James 4

“Seyí̵ne' sɨpípɨ nerí̵ná Gorɨxomɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Segí̵ mɨxí̵ rɨnɨro mɨxí̵ inɨro yarɨgí̵ápɨ mí̵kí̵ píyo dánɨ inarɨgí̵árɨnɨ? “Apɨ meapaxonɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro í̵eapá seainarɨŋí̵pɨ —Apɨ segí̵ xwioxí̵yo dánɨ seyí̵ne' tí̵nɨ mɨxí̵nɨŋí̵ inarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Í̵eapá seainarɨŋí̵ mí̵kí̵ apimɨ dánɨ seyí̵ne' segí̵ wínɨyí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ rɨnɨro mɨxí̵ inɨro yarɨgí̵á menɨranɨ? 2Seyí̵ne' amɨpí wí nánɨ “Omeámɨnɨ.” nɨseaimónɨrɨ aí meapaxí̵ mimónɨpa nero nánɨ “Ámá opɨkímɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. Amɨpí bɨ sɨŋwí̵ í̵wí̵ nɨwɨnɨrí̵ná mɨmeapaxí̵ nimónɨro nánɨ mɨxí̵ nɨme'pero mɨxí̵ rɨnarɨgí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' “Pí nánɨ nene neaimónarɨŋí̵pɨ mɨmeapa yarɨŋwárí̵anɨ?” mɨyaiwipanɨ. Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ murɨpa nero nánɨ mɨmeaarɨgí̵árɨnɨ. 3E nerɨ aí segí̵ seaimónarɨŋí̵pɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná dɨŋí̵ naŋí̵ nɨxɨrɨmáná me' segí̵ í̵eapá seainarɨŋí̵pɨ oyaneyɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ urarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo wí arí̵á xɨxenɨ nɨseairɨ mɨseaiaparɨnɨnɨ. 4Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa neróná xí̵dɨro pí̵nɨ wiárɨro nero nánɨ í̵wí̵nɨŋí̵ inarɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' nɨjí̵á rɨpɨ sɨnɨ mimónɨpa reŋoɨ, “Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨro emearɨgí̵áyí̵, ayí̵ Gorɨxoyá sí̵mí̵ tí̵nɨ inarɨgí̵áyí̵ wí imónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ gɨyí̵ gɨyí̵ ‘Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨmɨ oememɨnɨ.’ nɨwimónɨrí̵ná wiwanɨŋí̵yí̵ Gorɨxo tí̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inarɨgí̵áyí̵ imɨxɨnarɨŋoɨ.” Seyí̵ne' nɨjí̵á apɨ sɨnɨ mimónɨpa reŋoɨ? 5Seyí̵ne' dɨŋí̵ re rɨyaiwiarɨŋoɨ, “Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ, ‘Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵ negí̵ xwioxí̵yo sɨxí̵ neayiŋí̵pimɨ píránɨŋí̵ susí̵nɨŋí̵ memearɨŋí̵rɨnɨ.’ Bɨkwí̵yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ surí̵má rɨnɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵pɨ ámá xí̵o tí̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inarɨgí̵áyo wí wipaxí̵ meŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6E nɨsearɨrɨ aí Gorɨxo ayá nɨneawianɨrí̵ná xwapí̵ ayá wí neawianarɨŋagɨ nánɨ Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Wárɨxa imónarɨgí̵áyo Gorɨxo pí̵rí̵ rakirɨ ámá ‘Sɨyikwí̵nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.’ yaiwinarɨgí̵áyo wá wianɨrɨ yarɨŋorɨnɨ.” eánɨŋagɨ nánɨ 7Gorɨxomɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ yeáyí̵ wurí̵nɨro obo xórórí̵ neainɨgɨnɨrɨ xaíwí̵ e'í̵ nɨroro o tí̵nɨ mɨxí̵nɨŋí̵ inɨro e'í̵rɨxɨnɨ. O tí̵nɨ mɨxí̵nɨŋí̵ inarí̵ná e'í̵ nɨseanɨmɨ uní̵árɨnɨ. 8Seyí̵ne' Gorɨxo tí̵ámɨnɨ u'í̵rɨxɨnɨ. E nerí̵náyí̵, xí̵o enɨ seyí̵ne' tí̵ámɨnɨ bɨní̵árɨnɨ. Ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' “Arɨge nerɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ umɨnɨre'ɨnɨ?” nɨseaimónɨrí̵ná sikí̵ we'yo xe'nɨŋáná okwí̵rɨnɨmɨnɨrɨ igí̵á eánarɨgí̵ápa axí̵pɨ nero segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ enɨ okwí̵rɨnɨmɨnɨrɨ igí̵á eání̵poyɨ. Ámá dɨŋí̵ bɨ biau' xɨrɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' “Arɨge nerɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ umɨnɨre'ɨnɨ?” nɨseaimónɨrí̵ná saxí̵ sikí̵ mayí̵ oínɨrɨ yarɨŋwápa segí̵ xwioxí̵yo enɨ dɨŋí̵ sɨpípɨ tí̵nɨ nɨxɨrɨrɨ yarɨgí̵ápɨ apɨ enɨ sɨnɨ neaínɨnɨgɨnɨrɨ saxí̵ sikí̵ mayí̵ ínarɨŋí̵pánɨŋí̵ imɨxɨní̵poyɨ. 9Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨseairɨ xwɨrí̵á nimónɨro ŋweápoyɨ. Rɨpí̵á seyí̵ne' rarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmáná segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ ámɨxí̵á e'poyɨ. Dɨŋí̵ nií̵á seainarɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨro kɨpɨŋí̵ yiní̵poyɨ. 10Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ sɨyikwí̵piayí̵ne'nɨŋí̵ imɨxɨní̵poyɨ. Seyí̵ne' e e'ánáyí̵, o seamí̵eyoaní̵árɨnɨ.

“Se'rɨxí̵meáyo xwɨyí̵á mumearɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' xwɨyí̵ápai mɨŋwɨrárɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xexɨrí̵meáyo xwɨyí̵ápai nɨŋwɨrárɨrónáranɨ, xwɨyí̵á numearɨrónáranɨ, ayí̵ ayonɨ murarɨŋoɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ Jisaso rɨŋí̵pimɨ enɨ xwɨyí̵ápai ŋwɨrárɨro xwɨyí̵á “Ayí̵ nɨpɨkwɨnɨ mɨrɨnɨnɨ.” umearɨrónɨŋí̵ yarɨŋoɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨŋí̵pimɨ xwɨyí̵á numearɨrí̵náyí̵, ŋwí̵ ikaxí̵ rɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ me' xwɨyí̵á umeararɨgí̵áyí̵ne' nimónɨrɨ yarɨŋoɨ. 12Ámáyo ŋwí̵ ikaxí̵ urɨrɨ xwɨyí̵á umearɨrɨ epaxo, ayí̵ ná wonɨ Gorɨxorɨnɨ. Ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemearɨ xwɨrí̵á wikɨxerɨ epaxo ná wonɨ o eŋagɨ aí “Negí̵ wínɨyo xwɨyí̵á umearɨpaxenerɨnɨ.” yaiwiarɨgí̵áyí̵ne' gɨyí̵ne'rí̵anɨ?

“Mɨxí̵ mɨxí̵nɨpanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ mɨmó re rarɨgí̵áyí̵ne', “Agwɨranɨ, wí̵árínáranɨ, aŋí̵ xwe' apimɨ nánɨ nurane xwiogwí̵ wo e nɨŋwearane'ná kodɨreakí̵ nerane nɨgwí̵ xwe' meaní̵wárɨnɨ.” rarɨgí̵áyí̵ne' píránɨŋí̵ arí̵á nípoyɨ. 14E rarɨgí̵áyí̵ne' wí̵áríná seaímeaní̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨmáná rɨrarɨŋoɨ? Seyí̵ne' pínɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Seyí̵ne' sɨŋwɨrí̵á xeniaŋwí̵ yarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Bɨ onɨmiápɨ nɨŋweámáná apaxí̵ me' anɨpá imónarɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. 15Ayɨnánɨ seyí̵ne' e mɨrɨpa nero Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro rɨpɨnɨ nɨrɨrónáyí̵, “Ámɨnáo xe nɨŋwearo oe'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨneanɨrí̵náyí̵, nene ámɨ sí̵á wí tí̵nɨ nɨŋwearane rɨpɨ yaní̵wárí̵anɨ? Rɨpɨ yaní̵wárí̵anɨ?” nɨrɨrónáyí̵, ayí̵ ananɨrɨnɨ. 16E nɨsearɨrɨ aí wárɨxayí̵ne' nimónɨmáná e wí mɨrí̵ mɨxí̵ kí̵narɨŋoɨ. Mɨxí̵ kí̵narɨgí̵á apí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ nɨpɨnɨ sɨpírɨnɨ. 17Ayɨnánɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Ámá nɨjí̵á re nimónɨro aiwɨ, ‘Nionɨ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nerí̵ná ayí̵ e epaxí̵rɨnɨ.’ Nɨjí̵á e nimónɨro aiwɨ apɨ e mepa yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵, ayí̵ rɨxa í̵wí̵ nero nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵pɨ yarɨŋoɨ.” osearɨmɨnɨ.

Copyright information for `AAK