John 15

“Wainí̵ uraxí̵ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wainí̵ uraxí̵ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Wainí̵ omɨŋí̵ xiáwo gí̵ áporɨnɨ. 2Wireŋí̵ nionɨmɨ dánɨ neánɨrɨ ná mɨwe'í̵yí̵ ní̵nɨ ápo emɨ wixɨmoarɨŋí̵rɨnɨ. Wireŋí̵ ná wearɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ xwiogwí̵ wí̵omɨ ná xwe' we'wɨnɨgɨnɨrɨ o emɨ wɨwákwímí̵ nɨyárɨmáná mí̵á imɨxárarɨŋí̵rɨnɨ. 3Xwɨyí̵á nionɨ seararɨŋápimɨ dánɨ soyí̵ne' rɨxa mí̵ánɨŋí̵ inɨŋoɨ. 4Soyí̵ne' uraxí̵ wireŋí̵ eánɨŋí̵pa axí̵pɨ nionɨ neání̵í̵rɨxɨnɨ. E nerí̵náyí̵, nionɨ wireŋí̵nɨŋí̵ axí̵pɨ soyí̵ne' seaeánɨmí̵árɨnɨ. Wainí̵ mí̵komɨ wireŋí̵ meánɨpa nerí̵náyí̵, ná mɨwepaxí̵ imónɨŋí̵pa soyí̵ne' enɨ nionɨ wireŋí̵nɨŋí̵ mɨneánɨpa nerí̵náyí̵, ná wepaxí̵ menɨnɨ. 5Nionɨ uraxí̵ wainí̵ mí̵kí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ. Soyí̵ne' uraxí̵ wainí̵ wireŋí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵oyí̵ne'rɨnɨ. Ámá nionɨ wireŋí̵nɨŋí̵ neánɨŋí̵ go go nionɨ xí̵oyá mí̵kí̵ imónɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ ná xwe'nɨŋí̵ wearɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ nurí̵náyí̵, amɨpí wí epaxí̵ menɨnɨ. 6Wireŋí̵ emɨ móí̵yí̵ yeáyí̵ yárarɨŋí̵pa ámá nionɨ wireŋí̵nɨŋí̵ mɨneánɨpa e'í̵ gomɨ gomɨ emɨ móáná yeáyí̵ yárarɨŋí̵rɨnɨ. Wireŋí̵ axí̵pɨnɨ e eŋí̵yí̵ awí neaárɨrɨ rí̵á ikeaáráná rí̵á nowárarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 7re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nionɨ wireŋí̵nɨŋí̵ neánɨrɨ xwɨyí̵á nionɨyápɨ xí̵dɨrɨ nerí̵náyí̵, soyí̵ne' pí pí seaimónarɨŋí̵yí̵ nánɨ ápomɨ rɨxɨŋí̵ uráná ananɨ seaiiní̵árɨnɨ. 8Soyí̵ne' e nero ná xwe'nɨŋí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ gí̵ ápoyápɨ ámáyo sɨwá wíáná ‘O seáyɨ e imónɨŋorí̵anɨ?’ wiaiwipí̵rí̵árɨnɨ. Soyí̵ne' e nerɨŋí̵pimɨ dánɨ enɨ ‘Xegí̵ wiepɨsiŋí̵yí̵ wírí̵anɨ?’ wipɨmónɨní̵árɨnɨ. 9Ápo dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyiŋí̵pa nionɨ enɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋɨnɨ. Ayɨnánɨ nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋápɨ anɨŋí̵ neayíwɨnɨgɨnɨrɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 10Soyí̵ne' nionɨ sekaxí̵ searí̵áyo xɨxenɨ nɨxí̵dɨrónáyí̵, nionɨ gí̵ ápo sekaxí̵ nɨrɨŋí̵pɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyarɨŋí̵pa nionɨ enɨ axí̵pɨ anɨŋí̵ soyí̵ne' dɨŋí̵ sɨxí̵ seayimí̵árɨnɨ. 11Dɨŋí̵ nií̵á bɨ onɨmiápɨ seairɨ yayí̵ bɨ onɨmiápɨ seainɨrɨ oenɨrɨ nánɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Dɨŋí̵ nií̵á nɨnirɨ yayí̵ ninarɨŋí̵pa soyí̵ne' enɨ dɨŋí̵ nií̵á ayá wí seairɨ yayí̵ seainɨrɨ oenɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 12Sekaxí̵ nionɨ rarɨŋápɨ rɨpɨrɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayarɨŋápa soyí̵ne' enɨ axí̵pɨ xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ. 13Ámá wo xegí̵ ámáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná arɨrá wimɨnɨrɨ nánɨ upeíí̵pɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨgí̵ápɨ bɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Aga seáyɨ e mu'rónɨnɨ. 14Soyí̵ne' nionɨ sekaxí̵ seararɨŋápɨ xɨxenɨ axí̵pɨ nerónáyí̵, gí̵ ámáyí̵ne' imónɨŋoɨ. 15Xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ wigí̵ boso ‘E emí̵ánɨrɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?’ mɨyaiwí mají̵á imónarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ sɨnɨ ‘Inókiwayí̵ne'nɨŋí̵ imónɨgí̵oyí̵ne'yí̵ searɨmɨme'ɨnɨ. Amɨpí ápo nɨrarí̵ná arí̵á wiŋá nɨpɨnɨ áwaŋí̵ nɨsearɨrɨ nánɨ ‘Gí̵ ámáoyí̵ne'yí̵ seararɨŋɨnɨ. 16Soyí̵ne' nionɨ í̵á nɨyamɨxɨgí̵ámanɨ. Ayí̵ nionɨ soyí̵ne' nuro ámáyo nure'wapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ aiwá nɨyɨmí̵nɨŋí̵ we'í̵rɨxɨnɨrɨ í̵á yɨyamɨxɨmí̵ nɨseairɨ searí̵peaŋárɨnɨ. Ayɨnánɨ pí pí nánɨ ápomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná nionɨmɨ dánɨ nurɨrɨ uránáyí̵, ananɨ xɨxenɨ seaiiní̵árɨnɨ. 17Sekaxí̵ nionɨ rarɨŋápɨ rɨpɨrɨnɨ. Aga xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ.

“Gí̵ seaiepɨsarɨŋáoyí̵ne' eŋagɨ nánɨ ámá sí̵mí̵ tí̵nɨ seaipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18“Ámá xwí̵á tí̵yo eŋí̵pɨ nánɨnɨ moarɨgí̵áyí̵ soyí̵ne' sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ re móí̵rɨxɨnɨ, ‘None sɨnɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ mɨneaipa nerí̵ná xámɨ Jisasomɨ wigí̵áranɨ?’ móí̵rɨxɨnɨ. 19Soyí̵ne' ámá xwí̵á tí̵yo weŋí̵pɨ nánɨnɨ moarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, soyí̵ne' wigí̵yí̵ imónanɨrɨ e'í̵á eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayipaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aí soyí̵ne' ámá xwí̵á tí̵yo weŋí̵pɨ nánɨnɨ moarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ mimónɨpa ero ayí̵ tí̵nɨ axí̵pɨ mimónɨpa e'í̵rɨxɨnɨrɨ í̵á yɨyamɨxɨmí̵ seairɨ eŋá eŋagɨ nánɨ ayí̵ sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiarɨŋoɨ. 20Ewayí̵ xwɨyí̵á nionɨ searí̵á rɨpɨ, ‘Ámá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵ go go xegí̵ bosomɨ seáyɨ e wimónarɨŋí̵manɨ.’ searí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ móí̵rɨxɨnɨ. Nionɨ xeanɨŋí̵ nɨnikárɨrónáyí̵, soyí̵ne' enɨ xeanɨŋí̵ seaikárɨpí̵rí̵árɨnɨ. Xwɨyí̵á nionɨyápɨ arí̵á nɨniro nɨnɨxí̵dɨrónáyí̵, soyí̵ne'yápɨ enɨ arí̵á nɨseairo seaxí̵dɨpí̵rí̵árɨnɨ. 21E nerɨ aí nionɨ nɨrowáre'napɨŋo nánɨ nɨjí̵á píránɨŋí̵ mimónɨpa nero nánɨ soyí̵ne' nionɨ nɨnɨxí̵dɨro ‘Jisasoyáonerɨnɨ.’ rarɨŋagí̵a nánɨ xeanɨŋí̵ rɨpɨ nɨpɨnɨ seaikárɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 22re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨbɨrɨ xwɨyí̵á murɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, wigí̵ í̵wí̵ nero nionɨ rí̵wí̵ nɨmóí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ imónanɨrɨ e'í̵ámanɨ. Nionɨ rɨxa bɨŋá eŋagɨ nánɨ ayí̵ re wí rɨpaxí̵ menɨnɨ, ‘Negí̵ eŋwápɨ nerí̵ná í̵wí̵ mɨyarɨŋwɨnɨrɨ eŋwárɨnɨ.’ rɨpaxí̵ menɨnɨ. 23Ámá nionɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ niarɨgí̵áyí̵ gí̵ ápomɨ enɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋoɨ. 24Nionɨ emɨmí̵ amɨpí ámá eŋíná dánɨ aiwɨ mɨwíwapɨyigí̵á bɨ mɨwíwapɨyipa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, wigí̵ í̵wí̵ nero nionɨ rí̵wí̵ nɨmóí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ emɨmí̵ wíwapɨyiŋápɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro aí nionɨ tí̵nɨ gí̵ ápo tí̵nɨ enɨ nɨwawinɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ yeaiarɨŋoɨ. 25Rí̵wamɨŋí̵ nionɨ nánɨ wigí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ, ‘Mí̵kí̵ meŋagɨ aiwɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nigí̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ niarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

26Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨrá seainí̵o —O Gorɨxoyá kwíyí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nionɨ ápo tí̵ŋí̵ e dánɨ soyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ urowáre'napɨmí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ xí̵o tí̵ŋí̵ e dánɨ nɨbɨrɨ xí̵o nánɨ nepa imónɨŋí̵pɨnɨ seaíwapɨyarɨŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨ nɨbɨrí̵ná nionɨ nánɨ áwaŋí̵ searɨní̵árɨnɨ. 27Soyí̵ne' nionɨ ámáyo iwamí̵ó nure'wapɨya uŋae' dánɨ nionɨ tí̵nɨ emeagí̵oyí̵ne' eŋagɨ nánɨ seaímeaŋí̵ mí̵koyí̵ne' enɨ ámáyo nionɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨpí̵rí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK