John 4

Jisaso tí̵nɨ Samariayí̵ apɨxí̵ wí tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnɨgí̵í nánɨrɨnɨ.

Parisiowa arí̵á re wigí̵awixɨnɨ, “Jisaso wiepɨsarɨŋí̵yí̵ imɨxɨrɨ wayí̵ umeairɨ yarí̵ná oyáyí̵ wayí̵ umeaiarɨŋí̵ Jonoyá wiepɨsarɨŋí̵yo rɨxa wiárí̵ mu'roarɨŋoɨ.” arí̵á e wíagí̵a aiwɨ Jisaso xewanɨŋo ámáyo wayí̵ umeaiarɨŋagɨ marí̵áɨ, sa xegí̵ wiepɨsarɨŋowa wayí̵ umeaiarɨŋagí̵a nánɨ Parisiowa arí̵á e wigí̵awixɨnɨ. Ámɨná Jisaso Parisiowa arí̵á e wíí̵á eŋagɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ ámɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ umɨnɨrɨ nánɨ Judia pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ “Aga Samariayí̵ aŋí̵ tí̵ŋimanɨ oumɨnɨ.” nɨyaiwimo imanɨ nurí̵ná Samariayí̵ aŋí̵ bɨ xegí̵ yoí̵ Saikaɨ rɨnɨŋí̵pɨ —Aŋí̵ apɨ xwí̵á eŋíná Jekopo xewaxo Josepomɨ wiŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ erɨnɨ. Mínɨŋwí̵ Jekopo iniɨgí̵ iwiní̵a nánɨ rɨpɨŋí̵wá erɨnɨ. Aŋí̵ apɨ tí̵e nɨre'mómáná sogwí̵ áwɨnɨ e ŋweaŋáná aŋí̵ e'í̵ nánɨ eŋí̵ samɨŋí̵ uwe'agɨ iniɨgí̵ nánɨ mínɨŋwí̵ rɨpɨnɨŋí̵wá tí̵ŋí̵ e sá nɨŋwearɨ wiepɨsarɨŋowa aiwá bí̵ yanɨro nánɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ rɨxa numáná eŋáná Samariayí̵ apɨxí̵ wí iniɨgí̵ iwimɨnɨrɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgí̵ iwíí̵pɨ bɨ onɨmɨnɨ.” urí̵agɨ í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨge simóní̵agɨ joxɨ ‘Iniɨgí̵ bɨ niapeɨ.’ nɨrarɨŋɨnɨ? Joxɨ Judayí̵ woxɨrɨnɨ. Niínɨ Samariayí̵ apɨxí̵ wínɨ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” —Judayí̵ Samariayí̵ tí̵nɨ wí kumɨxɨnarɨgí̵á meŋagɨ nánɨ í e urí̵agɨ 10 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ Gorɨxo ámáyo aní̵á wiarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ nionɨ ‘Iniɨgí̵ bɨ niapeɨ.’ rɨrí̵áonɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, jíxɨ yarɨŋí̵ níáná nionɨ iniɨgí̵ dɨŋí̵ sɨŋí̵ sieweapaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ siapɨmɨnɨrɨ e'árɨnɨ.” urí̵agɨ 11 í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, iniɨgí̵ ayí̵ ná mí̵mɨ rɨwonɨ. Iniɨgí̵ iwirɨ nánɨ enɨ mɨmaxɨrɨŋagɨ nánɨ iniɨgí̵ iwirɨ mimónɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ joxɨ iniɨgí̵ dɨŋí̵ sɨŋí̵ eweapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ge iwirí̵ɨnɨ? 12 Joxɨ ‘Negí̵ arí̵o Jekopomɨ —O mínɨŋwí̵ rɨwá nɨrɨpɨrɨ iniɨgí̵ xewanɨŋo nɨrɨ xewaxowa nɨro xegí̵ sipɨsipí̵ burɨmákau' amɨpí nɨro eŋorɨnɨ. Omɨ ananɨ wiárí̵ mu'roŋáonɨrɨnɨ.’ rɨyaiwinarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 13 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá iniɨgí̵ rɨwámɨ ní̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ní̵nɨ ámɨ iniɨgí̵ nánɨ winayiní̵árɨnɨ. 14 E nerɨ aiwɨ ámá iniɨgí̵ nionɨ wíápɨ ní̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ámɨ iniɨgí̵ nánɨ winayiní̵á menɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Iniɨgí̵ nionɨ mɨnɨ wíápɨ ámá xwioxí̵yo iniɨgí̵ sɨmɨŋí̵ meaarɨŋe dánɨ u'ru'rɨmí̵ yarɨŋí̵pánɨŋí̵ nimónɨrɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ wimɨxɨní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 15 apɨxí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, niínɨ ámɨ gwí̵ní̵ yeáyí̵ mɨnipa oenɨrɨ iniɨgí̵ joxɨ rarɨŋí̵pɨ niapeɨ. Iniɨgí̵ iwimɨnɨrɨ mɨbɨpa emí̵a nánɨ enɨ niapeɨ.” urí̵agɨ 16 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ nurɨ dɨxí̵ oxomɨ nɨwirɨmeámɨ re nánɨ bí̵piyɨ.” urí̵agɨ 17 apɨxí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oxí̵ mayínɨrɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ ‘Oxí̵ mayínɨrɨnɨ.’ nɨrarɨŋí̵pɨ xɨxenɨ nɨrarɨŋɨnɨ. 18 Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Jíxɨ oxí̵ we' bɨ nɨpɨnɨ rɨmeagí̵íxɨrɨnɨ. Jíxɨ ámá agwɨ meánɨŋo dɨxí̵ oxo meŋagɨ nánɨ xɨxenɨ nepa nɨrarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 19 apɨxí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ‘Joxɨ e nɨrarɨŋagɨ nánɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵á woxɨrí̵anɨ?’ nimónarɨnɨ.” nurɨrɨ 20 re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eŋíná negí̵ arí̵owa Gorɨxomɨ yarɨŋí̵ wiro yayí̵ wiro yanɨro nánɨ dí̵wí̵ rɨpimɨ nánɨ bagí̵árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ Judayí̵ne' re rarɨgí̵árɨnɨ, ‘Wí e marí̵áɨ, sa Jerusaremɨ dánɨnɨ yayí̵ nɨwirí̵ná ayí̵ apánɨ yarɨŋoɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 21 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, píránɨŋí̵ arí̵á niɨ. Sí̵á wɨyi dí̵wí̵ rɨpimɨ dánɨranɨ, Jerusaremɨ dánɨranɨ, ápo Gorɨxomɨ yayí̵ mɨwipí̵rí̵a nánɨ parɨmoní̵árɨnɨ. 22 Seyí̵ne' yayí̵ wiarɨgí̵o arɨge'nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ mají̵á imónɨŋoɨ. E nerɨ aiwɨ yayí̵ wiarɨŋwáo arɨge'nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ Judayene nɨjí̵árɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámáyo yeáyí̵ uyimɨxemeámɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ gwí̵ Judayene imónɨŋwárímɨ dánɨ yarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ o, yayí̵ wiarɨŋwáo nene nɨjí̵árɨnɨ. 23 E nɨrɨrɨrɨ aiwɨ sí̵á ámá e nero yayí̵ níí̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ wiarɨgí̵áyí̵ ápo Gorɨxomɨ xegí̵ kwíyí̵yo dánɨ yayí̵ wiro xɨxenɨ xí̵o imónɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro yayí̵ wiro wipí̵rí̵yi rɨxa aŋwɨ e nerɨ rɨxa parɨmoŋoɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá xí̵o nánɨ e nero yarɨgí̵áyí̵ nionɨ gí̵ yayí̵ niarɨgí̵áyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24 Gorɨxo kwíyí̵nɨ eŋorɨnɨ. Ayɨnánɨ omɨ yayí̵ wiarɨgí̵áyí̵ xegí̵ bɨ epaxí̵manɨ. Sa kwíyí̵yo dánɨ yayí̵ wiro xɨxenɨ xí̵o imónɨŋí̵pɨ nánɨ nepa dɨŋí̵ nɨmoro yayí̵ wiro epaxí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 25 apɨxí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mesaiao —Ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorɨnɨ. O ámá nimónɨrɨ bɨní̵ápɨ nánɨ niínɨ nɨjí̵árɨnɨ. O nɨbɨrí̵ná amɨpí ní̵nɨ áwaŋí̵ nearɨní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 26 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oyɨ, jíxɨ tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnarɨgwí̵í ronɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 27 E urarí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa, aŋí̵ jí̵apimɨ nánɨ u'í̵áwa ámɨ nɨbɨro wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Apɨxí̵ wí tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnarɨŋagí̵i nɨwɨnɨro ududí̵ nero aiwɨ wo nɨwiápí̵nɨmearɨ xwɨyí̵á bɨ re murɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ pí urápɨmɨnɨrɨ urarɨŋɨnɨ? Pí nánɨ í tí̵nɨ xwɨyí̵á rɨnarɨŋiɨ?” murɨpa e'áná 28 apɨxí xwárí̵á sɨxí̵ e nɨtɨmí aŋí̵ jí̵apimɨ nánɨ nurɨ ámáyo re urɨŋɨnigɨnɨ, 29 “Ámá niínɨ eŋíná dánɨ ne'ra bɨŋápɨ nɨpɨnɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨrarɨŋomɨ nurane sɨŋwí̵ owɨnaneyɨ. O Kiraiso, ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo menɨranɨ?” ure'meááná 30 ayí̵ aŋí̵pimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨní̵e nánɨ ugí̵awixɨnɨ.

31 Wiepɨsarɨŋowa apɨxí ámáyo wirɨmeámɨnɨrɨ u'áná “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, aiwá bɨ neɨ.” urarɨŋagí̵a aí 32 o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá nɨmɨ nánɨ soyí̵ne' mají̵ápɨ tí̵ŋáonɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 33 wiepɨsarɨŋowa nepa aiwá nánɨ neararɨnɨrɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “None jí̵amɨ u'áná ámá wo nɨbɨrɨ aiwá nɨnɨ nánɨ mɨnɨ rí̵a wiŋoɨ?” rɨnarí̵ná 34 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨrowáre'napɨŋo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ erɨ xí̵o ‘Joxɨ e e'ɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨŋí̵pɨ xɨxenɨ yárɨrɨ nerí̵náyí̵, ayí̵ gí̵ aiwánɨŋí̵ imónɨnɨ. 35 Seyí̵ne' ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ mɨrɨpa yarɨgí̵árɨnɨ, ‘Emá wau' wau' sɨnɨrɨnɨ. Rɨxa mu'róáná aiwá mianí̵wárɨnɨ.’ mɨrɨpa yarɨgí̵áranɨ? Seyí̵ne' e nɨrɨro aiwɨ nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Nɨwiápí̵nɨmearo omɨŋí̵yo mɨnɨ mɨnɨ wenɨŋí̵ emiamópoyɨ. Aiwá rɨxa yóí̵ nerɨ mipaxí̵ imónɨnɨ. 36 Agwɨ aiwá miarɨŋí̵ go go omɨŋí̵ nerí̵ná xegí̵ e'í̵pɨ nánɨ nɨgwí̵ nɨmearɨ ayí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ rɨxa yarɨnɨ. Aiwá ɨwí̵á urarɨŋo tí̵nɨ miarɨŋo tí̵nɨ nawínɨ nɨwau'nɨ yayí̵ epɨsi nánɨ e yarɨnɨ. 37 Xwɨyí̵á seyí̵ne' re rarɨgí̵ápɨ, ‘Wo ɨwí̵á urɨrɨ wo mirɨ yarɨgí̵árɨnɨ.’ rarɨgí̵ápɨ, ayí̵ nionɨ rɨrí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rɨnɨnɨ. 38 Nionɨ gí̵ seaiepɨsarɨŋáoyí̵ne', aiwá soyí̵ne' ɨwí̵á murɨgí̵ápɨ mipí̵rɨ nánɨ searowárɨŋárɨnɨ. Soyí̵ne' aiwá wa ɨwí̵á urɨgí̵ápɨ nɨmiróná awa anɨŋí̵ miní̵ egí̵ápɨ miarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

39 Samariayí̵, aŋí̵ jí̵apimɨ dáŋí̵yí̵ apɨxí áwaŋí̵ re urí̵agɨ “Ámáo niínɨ eŋíná dánɨ ne'ra bɨŋápɨ nɨpɨnɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨrɨŋoɨ.” urí̵í̵ eŋagɨ nánɨ obaxí̵ o nánɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ 40 nɨbɨro nɨwímearóná nene tí̵nɨ oŋweaaneyɨnɨro yarɨŋí̵ wíagí̵a o sí̵á wɨyau' e weŋɨnigɨnɨ. 41 Ámá obaxí̵ wínɨ wínɨ enɨ xwɨyí̵á o rarɨŋí̵pɨ arí̵á nɨwiro nánɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro 42 apɨxímɨ re nura ugí̵awixɨnɨ, “Jíxɨ nearí̵í̵pɨ arí̵á nɨwirane nánɨnɨ omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋwɨnɨ. Newanɨŋene enɨ o xwɨyí̵á rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirane rɨxa nɨjí̵á nimónɨrɨ re yaiwiarɨŋwɨnɨ, ‘Ámá nɨyonɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ bɨŋorí̵anɨ?’ yaiwiarɨŋwɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Gapɨmaní̵ woyá niaíwomɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

43 Sí̵á wɨyau' weŋo aŋí̵ apimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ uŋɨnigɨnɨ. 44 Jisaso xewanɨŋo re rɨŋo eŋagɨ nánɨ, “Wí̵á rókiamoarɨŋí̵ gomɨ ámá xegí̵ aŋí̵ e dáŋí̵yí̵ we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨgí̵áranɨ? Oweoɨ.” rɨŋo eŋagɨ nánɨ ámɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nánɨ uŋɨnigɨnɨ. 45 Ayɨnánɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo re'móáná Gariri ŋweáyí̵ enɨ aiwá sí̵á Aŋí̵najo Mu'roagí̵yi nánɨ Jerusaremɨyo nánɨ nɨyiro nɨŋwearóná amɨpí xí̵o yarɨŋí̵pɨ wɨnɨgí̵á eŋagɨ nánɨ wigí̵ aŋí̵yo re'móáná umímɨnɨgí̵awixɨnɨ.

46 Jisaso Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ Kenaɨ rɨnɨŋe —E xámɨ aga iniɨgí̵ aí wainí̵ imɨxɨŋí̵ erɨnɨ. E nɨre'morɨ ŋweaŋáná gapɨmaní̵ wo xegí̵ íwo sɨmɨxí̵ nerɨ aŋí̵ yoí̵ Kapaneamɨyo ŋweaŋáná 47 xano arí̵á re wiŋɨnigɨnɨ, “Jisaso Judia pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nɨbɨrɨ Gariri pɨropenɨsí̵ tɨyómɨnɨ re'mónapɨŋoɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á e nɨwirɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨyapɨrɨ xegí̵ niaíwo rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ o nɨweapɨrɨ gí̵ íwomɨ naŋí̵ oimɨxɨnɨrɨ yarɨŋí̵ wíagɨ 48 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' nionɨ emɨmí̵ mepa erɨ amɨpí ayá rɨwamónɨpaxí̵ mepa erɨ yarɨŋagɨ nɨnanɨrí̵náyí̵, wí dɨŋí̵ nɨkwí̵ropí̵rɨme'oɨ.” urí̵agɨ 49 gapɨmano re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, gí̵ íwo penɨgɨnɨrɨ joxɨ aŋí̵nɨ weapeɨ.” urí̵agɨ 50 Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ aŋí̵ uɨ. Dɨxí̵ íwo sɨŋí̵ unɨŋoɨ.” urí̵agɨ o xwɨyí̵á Jisaso urí̵í̵pɨ “Neparɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵rorɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nurɨ nurɨ 51 óí̵ e sá weŋo wí̵ápɨ tí̵nɨ sɨnɨ óí̵yo warí̵ná xegí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áwa óí̵ e órórí̵ ninɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ íwo rɨxa sɨŋí̵ u'ɨnigɨnɨ.” urí̵agí̵a 52 o yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ, “Gíná naŋí̵ imóní̵ɨnigɨnɨ?” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Agíná 1:00 p.m. imónáná wará rí̵á pɨrí̵ pí̵nɨ wiárí̵ɨnigɨnɨ.” urí̵agí̵a 53 xano re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Agíná Jisaso ‘Dɨxí̵ íwo sɨŋí̵ unɨŋoɨ.’ nɨrí̵íná sɨmɨxí̵ pí̵nɨ wiárí̵árí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ xí̵omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ xegí̵ í̵wiaxe' enɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ. 54 Jisaso Judia pɨropenɨsí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ ámɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo nemerí̵ná emɨmí̵ ámɨ bɨ apɨ eŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for AAK