John 18

Jisasomɨ í̵á xɨrɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ e nurárɨmo xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ nuro írɨreŋí̵ xegí̵ yoí̵ Kidɨronɨyɨ rɨnɨŋí̵pámɨ nɨxemoro omɨŋí̵ ojɨkwí̵í bɨ orɨwámɨ dánɨ inɨŋí̵pɨ tí̵e re'mogí̵awixɨnɨ. 2Judaso, Jisaso nánɨ mɨyí̵ urɨno enɨ Jisaso tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ íníná e awí eánayarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ omɨŋí̵ ojɨkwí̵í apɨ nánɨ nɨjí̵árɨnɨ. 3O e'máyí̵ porisí̵ wamɨ awí earɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwamɨ enɨ Parisiowa tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵ŋí̵ e dánɨ awí earɨ nemáná awa ramɨxí̵ tí̵nɨ uyí̵wí̵ tí̵nɨ mɨxí̵nápɨ tí̵nɨ nɨxɨrɨmáná ojɨkwí̵ípimɨ nánɨ nuro re'móáná 4Jisaso xí̵omɨ wikárɨpí̵rí̵pɨ nɨpɨnɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ aŋwɨ e nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' go nánɨ pí̵á yarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 5awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso nánɨ pí̵á yarɨŋwɨnɨ.” urí̵agí̵a Judaso xí̵o nánɨ pasánɨŋí̵ umearɨŋo awa tí̵nɨ roŋáná Jisaso “Ayí̵ nionɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 6“Ayí̵ nionɨrɨnɨ.” uráná awa re egí̵awixɨnɨ. Óí̵ nero rí̵wɨmɨnaŋí̵ u'í̵áyí̵ xwí̵áyo pɨkínɨmeagí̵awixɨnɨ. 7Xwí̵áyo pí̵kínɨmeáagí̵a o ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Go nánɨ pí̵á yarɨŋoɨ?” urí̵agɨ awa “Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso nánɨ pí̵á yarɨŋwɨnɨ.” urí̵agí̵a 8Jisaso “ ‘Ayí̵ nionɨrɨnɨ.’ rɨxa searí̵anigɨnɨ. Ayɨnánɨ nionɨ nánɨ pí̵á nɨnirí̵náyí̵, ámá rowayí̵ xe ou'poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 9Xámɨ Gorɨxomɨ re urí̵í̵pɨ, “Ámá joxɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨrɨ niapɨŋí̵yí̵ womɨ mɨwiorí̵rɨŋárɨnɨ.” urí̵í̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. 10E urarí̵ná Saimonɨ Pitao kirá bá nɨmɨxearɨ re eŋɨnigɨnɨ. Mí̵rí̵ nurɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋoyá omɨŋí̵ wiiarɨŋomɨ —O xegí̵ yoí̵ Marɨkasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨ mɨŋí̵ rómɨnɨrɨ e'í̵yí̵ pí̵rí̵ noyí̵kirɨ arí̵á mɨŋí̵ wirí̵pieaŋɨnigɨnɨ. 11Pí̵rí̵ noyí̵kirɨ arí̵á mɨŋí̵ wirí̵pieáagɨ Jisaso Pitaomɨ mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kirápá xegí̵ aŋí̵yo ámɨ upí̵roɨ. Xeanɨŋí̵ kapɨxí̵nɨŋí̵ ápo o onɨnɨrɨ niaparɨŋí̵pɨ ‘Mɨnɨpa oenɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ Anaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra nuro wárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

12E'máyí̵ porisowa tí̵nɨ wigí̵ seáyɨ e wimónɨŋo tí̵nɨ Judayí̵ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwa tí̵nɨ Jisasomɨ í̵á nɨxero gwí̵ nɨjiro 13xámɨ Anaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨme'ra ugí̵awixɨnɨ. Anasomɨ xɨneagwo Kaiapasorɨnɨ. Xwiogwí̵ omɨ o apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwa seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. 14Xámɨ xegí̵ Judayo re urɨŋo, ayí̵ orɨnɨ, “ ‘Negí̵ ámá ní̵nɨ pepí̵rɨxɨnɨrɨ ayí̵ rí̵nɨŋí̵ meaanɨrɨ e'í̵ápɨ nánɨ ámá ná wonɨ rí̵nɨŋí̵ apɨ nɨmearɨ nɨperí̵náyí̵, ananɨrɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨŋorɨnɨ.

Pitao “Oyá niepɨsarɨŋí̵ wonɨmanɨ.” rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Omɨ xɨneagwo, Anasoyɨ rɨnɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ Jisasomɨ nɨme'ra warí̵ná Saimonɨ Pitao tí̵nɨ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ ámɨ wo tí̵nɨ awau' Jisasomɨ rí̵wí̵yo nɨxí̵da nuri apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋoyá aŋí̵ tí̵ŋí̵ e nɨre'mómáná wiepɨsarɨŋí̵ wí̵omɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋo sí̵mɨmaŋí̵ oyá nɨjí̵á eŋagɨ nánɨ o Jisaso tí̵nɨ aŋí̵ ákɨŋáyo ínɨmɨ nɨpáwiri 16Pitao sɨnɨ bí̵arɨwámɨnɨ í̵wí e roŋagɨ nánɨ nurɨ apɨxí̵ ákɨŋá í̵wíyimɨ awí roarɨŋímɨ Pitao nánɨ nurɨmo nɨpeyearɨ nɨwirɨmeámɨ í̵wiaparí̵ná 17apɨxí̵ ákɨŋá í̵wíyimɨ awí roarɨŋí Pitaomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ enɨ ámá royá wiepɨsarɨŋí̵ woxɨ menɨranɨ?” urí̵agɨ o “Nionɨmanɨ.” nurɨmɨ nɨpáwirɨ 18xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwa tí̵nɨ e nɨrówapɨro imɨŋí̵ rarɨŋagɨ nánɨ rí̵á nikeámáná rí̵á imónarí̵ná Pitao enɨ rí̵á oimónɨmɨnɨrɨ aŋwɨ e nurɨ awa tí̵nɨ nawínɨ nɨrorɨ rí̵á imónarɨŋagɨnɨ.

Anaso Jisasomɨ yarɨŋí̵ nɨwia uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋo Jisasoyá wiepɨsarɨŋí̵yí̵ nánɨ yarɨŋí̵ wirɨ xwɨyí̵á ámáyo ure'wapɨyarɨŋí̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ wirɨ e'agɨ 20Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá nɨyonɨ sɨŋánɨŋe dánɨ ure'wapɨyarɨŋárɨnɨ. Nionɨ gínɨ gíná nure'wapɨyirí̵ná rotu' aŋí̵yo dánɨranɨ, aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨranɨ, sa negí̵ Judayí̵ awí eánarɨgí̵e dánɨ ure'wapɨyarɨŋá eŋagɨ nánɨ 21joxɨ pí nánɨ nionɨ yarɨŋí̵ niarɨŋɨnɨ. Nionɨ xwɨyí̵á urarí̵ná arí̵á niarɨgí̵áyo yarɨŋí̵ wiɨ. Pí pí urarɨŋápɨ nánɨ ayí̵ ananɨ nɨjí̵árɨnɨ.” uráná 22aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áyí̵ wo aŋwɨ e e'í̵ nɨrómáná Jisasomɨ we' tí̵nɨ nupɨkákwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋomɨ e nurɨrí̵ná ‘Apánɨ urarɨŋɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 23Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ xeŋwí̵nɨ nɨrɨrɨ sɨpínɨ rarí̵náyí̵, xeŋwí̵ rí̵ápɨ nánɨ áwaŋí̵ neareɨ. Nionɨ naŋí̵ rarí̵náyí̵, pí nánɨ iwaŋí̵ neaarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 24Anaso Jisaso sɨnɨ gwí̵ jinɨŋáná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋí̵ ámɨ wo, Kaiapasoyɨ rɨnɨŋo tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨŋɨnigɨnɨ.

Pitao “Oyá niepɨsarɨŋí̵ wonɨmanɨ.” ámɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Saimonɨ Pitao rí̵á ikeaárɨnɨŋe e'í̵ nɨrómáná rí̵á imónarí̵ná e rówapɨgí̵áyí̵ wí re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ enɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ woxɨ menɨranɨ?” urí̵agí̵a aí o “Oweoɨ.” nurɨrɨ “Nionɨ enɨ wonɨmanɨ.” urí̵agɨ 26Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ seáyɨ e wimónɨŋoyá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ wo —O Pitao arí̵á mɨŋí̵ wirí̵pieaŋomɨ xexɨrí̵meá worɨnɨ. O enɨ Pitaomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ojɨkwí̵íyo Jisaso tí̵nɨ nawínɨ roŋagɨ sɨŋwí̵ raní̵áoxɨ menɨranɨ?” urí̵agɨ 27Pitao ámɨ “Oweoɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Karí̵karí̵ rí̵aiwá rɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ wiowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

28Wí̵á mónɨŋí̵mɨ Kaiapaso tí̵ŋí̵ e dánɨ e'máyí̵ gapɨmanowayá aŋiwámɨ nánɨ Jisasomɨ nɨme'ra nuro aiwɨ Judayí̵ ámɨnáowa none nɨpáwirɨŋí̵pimɨ dánɨ xwɨrí̵á ikɨxenáná aiwá Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi nánɨ mɨnɨpaxí̵ imónanɨgɨnɨrɨ mɨpáwí yarɨŋagí̵a 29gapɨmaní̵ pɨrimiá imónɨŋo —O e'máyí̵ wo xegí̵ yoí̵ Pairatoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O awa tí̵ŋí̵ e nánɨ ní̵wiapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ pí xwɨyí̵á nánɨ xwɨyí̵á mearanɨro nɨmeámɨ barɨŋoɨ?” urí̵agɨ 30awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá ro í̵wí̵ mɨyarɨŋo eŋánáyí̵, joxɨ tí̵e nánɨ nɨmeámɨ banɨrɨ e'wámanɨ.” urí̵agí̵a 31Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sewanɨŋoyí̵ne' nɨmeámɨ nuro segí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ rarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ xwɨyí̵á umearí̵poyɨ.” urí̵agɨ Judayowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “E'máoyí̵ne' í̵wí̵ yarɨgí̵áyo opɨkípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ neanarɨgí̵ámanɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ. 32Xwɨyí̵á Jisaso xámɨ re urɨŋí̵pɨ, “Nionɨ nɨnɨpɨkirí̵ná e nɨniro nɨpɨkipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ Judayowa Pairatomɨ xwɨyí̵á e urɨgí̵awixɨnɨ. 33Pairato ámɨ gapɨmanowa wigí̵ aŋí̵ iwámɨ nɨpáwímáná “Jisaso obɨnɨ.” nɨrɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ mɨxí̵ ináyí̵ Judayí̵yáoxɨranɨ?” urí̵agɨ 34Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ rɨnɨrarɨŋɨnɨ? Wa rɨrí̵agí̵a rɨnɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 35Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨxí̵ Judayí̵ wonɨranɨ? Dɨxí̵ gwí̵ axí̵rí imónɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ joxɨ nɨrɨmeámɨ nɨbɨro nionɨ tí̵ŋí̵ re rɨwáráoɨ. Joxɨ pí e'agɨ nɨmeámɨ rɨbáoɨ?” urí̵agɨ 36Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨro xwí̵á tí̵yo meŋweaarɨgí̵áyí̵ yapɨ mimónɨŋɨnɨ. Nionɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ mɨxí̵ ináyí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ mɨnɨrí̵peagí̵á eŋagɨ nánɨ xwí̵á tí̵yo meŋweaarɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ mimónɨŋɨnɨ. Mɨxí̵ ináyí̵ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ wonɨ nimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, gí̵ Judayowa í̵á mɨnɨxɨrɨpa oe'poyɨnɨrɨ gí̵ sɨmɨŋí̵ nínarɨgí̵áyí̵ mɨxí̵ nɨwiipaxí̵rɨnɨ. E nɨrɨrɨrɨ aí mɨxí̵ ináyí̵ nionɨ imónɨŋápɨ xwí̵á tí̵yo dáŋí̵manɨ.” urí̵agɨ 37Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨnánɨ ‘Joxɨ mɨxí̵ ináyí̵ woxɨrɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Mɨxí̵ ináyoxɨrɨnɨ.’ joxɨ xɨxenɨ nɨrarɨŋɨnɨ. Nionɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ámáyo áwaŋí̵ urí̵ɨmɨgɨnɨrɨ gí̵ ókí nɨxɨrɨrɨ xwí̵á tí̵yo nánɨ bɨrɨ eŋárɨnɨ. Ámá nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ xí̵darɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ní̵nɨ nionɨ arí̵á niarɨgí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 38Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ pírɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

Pairato “Ananɨ yekwɨroárí̵poyɨ.” rɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

E nurɨmo Judayí̵ ní̵nɨ tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨpeyearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “O xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ bɨ rarɨŋagɨ arí̵á mɨwíɨnɨ.
39E nerɨ aí xwiogwí̵ ayí̵ ayo sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rarɨgí̵áyi nánɨ aiwá imɨxarí̵ná ámá gwí̵ ŋweaŋí̵ wo seawáriarɨŋárɨnɨ. ‘Judayeneyá mɨxí̵ ináyí̵ imónɨŋo oneawárinɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 40ayí̵ xwamiání̵ nɨwie'ra nuro “Omɨ mɨneawáripanɨ. Barabasomɨ —O ámáyá amɨpí pɨkioráparɨŋí̵ worɨnɨ. Omɨ neawáriɨ.” nura ugí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK