John 17

Wiepɨsarɨŋí̵yo nánɨ rɨxɨŋí̵ wurɨyiŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

Jisaso xwɨyí̵á apɨ nura nu'ɨsáná aŋí̵namɨ nánɨ sɨŋwí̵ nanánɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ápoxɨnɨ, nimónɨnɨ nánɨ rɨxa rínárɨnɨ. Dɨxí̵ riwaxonɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ joxɨyápɨ ámáyo sɨwá wimɨ nánɨ joxɨ ‘O ámá nɨyonɨ seáyɨ e imónɨŋorí̵anɨ?’ oniaiwípoyɨnɨrɨ niíɨrɨxɨnɨ. Ámá joxɨyá dɨŋí̵yo dánɨ nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyo dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨxí̵ umímopaxo imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ ‘Ámá ní̵nɨ nánɨ ne'ní̵ tí̵ŋoxɨ imóneɨ.’ nɨrɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá rɨpɨnɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónarɨgí̵árɨnɨ. Joxɨ nánɨ ‘Ŋwí̵á imónɨŋo, ayí̵ Gorɨxorɨnɨ. Ámɨ wo mɨŋweanɨnɨ.’ dɨŋí̵ rɨmoro Jisasɨ Kiraisonɨ, joxɨ nɨrowáre'napɨŋonɨ nánɨ ‘Nepa ayí̵ orɨnɨ.’ dɨŋí̵ nɨmoro yarɨgí̵áyí̵, ayí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ imónarɨgí̵árɨnɨ. Joxɨ o e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ xɨxenɨ nɨpɨnɨ nɨyárɨrí̵ná eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ joxɨyápɨ nɨwíwapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ seáyɨ e joxɨ imónɨŋí̵pɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yo sɨwánɨŋí̵ wíárɨnɨ. Ápoxɨnɨ nionɨ e e'á eŋagɨ nánɨ xámɨ xwí̵á rɨrí sɨnɨ mimónɨpa eŋí̵mɨ joxɨ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná nikí̵nɨrɨ ŋweaagápɨ ‘Ámɨ nionɨ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná nionɨ tí̵nɨ nawínɨ seáyɨ e nimónɨrɨ axí̵pɨ oikí̵nɨnɨ.’ osimónɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ joxɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ joxɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ wíwapɨyiŋárɨnɨ. Ayí̵ ámá dɨxí̵yí̵ nionɨ niapɨŋí̵yí̵ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Dɨxí̵ xwɨyí̵á nionɨ nɨrɨŋí̵pimɨ píránɨŋí̵ nɨxí̵da nɨbɨro rɨxa nɨjí̵á re imónɨŋoɨ, ‘Amɨpí joxɨ í̵ánɨŋí̵ niepí̵xí̵niasiŋí̵ nionɨ nɨrɨrɨ yarɨŋápɨ nɨpɨnɨ joxɨ niapɨŋí̵rɨnɨ.’ Nɨjí̵á e imónɨŋoɨ. Xwɨyí̵á joxɨ nɨrɨŋí̵pɨ xewanɨŋonɨ rɨxa urí̵á eŋagɨ nánɨ nɨjí̵á e imónɨŋoɨ. Xwɨyí̵á nionɨyápɨ arí̵á nɨniróná dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro xɨxenɨ re nɨsiaiwiro nɨjí̵á imónɨŋoɨ, ‘Gorɨxo tí̵ámɨnɨ bɨŋorɨnɨ.’ nɨsiaiwiro ‘Gorɨxo urowáre'napɨŋorí̵anɨ?’ niaiwiárɨŋoɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ ápoxɨ tí̵nɨ xepɨxepá rónɨgí̵áyo arɨrá owinɨrɨ yarɨŋí̵ mɨsiarɨŋɨnɨ. Ámá joxɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ dɨxí̵ imónɨŋagɨ nánɨ yarɨŋí̵ siarɨŋɨnɨ. 10 Amɨpí ámá aí nionɨyáyí̵ ayí̵ joxɨyá imónɨnɨ. Amɨpí ámá aí joxɨyáyí̵ enɨ ayí̵ nionɨyá imónɨnɨ. Ayí̵ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ ámáyo re'nɨŋí̵ urarɨŋoɨ, ‘Seáyɨ e imónɨŋo, ayí̵ orɨnɨ.’ urarɨŋoɨ. 11 Nionɨ joxɨ tí̵ámɨnɨ bɨmɨ eŋagɨ nánɨ xwí̵áyo re bɨ tí̵nɨ sɨnɨ ŋweámɨme'ɨnɨ. E nerɨ aí ámá rowa sɨnɨ xwí̵á tí̵yo re ŋweapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ ápoxɨnɨ, —Joxɨ sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ imónɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ dɨxí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵pɨ —Eŋí̵ eánɨŋí̵ joxɨ neámɨxowárɨŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨ tí̵nɨ píránɨŋí̵ ume'ɨrɨxɨnɨ. Yawawi nawínɨ imónɨgwí̵ípa ayí̵ enɨ axí̵pɨ nawínɨ imónɨpí̵rí̵a nánɨ píránɨŋí̵ ume'ɨrɨxɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 12 Nionɨ awa tí̵nɨ emearí̵ná eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ joxɨ neámɨxowárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ nɨme'ra nɨbɨrɨ awínɨŋí̵ numearóa barí̵ná awa wo mɨyorí̵rɨnɨpa nemáná aiwɨ Bɨkwí̵yo dánɨ rí̵wamɨŋí̵ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ awa wonɨnɨ xewanɨŋo nerɨŋí̵pimɨ dánɨ yorí̵rɨnɨmɨnɨrɨ yarɨnɨ. 13 Agwɨ nionɨ joxɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmí̵ɨnɨ. E nerɨ aí dɨŋí̵ nií̵á nionɨ ninarɨŋí̵pa awa enɨ bɨ onɨmiápɨ mɨwiní̵ xwe' wíwɨnɨgɨnɨrɨ sɨnɨ xwí̵á tí̵yo nɨŋwearí̵ná nionɨ nɨra warɨŋápɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 14 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá ápoxɨ dɨŋí̵ rɨkwí̵roarɨŋí̵yo xwɨyí̵á joxɨyápɨ urɨŋá eŋagɨ nánɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ ayo sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋoɨ. Nionɨ xwí̵á tí̵yo dáŋonɨ mimónɨpa eŋápa awa enɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵nɨŋí̵ mimónɨŋagí̵a nánɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋoɨ. 15 Awamɨ joxɨ xwí̵á tí̵yo dánɨ owirɨmeanɨrɨ mɨrɨrarɨŋɨnɨ. Sɨpí wikárarɨŋo xwɨrí̵á mɨwikɨxepa ení̵a nánɨ joxɨ píránɨŋí̵ me'wɨnɨgɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 16 Nionɨ xwí̵á tí̵yo dáŋonɨ mimónɨpa eŋápa awa enɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵nɨŋí̵ mimónɨpa eŋagí̵a nánɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ axí̵yí̵ mimónɨŋoɨ. 17 Xwɨyí̵á joxɨyápɨ aga nepánɨ imónɨŋagɨ nánɨ ámá rowa joxɨ simónarɨŋí̵pɨ nánɨ xɨxenɨ kumɨxɨnɨpí̵rɨ nánɨ xwɨyí̵á apɨ nure'wapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ píránɨŋí̵ imɨxí̵ɨrɨxɨnɨ. 18 Joxɨ xwí̵áyo nánɨ u'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pa xamɨŋonɨ enɨ awamɨ urowárɨŋárɨnɨ. 19 Joxɨ ámáyí̵ nánɨ wiíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ niɨwanɨŋonɨ owiimɨnɨrɨ nánɨ okumɨxɨnɨmɨnɨ. Ámá rowa enɨ joxɨ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ simónarɨŋí̵pɨ nánɨ okumɨxɨní̵poyɨnɨrɨ nánɨ joxɨ wiíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ owiimɨnɨ.” nurɨrɨ 20 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ awa nánɨnɨ rɨxɨŋí̵ mɨrɨrarɨŋɨnɨ. Awa ure'wapɨyíáná dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵áyí̵ nánɨ enɨ ápoxɨnɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 21 Ayí̵ ní̵nɨ axí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ yarɨŋí̵ siarɨŋɨnɨ. ‘Ápoxɨ nionɨ tí̵nɨ imónɨrɨ nionɨ joxɨ tí̵nɨ imónɨrɨ egwí̵ípa ayí̵ enɨ yawawi tí̵nɨ nawínɨ oimóní̵poyɨ.’ nimónarɨnɨ. Ámá ní̵nɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro ‘Gorɨxo urowáre'napí̵agɨ weapɨŋorí̵anɨ?’ niaiwíí̵rɨxɨnɨrɨ ‘Ámá tɨyí̵ axí̵yí̵nɨŋí̵ oimóní̵poyɨ.’ nimónarɨnɨ. 22 Eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ joxɨ neámɨxowárɨŋí̵pɨ awa enɨ yawawi axowawi imónɨgwí̵ípa axowánɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ nánɨ weámɨxowárɨŋárɨnɨ. 23 Awa aga xɨxenɨ axowánɨŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ nionɨ awa tí̵nɨ nawínɨ imónɨrɨ joxɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ imónɨrɨ eŋwɨnɨ. Ámá ní̵nɨ re nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵a nánɨ e imónɨŋwɨnɨ, ‘Gorɨxo omɨ urowáre'napɨŋí̵rɨnɨ. Omɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋí̵pa awamɨ enɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyinɨ.’ nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵a nánɨ e imónɨŋwɨnɨ.” nurɨrɨ 24 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ápoxɨnɨ, ámá joxɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨxí̵darɨgí̵á rowa nionɨ xámɨ joxɨ tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná nikí̵nɨrɨ ŋweaagápa ámɨ nikí̵nɨrɨ ŋweaŋáná sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵a nánɨ nionɨ ŋweámí̵ae' awa enɨ nionɨ tí̵nɨ ŋweáí̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ nimónarɨnɨ. Ápoxɨnɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nikí̵nɨrɨ ŋweaagápɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xwí̵á rɨrí sɨnɨ mimónɨŋáná dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyiŋoxɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 25 Ápoxɨnɨ, joxɨ we' rónɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ nánɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ nɨjí̵á xɨxenɨ mimónɨpa eŋagí̵a aiwɨ nionɨ joxɨ nánɨ nɨjí̵á xɨxenɨ imónɨŋɨnɨ. Rowa enɨ joxɨ nánɨ ‘O omɨ urowáre'napɨŋorí̵anɨ?’ nɨsiaiwiro nɨjí̵á imónɨŋoɨ. 26 Joxɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ awamɨ rɨxa nɨwíwapɨyirɨ wí̵á urókiamoŋárɨnɨ. Dɨŋí̵ joxɨ sɨxí̵ nɨyarɨŋí̵pa awa enɨ wínɨyo axí̵pɨ uyipí̵rí̵a nánɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ wíwapɨyimí̵ɨnɨ. Nionɨ enɨ awa tí̵nɨ nawínɨ imónɨmí̵a nánɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ wíwapɨyimí̵ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK