John 11

Rasaraso peŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Ámá wo, Betani dáŋí̵ Rasarasoyɨ rɨnɨŋo sɨmɨxí̵ yarí̵ná —Aŋí̵ ayí̵ xí̵o xegí̵ xexɨrí̵meáípau' Mariaí tí̵nɨ xɨnapí Mataí tí̵nɨ ípau'yá aŋí̵ enɨ erɨnɨ. Mariaí ayí̵ apɨxí̵ rí̵wí̵yo Ámɨnáoyá sɨkwí̵yo werɨxí̵ nɨwiwayɨmómáná dí̵á tí̵nɨ kwí̵rɨŋírɨnɨ. Ímɨ xexɨrí̵meáo Rasaraso sɨmɨxí̵ wiarɨŋagɨ nánɨ xɨnapɨxanɨŋípau' Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ xwɨyí̵á re urowárɨgí̵isixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, arí̵á eɨ. Ámá joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋoyí̵ sɨmɨxí̵ yarɨnɨ.” urowárí̵agí̵i aí Jisaso arí̵á e nɨwirí̵ná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨmɨxí̵ o yarɨŋí̵pɨ nɨpenɨ nánɨmanɨ. Ámáyí̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyá sɨŋwí̵ wɨnanɨrɨ ero Gorɨxomɨ xewaxonɨ yayí̵ seáyɨ e dánɨ nɨmeanɨrɨ ero epí̵rí̵a nánɨ sɨmɨxí̵ apɨ wímeaŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Jisaso Mataímɨ tí̵nɨ xɨnanɨŋímɨ tí̵nɨ ípau'mɨ xexɨrí̵meáo Rasarasomɨ tí̵nɨ ayo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ aiwɨ “Rasaraso sɨmɨxí̵ yarɨnɨ.” urí̵agí̵a arí̵á nɨwirí̵ná ámɨ sí̵á wɨyau' xí̵o ŋweaŋe ŋweaŋɨnigɨnɨ. E nɨŋweaŋɨsáná xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨ Judia pɨropenɨsí̵yo nánɨ owaneyɨ.” urí̵agɨ wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, ayí̵ xámɨ sí̵ŋá tí̵nɨ rɨpɨkianɨrɨ egí̵e nánɨ ámɨ numɨnɨrɨ rɨneararɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a xí̵o ikwáwɨyínɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sogwí̵ í̵wiapí̵e dánɨ we'e nánɨ awá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' tí̵ŋí̵rɨnɨ. Ámá ikwáwɨyíná aŋí̵ nerí̵ná ná eánarɨgí̵ámanɨ. Xwí̵á tí̵yo wí̵á ókiŋagɨ nánɨ sɨŋwí̵ píránɨŋí̵ nɨwɨnaxí̵da nuro nánɨ ná eánarɨgí̵ámanɨ. 10 E nerɨ aí ámá árí̵wɨyimɨ aŋí̵ nerí̵ná ná eánarɨgí̵árɨnɨ. Sɨŋwí̵ nɨwɨga upí̵rɨ wí̵á mókiŋagɨ nánɨ ná eánarɨgí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ ayí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ “Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrí̵ná ayí̵ ikwáwɨyíná aŋí̵ nemerí̵nánɨŋí̵ rí̵a imónɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ 11 e nurɨmáná awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Negí̵ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋwáo Rasaraso sɨmɨxí̵ nerɨ sá wenɨ. E nerɨ aí nionɨ saiwiárí̵ wimɨnɨrɨ warɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 12 wiepɨsarɨŋowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, sa sánɨ nɨwerí̵ná ananɨ naŋí̵ imónɨnɨŋoɨ.” nurɨro 13 awa “Rasaraso sa sá weŋagɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” nɨyaiwiro e urí̵agí̵a aí Rasaraso rɨxa pe'í̵ nánɨ ínɨmɨ nurɨrɨ nánɨ 14 ámɨ nɨpɨkwɨnɨ sɨŋánɨ áwaŋí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rasaraso rɨxa pɨyí̵rɨnɨ. 15 E nerɨ aí soyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵pɨ nánɨ yayí̵ ninarɨnɨ. O sɨmɨxí̵ yarí̵ná nionɨ xí̵o tí̵nɨ mɨŋweáá eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' nionɨ emí̵ápɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨróná dɨŋí̵ nɨkwí̵ropí̵rɨ nánɨ yayí̵ ninarɨnɨ. O tí̵ŋí̵ e nánɨ owaneyɨ.” urí̵agɨ 16 Tomaso —O xegí̵ yoí̵ ámɨ bɨ Didimasoyɨ rarɨgí̵orɨnɨ. O xí̵o tí̵nɨ wiepɨsarɨŋí̵ wí̵amɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “O tí̵nɨ nawínɨ peaní̵wá nánɨ none enɨ owaneyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

17 Jisaso Rasarasoyá aŋí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ aŋwɨ e nɨbɨrí̵ná arí̵á re wiŋɨnigɨnɨ, “O rɨxa nɨperɨ xwárɨpáyo tɨgí̵ámɨ eŋáná sí̵á wɨyau' wɨyau' pwe'í̵rɨnɨ.” arí̵á e wiŋɨnigɨnɨ. 18 Aŋí̵ Rasarasoyá Betaniyɨ rɨnɨŋe Jerusaremɨ dánɨ aíwɨmɨmanɨ. Sa kiromita wau' wo imónɨŋerɨnɨ. 19 Ayɨnánɨ Judia pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ obaxí̵ wí xexɨrí̵meáo Rasaraso pe'í̵ nánɨ Mataímɨ tí̵nɨ Mariaímɨ tí̵nɨ ípau'mɨ ogaŋí̵ wianɨro nánɨ nɨbɨro ípau' tí̵nɨ ŋweaŋáná 20 Mataí “Jisaso barɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ óí̵ e wirɨmiaumɨnɨrɨ nurɨ xɨnanɨŋí Mariaí sɨnɨ aŋí̵yo ŋweaŋáná 21 í Jisasomɨ re ure'meaŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ re nɨŋwearɨ sɨŋwɨrɨyí̵, gí̵ nɨrɨxí̵meáo nɨpe'mɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. 22 E nerɨ aí niínɨ re nipɨmónarɨnɨ, ‘Gorɨxomɨ pí pí nánɨ yarɨŋí̵ wíí̵yí̵ agwɨ aí ananɨ xɨxenɨ siinɨŋoɨ.’ nipɨmónarɨnɨ.” urí̵agɨ 23 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáo ámɨ nɨwiápí̵nɨmeanɨŋoɨ.” urí̵agɨ 24 Mataí re urɨŋɨnigɨnɨ, “O sí̵á yoparí̵yi ámá ní̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearóná o enɨ wiápí̵nɨmeaní̵ápɨ nánɨ niínɨ nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 25 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá pɨyí̵ egí̵áyí̵ ámɨ nɨwiápí̵nɨmearo sɨŋí̵ epí̵rɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímoarɨŋáyí̵, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nɨpero aí ámɨ sɨŋí̵ upí̵rí̵árɨnɨ. 26 Ámá sɨŋí̵ nero dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ wí aní̵nɨpí̵rí̵á menɨnɨ. Jíxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨ ‘O nepa rí̵a nɨrarɨnɨ?’ rɨniaiwiarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 27 í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oyɨ, Ámɨnáoxɨnɨ, niínɨ joxɨ dɨŋí̵ nɨrɨkwí̵rorɨ re siaiwiarɨŋɨnɨ, ‘Kiraisoxɨ, niaíwí̵ Gorɨxoyáoxɨrí̵anɨ? Eŋíná dánɨ re rɨgí̵oxɨrí̵anɨ, “Arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ ámá wo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ iwiaroní̵árɨnɨ.” rɨgí̵oxɨrí̵anɨ?’ siaiwiarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

28 E nurɨmí nurɨ xɨnanɨŋí Mariaímɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ yumí̵í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋo nɨre'mónapɨrɨ jíxɨ nánɨ ‘Obɨnɨ.’ rarɨnɨ.” urí̵agɨ 29 í arí̵á e nɨwirí̵ná aŋí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ uŋɨnigɨnɨ. 30 Jisaso sɨnɨ aŋí̵ e mɨre'mónapí̵ sɨnɨ Mataí tí̵nɨ órórí̵ iní̵íe ŋweaŋáná 31 Judayí̵ aŋí̵yo Mariaí tí̵nɨ nawínɨ nɨŋweámáná ogaŋí̵ wiarɨgí̵áyí̵ í aŋí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ peyeáagɨ nɨwɨnɨro xexɨrí̵meáoyá xwárɨpáyo ámɨxí̵á emɨnɨrɨ nánɨ warɨnɨrɨ nu'mɨ u'agí̵a 32 Mariaí Jisaso roŋe nɨre'morɨ nɨwɨnɨrí̵ná xí̵oyá sɨkwí̵ tí̵ŋí̵ e nɨpí̵kínɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ re nɨŋwearɨ sɨŋwɨrɨyí̵, gí̵ nɨrɨxí̵meáo pe'mɨnɨrɨ eŋí̵manɨ.” urí̵agɨ 33 Jisaso í ámɨxí̵á yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ Judayí̵ í tí̵nɨ barɨgí̵áyí̵ enɨ ámɨxí̵á yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ wá nɨwunɨrɨ xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ rí̵á uxearɨŋagɨ 34 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' omɨ ge tɨgí̵awixɨnɨ?” urí̵agɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nɨbɨrɨ sɨŋwí̵ wɨneɨ.” urí̵agí̵a 35 Jisaso enɨ ŋwí̵ eaŋɨnigɨnɨ. 36 Ŋwí̵ eáagɨ Judayí̵ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro re rɨgí̵awixɨnɨ, “Omɨ aga dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo eŋagɨ nánɨ rí̵a eaarɨnɨ?” rarí̵ná 37 wí re rɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá royí̵ sɨŋwí̵ supárɨŋomɨ sɨŋwí̵ mɨwoxoapa eŋí̵ranɨ? Rasaraso sɨnɨ sɨŋí̵ eŋí̵mɨ nɨbɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, pɨyí̵ mepa oenɨrɨ sɨŋí̵ imɨxɨmɨnɨrɨ mepa epaxí̵rí̵anɨ?” rɨgí̵awixɨnɨ.

Jisaso Rasaraso pɨyomɨ sɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

38 Jisaso ámɨ wá bɨ nɨwunɨrí̵ná oyá xwárɨpá —Awá sí̵ŋá óí̵yi eŋagɨ nánɨ sí̵ŋá wo pí̵roárɨnɨŋí̵wárɨnɨ. Awá tí̵ŋí̵ e nɨre'morɨ 39 re rɨŋɨnigɨnɨ, “Sí̵ŋá ro rɨwómópoyɨ.” uráná peŋomɨ xexɨrí̵meáí Mataí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nene omɨ tɨŋwae' dánɨ sí̵á wɨyau' wɨyau' rɨxa órɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rɨxa pɨyaŋí̵ neaeanɨŋoɨ.” urí̵agɨ 40 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re mɨrɨrɨpa re'anigɨnɨ, ‘Jíxɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorí̵náyí̵, eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyápɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrí̵ɨnɨ.’ mɨrɨrɨpa re'anigɨnɨ?” urí̵agɨ 41 wa sí̵ŋá emɨ rɨwómóáná Jisaso aŋí̵namɨ sɨŋwí̵ nanánɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ápoxɨnɨ, Rasaraso nánɨ rɨxɨŋí̵ wurɨyíápɨ arí̵á níagɨ nánɨ yayí̵ siarɨŋɨnɨ. 42 Nionɨ rɨxɨŋí̵ rɨránáyí̵, joxɨ íníná arí̵á niarɨŋagɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵á aiwɨ oxí̵ apɨxí̵ re rogí̵á tí̵ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro ‘Gorɨxo urowáre'napɨŋorí̵anɨ?’ oniaiwípoyɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nɨrɨmáná re eŋɨnigɨnɨ. 43 Eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨrɨ rí̵aiwá re rɨŋɨnigɨnɨ, “Rasarase, í̵wiapeɨ.” ráná 44 re eŋɨnigɨnɨ. Peŋo í̵wiapɨŋɨnigɨnɨ. Peŋo í̵wiapáná írɨkwí̵ wí we'yo tí̵nɨ sɨkwí̵yo tí̵nɨ xopɨxopí̵ rónɨrɨ rapɨrapí̵ wu' tí̵nɨ mɨŋí̵yo xopɨxopí̵ rónɨrɨ eŋagɨ nánɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xopɨxopí̵ rónɨŋí̵yí̵ íkwí̵kweámí̵ nɨwiro wárí̵poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Judayí̵ ámɨnáowa “Jisasomɨ opɨkianeyɨ.” rɨnárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

45 Judayí̵ obaxí̵ wí Mariaí tí̵ŋí̵ e nánɨ bí̵áyí̵ Jisaso e e'agɨ nɨwɨnɨro omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róagí̵a aiwɨ 46 wí Parisiowa tí̵ŋí̵ e nánɨ nuro Jisaso e'í̵pɨ nánɨ áwaŋí̵ urí̵agí̵a nánɨ 47 Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ Jisaso nánɨ xwɨyí̵á imɨxanɨro nánɨ Judayí̵ mebáowamɨ awí neaárɨro re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Ámá oyí̵ emɨmí̵ ayá wí yarɨŋagɨ nánɨ arɨre yaní̵wárɨnɨ?” nɨra nurí̵ná 48 re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None o xegí̵ yarɨŋí̵pɨ xe anɨŋí̵ ne'ra ounɨrɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnárɨrí̵náyí̵, ámá ní̵nɨ omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro neróná Romɨ dáŋí̵yo —Ámá Romɨyí̵ rɨnɨgí̵áyí̵ Judayí̵ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ wurí̵nɨgí̵áyí̵rɨnɨ. ‘Ámá ayo mɨxí̵ oxí̵dowáraneyɨ.’ rarí̵ná ayí̵ nɨbɨro negí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨŋwáiwá pɨpɨnamí̵ ero negí̵ ámáyo enɨ xwɨrí̵á ikɨxero epí̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ arɨ yaní̵wárí̵anɨ?” rɨnarí̵ná 49 wigí̵yí̵ wo, Kaiapasoyɨ rɨnɨŋo —O xwiogwí̵ omɨ dánɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. O nɨwiápí̵nɨmearɨ mɨxí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' aga nɨjí̵á bɨ mimónɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. 50 Rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ neŋwɨpero mɨmoarɨŋoɨ, ‘Negí̵ ámá ní̵nɨ pepí̵rɨxɨnɨrɨ ayí̵ rí̵nɨŋí̵ meaanɨrɨ e'í̵ápɨ nánɨ ámá ná wonɨ rí̵nɨŋí̵ apɨ nɨmearɨ nɨperí̵náyí̵, negí̵ dɨŋí̵yo dánɨ naŋí̵rɨnɨ.’ mɨmoarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 51 O rɨŋí̵pɨ xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ mɨrɨŋɨnigɨnɨ. O xwiogwí̵ omɨ dánɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋo eŋagɨ nánɨ wí̵á nɨrókiamorɨ re'nɨŋí̵ rɨŋɨnigɨnɨ, “Jisaso negí̵ Judayo arɨrá nɨwirí̵ná upeinɨŋoɨ. 52 Negí̵ Judayí̵ nánɨnɨ marí̵áɨ, Gorɨxoyá niaíwí̵ imónɨgí̵á amɨ gɨmɨ ŋweagí̵áyí̵ enɨ ámá axí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ upeinɨŋoɨ.” e'nɨŋí̵ rí̵agɨ nánɨ 53 sí̵á ayimɨ dánɨ xí̵omɨ pɨkianɨro nánɨ mekaxí̵ nɨra ugí̵awixɨnɨ.

54 Jisaso xí̵omɨ pɨkianɨro mekaxí̵ nɨra warɨŋagí̵a nánɨ Judayí̵ tí̵ŋí̵ e ámɨ sɨŋánɨŋe memepa nerɨ ámá dɨŋí̵ meaŋí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ omɨŋí̵ tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ aŋí̵ onɨmiá bɨ Ipɨremɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nawínɨ ŋweaŋáná 55 sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi aŋwɨ e imónɨŋagɨ nánɨ ámá obaxí̵ sí̵á ayi sɨnɨ mimónɨpa eŋáná Judayí̵ wigí̵ yarɨgí̵ápa Gorɨxo oneamímɨnɨrɨ igí̵á eánanɨro nánɨ wigí̵ omɨŋí̵ tí̵ŋí̵mɨnɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Jerusaremɨyo nánɨ nuro 56 e dánɨ Jisaso nánɨ pí̵á nemero aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwáyá ákɨŋáyo ínɨrɨwámɨnɨ e'í̵ nɨromeróná re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “ ‘O aiwá rɨpɨ nánɨ wí mɨbɨpa epaxí̵rɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ. 57 Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ Jisasomɨ í̵á oxɨraneyɨnɨróná re rɨnárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ “Jisaso ge ge ŋweaŋagɨ ámá go go nɨwɨnɨrí̵ná nɨbɨro áwaŋí̵ nearí̵í̵rɨxɨnɨ.” rɨnárɨgí̵á eŋagɨ nánɨ e nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ.

Copyright information for AAK