John 21

Wiepɨsiŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' ámɨ Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e ne'ɨsáná xegí̵ wiepɨsiŋowamɨ ipí Taibiriasɨyɨ rɨnɨŋí̵wá —Xegí̵ yoí̵ bɨ Gaririyɨ rɨnɨŋí̵wárɨnɨ. Awá rɨwoŋe ámɨ sɨŋánɨ sɨwá nɨwinɨrí̵ná rɨpɨ eŋɨnigɨnɨ. 2Saimonɨ Pitao tí̵nɨ Tomaso, Didimasoyɨ rɨnɨŋo tí̵nɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ yoí̵ Kena dáŋí̵ Nataniero tí̵nɨ Sebediomɨ xewaxowau' tí̵nɨ wiepɨsiŋí̵ ámɨ wau' tí̵nɨ awa nerɨmeánɨro nawínɨ nɨŋwearóná 3Saimonɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ubení̵ ipíyo mamówárɨmɨ umí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “None enɨ joxɨ tí̵nɨ waní̵wɨnɨ.” nurɨro nɨpeyearo ewe'yo nɨpɨxemoánɨro sí̵á ayimɨ árí̵wɨyimɨ peyí̵ nánɨ ne'ra nuro aiwɨ sɨmí egí̵awixɨnɨ.

4Rɨxa sogwí̵ xemónapɨmɨnɨrɨ yarɨŋí̵ tí̵nɨ Jisaso nɨbɨrɨ ipí imaŋí̵pá tí̵nɨ roŋagɨ aiwɨ xegí̵ wiepɨsiŋowa omɨ mí mɨwómɨxí̵ e'agí̵a 5Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niaíwí̵yí̵ne', segí̵ ubení̵ mamówárarɨgí̵áyo peyí̵ í̵á mɨmɨnɨpa reŋoɨ?” uráná awa “Oweoɨ.” urí̵agí̵a 6o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ubení̵ ewe' námɨnɨ mamówáráná peyí̵ bɨ mɨnɨnɨŋoɨ.” urí̵agɨ o rí̵í̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Peyí̵ xwe' obaxí̵ ayá wí mɨní̵agɨ nánɨ mɨmɨxeapaxí̵ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 7Mɨmɨxeapaxí̵ wimóní̵agɨ wiepɨsiŋí̵ Jisaso dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo Pitaomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E nearí̵o negí̵ Ámɨnáorɨnɨ.” urí̵agɨ Saimonɨ Pitao arí̵á e nɨwirɨ Jisasomɨ xámɨ owímeámɨnɨrɨ xegí̵ rapɨrapí̵ seáyɨ e yínarɨŋu' —U' nɨwirárɨmáná yarɨŋu'rɨnɨ. U' nɨmearɨ nɨyínɨmáná ipíyo nɨmawirɨ xeamoŋɨnigɨnɨ. 8Ipíyo nɨmawirɨ xeamóagɨ aí wiepɨsiŋí̵ wí̵a ipí imaŋí̵pá tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e sa 100 mita imónɨŋagɨ nánɨ ewe'pámɨ peyí̵ ubení̵ magwí̵ mɨnɨŋu' u' tí̵nɨ nɨmɨxeáa nɨbɨro 9imaŋí̵pámɨ niwie'kí̵nɨmearo wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Rí̵á nikeánɨmáná peyí̵ bɨ rí̵kwamɨŋí̵yo werɨ bisí̵kerí̵á bɨ enɨ werɨ eŋagɨ wɨnarí̵ná 10Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Peyí̵ soyí̵ne'yá ubení̵yo mɨní̵í̵pɨ bɨ nɨmeámɨ yapí̵poyɨ.” urí̵agɨ 11Saimonɨ Pitao ewe'yo nɨpɨxemoánɨrɨ ubení̵ peyí̵ magwí̵ mɨnɨŋu' imaŋí̵pá tí̵e nánɨ nɨmɨxeáa bɨŋɨnigɨnɨ. Peyí̵ xwe'rɨxanɨ 153 mɨnɨŋagɨ aiwɨ ubení̵ u' wí marí̵kínɨŋagɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ.

12Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' aŋwɨ e nɨbɨro aiwá ní̵poyɨ.” urí̵agɨ xegí̵ wiepɨsiŋowa omɨ rɨxa mí nɨwómɨxɨro “Negí̵ Ámɨnáorɨnɨ.” nɨwiaiwiro nánɨ wo yarɨŋí̵ “Goxɨrɨnɨ?” wipaxí̵ mimónɨpa yarí̵ná 13Jisaso rí̵á wearɨŋe aŋwɨ e nurɨ bisí̵kerí̵á nɨmearɨ yaŋí̵ nɨwia nurɨ peyí̵ enɨ axí̵pɨ e nɨwia uŋɨnigɨnɨ. 14Jisaso xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmeámáná wiepɨsiŋowamɨ xámɨ biau' sɨwá nɨwinɨmáná ámɨ sɨwá winɨŋí̵ bɨ apɨrɨnɨ.

Pitaomɨ “Nionɨyáyo píránɨŋí̵ ume'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Rɨxa aiwá nɨnɨmɨ Jisaso nɨwiápí̵nɨmearɨ Saimonɨ Pitaomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jonomɨ xewaxo Saimonoxɨnɨ, joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨnɨyirí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ ámá rowa nɨyigí̵ápimɨ wiárí̵ nɨmu'rorɨ rɨnɨyiŋɨnɨ?” urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oyɨ, Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨsiŋápɨ nánɨ joxɨ nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ miá nɨmerí̵ná aiwá wiarɨgí̵ápa joxɨ ámá nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵áyo axí̵pɨ nerɨ píránɨŋí̵ ure'wapɨyíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 16Jisaso ámɨ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jonomɨ xewaxo Saimonoxɨnɨ, joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨnɨyiŋɨnɨ? Mɨnɨyiŋí̵ reŋɨnɨ?” urí̵agɨ o “Oyɨ, Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨsiŋápɨ nánɨ joxɨ nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso “Ámá sipɨsipí̵ awí mearoarɨgí̵ápa joxɨ axí̵pɨ nerɨ ámá nionɨ gí̵ imónɨŋí̵yo píránɨŋí̵ ume'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 17Jisaso ámɨ bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jonomɨ xewaxo Saimonoxɨnɨ, joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨnɨyiŋɨnɨ? Mɨnɨyiŋí̵ reŋɨnɨ?” urí̵agɨ Pitao Jisaso rɨxa biau' bɨ “Joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨnɨyiŋɨnɨ?” urí̵í̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwinɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, amɨpí ní̵nɨ nánɨ joxɨ nɨjí̵oxɨrɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ rɨyiŋápɨ nánɨ enɨ nɨjí̵oxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ aiwá wiarɨgí̵ápa joxɨ enɨ ámá nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyo axí̵pɨ nerɨ píránɨŋí̵ ure'wapɨyíɨrɨxɨnɨ. 18Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Joxɨ sɨnɨ íwí̵ sɨkɨŋí̵ nerí̵ná jɨwanɨŋoxɨ arerɨxí̵ nɨyínɨrɨ dɨxí̵ simóní̵í̵mɨnɨ wagí̵rɨnɨ. E nerɨ aí joxɨ rɨxa xweyaŋí̵ nerí̵ná dɨxí̵ we' wu'kau' wimɨxáná ámá wí gwí̵ nɨrɨjiro joxɨ ‘Mupa oemɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵mɨnɨ nɨmeáa rupɨrí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 19Wiepɨsiŋowa re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Pitao pení̵ápɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ? O e nerɨ nɨperɨŋí̵pimɨ dánɨ seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ nánɨ sɨwá neainí̵árí̵anɨ? Oyɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. E nurɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨxí̵deɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso wiepɨsiŋí̵ xí̵o dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo nánɨ rɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

20Pitao nɨkɨnɨmónɨrɨ wiepɨsiŋí̵ Jisaso dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋo —O xámɨ nerɨmeánɨmáná aiwápɨ nɨnɨróná Jisaso tí̵ámɨnɨ nɨkɨnɨmónaurɨ yarɨŋí̵ re wiŋorɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, mɨyí̵ rurɨno gorɨnɨ?” urɨŋorɨnɨ. O awau'mɨ nu'mɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 21Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ámá romɨ enɨ pí wipí̵rí̵árí̵anɨ?” urí̵agɨ 22Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “O nionɨ ámɨ aŋí̵namɨ dánɨ weapɨmí̵áíná nánɨ xe ŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨnimónɨrí̵náyí̵, ayí̵ dɨŋí̵ joxɨyá meŋagɨ nánɨ pí nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ? Jɨwanɨŋoxɨnɨ sa nɨxí̵deɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

23Ayɨnánɨ ámá Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ rɨpɨ rɨnɨmegí̵árɨnɨ, “Wiepɨsiŋí̵ o wí nɨpení̵ámanɨ.” rɨnɨmegí̵á aiwɨ Jisaso “Joxɨ nɨperí̵ámanɨ.” wí murí̵ rɨpɨnɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “O nionɨ ámɨ weapɨmí̵áíná nánɨ xe ŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨnimónɨrí̵náyí̵, ayí̵ dɨŋí̵ joxɨyá meŋagɨ nánɨ pí nánɨ nɨrarɨŋɨnɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ. 24O Jisaso wiepɨsarɨŋí̵ Pitaomɨ e urɨŋorɨnɨ. O amɨpí apɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eaŋorɨnɨ. Nene o nánɨ nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ, “O áwaŋí̵ rɨŋí̵pɨ nepánɨ rɨnɨnɨ.” nɨjí̵á e imónɨŋwɨnɨ.

25Amɨpí Jisaso eŋí̵ ámɨ obaxí̵ ayá wí enɨ eŋagɨ aiwɨ nionɨ re nimónarɨnɨ, “O eŋí̵pɨ nɨpɨnɨ nánɨ bɨkwí̵yo rí̵wamɨŋí̵ píránɨŋí̵ nearí̵náyí̵, xwí̵á tí̵yo bɨkwí̵ apɨ de'ropaxí̵rɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK