John 7

Jisasomɨ xogwáowa xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nɨyárɨmo ne'ɨsáná Judayí̵ ámɨnáowa xí̵omɨ pɨkianɨro nánɨ mekaxí̵ mearɨŋagí̵a nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ “Judia pɨropenɨsí̵yo oememɨnɨ.” mɨwimóní̵ Gariri pɨropenɨsí̵yo aŋí̵ emearí̵ná 2aiwá Judayí̵ aŋí̵ pákí̵ pákí̵ inɨŋí̵yo nɨŋwearí̵ná imɨxayarɨgí̵ápɨ —Aiwá apɨ, ayí̵ eŋíná í̵wiárí̵awe' Moseso tí̵nɨ nemeróná sení̵á aŋí̵yo nɨŋweaxa wagí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ winɨnɨ nánɨ xwiogwí̵ ayí̵ ayo Judayí̵ wigí̵ aŋí̵yí̵ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo aŋí̵ pákí̵ pákí̵ inɨŋí̵yo nɨŋwearo aiwá imɨxarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Aiwá apɨ rɨxa aŋwɨ e imónɨŋáná 3xogwáowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ wiepɨsarɨŋí̵ wínɨyí̵ enɨ emɨmí̵ amɨpí joxɨ yarɨŋí̵pɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rɨ nánɨ aŋí̵ re pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Judia pɨropenɨsí̵yo nánɨ uɨ. 4Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. Ámá wo ámá ní̵nɨ xí̵o nánɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ nɨwimónɨrí̵náyí̵, xegí̵ yarɨŋí̵pɨ ínɨmɨ yarɨŋí̵manɨ. Emɨmí̵ joxɨ yarɨŋí̵pɨ nepa nerí̵náyí̵, jɨwanɨŋoxɨ nurɨ ámá nɨyí̵yá sɨŋwí̵yo dánɨ sɨwá winɨrí̵ɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ. 5Awa xegí̵ xogwáowa aí dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nero nánɨ e urɨgí̵awixɨnɨ. 6Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' upí̵rí̵íná ananɨ gínɨ gíná upí̵rí̵a nánɨ imónɨŋagɨ aiwɨ nionɨ umí̵áíná sɨnɨ mimónɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ ní̵nɨyí̵ soyí̵ne' tí̵nɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ inɨpaxí̵ mimónɨŋoɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ wigí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ ‘Sɨpírɨnɨ.’ nurɨrɨ waropárí̵ wiararɨŋagɨ nánɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ niarɨŋoɨ. 8Segí̵pɨ aiwá nene xwiogwí̵ o omɨ imɨxayarɨŋwápɨ nánɨ yoápoyɨ. Nionɨ gí̵ umí̵áíná sɨnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ wí umɨme'ɨnɨ.” 9nurárɨmɨ Gariri pɨropenɨsí̵yo ŋweaŋɨnigɨnɨ.

Jisaso aiwá aŋí̵ pákí̵ pákí̵ inɨŋí̵yo nɨŋwearóná imɨxarɨgí̵ápɨ nánɨ yoaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

10Jisaso, xexɨrí̵meáowa rɨxa aiwá apɨ nánɨ yoáí̵ámɨ eŋáná xí̵o enɨ ámáyá sɨŋwí̵yo dánɨ mɨyoá yumí̵í ínɨmɨ nɨyirɨ Jerusaremɨ nɨre'morɨ ŋweaŋáná 11Judayí̵ aiwá imɨxarɨgí̵e xí̵o nánɨ pí̵á ne'ra nuro “O gerɨnɨ?” nɨrɨga nuro 12ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ ikeagɨgwí̵ ayá wí nɨrɨga nuro wí “Ámá naŋorɨnɨ.” rɨro wí “Oweoɨ, naŋomanɨ. Ámá nɨyonɨ dɨŋí̵ nukɨnɨmɨxɨrɨ xeŋwí̵mɨ nipemeámɨ warɨŋorɨnɨ.” rɨro nero aiwɨ 13Judayí̵ ámɨnáowa nánɨ wáyí̵ nero nánɨ ámá wí o nánɨ ámá sí̵mɨmaŋí̵ e dánɨ mɨrɨnɨgí̵awixɨnɨ.

14Jisaso sí̵á aiwá imɨxarɨgí̵áyí̵ rɨxa áwɨnɨ e imónɨŋáná aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ ámáyo ure'wapɨyarí̵ná 15Judayí̵ ámɨnáowa dɨŋí̵ ududí̵ nɨwinɨro re rɨgí̵awixɨnɨ, “Arɨre nerɨ nɨjí̵á o rarɨŋí̵pɨ nimónɨrɨ rí̵a rarɨnɨ? Sɨkurí̵á meŋoyoɨ.” rarɨŋagí̵a 16Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á nionɨ seare'wapɨyarɨŋápɨ nionɨ gí̵pɨmanɨ. Nionɨ nɨrowáre'napɨŋoyápɨrɨnɨ. 17‘O wimónarɨŋí̵pɨ oemɨnɨ.’ wimónarɨŋí̵ gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ seare'wapɨyarɨŋápɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ re yaiwipaxí̵rɨnɨ, ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ rí̵a neare'wapɨyarɨnɨ? Xí̵o xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ rí̵a neare'wapɨyarɨnɨ?’ nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨpaxí̵rɨnɨ. 18Ámá go go xí̵o xegí̵ dɨŋí̵yo dánɨ nɨrɨrí̵náyí̵, ámá weyí̵ onɨme'poyɨnɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ámá ní̵nɨ ámá xí̵omɨ urowáre'napɨŋomɨ weyí̵ oume'poyɨnɨrɨ yarɨŋo, o aga nepaxɨŋorɨnɨ. Yadɨmɨŋí̵ yarɨŋorɨnɨ. 19Eŋíná Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ mɨseaiapɨpa reŋɨnigɨnɨ? E nerɨ aí soyí̵ne'yá wo aí ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋí̵manɨ. Pí nánɨ soyí̵ne' nionɨ nɨpɨkianɨro yarɨŋoɨ?” urí̵agɨ 20ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ roxɨnɨ, ámá gɨyí̵ rɨpɨkianɨro yarɨŋagí̵a rarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 21Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ emɨmí̵ ná bɨnɨ e'agɨ seyí̵ne' sɨnɨ ududí̵ ikárɨnarɨŋoɨ. 22Moseso ŋwí̵ ikaxí̵ ‘Segí̵ niaíwí̵yo nɨxɨrɨmáná sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo mu'róáná sí̵á ayimɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwíí̵rɨxɨnɨ.’ rɨŋí̵rɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aiwɨ ayí̵ Moseso marí̵áɨ, negí̵ arí̵owa sɨwí̵ apɨ e'rowiápí̵nɨgí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ seyí̵ne' segí̵ niaíwí̵yí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ naŋí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ Sabarí̵áyo aiwɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiarɨgí̵árɨnɨ. 23Seyí̵ne' ‘Naŋí̵ nerane ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ pí̵rí̵ mɨwiaíkipa oyaneyɨ.’ nɨyaiwiro Sabarí̵áyo enɨ iyí̵ sí̵mí̵ sí̵ó wákwiarɨgí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' e yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ pí nánɨ nionɨ ámá womɨ Sabarí̵áyo naŋí̵ wimɨxí̵ápɨ nánɨ wikí̵ nónarɨŋoɨ? 24Sɨŋwí̵ tí̵nɨnɨ nɨwɨnaxí̵dɨro mɨrɨpa e'poyɨ. Xí̵o yarɨŋagí̵pɨ enɨ mí nómɨxɨrí̵ná rí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso nánɨ “Kiraisorí̵anɨ? Worí̵anɨ?” rɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

25Ámá Jerusaremɨ ŋweagí̵áyí̵ wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Ámá ro ámá nɨpɨkianɨro egí̵o menɨranɨ? 26Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Ámá ní̵nɨ arí̵á egí̵e sɨŋánɨ nɨrorɨ rarɨŋagɨ aí mebá neameŋweagí̵áwa omɨ xwɨyí̵á bɨ murarɨŋoɨ. Awa ‘Ámá ro Kiraiso, ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, ayí̵ orí̵anɨ?’ mɨyaiwipa rɨyarɨŋoɨ? 27E nerɨ aí ‘Ámá o Kiraiso, ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorí̵anɨ?’ wiaiwipaxí̵ menɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nene xɨnáí xí̵omɨ xɨrɨŋe nánɨ nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ. E nerɨ aiwɨ Kiraiso, ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵o imónɨní̵ánɨyí̵ ámá wo ‘E dáŋorɨnɨ.’ rɨpaxí̵ menɨnɨ. Ayɨnánɨ ‘O Kiraisorí̵anɨ?’ wiaiwipaxí̵ mimónɨŋwɨnɨ.” rarɨŋagí̵a 28Jisaso aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ nure'wapɨyirí̵ná eŋí̵ tí̵nɨ nɨrɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' nepa nionɨ nánɨ nɨjí̵á ero ‘O e dáŋorɨnɨ.’ rɨpaxí̵ imónɨro yarɨgí̵áyí̵ne'ranɨ? Nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ bɨŋámanɨ. Nepaxɨŋí̵ imónɨŋo —O soyí̵ne' mají̵orɨnɨ. O nionɨ nɨrowáre'napɨŋí̵rɨnɨ. 29O tí̵ŋí̵ e dánɨ bɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ o nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. O nionɨ nɨrowáre'napɨŋí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ 30omɨ í̵á xɨranɨro nero aiwɨ í̵á xɨrɨpaxíná sɨnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ í̵á bɨ mɨxɨrɨgí̵awixɨnɨ. 31E nerɨ aí ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ obaxí̵ wí dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Kiraiso, ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo nimónɨrí̵ná emɨmí̵ ámá ro yarɨŋí̵pimɨ nɨmu'rorɨ ení̵áranɨ? Oweoɨ.” rɨgí̵awixɨnɨ.

Jisasomɨ í̵á oxɨrí̵poyɨnɨrɨ urowárɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

32Parisiowa ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ Jisaso nánɨ ikeagɨgwí̵ e rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro nánɨ awa tí̵nɨ apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ dɨŋí̵ axí̵pɨ nɨxɨrɨro Jisasomɨ í̵á oxɨrí̵poyɨnɨrɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵á wamɨ urowárí̵agí̵a awa nuro o ure'wapɨyarɨŋe re'móagí̵a 33Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' tí̵nɨ re bɨ onɨmiápɨ nɨŋweámonɨ gí̵ nɨrowáre'napɨŋo tí̵e nánɨ umí̵árɨnɨ. 34Rɨxa u'áná seyí̵ne' nionɨ nánɨ pí̵á nɨniro aiwɨ wí sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵ámanɨ. Seyí̵ne' nionɨ ŋweámí̵ae' upaxí̵ wí mimónɨŋoɨ.” urí̵agɨ 35Judayí̵ ámɨnáowa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “O gɨmɨ nánɨ umɨnɨrɨ rarɨnɨ? Aga gɨmɨ nánɨ u'áná nene o nánɨ pí̵á megɨnaní̵wárɨnɨ? Negí̵ ámáyí̵ Gɨrikɨyí̵ aŋí̵yo ŋweagí̵ámɨ nánɨ nurɨ e'máyo ure'wapɨyimí̵ánɨrɨ rí̵a neararɨnɨ? 36Xwɨyí̵á o re rí̵í̵pɨ, ‘Seyí̵ne' nionɨ nánɨ pí̵á nɨniro aiwɨ wí sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵ámanɨ. Seyí̵ne' nionɨ ŋweámí̵ae' upaxí̵ wí mimónɨŋoɨ.’ rí̵í̵pɨ pí nɨyaiwirɨ rí̵a rɨŋoɨ?” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

Iniɨgí̵ oyí̵á tí̵ŋí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

37Sí̵á aiwá apɨ imɨxarɨgí̵áyí̵ yoparí̵yi —Ayi seáyɨ e imónɨŋí̵yirɨnɨ. Sí̵á ayi imónɨŋáná Jisaso e'í̵ nɨrorɨ eŋí̵ tí̵nɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá iniɨgí̵ nánɨ gwí̵ní̵ yeáyí̵ wíí̵ gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ tí̵ámɨnɨ nɨbɨro iniɨgí̵ oní̵poyɨ. 38Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ Bɨkwí̵yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨpí̵ráoɨ, ‘Wigí̵ xwioxí̵yo ná ínɨmɨ dánɨ iniɨgí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imɨxarɨŋí̵pɨ oyí̵á tí̵ŋí̵ pwení̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨpí̵ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 39Jisaso e nɨrɨrí̵ná kwíyí̵ Gorɨxoyá xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyí̵ meapí̵rí̵ápɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. Íná Jisaso sɨnɨ aŋí̵namɨ nɨpeyirɨ mikí̵nɨpa e'íná eŋagɨ nánɨ Gorɨxo sɨnɨ xegí̵ kwíyí̵pɨ ámáyo sɨxí̵ mumímopa yagínárɨnɨ.

Jisaso nánɨ dɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ nepayoro rɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

40Ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ o e rarɨŋagɨ arí̵á nɨwiro wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Aga neparɨnɨ. Ámá ro wí̵á rókiamoagí̵ nene xwayí̵ nanɨrɨ ŋweaŋwáorɨnɨ.” nɨra warí̵ná 41wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “ ‘Ámá ro Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, Kiraisorɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” nɨra warí̵ná wí re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Gariri pɨropenɨsí̵yo dáŋí̵ wo Kiraiso, ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo imónɨpaxí̵ranɨ? Oweoɨ, e dáŋí̵ wo ámá arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo imónɨpaxí̵ menɨnɨ. 42Bɨkwí̵yo re mɨrɨnɨpa renɨ, ‘Kiraiso, arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo negí̵ arí̵o Depitoyá í̵wiárí̵awe' wo imónɨní̵árɨnɨ. Aŋí̵ Betɨrexemɨ —Eŋíná Depito xegí̵ ŋweaagerɨnɨ. Omɨ e dánɨ xɨrɨní̵árɨnɨ.’ mɨrɨnɨpa renɨ?” nɨra nuro nánɨ 43ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ o nánɨ dɨŋí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵nɨ nepayoro nɨrɨróná 44wí “Rɨxa í̵á oxɨraneyɨ.” nɨwimónɨrɨ aiwɨ omɨ í̵á bɨ mɨxɨrɨgí̵awixɨnɨ.

Judayí̵ mebáowa Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á nánɨrɨnɨ.

45Rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ awí mearoarɨgí̵áwa ámɨ nuro apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owamɨ tí̵nɨ Parisiowamɨ tí̵nɨ wímeááná awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Pí nánɨ omɨ í̵á mɨxɨrí̵ anɨpáoyí̵ne' barɨŋoɨ?” urí̵agí̵a 46awí mearoarɨgí̵áwa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Eŋíná aiwɨ ámá o neare'wapɨyarɨŋí̵pa wo mɨneare'wapɨyagí̵rɨnɨ.” urí̵agí̵a 47Parisiowa ikayí̵wí̵ nurɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Soyí̵ne' enɨ rɨxa dɨŋí̵ nɨseakɨnɨmɨxɨrɨ xeŋwí̵mɨ nɨseaipemeámɨ mupa reŋoɨ?” nurɨro 48re urɨgí̵awixɨnɨ, “Seameŋweaŋwáone woranɨ, Parisione woranɨ, omɨ dɨŋí̵ bɨ wɨkwí̵róí̵ranɨ? Oweoɨ! 49E nerɨ aí ámá epí̵royí̵ egí̵á jí̵ayí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ píránɨŋí̵ nɨjí̵á mimónɨpa nero nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ aní̵nɨpí̵rí̵a nánɨ ramɨxárɨnɨŋí̵yí̵rɨnɨ.” urí̵agí̵a 50Nikodimaso —O enɨ Parisi worɨnɨ. Xámɨ árí̵wɨyimɨ nurɨ Jisasomɨ nɨwímearɨ yarɨŋí̵ wiŋorɨnɨ. O nɨwiápí̵nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 51“Negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵yo bɨ rɨpɨ rɨrɨnɨnɨ, ‘Ámá womɨ xí̵o rɨnarɨŋí̵pɨ arí̵á mɨwipa erɨ o yarɨŋí̵pɨ píránɨŋí̵ nɨjí̵á mimónɨpa erɨ nemáná ananɨ xwɨyí̵á umeárɨpaxí̵rɨnɨ.’ rɨrɨnɨnɨ?” urí̵agɨ 52awa ikayí̵wí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ enɨ Gariri dáŋí̵ iwoxɨrí̵anɨ? Bɨkwí̵yo píránɨŋí̵ í̵á rorɨ pí̵á merɨ nerí̵náyí̵, joxɨ re nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨrí̵ɨnɨ, ‘Wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo Gaririyo dánɨ imónarɨŋí̵manɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨrí̵ɨnɨ.” urɨgí̵awixɨnɨ.

Apɨxí̵ í̵wí̵ inɨŋí̵ wímɨ xwɨrɨxí̵ umeagí̵á nánɨrɨnɨ.

53Ámá ní̵nɨ wigí̵ aŋí̵ xɨxegí̵nɨyo umíagí̵a aiwɨ

Copyright information for `AAK