John 19

1Ayí̵ Pairatomɨ e urarɨŋagí̵a nánɨ porisowa Jisasomɨ nɨmeámɨ nuro sɨkwí̵á nearo ragí̵ pí̵rí̵ nuyɨkiárɨmáná 2ópɨyá eŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ wɨrí nɨkí̵kɨyimáná mɨxí̵ ináyí̵ amɨnaŋwí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵ mɨŋí̵yo dí̵kínarɨgí̵ápa mɨŋí̵yo udí̵kiárɨro rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋí̵ mɨxí̵ ináyí̵ yínarɨgí̵á wu' nɨmearo omɨ uyírɨro nɨyárɨmáná 3xí̵o tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e uro “Ámɨnáoxɨnɨ, Judayí̵yá mɨxí̵ ináyoxɨrɨnɨ.” urɨro we' upɨkákwiro nɨyayimáná eŋáná 4Pairato ámɨ nɨpeyearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á nípoyɨ. ‘Xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ bɨ mɨrarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ nɨmeámɨ rí̵wiaparɨnɨ?’ oniaiwípoyɨnɨrɨ nɨmeámɨ í̵wiaparɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 5Jisaso, ópɨyá eŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵rí udí̵kiárɨro rapɨrapí̵ ayí̵á rɨŋu' uyírɨro e'í̵o í̵wiapáná Pairato ámá e awí neaárɨmáná rogí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá royoɨ. Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ.” urí̵agɨ 6Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwa tí̵nɨ omɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná xwamiání̵ nɨwiro “Íkí̵áyo yekwɨroárí̵poyɨ. Íkí̵áyo yekwɨroárí̵poyɨ.” urí̵agí̵a Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ o xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ bɨ mɨrarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ nánɨ sewanɨŋoyí̵ne' nɨmeáa nuro yekwɨroárí̵poyɨ.” urí̵agɨ 7Judayowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “O nánɨ negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ bɨ rɨnɨnɨ. Ayo dánɨ ‘Xe sɨŋí̵ ounɨ.’ rɨpaxí̵ mimónɨnɨ. O ‘Niaíwí̵ Gorɨxoyáonɨrɨnɨ.’ rɨnɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ xe sɨŋí̵ ounɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. Xe pɨkoɨ.” urí̵agí̵a 8Pairato xwɨyí̵á apɨ arí̵á nɨwirí̵ná wáyí̵ ámɨ bɨ tí̵nɨ nɨwinɨrɨ 9ámɨ gapɨmanowayá aŋiwámɨ nɨpáwirɨ Jisasomɨ yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ gɨmɨ dáŋoxɨrɨnɨ?” urí̵agɨ aí Jisaso xwɨyí̵á bɨ murɨŋɨnigɨnɨ. 10Xwɨyí̵á bɨ murarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ xwɨyí̵á bɨ mɨnɨrí̵ rɨyarɨŋɨnɨ? ‘O íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨrɨ níkweawárɨrɨ mepa epaxorɨnɨ.’ rɨniaiwiarɨŋɨnɨ? Gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨyekwɨroárɨrí̵ná nɨrɨyekwɨroárɨpaxí̵rɨnɨ. Nɨrɨwárɨrí̵ná nɨrɨwárɨpaxí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 11Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eramɨ ŋweaŋo apɨ xe oimónɨrɨ sɨŋwí̵ mɨranɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, joxɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ wí e rɨpaxí̵ imónɨmɨnɨrɨ e'í̵manɨ. Ayɨnánɨ sɨpí joxɨ nirí̵pɨ xwe' nerɨ aiwɨ nionɨ joxɨ tí̵e nánɨ nɨwiowárí̵oyápɨ aga seáyɨ e imónɨnɨ.” urí̵agɨ 12Pairato arí̵á e nɨwirɨ nánɨ omɨ wárɨmɨnɨrɨ e'í̵yí̵ Judayí̵ xwamiání̵ nɨwiayiro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ ámá romɨ níkwearɨ nɨwárɨrí̵náyí̵, e'máyí̵ne'yá mɨxí̵ ináyí̵ Sisao tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋí̵ woxɨ mimónɨŋɨnɨ. Ámá go go xewanɨŋo nánɨ ‘Mɨxí̵ ináyonɨrɨnɨ.’ nɨrɨnɨrí̵náyí̵, Sisaomɨ mamówárɨmɨnɨrɨ yarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urarɨŋagí̵a 13Pairato xwɨyí̵á apɨ arí̵á e nɨwirɨ nánɨ Jisasomɨ nɨmeámɨ wáí̵ e nɨpeyearɨ sí̵ŋá tí̵nɨ wáí̵ imɨxɨnɨŋe —Ayí̵ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ Gabataɨ rɨnɨŋerɨnɨ. E íkwiaŋwí̵ xwɨrɨxí̵ numerí̵ná e'í̵ ŋweaarɨgí̵ánamɨ e'í̵ nɨŋwearɨ 14— Sí̵á ayi Judayí̵ Aŋí̵najo Mu'roŋí̵yi nánɨ aiwá imɨxárarɨgí̵áyirɨnɨ. Ayimɨ sogwí̵ rɨxa áwɨnɨmɨ ŋweámɨnɨrɨ eŋáná Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Segí̵ mɨxí̵ ináyo riworɨnɨ.” urí̵agɨ 15Judayí̵ xwamiání̵ re wigí̵awixɨnɨ “Xe nɨmeáa xe nɨmeáa ou'poyɨ. Nɨmeáa nuro íkí̵áyo yekwɨroárí̵poyɨ.” urarɨŋagí̵a Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segí̵ mɨxí̵ ináyo ‘Íkí̵áyo oyekwɨroárɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” urí̵agɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ ámɨ wo menɨnɨ. E'máyí̵ne'yá mɨxí̵ ináyí̵ Sisao enɨ negorɨnɨ.” urí̵agí̵a 16Pairato Jisasomɨ oyekwɨroárɨpoyɨnɨrɨ porisowamɨ tí̵nɨ wiowárɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ yekwɨroárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

17Jisasomɨ aŋí̵ apimɨ dánɨ nɨme'ra nuróná xewanɨŋo íkí̵á yoxáí̵pá xwaŋwí̵ níkwónɨmɨ nurɨ wí e xwí̵á yoí̵ bɨ Mɨŋí̵ Gɨxweáɨ rɨnɨŋe —Xibɨruyí̵ pí̵ne' Gorɨgotaɨ rɨnɨŋerɨnɨ. E nɨre'moro 18e Jisasomɨ yekwɨroárɨgí̵awixɨnɨ. Nɨyekwɨroárɨróná Jisaso áwɨnɨ e eŋáná ámá wau' enɨ mɨdɨmɨdánɨ yekwɨroárɨgí̵awixɨnɨ.

19Pairato rí̵wamɨŋí̵ bɨ re nɨrɨrɨ nearɨ yoxáí̵pámɨ seáyɨ e pí̵rauŋɨnigɨnɨ, “Nasaretɨ dáŋí̵ Jisaso, Judayí̵ mɨxí̵ ináyorɨnɨ.” rí̵wamɨŋí̵ e nearɨ pí̵rau'agɨ 20Jisasomɨ yekwɨroárí̵e aŋí̵ apimɨ ná jí̵amɨ mimónɨŋagɨ nánɨ Judayí̵ obaxí̵ nɨpuróná rí̵wamɨŋí̵pɨ —Apɨ nearí̵ná Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ earɨ Romɨyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ earɨ Gɨrikɨyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ earɨ eŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ í̵á roarɨŋagí̵a nánɨ 21Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á seáyɨ e imónɨgí̵áwa Pairatomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨrɨ meapanɨ, ‘Judayí̵ mɨxí̵ ináyorɨnɨ.’ nɨrɨrɨ meapanɨ. Sa re nɨrɨrɨ eaɨ, ‘Xewanɨŋo “Judayí̵ mɨxí̵ ináyonɨrɨnɨ.” rɨnɨŋorɨnɨ.’ nɨrɨrɨ eaɨ.” urí̵agí̵a aí 22Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ eáápɨ xe oeánɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

23Porisowa Jisasomɨ rɨxa nɨyekwɨroárɨmáná rapɨrapí̵ amɨpí o yínɨŋí̵pɨ yaŋí̵ nɨmero biau' biau' nɨtɨro nowanɨ xɨxenɨ nɨmearo aí xegí̵ sorí̵á gwí̵ bɨ mɨkiwe'nɨŋu' —U' nimɨxɨrí̵ná axu'nɨ imɨxárɨgí̵u'rɨnɨ. 24U' nánɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None maxepa oyaneyɨ. Áwɨnɨ e nɨtɨmáná go go meanɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ sáru' oyaneyɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ. Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ, “Rapɨrapí̵ nionɨ seáyɨ e yínarɨŋáyí̵ yaŋí̵ ninɨro gí̵ sorí̵á meapí̵rɨ nánɨ go go meanɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ sáru' egí̵awixɨnɨ.” 25nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ porisowa e egí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ xɨnáí tí̵nɨ xɨnɨsɨmáí tí̵nɨ Kɨriopasomɨ xiepí Mariaí tí̵nɨ Magɨdara dáŋí̵ Mariaí tí̵nɨ íwa íkí̵á yoxáí̵ Jisasomɨ yekwɨroárɨnɨŋí̵pámɨ aŋwɨ e roŋáná
26Jisaso xegí̵ xɨnáí e roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ wiepɨsarɨŋí̵ xí̵o dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo enɨ aŋwɨ e roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ xɨnáímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, dɨxí̵ íwo iworɨnɨ.” nɨrɨmáná 27wiepɨsarɨŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ rɨnáí iyírɨnɨ.” urí̵agɨ wiepɨsarɨŋo sí̵á ayimɨ dánɨ xegí̵ aŋí̵yo nánɨ píránɨŋí̵ nume'ra uŋɨnigɨnɨ.

Jisaso peŋí̵ nánɨrɨnɨ.

28E nurárɨmo nɨjí̵á re nimónɨrí̵ná “Xano e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ rɨxa nɨpɨnɨ yárí̵ɨnɨ.” nɨjí̵á e nimónɨrí̵ná Bɨkwí̵yo xí̵o nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ nɨpɨnɨ xɨxenɨ oimónɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgí̵ nánɨ ninarɨnɨ.” ráná 29sɨxí̵ wainí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵pɨ magwí̵ ínɨŋí̵ wá weŋagɨ nánɨ wa írɨkwí̵ bɨ nɨmearo iniɨgí̵ wainí̵ apimɨ igí̵á neámáná xisopí̵yɨ rɨnɨŋí̵ wegwí̵ánɨŋí̵ imónɨŋí̵wámɨ nikɨroárɨmáná xegí̵ maŋí̵ tí̵ŋí̵ e wimɨxí̵agɨ 30Jisaso wainí̵ mɨxí̵ yarɨŋí̵pɨ nɨnɨmáná “Rɨxa pɨxwí̵nɨgoɨ.” nɨrɨrɨ mɨŋí̵ warí̵ ninɨrɨ dɨŋí̵ nɨyámɨga uŋɨnigɨnɨ.

Porisowa Jisasomɨ miwí̵yo ayɨŋwí̵ ikɨrogí̵á nánɨrɨnɨ.

31Sí̵á Jisasomɨ yekwɨroárɨgí̵áyi —Ayi aŋí̵najo Judayo mu'roŋí̵ nánɨ aiwá amɨpí píránɨŋí̵ nimɨxɨro tarɨgí̵áyirɨnɨ. Ayi rɨxa sí̵á óráná Sabarí̵á aga seáyɨ e imónɨŋí̵yi nimónɨnɨ eŋagɨ nánɨ porisowa Jisasomɨ tí̵nɨ awau'mɨ tí̵nɨ awí meŋweaŋáná sabarí̵á imónɨnɨgɨnɨrɨ Judayí̵ ámɨnáowa nuro Pairatomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Apaxí̵ me' dɨŋí̵ sɨmɨgwí̵á nɨyinɨrɨ ope'poyɨnɨrɨ sɨkwí̵yo eŋí̵ pí̵rí̵ jeápoyɨ. Nɨpe'áná wigí̵ warápɨ oyoaneyɨnɨrɨ eŋí̵ pí̵rí̵ jeápoyɨ.” urí̵agí̵a 32porisowa nuro mɨdɨmɨdánɨ yekwɨroárɨgí̵íwau'mɨ sɨkwí̵yo pí̵rí̵ nɨjearo aí 33Jisaso yekwɨroárɨnɨŋe wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. O rɨxa nɨpe'agɨ nɨwɨnɨro nánɨ xegí̵ sɨkwí̵ pí̵rí̵ mɨjeapa nero aí 34porisí̵ wo wákwɨrɨxá tí̵nɨ ayɨŋwí̵ ikɨróáná axíná iniɨgí̵ tí̵nɨ ragí̵ tí̵nɨ í̵wiapɨŋɨnigɨnɨ. 35Ámá Porisowa e yarí̵ná sɨŋwí̵ wɨnaroŋáonɨ áwaŋí̵ nɨrɨrí̵ná xɨxenɨ aga nepa rɨŋárɨnɨ. Nionɨ rarɨŋápɨ nɨjí̵á xɨxenɨ e nimónɨrɨ nánɨ seyí̵ne' “Neparɨnɨ.” yaiwiro dɨŋí̵ ɨkwí̵roro e'í̵rɨxɨnɨrɨ áwaŋí̵ seararɨŋɨnɨ. 36Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ porisowa omɨ e wigí̵awixɨnɨ, “Xegí̵ eŋí̵ bɨ pí̵rí̵ jeapí̵rí̵ámanɨ.” 37Bɨkwí̵yo ámɨ bɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ, “Ayɨŋwí̵ ikɨroárɨgí̵omɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ enɨ xɨxenɨ e imónɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ xwí̵áyo weyárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

38E nɨyárɨmáná eŋáná ámá wo —O Arimatia dáŋí̵ Josepoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O Jisasoyá wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wo aí Judayí̵ ámɨnáowamɨ wáyí̵ nɨwirɨ nánɨ ínɨmɨ xí̵darɨŋorɨnɨ. O Pairato tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ “Jisaso pɨyo omeámɨnɨ.” uráná Pairato xe omeanɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵agɨ o nurɨ pɨyomɨ xwí̵á weyárɨmɨnɨrɨ nánɨ nɨmeámɨ u'áná 39ámá ámɨ wo —Xegí̵ yoí̵ Nikodimasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O xámɨ árí̵wɨyimɨ Jisaso tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnɨgí̵íorɨnɨ. O enɨ nɨbɨrɨ íkí̵á dí̵á biau' —Bɨ murí̵yɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ bɨ earosí̵yɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ apiau'rɨnɨ. Apiau' xámɨ nawínɨ nií̵á megí̵ápiau' xegí̵ saŋí̵ 30 kiro imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ tí̵nɨ pɨyomɨ xópe' oemɨnɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ 40awau' pɨyomɨ nɨmeari Judayí̵ wigí̵ ámá pɨyí̵ nɨtɨrí̵ná yarɨgí̵ápa rapɨrapí̵yo rí̵gwɨrí̵gwí̵ nɨroríná íkí̵á dí̵á dɨŋí̵ naŋí̵ earɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xópe' nɨyárɨmáná 41nɨmeámɨ omɨŋí̵ aŋwɨ e inɨŋí̵pimɨ nánɨ —Omɨŋí̵ apɨ Jisasomɨ yekwɨroárí̵e dánɨ aŋwɨ e eŋí̵pɨrɨnɨ. Sí̵ŋá óí̵ sɨnɨ ámá mɨtarɨgí̵áyi tí̵ŋí̵pɨrɨnɨ. Omɨŋí̵ apimɨ nánɨ nɨmeáa nuri 42sí̵á ayi Sabarí̵á nánɨ Judayí̵ amɨpí píránɨŋí̵ nimɨxɨro tarɨgí̵áyi imónɨŋagɨ nánɨ sí̵ŋá óí̵ aŋwɨ e inɨŋí̵yimɨ nánɨ nɨmeámɨ nuri e tɨgí̵isixɨnɨ.

Copyright information for `AAK