John 3

Jisaso tí̵nɨ Nikodimaso tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnɨgí̵í nánɨrɨnɨ.

1Ámá wo —O xegí̵ yoí̵ Nikodimasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gwí̵ mónɨgí̵á yoí̵ Parisiyɨ rɨnɨŋí̵yí̵ worɨnɨ. Axo Judayí̵ mebá worɨnɨ. 2O sí̵á wɨyimɨ árí̵wɨyimɨ nurɨ Jisasomɨ nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rabai, ‘Joxɨ neare'wapɨyarɨŋí̵ Gorɨxo rɨrowáre'napɨŋoxɨ imónɨŋɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ. Gorɨxo dɨŋí̵ mukɨkayoŋáná ámá wo emɨmí̵ joxɨ yarɨŋí̵pɨ epaxí̵ mimónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 3Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ seáyɨmɨ dánɨ meweapa nerí̵náyí̵, Gorɨxoyá xwioxí̵yo wí ŋweapí̵rí̵á menɨnɨ.” urí̵agɨ 4Nikodimaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go rɨxa xwe' niwiarómáná arɨge nerɨ ámɨ eweanɨŋoɨ? ‘Ámɨ xɨnáíyá agwí̵yo páwíáná omɨ ámɨ sɨŋí̵ xɨnáí xɨrɨpaxí̵rɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rɨnɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 5Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá iniɨgí̵yo dánɨ ewearɨ Gorɨxoyá kwíyí̵yo dánɨ ewearɨ mepa nerí̵náyí̵, wí Gorɨxoyá xwioxí̵yo nɨpáwirɨ ŋweapaxí̵ menɨnɨ. 6Xanɨyau'mɨ dánɨ xɨrarɨgí̵ápɨ, ayí̵ warápɨnɨrɨnɨ. Kwíyí̵yo dánɨ imónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ dɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. 7Nionɨ re rɨrí̵ápɨ nánɨ, ‘Joxɨ “Gorɨxoyá xwioxí̵yo ŋweáɨmɨgɨnɨ.” nɨsimónɨrí̵ná wí seáyɨmɨ dánɨ ewearí̵í̵pɨ nɨmu'ropaxí̵manɨ.’ rɨrí̵ápɨ nánɨ ududí̵ mɨsinɨpanɨ. 8Imɨŋí̵ yarɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ moɨ. Imɨŋí̵ xegí̵ wimónarɨŋimanɨ yarí̵ná joxɨ ɨwí̵ rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirɨ aiwɨ gɨmɨ dánɨ bí̵í̵pɨranɨ, gɨmɨ nánɨ u'í̵pɨranɨ, joxɨ nɨjí̵á imónarɨŋí̵manɨ. Nɨjí̵á mimónɨpa nerɨ aiwɨ ‘Imɨŋí̵ menɨnɨ.’ rɨpaxí̵manɨ. Kwíyí̵ enɨ axí̵pɨ imónɨnɨ. Ámá sɨŋí̵ ewearí̵ná sɨŋwí̵ wɨnɨpaxí̵ mimónɨŋagɨ aiwɨ ‘Sɨŋí̵ meweáí̵yí̵rɨnɨ.’ rɨpaxí̵ menɨnɨ.” urí̵agɨ 9Nikodimaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨrarɨŋí̵pɨ arɨge nerɨ imónɨpaxí̵rɨnɨ?” urí̵agɨ 10Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ámɨná negí̵ Isɨrerene neare'wapɨyarɨŋí̵ woxɨ eŋagɨ aí nionɨ rɨrarɨŋápɨ nánɨ mají̵á rimónɨŋɨnɨ? 11Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. None nɨjí̵á imónɨŋwáyí̵ nánɨ rɨrane sɨŋwí̵ wɨnɨŋwáyí̵ nánɨ áwaŋí̵ rɨrane yarɨŋagwɨ aiwɨ pí̵ne' none rarɨŋwáyí̵ soyí̵ne' aríkwí̵kwí̵ yarɨŋoɨ. 12Amɨpí xwí̵á rɨrímɨ imónɨŋí̵yí̵ nánɨ áwaŋí̵ searáná soyí̵ne' ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ mɨkwí̵ropa yarɨŋagí̵a nánɨ amɨpí aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pɨ áwaŋí̵ nɨsearɨrí̵náyí̵, arɨge nero ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ ɨkwí̵ropí̵ráoɨ? 13Ámá imónɨŋo —O aŋí̵namɨ dánɨ weapɨŋorɨnɨ. O ámá nɨyonɨ aiwɨ onɨ aŋí̵namɨ nánɨ yiŋorɨnɨ. 14Eŋíná negí̵ arí̵owa ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná ámá weaxí̵á sidɨŋí̵ óí̵yí̵ sɨŋí̵ upí̵rí̵a nánɨ Moseso ainɨxí̵ tí̵nɨ weaxí̵ánɨŋí̵ nimɨxɨrɨ íkí̵áyo nɨŋwɨrárɨmáná seáyɨ e mí̵eyoáí̵pɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ sɨŋí̵ ugí̵awixɨnɨ. Ainɨxí̵ weaxí̵ánɨŋí̵ imɨxɨnɨŋí̵pɨ nɨŋwɨrárɨro mí̵eyoagí̵ápa ámá imónɨŋomɨ axí̵pɨ numí̵eyoapí̵rí̵árɨnɨ. 15Ámá omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ omɨ numí̵eyoapí̵rí̵árɨnɨ. 16Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ xwapí̵ ayá wí nuyirɨ nánɨ xegí̵ niaíwí̵ siŋí̵nɨŋí̵ e'miaoŋo nene nánɨ wí̵re'napɨŋɨnigɨnɨ. Ámá xewaxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ maní̵nɨpa nero dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ wí̵re'napɨŋɨnigɨnɨ. 17Ayí̵ rɨpɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo xegí̵ xewaxomɨ xwí̵á rɨrímɨ nánɨ urowáre'napɨŋɨnigɨnɨ. O ámáyo xwɨyí̵á umeárí̵wɨnɨgɨnɨrɨ murowáre'napɨŋɨnigɨnɨ. Yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵wɨnɨgɨnɨrɨ urowáre'napɨŋɨnigɨnɨ. 18Xewaxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxo xwɨyí̵á umeárɨpaxí̵ mimónɨŋoɨ. E nerɨ aiwɨ xewaxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxoyá siŋí̵nɨŋí̵ e'miaoŋomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rɨxa xwɨyí̵á umeárɨpaxí̵ imónɨŋoɨ. 19Sa mí̵kí̵ tí̵yo dánɨ Gorɨxo ‘Xwɨyí̵á tí̵ŋoxɨnɨ.’ urɨrɨ ‘Xwɨyí̵á mayoxɨnɨ.’ urɨrɨ ení̵árɨnɨ. O xwí̵árímɨ ŋweagí̵áyí̵ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ wí̵ánɨŋí̵ wókíagɨ aiwɨ ámá wigí̵ yarɨgí̵ápɨ sɨpínɨ imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ wí̵á ókiŋí̵pɨ nánɨ mɨwimónɨpa nerɨ sí̵á yinɨŋí̵pɨ nánɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ. 20Ayí̵ rɨpɨ nánɨ ámá sɨpínɨ yarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ wí̵á ókiŋí̵pɨ nánɨ aga mɨwimóní̵ sí̵á yinɨŋí̵pɨ nánɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ. Wigí̵ yarɨgí̵ápɨ wí̵á ókímɨxɨnanɨgɨnɨrɨ wí̵á ókiŋe nánɨ barɨgí̵ámanɨ. 21E nerɨ aiwɨ ámá yadɨmɨŋí̵ yarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ oemɨnɨrɨ arí̵á nɨwirɨ yarɨŋí̵pɨ sɨŋánɨ oimónɨrɨ wí̵á ókiŋe nánɨ ananɨ barɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Wayí̵ umeaiŋí̵ Jono Jisaso nánɨ rɨŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

22E nemáná Jisaso tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ Judia pɨropenɨsí̵yo nánɨ nuro wí e awa tí̵nɨ nawínɨ nɨŋwearóná ámáyo wayí̵ numeaia warí̵ná 23wayí̵ neameaiŋí̵ Jono aŋí̵ yoí̵ Inonɨyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ —Aŋí̵ apɨ Serimɨ dánɨ aŋwɨ erɨnɨ. Jono aŋí̵ apimɨ nɨŋwearí̵ná e iniɨgí̵ obaxí̵ wearɨŋe eŋagɨ nánɨ o enɨ ámá bɨmiarɨgí̵áyo wayí̵ numeaia warí̵ná 24— Íná Jono sɨnɨ gwí̵ aŋí̵yo mɨŋwɨrárɨnɨŋínárɨnɨ. 25Íná Jono xí̵o xegí̵ wiepɨsarɨŋowa re egí̵awixɨnɨ. Nɨwiápí̵nɨmearo wigí̵ Judayí̵ wo tí̵nɨ xwɨyí̵á nɨrɨnɨróná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ naŋí̵ imónanɨro nánɨ iniɨgí̵yo igí̵á eánarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro 26e nemowa wayí̵ neameaiŋí̵ Jono tí̵ŋí̵ e nánɨ nuro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, ámá joxɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ Jodanɨ rapáyo jí̵arɨwámɨnɨ ŋweagí̵ío —O joxɨ áwaŋí̵ nearɨŋorɨnɨ. O re yarɨnɨ. Ámáyo wayí̵ numeaia warɨnɨ. E yarí̵ná oxí̵ apɨxí̵ niaíwí̵ ní̵nɨ o tí̵ŋí̵ e nánɨ warɨŋoɨ.” urí̵agí̵a 27wayí̵ neameaiŋí̵ Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ seáyɨ e imónarɨgí̵ámanɨ. Aŋí̵namɨ ŋweaŋo ‘Ámá o e nerɨ seáyɨ e oimónɨnɨ.’ mɨyaiwipa nerí̵náyí̵, wí e nerɨ seáyɨ e imónɨpaxí̵manɨ. 28Xámɨ nionɨ áwaŋí̵ re seararɨŋagɨ arí̵á nigí̵árɨnɨ, ‘Nionɨ Kiraisonɨ, ámá yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨgí̵onɨmanɨ. Omɨ xámɨ umeáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowáre'napɨŋonɨrɨnɨ.’ seararɨŋagɨ rɨxa arí̵á nigí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 29ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨxí̵ ŋwɨrárí̵oyí̵ ayí̵ apɨxí̵ oyáírɨnɨ. Apí̵ wáí̵ wiiŋoyáímanɨ. E nerɨ aiwɨ o damɨ dánɨ e'í̵ nɨrorɨ apɨxí̵ meáo yayí̵ yarɨŋagɨ arí̵á nɨwirí̵ná xí̵o enɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ dɨŋí̵ nií̵á nɨninɨrɨ bɨ onɨmiápɨ mɨninarɨnɨnɨ. 30Nionɨ rɨxa yí̵wí̵ nimóga warí̵ná xewanɨŋo niwiarorɨ aga nepa ne'ra nunɨŋoɨ.” nurɨrɨ 31ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá eramɨ dáŋo ámá nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Ámá xwí̵á rɨrímɨ dáŋonɨ aga ámá imónɨrɨ amɨpí xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ nánɨ rɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. E nerɨŋí̵ aiwɨ aŋí̵namɨ dáŋo aga nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨnɨ. 32Xewanɨŋo aŋí̵namɨ dánɨ sɨŋwí̵ wɨnɨrɨ arí̵á wirɨ eŋí̵yí̵ nánɨ ámáyo áwaŋí̵ nura warɨŋagɨ aiwɨ wí o áwaŋí̵ rarɨŋí̵pɨ mumímɨnarɨŋoɨ. 33E seararɨŋagɨ aiwɨ ámá áwaŋí̵ o rarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwirɨ ‘Neparɨnɨ.’ yaiwíí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ re'nɨŋí̵ rarɨŋoɨ, ‘Neparɨnɨ. Gorɨxo xí̵o rarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yarɨŋorɨnɨ.’ rarɨŋoɨ. 34Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Gorɨxo urowáre'napɨŋomɨ xewanɨŋoyá kwíyí̵ ayɨkwí̵ mɨwiŋí̵ eŋagɨ nánɨ xí̵oyá xwɨyí̵á nɨra warɨŋorɨnɨ. 35Xano xewaxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ amɨpí ní̵nɨ í̵ánɨŋí̵ wiepí̵xí̵niasiŋí̵rɨnɨ. 36Ámá xewaxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ xewaxomɨ aríkwí̵kwí̵ wiarɨgí̵áyo dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ wímeaní̵á menɨnɨ. Wikí̵ Gorɨxo ámá ayo wónarɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ wikwí̵moní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK