James 5

Amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyo erɨrí̵ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Agwɨ amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ne' erɨrí̵ bɨ seaimí̵pɨ arí̵á nípoyɨ. Íkí̵nɨŋí̵ sɨpí seaipaxí̵ seaímeaní̵ápɨ nánɨ ŋwí̵ earo “Yeyɨ” rɨro e'poyɨ. 2Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segí̵ amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ rɨxa dɨdí̵mí̵ inárɨrɨ rapɨrapí̵ enɨ rɨxa kwɨnumɨŋí̵ nowárɨrɨ enɨ. 3Sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ sirɨpá tí̵nɨ nɨgiyí̵ mɨkipaxí̵ imónɨŋagɨ aí segí̵ awí eámeámí̵ yarɨgí̵ápɨ rɨxa nɨgiyí̵ kinɨ. Sí̵á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ ení̵áyimɨ nɨgiyí̵ kiŋí̵ apɨ segí̵ sɨpí̵í nɨwie'ra warɨgí̵ápɨ sɨŋánɨ piaumɨmí̵ erɨ rí̵á íkí̵áyo nowárarɨŋí̵pa segí̵ waráyo enɨ nowárɨrɨ ení̵árɨnɨ. Sí̵á yoparí̵yí̵ tí̵ŋí̵ ríná amɨpí ayá tí̵ŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨgwí̵ tí̵nɨ mɨmeámí̵ yárarɨŋagí̵a aí 4píránɨŋí̵ arí̵á nípoyɨ. Nɨgwí̵ ámá omɨŋí̵ seaiiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aiwá seamiiarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nɨgwí̵ omɨŋí̵ seaiíáná “E seaiapaní̵wárɨnɨ.” nurɨro yoí̵ urɨgí̵ápɨ —Apɨ nɨwiróná bɨ nɨwákwiro sɨnɨ í̵á xɨrarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ rí̵aiwá re'nɨŋí̵ rɨnarɨnɨ, “Ámá ayí̵ sɨpí e yarɨgí̵árɨnɨ. Sɨpí e yarɨgí̵árɨnɨ.” Rí̵aiwá e'nɨŋí̵ rɨnarɨŋí̵pɨ Gorɨxo —O aŋí̵namɨ dáŋí̵ sɨmɨŋí̵ wínɨgí̵áwayá Ámɨnáorɨnɨ. O rɨxa arí̵á winɨ. 5Amɨpí wí mɨmu'rónɨgí̵áyí̵ne', seyí̵ne' xwí̵á tí̵yo nɨŋwearóná sɨrí̵ muní̵ nɨŋwearo pí pí segí̵ í̵eapá seainarɨŋí̵pimɨ dánɨnɨ ne'ra warɨgí̵árɨnɨ. E neróná ámá odɨpí iwaŋí̵ eŋí̵ wimɨ nánɨ oimónɨrɨ aiwá xwe' nɨwiro imɨxarɨgí̵ápa sí̵á Gorɨxo xwɨrí̵á seaikɨxení̵áyi aŋí̵nɨ oneaímeanɨrɨ sewanɨŋí̵yí̵ne' axí̵pɨ e imɨxɨnarɨŋoɨ. 6Ámá we' rónɨŋí̵ yarɨgí̵áyo seyí̵ne' xwɨyí̵á numeárɨro pɨkiarɨŋagí̵a aiwɨ wínɨyí̵ enɨ wí pí̵rí̵ searakianɨro mɨyarɨŋoɨ.

“Dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrane Ámɨnáo nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Ayɨnánɨ, gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Ámɨnáo xegí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ óí̵ neaimówɨnɨgɨnɨrɨ xí̵o weapɨní̵e nánɨ wenɨŋí̵ nero ŋweáí̵rɨxɨnɨ. Aiwá omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ aiwá ɨwí̵á nurárɨmáná yarɨgí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Iniá earɨ sogwí̵ anɨrɨ nerí̵ná aiwá xwe' imɨxɨní̵a nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ nɨŋwearí̵ná yóí̵ nerɨ xegí̵pɨ óí̵nɨŋí̵ oneaimonɨrɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaarɨgí̵árɨnɨ. 8Ámɨnáo weapɨní̵áyi aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ xe óí̵ oneaimówɨnɨgɨnɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨro wenɨŋí̵ nero ŋweáí̵rɨxɨnɨ.

9Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Ámɨnáo xwɨyí̵á mɨneameárɨpa e'wɨnɨgɨnɨrɨ anɨŋu'mí̵ ikaxí̵ mɨrɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ai eyeyírómí̵ nɨneairí̵ná xwɨyí̵á neameárɨpaxí̵ imónɨŋo aŋí̵nɨ bí̵ɨmɨgɨnɨrɨ rɨxa í̵wí e rónapɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

10Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', wí̵á rókiamoagí̵áwa —Awa Ámɨnáo xegí̵ xwɨyí̵á onurɨmeípoyɨnɨrɨ urowáre'napáná nɨbɨro oyá xwɨyí̵ápɨ wurɨyigí̵áwarɨnɨ. Awa ámá wí xeanɨŋí̵ wikáráná xwámámí̵ nɨwiróná egí̵ápɨ seyí̵ne' nánɨ sɨŋwepɨgí̵ seaigí̵á eŋagɨ nánɨ axí̵pɨ e nero xí̵dí̵poyɨ. 11Ai Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne dɨŋí̵ re yaiwiarɨŋwárɨnɨ, “Ámá eŋínaŋí̵ xeanɨŋí̵ wikárí̵agí̵a aí xwámámí̵ wíí̵áyí̵ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Seyí̵ne' Jopo yagí̵pɨ nánɨ rɨxa arí̵á nɨwiro omɨ xeanɨŋí̵ nɨwie'ra u'í̵ápimɨ xwámámí̵ nɨwie'ra nu'ɨsáná eŋáná Ámɨnáo ámɨ naŋí̵ wiíáná wímeaŋí̵pɨ nánɨ nene nɨjí̵á e imónɨŋagwɨ nánɨ re yaiwiŋwɨnɨ, “Ámɨnáo ámá nánɨ wá wianɨrɨ ayá urɨmɨxɨrɨ nerí̵ná bɨ onɨmiápɨ ayɨkwí̵ mɨwí ayá wí wiarɨŋorɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ.

“ ‘Sí̵ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ murɨpa e'í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', amɨpí seararɨŋápɨ “Oxí̵dí̵poyɨ.” nɨnimónɨrɨ aiwɨ rɨpɨ aŋɨpaxí̵rɨnɨ. “Nepa nɨrarɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nurɨrí̵ná aŋí̵namɨ dánɨranɨ, xwí̵árímɨ dánɨranɨ, amɨpí wíyo dánɨranɨ, aga murɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Seyí̵ne' nionɨ e searí̵á apimɨ dánɨ ráná Gorɨxo pɨrí̵ seamamonɨgɨnɨrɨ ámáyo “Nemí̵ɨnɨ.” nurɨróná apɨnɨ urí̵í̵rɨxɨnɨ. “Nemɨme'ɨnɨ.” nurɨróná apɨnɨ urí̵í̵rɨxɨnɨ.

Gorɨxomɨ anɨŋí̵ miní̵ rɨxɨŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨrɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

13Segí̵yí̵ go go rí̵nɨŋí̵ nɨmearí̵náyí̵, Gorɨxo arɨrá oninɨrɨ rɨxɨŋí̵ urí̵wɨnɨgɨnɨ. Segí̵yí̵ go go dɨŋí̵ nií̵á nɨwinɨrí̵náyí̵, Gorɨxomɨ yayí̵ numerɨ soŋí̵ umearí̵wɨnɨgɨnɨ. 14Segí̵yí̵ go go sɨmɨxí̵ nɨwerí̵náyí̵, Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' seaipeŋweagí̵áwamɨ “Eɨnɨ.” urí̵í̵rɨxɨnɨ. Awa nɨbɨro Ámɨnáoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ámɨ wará oinɨnɨrɨ rɨxɨŋí̵ wurɨyiro raní̵ bɨ tí̵nɨ xwí̵á earo e'í̵rɨxɨnɨ. 15Awa rɨxɨŋí̵ nurɨróná dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro urarɨgí̵ápimɨ dánɨ Ámɨnáo ámɨ naŋí̵ wimɨxɨní̵árɨnɨ. Sɨmɨxo í̵wí̵ bɨ enɨ eŋo eŋánáyí̵, yokwarɨmí̵ wiiní̵árɨnɨ. 16Ayɨnánɨ, sɨmɨxí̵ pí̵nɨ seawiárɨrɨ Gorɨxo naŋí̵ seaimɨxɨrɨ ení̵a nánɨ segí̵ í̵wí̵ e'í̵ápɨ nánɨ waropárí̵ inɨro Gorɨxomɨ xɨxe rɨxɨŋí̵ wurɨmeirɨ iní̵í̵rɨxɨnɨ. Rɨxɨŋí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ wurɨyarɨgí̵ápɨ, ayí̵ ananɨ ámáyo arɨrá wipaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 17Eŋíná wí̵á rókiamoagí̵ Iraijao eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. O ámá nene'nɨŋí̵ imónɨŋo aiwɨ iniá meapa oenɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ eŋí̵ tí̵nɨ uráná oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwí̵á tí̵yo iniá meapa nerɨ xwiogwí̵ wau' wo nɨpwe'máná eŋáná ámɨ emá we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo enɨ pweŋɨnigɨnɨ. 18O iniá ámɨ oeanɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ uráná iniá xwí̵á tí̵yo nearɨ aiwá yapɨŋɨnigɨnɨ.

“Se'rɨxí̵meá wí xeŋwí̵nɨ yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨróná yumɨxɨní̵poyɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', segí̵yí̵ wo ámá xegí̵ imónɨŋí̵ wo Gorɨxoyá xwɨyí̵á nepa imónɨŋí̵pɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ xeŋwí̵nɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ámɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ obɨnɨrɨ nipemeámɨ nɨbɨrí̵náyí̵, 20re mówɨnɨgɨnɨ, “Xexɨrí̵meá í̵wí̵ arí̵kí yarɨgí̵áyí̵ wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨro ámɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ yumɨxarɨŋí̵ go go, o ayí̵ aní̵nɨmɨxɨnanɨro yarɨgí̵ápimɨ dánɨ erí̵kiemeánɨpí̵rɨ nánɨ erɨ í̵wí̵ xwapí̵ e'í̵ápɨ rɨtí̵ inɨpí̵rɨ nánɨ erɨ yarɨŋorɨnɨ.” mówɨnɨgɨnɨ.

Copyright information for `AAK