John 1

Xwɨyí̵áoyɨ rɨnɨŋo ámá imónɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Iwamí̵ó xwí̵á rɨrí sɨnɨ meŋáná Xwɨyí̵áoyɨ rɨnɨŋo íná ŋweaŋí̵rɨnɨ. O Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearɨ o tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. 2Aga iwamí̵ó dánɨ Gorɨxo tí̵nɨ ŋweagí̵íorɨnɨ. 3O Gorɨxo nerɨŋí̵pimɨ dánɨ amɨpí imónɨŋí̵ nɨpɨnɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. Pí pí imónɨŋí̵pɨ wí xegí̵pɨ mimóní̵ xí̵o nerɨŋí̵pimɨ dánɨnɨ imónɨŋí̵rɨnɨ. 4O dɨŋí̵ ámá amɨpí sɨŋí̵ imónɨní̵a nánɨ tí̵ŋorɨnɨ. Dɨŋí̵ o tí̵ŋí̵pɨ, ayí̵ ámáyo Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ nánɨ wí̵á wókiní̵a nánɨrɨnɨ. 5Wí̵á apɨ sí̵á yinárɨŋe wí̵á ónarí̵ná sí̵ápɨ wí sí̵á uyimɨxɨŋí̵manɨ.

6Ámá wo —O wayí̵ neameaiŋí̵ Jonoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gorɨxoyá xwɨyí̵á yaŋí̵ wiowárɨŋorɨnɨ. Omɨ Gorɨxo urowáre'napáná 7o ámá ní̵nɨ wí̵á apɨ nánɨ arí̵á nɨwiro dɨŋí̵ ɨkwí̵ropí̵rɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨmɨnɨrɨ nánɨ bɨŋɨnigɨnɨ. 8O ámáyo wí̵á wókiarɨŋomanɨ. Sa wí̵á wókiarɨŋo nánɨ áwaŋí̵ nearɨmɨnɨrɨ bɨŋorɨnɨ.

9Aga nepa wí̵á wókiarɨŋo, ayí̵ rorɨnɨ. Xwí̵á tí̵yo nánɨ nɨbɨrí̵ná Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ wí̵á wókímɨxɨŋorɨnɨ. 10O xwí̵á tí̵yo ŋweaŋáná xwí̵árí tí̵nɨ amɨpí tí̵nɨ xí̵o nerɨŋí̵pimɨ dánɨ imónɨŋí̵ aiwɨ oxí̵ apɨxí̵ mí mɨwómɨxɨgí̵awixɨnɨ. 11O ámá xegí̵ Judayí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ u'agɨ aiwɨ mumímɨnɨgí̵awixɨnɨ. 12E nerɨ aiwɨ ámá omɨ numímɨnɨro dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ niaíwí̵ Gorɨxoyá oimóní̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵rɨnɨ. 13Ayí̵ niaíwí̵ ámá emeaarɨgí̵á yapɨ imónɨgí̵ámanɨ. Apɨxí̵ xɨrarɨgí̵á yapɨ imónɨgí̵ámanɨ. Ámáyá dɨŋí̵yo dánɨ enɨ imónɨgí̵ámanɨ. Sa Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ xegí̵ niaíwí̵yí̵ imónɨgí̵árɨnɨ.

14Xwɨyí̵áoyɨ rɨnɨŋo aga ámá nimónɨrɨ xwí̵á tí̵yo nene tí̵nɨ ŋweaŋáná nene seáyɨ e o imónɨŋí̵pɨ aga xegí̵ bɨ imónɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. O, Gorɨxoyá siŋí̵nɨŋí̵ e'miaoŋo xí̵o tí̵nɨ xɨxenɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. Ámae'ne wá ayá wí neawianarɨŋagɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ nepa xɨxenɨ sɨwá neainarɨŋagɨ enɨ wɨnɨŋwanigɨnɨ. 15O nánɨ wayí̵ neameaiŋí̵ Jono áwaŋí̵ nɨrɨrí̵ná wáí̵ re rɨŋɨnigɨnɨ, “O nionɨ re rɨŋáorɨnɨ, ‘Rí̵wí̵yo bɨní̵o nionɨ sɨnɨ meŋáná o xámɨ ŋweaŋagɨ nánɨ nionɨ seáyɨ e nimónɨnɨ.’ rɨŋáorɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. 16Ayí̵ rɨpɨ nánɨ “Ámae'ne wá ayá wí neawianarɨŋagɨ wɨnɨrane Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ nepa xɨxenɨ sɨwá neainarɨŋagɨ wɨnɨrane eŋwanigɨnɨ.” rarɨŋɨnɨ. O wá nɨneawianɨrí̵ná bɨ onɨmiápɨ mɨneawianí̵ xwapí̵ ayá wí nɨneawianɨrɨ arɨrá ámɨ ámɨ neaiŋí̵rɨnɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Moseso Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋí̵ eŋagɨ aiwɨ ayí̵ Jisasɨ Kiraiso neaíwapɨyiŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxo wá neawianarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrane nepa xí̵o imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrane eŋwárɨnɨ. 18Waíná aiwɨ Gorɨxomɨ ámá go sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵rɨnɨ? E nerɨ aí Ŋwí̵á siŋí̵nɨŋí̵ e'miaoŋo —O íníná xanoyá sáí̵yo ŋweaŋorɨnɨ. Nene “Xano imónɨŋí̵pɨ apɨrí̵anɨ?” yaiwianɨ wí̵á neaókímɨxɨŋí̵rɨnɨ.

Wayí̵ neameaiŋí̵ Jono xewanɨŋo nánɨ rɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

19Judayí̵ wí Jerusaremɨ dánɨ re nɨyaiwiro, “Wayí̵ umeaiarɨŋí̵ Jono ámá Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorí̵anɨ? Worí̵anɨ?” nɨyaiwiro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á wa tí̵nɨ ámá Ripaiyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ wa tí̵nɨ —Ripaiowa aŋí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ mewegí̵áwamɨ saŋí̵ uráparɨgí̵áwarɨnɨ. Awa tí̵nɨ nuro Jonomɨ “Goxɨrɨnɨ?” urí̵poyɨnɨrɨ urowáráná 20awa nuro omɨ nɨwímearo yarɨŋí̵ “Goxɨrɨnɨ?” wíáná o yumí̵í bɨ mɨwí waropárí̵ ninɨrɨ “Aga nepa seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ “Nionɨ ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵onɨmanɨ. Kiraisoyɨ rarɨgí̵onɨmanɨ.” urí̵agɨ 21awa yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ ayí̵ o meŋánáyí̵, goxɨrɨnɨ? Joxɨ wí̵á rókiamoagí̵ Eraijaoxɨranɨ?” urí̵agí̵a o “Ayí̵ nionɨmanɨ.” urí̵agɨ awa “Joxɨ wí̵á rókiamoagí̵ Isɨrerene xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋwáoxɨranɨ?” urí̵agí̵a o “Oweoɨ.” urí̵agɨ 22awa “Joxɨ ‘Gonɨrɨnɨ.’ simónarɨnɨ? Ámá none nearowáre'napí̵áyo áwaŋí̵ uranɨrɨ rarɨŋwɨnɨ. Jɨwanɨŋoxɨ píoɨ rɨnarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 23o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiao rɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe dánɨ rí̵aiwá re rarɨŋáonɨrɨnɨ, ‘Óí̵ Ámɨnáo nánɨ píránɨŋí̵ wimoípoyɨ.’ rarɨŋáonɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 24awa —Parisiowa urowárí̵áwarɨnɨ. 25Awa yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Joxɨ ámá yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáoxɨ mimónɨpa erɨ wí̵á rókiamoagí̵ Iraijaoxɨ mimónɨpa erɨ wí̵á rókiamoagí̵ nene xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋwáoxɨ mimónɨpa erɨ eŋánáyí̵, pí nánɨ ámáyo wayí̵ numeaia warɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 26Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámáyo wayí̵ numeairí̵ná iniɨgí̵ tí̵nɨnɨ umeaiarɨŋáonɨrɨnɨ. E nerɨ aí seyí̵ne' tí̵nɨ áwɨnɨmɨ roŋí̵ wo soyí̵ne' sɨŋwí̵ mí mómɨxí̵orɨnɨ. 27Ámá nionɨyá rí̵wí̵yo bɨní̵o nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá nionɨ nánɨ ‘We' rónɨŋorɨnɨ.’ niaiwiarɨŋagí̵a aí o aga seáyɨ e nimónɨŋagɨ nánɨ oyá sɨkwí̵ su' gwí̵ wikweaipaxonɨmanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 28Jono iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo jí̵arɨwámɨnɨ aŋí̵ yoí̵ Betani tí̵ŋí̵ e wayí̵ umeaiarí̵ná nɨwímearo yarɨŋí̵ apɨ wigí̵awixɨnɨ.

Jisaso sipɨsipí̵ rɨdɨyowá nání̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨrɨnɨ.

29Wayí̵ neameaiŋí̵ Jono, sá weŋo Jisaso xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ miá rɨdɨyowánɨŋí̵ ámá nɨnenenɨ uyí̵nií̵ yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiiní̵a nánɨ Gorɨxo neaiapɨŋo iworɨnɨ. 30O re rɨŋáorɨnɨ, ‘Ámá nionɨyá rí̵wí̵yo bɨní̵o nionɨ sɨnɨ meŋáná o ŋweaagí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ seáyɨ e nimónɨŋorɨnɨ.’ rɨŋáorɨnɨ. 31Xámɨ nionɨ enɨ ámá nɨbɨrɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵wɨnɨgɨnɨrɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋwáomɨ mí mɨwómɨxɨpa nerɨ aiwɨ o nánɨ gí̵ Isɨrerɨyo wayí̵ numeaiarɨŋí̵pimɨ dánɨ wí̵á urókiamómɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. 32Wayí̵ neameaiŋí̵ Jono Gorɨxomɨ xewaxo wímeaŋí̵pɨ nánɨ mí̵ko nimónɨrɨ áwaŋí̵ re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ aŋí̵namɨ dánɨ xawiówí̵ yapɨ nɨweapɨrɨ omɨ xeŋweáagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.” nɨnearɨrɨ 33re nearɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ nionɨ enɨ ámá nɨbɨrɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵wɨnɨgɨnɨrɨ xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋwáomɨ mí mɨwómɨxɨpa nerɨ aiwɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ wayí̵ numeaia ounɨrɨ nɨrowáre'napɨŋo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá joxɨ kwíyí̵ nɨweapɨrɨ wímeáagɨ wɨnɨrí̵o nánɨ dɨŋí̵ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, “Ámáyo wayí̵ numeairí̵ná kwíyí̵ tí̵nɨ numeairɨ sɨxí̵ umímoní̵o, ayí̵ orí̵anɨ?” yaiwíɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋɨnigɨnɨ. 34Gorɨxo nɨrɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ niɨwanɨŋonɨ omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ nánɨ nímeaŋí̵pɨ nánɨ mí̵konɨ ‘O niaíwí̵ Gorɨxoyáorɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” nearɨŋɨnigɨnɨ.

Wiepɨsarɨŋí̵ wau' wau' awamɨ nɨwirɨmeáa uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

35Wayí̵ neameaiŋí̵ Jono, sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wau' tí̵nɨ nawínɨ e'í̵ nɨrorí̵ná 36wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Jisaso aŋí̵ warɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ miá rɨdɨyowá nánɨ Gorɨxo neaiapɨŋo iworɨnɨ.” rí̵agɨ 37wiepɨsarɨŋowau' Jono e rí̵agɨ arí̵á nɨwiri Jisasomɨ nu'mɨ warí̵ná 38o nɨkɨnɨmónɨrɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Awau' nu'mɨ barɨŋagí̵i nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí yanɨri nu'mɨ nɨbarɨŋiɨ?” urí̵agɨ awau' re urɨgí̵isixɨnɨ, “Rabai —Negí̵ agapí̵ne' nɨrɨrí̵ná ‘Neare'wapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ.’ rarɨŋwápɨrɨnɨ. Rabai, joxɨ aŋí̵ giwámɨ wearɨŋí̵rɨnɨ?” urí̵agí̵i 39o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Awagwí nɨbɨri sɨŋwí̵ wɨní̵piyɨ.” urí̵agɨ awau' tí̵nɨ nuro aŋí̵ xí̵o wearɨŋiwá sɨŋwí̵ nɨwɨnɨri rɨxa sí̵ápɨ tí̵nɨ 4:00 p.m. imónɨŋagɨ nánɨ sí̵á ayi o tí̵nɨ e sá wegí̵awixɨnɨ. 40Wayí̵ neameaiŋí̵ Jono Jisaso nánɨ rí̵agɨ arí̵á nɨwiri nu'mɨ u'í̵íwau' wí̵o Adɨruorɨnɨ. O Saimonɨ Pitaomɨ xexɨrí̵meáorɨnɨ. 41O xámɨ nurɨ xexɨrí̵meáo Saimono nánɨ pí̵á nerɨ re ure'meaŋɨnigɨnɨ, “Yawawi ámá negí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ Mesaiaoyɨ rarɨŋwáo —O ámá yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵orɨnɨ. Kiraisoyɨ enɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨ rɨxa sɨŋwí̵ wɨnɨmeáwiɨ.” nurɨmɨ 42nɨwirɨmeámɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nuri wímeááná Jisaso omɨ sɨŋwí̵ agwí̵ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ Jonomɨ xewaxoxɨ Saimonoxɨrɨnɨ. Ríná dánɨ yoí̵ Sipasoxɨ —Yoí̵ apɨ Gɨrikɨyí̵ pí̵ne' nɨrɨrí̵ná Pitaoyɨ rarɨgí̵ápɨrɨnɨ. (Yoí̵ mí̵kí̵pɨ sí̵ŋáɨ rɨnɨnɨ.) Yoí̵ Sipasoxɨ rɨrɨpí̵ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Piripo tí̵nɨ Nataniero tí̵nɨ nánɨrɨnɨ.

43Jisaso, sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ umɨnɨrɨ nerí̵ná ámá womɨ —O Piripoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Aŋí̵ yoí̵ Betɨsaida dáŋorɨnɨ. Aŋí̵ apɨ ayí̵ Adɨruo tí̵nɨ Pitao tí̵nɨ enɨ aŋí̵ apimɨ dáŋowau'rɨnɨ. Jisaso Piripoyɨ rɨnɨŋomɨ nɨwímearɨ “Joxɨ nɨxí̵deɨ.” urí̵agɨ 45Piripo nurɨ xegí̵ ámá womɨ —O xegí̵ yoí̵ Natanieroyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨ nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Moseso eŋíná nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ earɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa nɨrɨro rí̵wamɨŋí̵ earo egí̵o rɨxa sɨŋwí̵ wɨnɨmeáwɨnɨ. O Nasaretɨ dáŋí̵ Josepomɨ xewaxo Jisasorɨnɨ.” urí̵agɨ 46Nataniero ámá Gorɨxo Isɨrerɨyo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵o nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ re rɨyaiwiarɨŋɨnɨ, ‘Nasaretɨ dánɨ nene ayá sí̵wí̵ nearopaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ imónɨpaxí̵rɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ Piripo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨbɨrɨ sɨŋwí̵ wɨneɨ.” nurɨmɨ nuri Jisaso tí̵ŋí̵ e barí̵ná 47o Nataniero barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ o nánɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Isɨrerɨyí̵ wo ámáyo yapí̵ bɨ mɨwíwapɨyarɨŋo iworɨnɨ.” rí̵agɨ 48Nataniero ududí̵ nɨwinɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨge nerɨ joxɨ nionɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Piripo sɨnɨ rí̵aiwá mɨrɨrɨpa e'í̵mɨ joxɨ íkí̵á pikí̵namɨ íkwapiŋí̵yo ŋweaŋáná sɨŋwí̵ raní̵anigɨnɨ.” urí̵agɨ 49Nataniero re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ. Isɨrerene negí̵ mɨxí̵ ináyoxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 50Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ‘Joxɨ íkí̵á pikí̵namɨ íkwapiŋí̵yo ŋweaŋáná sɨŋwí̵ raní̵anigɨnɨ.’ rɨrí̵agɨ nánɨ joxɨ ‘Gorɨxomɨ xewaxorí̵anɨ?’ nɨniaiwirɨ dɨŋí̵ rɨnɨkwí̵roarɨŋɨnɨ? Nionɨ apimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ bɨ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nanɨrí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 51omɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ óí̵ ináná Gorɨxoyá aŋí̵nají̵ ámá imónɨŋáonɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ yirɨ weapɨrɨ yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK