John 2

Aga iniɨgí̵ iniɨgí̵ wainí̵ oimónɨrɨ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

Sí̵á wɨyau' pwe'áná Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ bɨ xegí̵ yoí̵ Kenaɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ámá wo apɨxí̵ meaarɨŋagɨ nánɨ aiwá apɨ nimɨxɨro yarí̵ná Jisasomɨ xɨnáí aŋí̵ ayo ŋweaŋáná omɨ tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ tí̵nɨ urepeárí̵á eŋagɨ nánɨ awa enɨ nɨbɨro ŋweaŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Ámá aiwá apɨ nánɨ awí eání̵áyí̵ iniɨgí̵ wainí̵ ní̵nɨ nowáráná Jisasomɨ xɨnáí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íwe, wainí̵ ní̵nɨ rɨxa nowáráoɨ. Bɨ sɨnɨ mɨwenɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, jíxɨ nionɨ pí oenɨrɨ nɨrarɨŋɨnɨ? Nionɨyá eŋí̵ eánɨŋí̵ sɨŋánɨ imónɨnɨyí̵ rínámanɨ.” urí̵agɨ xɨnáí ámá aiwá nɨxero yaŋí̵ wiarɨgí̵áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “O pí pí searí̵í̵yí̵ xɨxenɨ xí̵dí̵poyɨ.” urí̵agɨ Jisaso sí̵ŋá tí̵nɨ xwárí̵á sɨxí̵ imɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo —Apɨ wánɨ wánɨ iwají̵á nerí̵ná 100 ritá iwají̵á epaxí̵pɨrɨnɨ. Judayí̵ wigí̵ yarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nerí̵ná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ amɨpí we' rónɨgí̵á imónanɨro igwí̵á wímoarɨgí̵ápa yanɨrɨ yarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Jisaso sɨxí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo apɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ámá aiwá yaŋí̵ wiarɨgí̵áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgí̵ niwiro iwají̵á nerí̵ná magwí̵ e'poyɨ.” urí̵agɨ awa aga iniɨgí̵ iwají̵á neróná magwí̵ imɨmí̵ yáráná o awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwárí̵á sɨxí̵ tí̵yo dánɨ niwiro nɨmeámɨ nuro seáyí̵ wiarɨgí̵oyí̵ne' seáyɨ e seaimónɨŋomɨ mɨnɨ wípoyɨ.” urí̵agɨ awa nɨmeámɨ nuro mɨnɨ wíáná seáyí̵ wiarɨgí̵áwamɨ bosí̵ umiearɨŋo aga iniɨgí̵ rɨxa wainí̵ imóní̵í̵pɨ gí̵gí̵ nerɨ —O awa iwíí̵e nánɨ mají̵á nerɨ aiwɨ aiwá yaŋí̵ wiarɨgí̵áwa nɨjí̵árɨnɨ. O gí̵gí̵ nerɨ apɨxí̵ meaarɨŋomɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ 10 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ iniɨgí̵ wainí̵ yaŋí̵ nɨwia nuróná re yarɨgí̵árɨnɨ. Xámɨ awiaxí̵pɨ yaŋí̵ nɨwia nu'ɨsáná ámá wainí̵ apɨ rɨxa nɨnɨmáná eŋáná naŋí̵ onɨmiápɨ imónɨŋí̵pɨ yaŋí̵ nɨwia warɨgí̵árɨnɨ. E yarɨgí̵á eŋagɨ aiwɨ joxɨ e me'ɨnɨ. Joxɨ xámɨ wainí̵ naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ yaŋí̵ nɨneaiapɨrɨ aiwɨ wainí̵ aga awiaxí̵pɨ yómɨŋí̵ nɨmerɨ agwɨnɨ neaiaparɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 11 Jisaso Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ Kenayo nɨŋwearí̵ná emɨmí̵ apɨ iwamí̵ó nɨwíwapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ xí̵o imónɨŋí̵pɨ sɨwá winarí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

12 E nemo aŋí̵ xegí̵ yoí̵ Kapaneamɨ rɨnɨŋí̵pimɨ nánɨ nɨwerɨ xegí̵ xɨnáí tí̵nɨ xexɨrí̵meáowa tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ enɨ nawínɨ nɨwero e sí̵á árí̵ní̵ wí wegí̵awixɨnɨ.

Jisaso aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

13 Jisaso sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi aŋwɨ e imónɨŋáná Jerusaremɨ nánɨ nɨyoarɨ 14 aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ ákɨŋáyo nɨpáwirɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Nɨgwí̵ nánɨ wa burɨmákau' bí̵ ero sipɨsipí̵ bí̵ ero xawiówí̵ bí̵ ero yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nɨgwí̵ senisí̵ wiarɨgí̵áwa enɨ e'í̵ nɨŋwearo yarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. 15 Sámí nɨmearɨ sɨkwí̵á nɨyírearí̵ná sipɨsipí̵ tí̵nɨ burɨmákau' tí̵nɨ mɨxí̵ xí̵dowárɨrɨ xiáwowamɨ enɨ mɨxí̵ xí̵dowárɨrɨ nɨgwí̵ senisí̵ yarɨgí̵áwayá nɨgwí̵pɨ nɨmearɨ emɨ noyaxɨmorɨ wigí̵ íkwiaŋwí̵ enɨ mɨwiárorɨ nemáná 16 xawiówí̵ bí̵ yarɨgí̵áwamɨ mɨxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨmeámɨ u'poyɨ. Aŋí̵ gí̵ ápoyá riwá makerí̵á aŋiwánɨŋí̵ pí nánɨ imɨxarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 17 xegí̵ wiepɨsarɨŋowa Bɨkwí̵yo rí̵wamɨŋí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ winɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Ápoxɨnɨyá aŋiwámɨ píránɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨrɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ mɨyí̵óyo urí̵kwínarɨŋɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ winɨŋɨnigɨnɨ. 18 Judayí̵ ámɨnáowa Jisaso e'í̵pɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro mɨxí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nene ‘E epaxorí̵anɨ?’ siaiwianɨ nánɨ emɨmí̵ bɨ rɨxa rɨneaíwapɨyarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 19 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' aŋí̵ riwá pɨneápoyɨ. E nerí̵náyí̵, nionɨ ámɨ sí̵á wɨyau' wɨyimɨ mɨrɨmí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 20 Judayí̵ ámɨnáowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “None aŋí̵ riwá mɨrarí̵ná xwiogwí̵ 46 neamu'roŋiwárɨnɨ. Joxɨ ananɨ sí̵á wɨyau' wɨyimɨ mɨrɨpaxoxɨranɨ?” urí̵agí̵a aiwɨ 21 o e nurɨrí̵ná ewayí̵ ikaxí̵ xewanɨŋo nánɨ nɨrɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. 22 Ayɨnánɨ rí̵we'ná Jisaso Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ pɨyí̵ weŋe dánɨ nɨwiápí̵nɨmeámáná eŋáná wiepɨsarɨŋowa ewayí̵ ikaxí̵ xí̵o aŋiwá nánɨ urɨnɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨwinɨrɨ “Bɨkwí̵yo xí̵o nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á xí̵o rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ neparɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

Jisaso ámá ní̵nɨ xwioxí̵yo dánɨ yaiwiarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23 Sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi nánɨ aiwá imɨxarɨgí̵íná Jisaso sɨnɨ Jerusaremɨ nɨŋwearí̵ná emɨmí̵ yarɨŋagɨ ámá obaxí̵ e ŋweagí̵áyí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro apaxí̵ me' “Orí̵anɨ?” yaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ 24 xewanɨŋo nepaxɨŋo nimónɨrɨ sɨŋánɨ “Onɨrɨnɨ.” nɨrɨrɨ áwaŋí̵ mɨrowiároŋɨnigɨnɨ. O ámá ní̵nɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋo eŋagɨ nánɨ áwaŋí̵ mɨrowiároŋɨnigɨnɨ. 25 Ámá wigí̵ yaiwiarɨgí̵ápɨ xwioxí̵yo adadí̵ nɨwirɨ nɨjí̵á imónɨŋo eŋagɨ nánɨ wí ámá nɨbɨro apɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨpaxomanɨ.

Copyright information for AAK