John 10

Ewayí̵ ikaxí̵ sipɨsipí̵ awí mearoarɨŋo nánɨrɨnɨ.

1“Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Go go sipɨsipí̵ xwí̵ná í̵wíyo mɨpáwipa nerɨ wí e dánɨ ogámí̵ nerɨ nɨpɨxemoánɨrí̵náyí̵, í̵wí̵ mearɨŋí̵ wo imónɨnɨ. Í̵wí̵ xauráparɨŋí̵ wo enɨ imónɨnɨ. 2E nerɨ aí xwí̵ná í̵wíyo páwiarɨŋo, ayí̵ sipɨsipí̵ xiáworɨnɨ. Awí mearoarɨŋorɨnɨ. 3O xwí̵ná rónɨŋe nánɨ báná í̵wí e íníná awí roŋo ówaŋí̵ wí̵kwiíáná xiáwo xegí̵ sipɨsipí̵ nánɨ yoí̵ ráná xiáwoyá maŋí̵ arí̵á nɨwirɨ uxí̵dáná nɨme'ra nɨpeyearɨ 4rɨxa xí̵oyá ní̵nɨ bí̵arɨwámɨnɨ eŋáná o xámɨ umearí̵ná sipɨsipí̵yí̵ xiáwoyá maŋí̵ umɨŋí̵narɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nu'mɨ warɨgí̵árɨnɨ. 5Xeŋwí̵ womɨ wí nu'mɨ uxí̵dɨpí̵rɨme'oɨ. Maŋí̵ ámá xeŋwí̵ woyá umɨŋí̵narɨŋagɨ nɨwɨnɨro nánɨ nu'mɨ muxí̵dɨpa nero e'í̵ upí̵ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 6Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ urí̵agɨ aiwɨ xí̵o apɨ nánɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ ure'wapɨyimɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨgí̵awixɨnɨ.

“Sipɨsipí̵ píránɨŋí̵ awí mearoarɨŋáonɨ nionɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7O ayí̵ nɨjí̵á mimónɨpa yarɨŋagí̵a nánɨ ámɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Nionɨ sipɨsipí̵ xwí̵ná í̵wínɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ. 8Nionɨ sɨnɨ mɨbɨpa eŋáná bɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨŋoɨ. Í̵wí̵ xauráparɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ enɨ imónɨŋoɨ. E nerɨ aí sipɨsipí̵yí̵ wigí̵ maŋí̵ arí̵á mɨwigí̵árɨnɨ. 9Nionɨ niɨwanɨŋonɨ í̵wínɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨyáyómɨnɨ í̵wiapáná yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵árɨnɨ. Ará wɨwákwíní̵ epí̵rí̵a nánɨ í̵wiapɨro peyearo nero epí̵rí̵árɨnɨ. 10Í̵wí̵ meaarɨŋo sipɨsipí̵yo pípɨ wimɨnɨrɨ barɨŋí̵manɨ. Í̵wí̵ xaurápɨrɨ pɨpɨkímí̵ erɨ xwɨrí̵á ikɨxerɨ wimɨnɨrɨ barɨŋagɨ aiwɨ xewanɨŋonɨ rɨpɨ wimɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ. Ewáránɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨrɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨxí̵ umímómɨnɨrɨ bɨŋáonɨrɨnɨ. 11Sipɨsipí̵ nánɨ píránɨŋí̵ awí mearoarɨŋáonɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Sipɨsipí̵ nánɨ awí píránɨŋí̵ mearoarɨŋáonɨ sipɨsipí̵ arɨrá wimɨnɨrɨ nerí̵ná ‘Nionɨ nɨpɨkíáná ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨŋárɨnɨ. 12Nɨgwí̵ meámɨnɨrɨ awí mearoarɨŋí̵ wo —O sipɨsipí̵ xiáwo nimónɨrɨ píránɨŋí̵ awí mearoarɨŋo marí̵áɨ, o sí̵wí sayí̵ sipɨsipí̵ roanɨmɨnɨrɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵ná sipɨsipí̵ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ e'í̵ u'áná sí̵wí sayí̵ rɨrómí̵ erɨ xí̵dí̵xí̵dowárí̵ erɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. 13O sa nɨgwí̵ nánɨ meámɨnɨrɨ yarɨŋo eŋagɨ nánɨ sipɨsipí̵ nánɨ nepa dɨŋí̵ moarɨŋí̵manɨ.” nurɨrɨ 14re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ píránɨŋí̵ awí mearoarɨŋáonɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Ápo tí̵nɨ nionɨ tí̵nɨ xɨxe mí ómɨxɨnarɨgwí̵ípa nionɨ tí̵nɨ sipɨsipí̵ nionɨyáyí̵ tí̵nɨ enɨ xɨxe mí ómɨxɨnarɨŋwárɨnɨ. ‘Nionɨ gí̵ sipɨsipí̵ imónɨŋí̵yo arɨrá wimɨnɨrɨ nánɨ nupeirí̵ná ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨŋáonɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 16re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sipɨsipí̵ ámɨ wí —Sipɨsipí̵ xwí̵ná tí̵yo dáŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ marí̵áɨ, ámɨ wí enɨ tí̵ŋáonɨrɨnɨ. Ayí̵ wí anɨŋí̵ e xe ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨŋɨnɨ. Ayo enɨ wínɨyí̵ tí̵ŋí̵ e awí neaárí̵ɨmɨgɨnɨ. Ayí̵ gí̵ maŋí̵ arí̵á nɨniro xwí̵ná tí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ nawínɨ imónɨro awí mearoarɨŋí̵ ná wonɨ axonɨ tí̵ŋí̵ imónɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 17Ámɨ sɨŋí̵ nimónɨrɨ wiápí̵nɨmeámí̵a nánɨ sipɨsipí̵yo arɨrá wimɨnɨrɨ nerí̵ná ‘Nionɨ nɨperí̵ná ayí̵ ananɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagɨ nánɨ ápo dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyinɨ. 18Nionɨ ámá xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nerí̵náyí̵, wí nɨnɨpɨkipaxí̵manɨ. Xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋáyí̵ gɨyí̵ marí̵áɨ, niɨwanɨŋonɨrɨnɨ. Perɨ ámɨ wiápí̵nɨmearɨ emí̵a nánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pɨ tí̵ŋáonɨrɨnɨ. Gí̵ ápo o e e'wɨnɨgɨnɨrɨ sekaxí̵ nɨrɨŋí̵ e'agɨ nánɨ apɨ e epaxonɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

19Judayí̵ ámɨnáowa Jisaso e rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro nánɨ dɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ nepayoro bɨ bɨ nɨrɨnɨróná 20wí̵a obaxowa re nɨra ugí̵awixɨnɨ “Imí̵ó dɨŋí̵ uxɨxe'roarɨŋagɨ nánɨ xóxwí̵ nerɨ rarɨnɨ. Pí nánɨ arí̵á wiarɨŋoɨ?” nɨra warí̵ná 21wí̵a re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Xwɨyí̵á o rarɨŋí̵pɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ wo yapɨ mɨrɨnarɨnɨnɨ. ‘Ámá imí̵ó dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵yí̵ ámá sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyo sɨŋwí̵ woxoapaxí̵ imónɨŋoɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ.” nɨra ugí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ rí̵wí̵ umogí̵á nánɨrɨnɨ.

22Sí̵á Judayí̵ eŋíná e'máyí̵ wa aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ xórórí̵ nero xwɨrí̵á ikɨxegí̵á eŋagɨ nánɨ ámɨ píránɨŋí̵ imɨxáragí̵ápɨ sí̵á apɨ nánɨ dɨŋí̵ winɨnɨ nánɨ awí neánɨro yayí̵ yayarɨgí̵ápɨ imónɨŋáná 23— Ayí̵ iniá earɨ imɨŋí̵ rɨrɨ yarɨŋínárɨnɨ. Íná Jisaso aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ aŋí̵ wiámí̵ó wigí̵ eŋínaŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Soromono nánɨ rɨnɨŋí̵pimɨ emearí̵ná 24Judayí̵ ámɨnáowa nɨwímearo mɨnɨ mɨnɨ xapɨxapí̵ numero re urɨgí̵awixɨnɨ, “Gíná jɨwanɨŋoxɨ nánɨ xe nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ nearɨrí̵árɨnɨ? Anɨŋí̵ yumí̵í neairí̵áranɨ? Joxɨ Kiraisoxɨ, ámá yeáyí̵ neayimɨxemearí̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáoxɨ eŋánáyí̵, sɨŋánɨ áwaŋí̵ nearɨneɨ.” urí̵agí̵a 25Jisaso awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ rɨxa áwaŋí̵ searí̵agɨ aiwɨ soyí̵ne' ‘Nepa neararɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ. Emɨmí̵ gí̵ ápo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵ nionɨ yarɨŋápɨ sɨŋánɨ áwaŋí̵ ayí̵ orɨní̵nɨŋí̵ seararɨŋagɨ aí 26soyí̵ne' gí̵ sipɨsipí̵yí̵ne'nɨŋí̵ mimónɨpa nerɨ nánɨ nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ. 27Sipɨsipí̵ nionɨyáyí̵ gí̵ maŋí̵ arí̵á nɨniro nɨxí̵darɨgí̵árɨnɨ. Nionɨ ayo mí nɨwómɨxɨrɨ 28dɨŋí̵ anɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ mɨnɨ wiarɨŋagɨ nánɨ wí aní̵nɨpí̵rí̵á menɨnɨ. Sipɨsipí̵ nionɨyáyí̵ nɨnɨwe'u' tí̵nɨ í̵á xɨrɨŋagɨ nánɨ ámá gɨyí̵ nɨrápɨpí̵rí̵árɨnɨ? 29Gí̵ ápo sipɨsipí̵yí̵ niapɨŋí̵rɨnɨ. O ámá nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋagɨ nánɨ nionɨyá gí̵ imónɨŋí̵yí̵ ápo nɨnɨwe'í̵ tí̵nɨ enɨ í̵á xɨrɨŋagɨ nánɨ ámá gɨyí̵ urápɨpí̵rí̵árɨnɨ? 30Nionɨ tí̵nɨ ápo tí̵nɨ axowawirɨnɨ.” urí̵agɨ 31Judayí̵ ámɨnáowa xámɨ yanɨro egí̵ápa sí̵ŋá tí̵nɨ Jisasomɨ opɨkianeyɨnɨro meaarɨŋagí̵a 32Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ emɨmí̵ ápo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ obaxí̵ seaíwapɨyíárɨnɨ. Gí̵mɨnɨ gɨpɨ seaíwapɨyíápɨ nánɨ sí̵ŋá tí̵nɨ nɨpɨkianɨro yarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 33Judayí̵ ámɨnáowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Amɨpí naŋí̵ joxɨ yarɨŋí̵pɨ wí nánɨ sí̵ŋá tí̵nɨ rɨpɨkianɨrɨ mɨyarɨŋwɨnɨ. Joxɨ aga ámáoxɨ eŋagɨ aiwɨ Ŋwí̵áonɨrɨní̵nɨŋí̵ nɨrɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ umeararɨŋagɨ nánɨ rɨpɨkianɨrɨ yarɨŋwɨnɨ.” urí̵agí̵a 34Jisaso xí̵omɨ wikí̵ wónarɨgí̵ápɨ pɨyí̵á owe'poyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ Gorɨxo re rɨŋí̵pɨ nɨrɨnɨrɨ meánɨpa renɨ, ‘Ŋwí̵áonɨ re rɨŋanigɨnɨ, “Seyí̵ne' enɨ ŋwí̵ae'yí̵ne' imónɨŋoɨ.” rɨŋanigɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ meánɨpa renɨ? 35Soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á Bɨkwí̵yo eánɨŋí̵pɨ wí surí̵má rɨnɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo segí̵ arí̵owamɨ ‘Seyí̵ne' enɨ ŋwí̵ae'yí̵ne' imónɨŋoɨ.’ urɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ 36soyí̵ne' pí nánɨ ápo nɨnɨrí̵pearɨ xwí̵á tí̵yo nɨrowáre'napɨŋonɨ re searáná, ‘Nionɨ Gorɨxomɨ xewaxonɨrɨnɨ.’ searáná pí nánɨ mɨxí̵ nɨnɨrɨro ‘Joxɨ Gorɨxomɨ rɨperɨrí̵ umearɨŋɨnɨ.’ nɨrarɨŋoɨ? 37Nionɨ emɨmí̵ gí̵ ápo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ mepa nerí̵náyí̵, dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro ‘Nepa orɨnɨ.’ mɨniaiwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 38E nɨsearɨrɨ aiwɨ nionɨ emɨmí̵ ápo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ nepa nerí̵náyí̵, soyí̵ne' xwɨyí̵á nionɨ seararɨŋápɨ arí̵á nɨniro dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ropa nero aí emɨmí̵ nionɨ yarɨŋagɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro nánɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro ‘Ayí̵ orɨnɨ.’ niaiwíí̵rɨxɨnɨ. ‘Ápo tí̵nɨ nawínɨ imónɨgí̵íwau'rɨnɨ. Axowau'rɨnɨ.’ nɨniaiwiro nɨjí̵á imónɨpí̵rɨ nánɨ emɨmí̵ nionɨ yarɨŋápɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵rópoyɨ.” urí̵agɨ 39xámɨ yanɨro egí̵ápa omɨ í̵á oxɨraneyɨnɨro yarí̵ná ananɨ e'í̵ mu'roŋɨnigɨnɨ.

40Jisaso ámɨ nurɨ iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo nɨxerɨ Jono xámɨ ámáyo wayí̵ umeaiŋe nánɨ nurɨ e ŋweaŋáná 41ámá obaxí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨro re rɨnayigí̵awixɨnɨ, “Wayí̵ neameaiŋí̵ Jono emɨmí̵ wí mepa nerɨ aiwɨ amɨpí ámá ro nánɨ rɨŋí̵yí̵ rɨxa xɨxenɨ imónɨnɨ.” nɨrɨnayiróná 42ámɨ obaxí̵ wí dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK