí pí xwɨyí̵á rarɨŋwápɨ naŋí̵nɨ rí̵wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Gorɨxo ámá wigí̵ wínɨyo ure'wapɨyarɨgí̵áyo yarɨŋí̵ imɨmí̵ nɨwirí̵ná awayinɨ mɨwí ení̵á eŋagɨ nánɨ segí̵yí̵ wí obaxí̵ ámáyo oure'wapɨyaneyɨnɨro mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 2Nɨnenenɨ píránɨŋí̵ oyaneyɨnɨrɨ e'wáyí̵ nóreámioarane sɨpínɨ ikárɨnarɨŋwá aí ámá maŋí̵pá tí̵nɨ nɨrɨrí̵ná móreámioapa nerí̵náyí̵, Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ rɨxa we' rónɨŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. Pí pí í̵wí̵ í̵eapá winɨmɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ ananɨ í̵á yamɨxɨnarɨŋorɨnɨ. 3Nene osí̵ imanɨ ounɨrɨ nerí̵ná yarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋí̵ omoaneyɨ. Ainɨxí̵ onɨmiá bɨ xegí̵ maŋí̵yo sí̵wí̵ í̵kwɨrárarɨŋwápimɨ dánɨ gí̵mɨnɨ ge ounɨrɨ kɨnɨmɨxáná maŋí̵nɨ marí̵áɨ, osí̵ nonɨ enɨ ámɨnɨ warɨŋí̵rɨnɨ. 4Ai sɨpɨxí̵ enɨ xwe' imónɨrɨ imɨŋí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ nerí̵ná nɨxemɨ urɨ yarɨŋagɨ aiwɨ omɨŋí̵ mearɨŋo “Ámɨnɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ pará onɨmiápɨ tí̵nɨ aí ámɨnɨ me'áná ámɨnɨ warɨŋí̵rɨnɨ. 5Negí̵ maŋí̵yí̵ enɨ axí̵pɨ imónɨnɨ. Wará nɨrímɨnɨ nánɨ onɨmiápáɨ eŋagɨ aí apimɨ dánɨ ámá “Seáyɨ e imónɨŋí̵ apɨ epaxonɨrɨnɨ.” nɨrɨro mɨxí̵ meakí̵nɨnarɨgí̵árɨnɨ.

Ai rí̵á bɨ onɨmiápɨ mɨroárí̵agɨ aiwɨ íkí̵á xwe' bɨ nɨpɨnɨ rí̵á nowárɨpaxí̵rɨnɨ.
6Negí̵ maŋí̵yí̵ rí̵ánɨŋí̵ wearɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Sɨpí bɨ onɨmiá marí̵áɨ, ayá wí epaxí̵yí̵rɨnɨ. Negí̵ warárímɨ wí e eŋagɨ aiwɨ wará nɨrímɨnɨ xwɨrí̵á neaimɨxarɨŋí̵yí̵rɨnɨ. Rí̵á negí̵ maŋí̵yo dánɨ wearɨŋí̵pɨ —Apɨ pípimɨ dánɨ marí̵áɨ, sa rí̵á xwe' Seteno wení̵árímɨ dánɨ mɨrónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ amɨpí nene oníná dánɨ ne'ra yarɨŋwápɨ rí̵mɨmenɨŋwí̵nɨŋí̵ neaeánarɨŋí̵rɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ naŋwí̵ xɨxegí̵nɨ ayí̵ ayí̵, sí̵ranɨ, iŋí̵ranɨ, agwí̵áranɨ, iniɨgí̵yo yarɨŋí̵yí̵ranɨ, ámá ɨwí̵ oimónɨrɨ yapemɨxáná ayí̵ ɨwí̵ imónagí̵rɨnɨ. Agwɨ enɨ nene ɨwí̵ oimónɨrɨ yapemɨxáná ananɨ ɨwí̵ imónarɨŋí̵ eŋagɨ aí 8ámá go naŋwí̵ sayí̵ yapemɨxarɨgí̵ápa xegí̵ maŋí̵ enɨ oyapemɨxɨnɨmɨnɨrɨ nerí̵ná xɨxenɨ e epaxí̵ imónɨnɨ? “Gí̵ maŋí̵ anɨŋí̵ samɨŋí̵ nɨwí̵rɨrɨ nɨra u'ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aiwɨ wí e epaxí̵ mimónɨnɨ. Maŋí̵yí̵ sɨpí nánɨ nerí̵ná kikií̵á bɨ yarɨŋí̵manɨ. Sidɨŋí̵ ámá pɨyí̵ omɨmí̵ yarɨŋí̵pɨ magwí̵ ínɨnɨ. 9Maŋí̵pá tí̵nɨ negí̵ Ámɨná imónɨŋí̵ ápo xwe'omɨ yayí̵ wirane ámá xí̵ónɨŋí̵ nimónɨrɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ neaimɨxɨŋene wínɨyo ikayí̵wí̵ urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. 10Ayɨnánɨ maŋí̵ axí̵pámɨ dánɨ yayí̵ wirane ikayí̵wí̵ urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', “Nene e nerane'ná ayí̵ apánɨrɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 11“Iniɨgí̵ sɨmɨŋí̵ sirɨrɨkí̵ axí̵yimɨ dánɨ naŋí̵ wu' mearɨ pɨyaŋí̵ eaarɨŋí̵ wu' mearɨ epaxí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 12Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', “Íkí̵á pikí̵ wɨnamɨ dánɨ sogwí̵ oripí̵ wepaxí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Wainí̵ uraxí̵ wɨrímɨ dánɨ íkí̵á pikí̵ sogwí̵ wepaxí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Iniɨgí̵ sɨmɨŋí̵ iwamá tí̵ŋí̵ meaarɨŋí̵ wu'mɨ dánɨ ámɨ iniɨgí̵ naŋí̵ wepaxí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ?

Ámá dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ Gorɨxo tí̵ŋí̵mɨ dáŋí̵pɨ moarɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13“Nionɨ dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ morɨ nɨjí̵á imónɨrɨ eŋáonɨrɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nene “Ayí̵ wigí̵ yaiwinarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ iyí̵ rimónɨŋoɨ?” wiaiwianí̵wá nánɨ woxɨnɨ woxɨnɨ nemerí̵ná awayinɨ nimónɨmáná naŋí̵ ero dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ nɨmómáná naŋí̵ ero yarɨgí̵ápimɨ dánɨ apɨ nene neaíwapɨyíí̵rɨxɨnɨ. 14E nerɨ aí segí̵ xwioxí̵yo dánɨ wíyo sɨpí dɨŋí̵ ayá wí rí̵á tí̵ŋí̵ wiaiwiro nionɨnɨ seáyɨ e oimónɨmɨnɨrɨ imɨmí̵ wiro nerónáyí̵, dɨŋí̵ xeŋwí̵ e nɨmoróná seyí̵ne' nepa imónɨgí̵ápɨ rɨtí̵ ninɨro mɨxí̵ mɨmeakí̵nɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 15Ámá wigí̵ wínɨyo sɨpí e nɨwikárɨróná “Dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ nɨmorane yarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgí̵ápɨ, ayí̵ aŋí̵namɨ ŋweaŋoyá dɨŋí̵yo dánɨ nɨyaiwiro yarɨgí̵ámanɨ. Dɨŋí̵ ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyo dánɨ imónɨrɨ ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ wí mɨmó wiwanɨŋí̵yí̵ nánɨnɨ mónarɨgí̵áyo dánɨ imónɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Obí̵yí̵yáyo dánɨ enɨ imónɨrɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. 16Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wigí̵ wínɨyo sɨpí dɨŋí̵ wiaiwiro nionɨnɨ seáyɨ e oimónɨmɨnɨrɨ imɨmí̵ wimɨxɨro yarɨgí̵áyí̵ eŋánáyí̵, ámá píránɨŋí̵ mɨŋweá uyí̵nií̵ nero sɨpí xɨxegí̵nɨ ne'ra warɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 17E nerɨ aí ámá dɨŋí̵ e'mí̵ saímí̵ aŋí̵namɨ dáŋí̵pɨ nɨmoro yarɨgí̵ápɨ aga xegí̵ bɨ imónɨŋagɨ nánɨ ayí̵ rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Xámɨ sɨyikwí̵ míní̵ ero wigí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ xepɨxepá mɨróní̵ mepí tɨnɨro awayinɨ yapenɨŋí̵ imónɨro wigí̵ wínɨyí̵ xwɨyí̵á uráná píránɨŋí̵ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ yaikiroro wínɨyo wá bɨ onɨmiápɨ mɨwianí̵ xwapí̵ ayá wí nɨwianɨróná íkí̵á naŋí̵na sogwí̵ obaxí̵ wearɨŋí̵yí̵ yapɨ nimónɨro wínɨyo wiiro wínɨyo sí̵mí̵ sí̵mí̵ e mume' nero naŋí̵ ero sɨpí ero mepa ero yarɨgí̵árɨnɨ. 18Ámá wigí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ xepɨxepá mɨróní̵ mepí tɨnarɨgí̵áyí̵ e yarɨgí̵ápimɨ dánɨ ámá aiwá omɨŋí̵ ɨwí̵á ne'ra warɨgí̵ápa nerónáyí̵, we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵ápɨ aiwá xwe' pí̵rɨpí̵rí̵ inarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨnɨŋoɨ.

Copyright information for `AAK