John 5

Sɨkwí̵ ikí̵ eŋí̵ womɨ naŋí̵ imɨxɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nemo nɨŋweaŋɨsáná Judayí̵ wigí̵ yarɨgí̵ápa Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ moanɨro aiwá Jerusaremɨyo imɨxarí̵ná o e nánɨ nɨyoarɨ nɨre'mómáná 2— Jerusaremɨyo ákɨŋá í̵wí wɨyi Sipɨsipí̵yɨ rɨnɨŋí̵yi tí̵ŋí̵ e ipí wá Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ xegí̵ yoí̵ Betesaidaɨ rɨnɨŋí̵wá e rɨwoŋí̵wárɨnɨ. Mɨdɨmɨdánɨ rí̵wí̵yi nánɨ aŋí̵ wiámí̵ó we' wu' mɨrɨnɨŋerɨnɨ. 3Aŋí̵ wiámí̵ó we' bɨ apɨ mɨrɨnɨŋe ámá sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ sɨŋwí̵ supárɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ sɨkwí̵ ikí̵ egí̵áyí̵ tí̵nɨ sɨkwí̵ we' kɨrɨŋí̵ egí̵áyí̵ tí̵nɨ ayí̵ obaxí̵ e nɨŋwearo [iniɨgí̵ yaromí e'í̵pɨ sɨŋwí̵ owɨnaneyɨnɨrɨ ŋweaarɨgí̵erɨnɨ. 4Waíní̵ waíná aŋí̵nají̵ Gorɨxoyá wo nɨwerɨ ipíwámɨ yaromí me'áná ámá sɨmɨxí̵ tí̵gí̵áyí̵ go go xámɨ páwíáná xegí̵ wará naŋí̵ imónarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ŋweaarɨgí̵erɨnɨ.] 5Jisaso e nɨre'morɨ ámá e ŋweaarɨgí̵áyí̵ wo —O xegí̵ sɨmɨxí̵pɨ yarí̵ná xwiogwí̵ 38 mu'roŋorɨnɨ. 6O e weŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ “Sɨmɨxí̵ eŋíná dánɨ ne'ra bɨŋorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á e nimónɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Naŋí̵ oimónɨmɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 7sɨmɨxo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá roxɨnɨ, ipíwá yaromí e'áná ámá ipíyo nɨnɨmearɨ nɨwárɨpí̵rɨ nánɨ mayonɨrɨnɨ. Niɨwanɨŋonɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nurɨ páwimɨnɨrɨ yarí̵ná ámá wa xámɨ páwiarɨgí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 8Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨwiápí̵nɨmearɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨxoperɨ nɨmeámɨ uɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 9Naŋí̵ nimónɨrɨ xegí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ aŋí̵ uŋɨnigɨnɨ.

Sí̵á ayi Sabarí̵á ayimɨrɨnɨ.
10Ayɨnánɨ Judayí̵ ámɨnáowa naŋí̵ imóní̵omɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Sabarí̵áyimɨ eŋagɨ nánɨ dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ xe nɨmeámɨ ounɨrɨ sɨŋwí̵ ranɨpaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Ŋwí̵árɨnɨ.” urí̵agí̵a aí 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ naŋí̵ nimɨxí̵o, o ‘Dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ uɨ.’ nɨrí̵agɨ nɨmeámɨ warɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 12awa yarɨŋí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “ ‘Dɨxí̵ íkwiaŋwí̵ nɨmeámɨ uɨ.’ go rɨrɨŋoɨ?” yarɨŋí̵ e wíagí̵a aí 13ámá o xí̵omɨ naŋí̵ wimɨxí̵o nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa nerɨ nánɨ áwaŋí̵ urɨpaxí̵ mimónɨŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Jisaso ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo áwɨnɨmɨ dakwíagɨ nánɨrɨnɨ.

14E nemáná eŋáná Jisaso ámá o aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Arí̵á niɨ. Sɨmɨxí̵ joxɨ yarɨŋí̵pɨ rɨxa naŋí̵ imóní̵ɨnigɨnɨ. ‘Xámɨ síí̵pimɨ ámɨ bɨ wiárí̵ mu'rónɨŋí̵pɨ sinɨgɨnɨrɨ nánɨ í̵wí̵ ámɨ mepa e'ɨrɨxɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná 15o nurɨ Judayí̵ ámɨnáowamɨ Jisaso nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Naŋí̵ nimɨxí̵o, ayí̵ orɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ 16Jisaso Sabarí̵áyo omɨ naŋí̵ wimɨxí̵í̵ eŋagɨ nánɨ awa “Rɨrɨxɨnií̵ wikárí̵wanɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro iwamí̵ó e wianɨro egí̵awixɨnɨ. 17E wianɨro e'agí̵a aiwɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí gí̵ ápo bɨ pí̵nɨ mɨwiárí̵ anɨŋí̵ miní̵ ne'ra bɨŋí̵pɨ nionɨ enɨ axí̵pɨ e nerɨ ámáyo arɨrá wiarɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ 18Judayí̵ ámɨnáowa rɨxa mekaxí̵ nɨmero “Omɨ pɨkíwanɨgɨnɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ. O “Sabarí̵áyo ŋwí̵árɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ nɨwiaíkirɨ e'í̵yí̵ nánɨnɨ marí̵áɨ, xewanɨŋo Gorɨxo nánɨ “Gí̵ áporɨnɨ.” nɨrɨrí̵ná ayí̵ re'nɨŋí̵ rí̵í̵yí̵, “Nionɨ Gorɨxo tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋɨnɨ.” e'nɨŋí̵ rí̵í̵yí̵ nánɨ enɨ e rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

“Ápo amɨpí í̵ánɨŋí̵ niepí̵xí̵niasiŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19Ayɨnánɨ Jisaso nɨwiápí̵nɨmearɨ “Xamɨŋonɨ bɨ osearɨmɨnɨ.” nurɨrɨ xewanɨŋo nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Xewaxo xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ amɨpí wí epaxí̵ menɨnɨ. Xano yarɨŋí̵pimɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrɨ apɨnɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. Pí pí xano yarɨŋí̵pɨ xewaxo enɨ axí̵pɨ e yarɨŋí̵rɨnɨ. 20Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xano xewaxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ amɨpí xí̵o yarɨŋí̵pɨ sɨwá wiarɨŋí̵rɨnɨ. Soyí̵ne' ududí̵ epí̵rí̵a nánɨ emɨmí̵ xewaxo agwɨ yarɨŋí̵pimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ bɨ e'wɨnɨgɨnɨrɨ wiepɨsiní̵árɨnɨ. 21Xano ámá pɨyí̵yo ámɨ sɨŋí̵ nimɨxɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímoarɨŋí̵pa xewaxo enɨ xí̵o xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ ámá xí̵o wimónarɨŋí̵yo ananɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímoarɨŋí̵rɨnɨ. 22Rɨpɨ enɨ xano ámá womɨ xwɨyí̵á umeararɨŋí̵manɨ. Xewaxo ámá nɨyonɨ xwɨyí̵á mearí̵wɨnɨgɨnɨrɨ wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ onɨ xwɨyí̵á meararɨŋí̵rɨnɨ. 23Ámá ní̵nɨ xanomɨ we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárarɨgí̵ápa xewaxomɨ enɨ axí̵pɨ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ ámá nɨyonɨ xwɨyí̵á mearí̵wɨnɨgɨnɨrɨ mɨnɨ wiŋí̵rɨnɨ. Ámá xewaxomɨ we' íkwiaŋwí̵yo muŋwɨrárɨpa yarɨgí̵áyí̵ xano, urowáre'napɨŋomɨ enɨ we' íkwiaŋwí̵yo muŋwɨrárarɨgí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋápɨ arí̵á niro nionɨ nɨrowáre'napɨŋomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro e'í̵á gɨyí̵ gɨyí̵ rɨxa dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵rɨnɨ. Wí xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rí̵a nánɨ mimónɨŋoɨ. Sɨnɨ óí̵ pearɨgí̵áyímɨnɨ mɨwarɨŋoɨ. Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵áyímɨnɨ warɨŋoɨ.” nurɨrɨ 25re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Sí̵á ámá pɨyí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ maŋí̵ Gorɨxomɨ xewaxoyá arí̵á nɨwiro xí̵dɨpí̵rí̵yi rɨxa aŋwɨ e nerɨ rɨxa parɨmoŋoɨ. Ámá arí̵á nɨwiro xɨxenɨ e'í̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ meapí̵ráoɨ. 26Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xano dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ mí̵kí̵ tí̵ŋo nimónɨrɨ ámá xí̵o wimónarɨŋí̵yo wiarɨŋí̵pa xewaxo enɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ mí̵kí̵ tí̵ŋo oimónɨrɨ wiŋí̵rɨnɨ. 27Rɨpɨ enɨ xewaxo ámá imónɨŋo eŋagɨ nánɨ ananɨ ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmí̵ winí̵a nánɨ enɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ í̵ánɨŋí̵ wiepí̵xí̵niasiŋí̵rɨnɨ. 28Nionɨ searí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ ududí̵ mɨseainɨpanɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Sí̵á ámá xwárɨpáyo wegí̵á ní̵nɨyí̵ xewaxoyá maŋí̵ ráná arí̵á nɨwiro wiápí̵nɨmeapí̵rí̵áyi aŋwɨ e nimóga barɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 29Arí̵á nɨwiro xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearóná naŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ íníná píránɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵a nánɨ mearo sɨpí yarɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á meárɨnɨro epí̵rí̵árɨnɨ. 30Niɨwanɨŋonɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ amɨpí wí epaxí̵ mimónɨŋɨnɨ. Ápomɨ arí̵á wiarɨŋápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ ámáyo xwɨyí̵á umeararɨŋárɨnɨ. Nionɨ gí̵ nimónarɨŋí̵pɨ mɨxí̵dɨpa nerɨ nɨrowáre'napɨŋo wimónarɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrɨ nánɨ ámáyo xwɨyí̵á numearɨrí̵ná xɨxenɨ ayo umeararɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso nánɨ áwaŋí̵ rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

31Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' dɨŋí̵ re niaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ, ‘Xewanɨŋo nánɨ áwaŋí̵ nearáná “Neparɨnɨ.” wiaiwipaxí̵ menɨnɨ.’ niaiwiarɨŋagí̵a aiwɨ 32ámɨ wo nionɨ nánɨ áwaŋí̵ seararɨŋí̵rɨnɨ. Nionɨ nánɨ nɨsearɨrí̵ná ‘Ayí̵ neparɨnɨ.’ yaiwipaxí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ 33re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xámɨ segí̵ wamɨ wayí̵ neameaiŋí̵ Jono tí̵ŋí̵mɨnɨ urowáráná o nionɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨsearɨrí̵ná nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ searɨŋɨnigɨnɨ. 34Soyí̵ne' re rɨseaimónarɨnɨ, ‘Xewanɨŋo nánɨ áwaŋí̵ rɨnarɨŋí̵pɨ aga ámá wí rarɨgí̵ápimɨ dánɨ sopɨŋí̵ ononɨrɨ rarɨnɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' Gorɨxo yeáyí̵ seayimɨxemeaní̵a nánɨ wayí̵ neameaiŋí̵ Jono nionɨ nánɨ searɨŋí̵pɨ mɨŋí̵ nirorɨ seararɨŋɨnɨ. 35O uyí̵wí̵ ápiáwí̵ wearɨŋí̵pánɨŋí̵ nerɨ ámáyo wí̵á ókímɨxarí̵ná soyí̵ne' xegí̵ xwɨyí̵á uyí̵wí̵ wí̵ánɨŋí̵ imónɨŋáná yayí̵ axínánɨ egí̵awixɨnɨ. 36O nionɨ nánɨ áwaŋí̵ nɨsearí̵agɨ aiwɨ nionɨ nánɨ áwaŋí̵nɨŋí̵ searɨpaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ omɨ seáyɨ e wimónɨnɨ. Emɨmí̵ amɨpí gí̵ ápo e epaxí̵ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ niapɨŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Nionɨ emɨmí̵ nɨseairí̵ná apɨ nionɨ nánɨ áwaŋí̵ re'nɨŋí̵ seararɨŋí̵rɨnɨ, ‘Xegí̵ xano urowáre'napɨŋorɨnɨ.’ e'nɨŋí̵ seararɨŋí̵rɨnɨ. 37Gí̵ ápo, nionɨ nɨrowáre'napɨŋo enɨ nionɨ nánɨ rɨxa áwaŋí̵ searɨŋí̵rɨnɨ. Omɨ soyí̵ne' arí̵á bɨ wiro xí̵o imónɨŋí̵pɨ sɨŋwí̵ bɨ wɨnɨro megí̵árɨnɨ. 38Xwɨyí̵á xí̵o searɨŋí̵yí̵ segí̵ xwioxí̵yo mɨwenɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá o nɨrowáre'napɨŋonɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roŋoɨ. 39Soyí̵ne' dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meáwanɨgɨnɨro Gorɨxoyá Bɨkwí̵yo í̵á roro parɨro yarɨgí̵árɨnɨ. Rí̵wamɨŋí̵ ayo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nionɨ nánɨ áwaŋí̵ rɨnɨŋagɨ aí 40soyí̵ne' dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ mɨbɨpaxí̵ seaimónarɨnɨ.” nurɨrɨ 41re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá weyí̵ nɨme'í̵rɨxɨnɨrɨ bɨŋáonɨ meŋagɨ aiwɨ 42nionɨ soyí̵ne' nánɨ nɨjí̵árɨnɨ. Soyí̵ne' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨgí̵oyí̵ne'manɨ. 43Nionɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ bɨŋáonɨmanɨ. Gí̵ ápo nɨnɨrí̵pearɨ nɨrowáre'napɨŋonɨ aiwɨ soyí̵ne' mɨnɨmímɨnarɨŋoɨ. Ámá wo xí̵o xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ bánáyí̵, ananɨ numímɨnɨpaxoyí̵ne'rɨnɨ. 44Soyí̵ne' ámá weyí̵ oneame'poyɨnɨrɨ ero Gorɨxo —Onɨ ŋwí̵á imónɨŋorɨnɨ. O weyí̵ oneamenɨrɨ xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ mɨxí̵dɨpa ero yarɨgí̵oyí̵ne', soyí̵ne' sɨnɨ e neróná arɨge nero dɨŋí̵ nɨkwí̵ropí̵ráoɨ? Oweoɨ!” nurɨrɨ 45re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nánɨ re mɨniaiwipa e'poyɨ, ‘Xanoyá sɨŋwí̵yo dánɨ nene xwɨyí̵á neaxekwí̵moní̵árɨnɨ.’ mɨniaiwipa e'poyɨ. Ámá seyí̵ne' seaxekwí̵moní̵o, ayí̵ Mosesorɨnɨ. Soyí̵ne' omɨ dɨŋí̵ nɨwikwí̵móa nuro re yaiwiarɨgí̵árɨnɨ, ‘O arɨrá neainí̵árɨnɨ.’ yaiwiarɨgí̵árɨnɨ. 46Amɨpí Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro sɨŋwɨrɨyí̵, nionɨ nánɨ nɨrɨrɨ eaŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roanɨro egí̵árɨnɨ. 47E nerɨ aí xí̵o nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ mɨkwí̵ropa yarɨgí̵oyí̵ne', soyí̵ne' arɨge nero xwɨyí̵á nionɨyápɨ enɨ dɨŋí̵ ɨkwí̵ropí̵ráoɨ? Oweoɨ wí e epaxí̵ menɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK