John 8

1Jisaso dí̵wí̵ xegí̵ yoí̵ Oripiyo nánɨ nurɨ 2sá weŋo wí̵á mónɨŋí̵mɨ ámɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ nɨbɨrɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ ámá ní̵nɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ barɨŋagí̵a nánɨ o e'í̵ nɨŋweámáná ure'wapɨyarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 3Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Parisiowa tí̵nɨ awa apɨxí̵ ámá wí í̵wí̵ inarɨŋagɨ wɨnɨmeáí̵á wímɨ nɨme'ra nɨbɨro áwɨnɨ e e'í̵ nurárárɨmáná 4omɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, apɨxí̵ rí í̵wí̵ inarɨŋagɨ wɨnɨmeáí̵írɨnɨ. 5Apɨxí̵ rínɨŋí̵ imónɨŋí̵yí̵ nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ Moseso nɨrɨrɨ eaŋí̵pimɨ dánɨ re rɨnɨnɨ, ‘Sí̵ŋá tí̵nɨ iwaŋí̵ nearo pɨkíí̵rɨxɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ aí joxɨ píoɨ rɨrí̵ɨnɨ?” urɨgí̵awixɨnɨ. 6Rí̵we'ná o Moseso rɨŋí̵pɨ nɨwiaíkirɨ xegí̵ bí̵ rí̵í̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á uxekwí̵moaneyɨnɨro iwamí̵ó nɨwíwapɨyiro e urí̵agí̵a aiwɨ o ípí̵pá e'í̵ nɨŋweámáná xwí̵áyo webí̵á tí̵nɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ 7awa arí̵kí ámɨ ámɨ yarɨŋí̵ wiayarɨŋagí̵a o ámɨ e'í̵ nɨrorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' woxɨ goxɨ í̵wí̵ bɨ mɨyarɨŋoxɨ xámɨ ímɨ sí̵ŋá eaɨ.” nurɨmɨ 8ámɨ ípí̵pá e'í̵ nɨŋwearɨ xwí̵áyo rí̵wamɨŋí̵ eaarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 9Awa Jisaso e urí̵agɨ arí̵á nɨwiro wonɨ wonɨ Jisaso tí̵ŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuróná ámɨnáowa xámɨ numearo ní̵nɨ rɨxa nu'áná apɨxínɨ xegí̵ xewɨnɨ Jisasoyá sí̵mí̵ e e'í̵ roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 10ámɨ e'í̵ nɨrorɨ ímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, ámáyí̵ gɨmɨnɨrɨnɨ? Ayí̵ wo xwɨyí̵á mɨrɨmearí̵í̵ranɨ?” urí̵agɨ 11í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, wo xwɨyí̵á mɨnɨmearí̵í̵rɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ enɨ xwɨyí̵á wí rɨmearɨme'ɨnɨ. Dɨxí̵ aŋí̵ uɨ. Re dánɨ ámɨ í̵wí̵ bɨ minɨpa e'ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Nionɨ ámá nánɨ uyí̵wí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Jisaso ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵á nɨyonɨ uyí̵wí̵ wí̵ánɨŋí̵ wókímɨxarɨŋáonɨrɨnɨ. Ámá nionɨ nɨxí̵dí̵áyí̵ sí̵á yinɨŋí̵mɨnɨ aŋí̵ emepí̵rí̵á menɨnɨ. Wí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imɨxɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ wókímɨxɨní̵árɨnɨ.” urí̵agɨ nánɨ 13Parisiowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ e rí̵í̵pɨ jɨwanɨŋoxɨ símeaŋí̵ mí̵koxí̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ áwaŋí̵ rɨnarɨŋagɨ nánɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwirane arí̵á seaianɨme'wɨnɨ.” urí̵agí̵a 14Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aí niɨwanɨŋonɨ nánɨ áwaŋí̵ rɨnarɨŋápɨ, ayí̵ neparɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ge dánɨ rí̵a bɨŋanigɨnɨrɨ gɨmɨ nánɨ umí̵árí̵anɨrɨ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. E nerɨ aí soyí̵ne' nionɨ bɨŋae' nánɨranɨ, nionɨ umí̵ae' nánɨranɨ, mají̵á nimónɨro nánɨ nɨrarɨŋoɨ. 15Soyí̵ne' ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ yarɨgí̵ápa sɨŋwí̵ tí̵nɨnɨ nɨwɨnaxí̵dɨro rarɨŋagí̵a aí nionɨ ámá womɨ aí sɨŋwí̵ tí̵nɨnɨ nɨwɨnaxí̵dɨrɨ xwɨyí̵á mumeararɨŋɨnɨ. 16Nionɨ xwɨyí̵á numearɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ mepa nerɨ ápo, nɨrowáre'napɨŋoyá dɨŋí̵yo dánɨ nerɨ nánɨ nepa xɨxenɨ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ umearɨpaxí̵rɨnɨ. 17Segí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo aí re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá wau' xwɨyí̵á áwaŋí̵ nɨrɨríná axí̵pɨnɨ nɨrɨrí̵náyí̵, xwɨyí̵á apɨ nepa imónɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 18‘Nionɨ niɨwanɨŋonɨ nánɨ áwaŋí̵ searɨnɨrɨ ápo, nɨrowáre'napɨŋo enɨ nionɨ nánɨ áwaŋí̵ searɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ soyí̵ne' nionɨ seararɨŋápɨ nánɨ “Neparɨnɨ.” yaiwipaxí̵rɨnɨ.’” urí̵agɨ 19awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Dɨxí̵ ápo ge ŋweanɨ?” urí̵agí̵a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nionɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa ero gí̵ ápo nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa ero yarɨŋoɨ. Soyí̵ne' nionɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro sɨŋwɨrɨyí̵, gí̵ ápo nánɨ enɨ nɨjí̵á imónanɨro e'í̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 20Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ Gorɨxo nánɨ nɨgwí̵ tarɨgí̵á tí̵ŋí̵ e dánɨ nure'wapɨyirí̵ná xwɨyí̵á apɨ urarɨŋagɨ aiwɨ omɨ í̵á xɨrɨpí̵rí̵íná sɨnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ í̵á bɨ mɨxɨrɨgí̵awixɨnɨ.

“Nionɨ umí̵ae' nánɨ soyí̵ne' wí upaxí̵ menɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21O ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ u'áná soyí̵ne' nionɨ nánɨ pí̵á nɨniro aí segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ sɨnɨ yokwarɨmí̵ minɨŋáná pepí̵rí̵árɨnɨ. Nionɨ umí̵ae' soyí̵ne' bɨpaxí̵ wí mimónɨŋoɨ.” urí̵agɨ 22Judayí̵ ámɨnáowa re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “O ‘Nionɨ umí̵ae' soyí̵ne' bɨpaxí̵ mimónɨŋoɨ.’ rí̵agɨ nánɨ xewanɨŋo pɨkínɨmɨnɨrɨ nánɨ mɨnearɨpa rɨyarɨnɨ?” nɨra warí̵ná 23o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ eramɨ dáŋonɨrɨnɨ. Soyí̵ne' bɨramɨ dáŋoyí̵ne'rɨnɨ. Soyí̵ne' xwí̵á tí̵yo dáŋoyí̵ne'rɨnɨ. Nionɨ xwí̵á tí̵yo dáŋonɨmanɨ. 24Ayɨnánɨ re searí̵ɨnɨ, ‘Segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ sɨnɨ yokwarɨmí̵ minɨŋáná pepí̵rí̵árɨnɨ.’ searí̵ɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Soyí̵ne' dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro ‘Ayí̵ orɨnɨ.’ mɨniaiwipa nerónáyí̵, segí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ sɨnɨ yokwarɨmí̵ minɨŋáná pepí̵rí̵árɨnɨ.” urarɨŋagɨ 25awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Goxɨrɨnɨ?” urí̵agí̵a Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ iwamí̵ó dánɨ searagáonɨ onɨrɨnɨ. 26Soyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á searɨmearɨmɨ nánɨ xwɨyí̵á xwapí̵ xɨrɨŋáonɨrɨnɨ. Soyí̵ne' arí̵á mɨniarɨŋagí̵a aiwɨ nionɨ nɨrowáre'napɨŋo nepaxɨŋorɨnɨ. Amɨpí omɨ arí̵á wiŋápɨ ámá ní̵nɨ arí̵á egí̵e dánɨ rarɨŋárɨnɨ.” urí̵agɨ aiwɨ 27ayí̵ mají̵á nimónɨro “Ápo Gorɨxo nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” mɨyaiwiarɨŋagí̵a nánɨ 28Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨ íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨpí̵rɨ seáyɨ e nɨnɨmí̵eyoarí̵ná nɨjí̵á ‘Ayí̵ orɨnɨ.’ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ amɨpí bɨ yarɨŋámanɨ. Ápo nɨre'wapɨyiŋí̵pɨnɨ rarɨŋárɨnɨ. 29Íníná nionɨ nɨrowáre'napɨŋo yayí̵ winɨpaxí̵pɨnɨ yarɨŋagɨ nánɨ nionɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ mɨnu' sɨnɨ dɨŋí̵ nɨkɨkayonɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 30Xwɨyí̵á apɨ urarí̵ná ámá obaxí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ.

Ámá áxeŋwarí̵ inɨgí̵áyí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31Jisaso Judayí̵ omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' gí̵ xwɨyí̵á rarɨŋápɨ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨrónáyí̵, nionɨyá gí̵ seaiepɨsarɨŋá nepaxɨŋí̵yí̵ne' imónɨŋoɨ. 32Xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro e nemáná xwɨyí̵á apɨ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 33wa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ arí̵o Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awenerɨnɨ. Eŋíná dánɨ ámá wayá xɨnáíwane'nɨŋí̵ nimónɨrane omɨŋí̵ mɨwiiagwae'ne, joxɨ arɨge nerɨ ‘Áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵ne' imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ neararɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 34Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá í̵wí̵ yarɨŋí̵ go go í̵wí̵ xí̵o yarɨŋí̵piyá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ áxeŋwarí̵ winɨ. 35Ámá xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ anɨŋí̵ aŋiwámɨ xiáwo tí̵nɨ ŋweaarɨgí̵ámanɨ. E nerɨ aí xewaxo íníná anɨŋí̵ e ŋweaarɨŋí̵rɨnɨ.” nurɨrɨ ámá e rówapɨgí̵áyí̵ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “ ‘Seyí̵ne' xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ne' yapɨ imónɨŋoɨ.’ rí̵a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurɨrɨ 36re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨnánɨ xewaxonɨ xɨnáíwayí̵ne'nɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ne' áxeŋwarí̵ seainɨŋí̵pɨ anɨpá seaimɨxɨyíáná aga áxeŋwarí̵ minɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 37re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' arí̵o Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ne'rɨnɨ. E nimónɨro aí seyí̵ne' gí̵ xwɨyí̵ápɨ segí̵ xwioxí̵yo aumau'mí̵ miní̵í̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ nɨpɨkianɨro nánɨ yarɨŋoɨ. 38Nionɨ ápo tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná sɨŋwí̵ wɨnɨŋápɨ nánɨ rarɨŋárɨnɨ. Seyí̵ne' enɨ amɨpí segí̵ ápo rarɨŋagɨ arí̵á wigí̵ápɨ yarɨgí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Segí̵ ápo oborɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

39Awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ arí̵o Ebɨrí̵amorɨnɨ.” urí̵agí̵a Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa Ebɨrí̵amoyá í̵wiárí̵awe'yí̵ne' eŋánáyí̵, xí̵o yagí̵pa epaxí̵rɨnɨ. 40E nerɨ aí nionɨ xwɨyí̵á nepánɨ Gorɨxomɨ arí̵á wiŋápɨ seararɨŋáonɨ nɨnɨpɨkianɨro yarɨŋoɨ. Soyí̵ne' nianɨro yarɨgí̵ápa arí̵o Ebɨrí̵amo wí e meŋɨnigɨnɨ. 41Ayɨnánɨ re searí̵ɨnɨ, ‘Segí̵ ápo yarɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ.’ searí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ inókíwa í̵wí̵ ninɨro neaxɨrɨgí̵ámanɨ. Negí̵ ápo imónɨŋo ná wonɨ Gorɨxorɨnɨ.” urí̵agí̵a 42Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ bɨŋámanɨ. Gorɨxo nɨrowáre'napí̵agɨ o tí̵ŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ bɨŋá eŋagɨ nánɨ Gorɨxo nepa segí̵ ápo eŋánáyí̵, soyí̵ne' nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyipaxí̵rɨnɨ. 43Soyí̵ne' nionɨ xwɨyí̵á rarí̵ná arí̵á nero aí pí nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa yarɨŋoɨ? Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. ‘Xwɨyí̵á arí̵á owianeyɨ.’ mɨseaimónarɨŋagɨ nánɨ nɨjí̵á mimónɨpa yarɨŋoɨ. 44Soyí̵ne' niaíwí̵ segí̵ ápo oboyáoyí̵ne' eŋagí̵a nánɨ xí̵o wimónarɨŋí̵pa niaíwí̵yí̵ne' enɨ ‘Axí̵pɨ oyaneyɨ.’ seaimónarɨŋí̵rɨnɨ. O eŋíná dánɨ ámáyo pɨkíxwɨrí̵ó yagorɨnɨ. Nepa bɨ mɨrɨpaxí̵ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ pí pí xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná yapí̵nɨ rarɨŋorɨnɨ. O yapí̵ rarɨŋo imónɨrɨ ámá yapí̵ rarɨgí̵á nɨyí̵yá xanónɨŋí̵ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ gínɨ gíná yapí̵ nɨrɨrí̵ná sa mí̵kí̵ xí̵o imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rarɨŋí̵rɨnɨ. 45E nerɨ aí nionɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ seararɨŋagɨ nánɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ. 46Soyí̵ne' goxɨ í̵wí̵ nánɨ xwɨyí̵á nɨmeárɨpaxí̵rɨnɨ? Oweoɨ, wí xwɨyí̵á nɨmeárɨpaxí̵manɨ. E nerɨ aí nionɨ nepánɨ seararí̵ná pí nánɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ? 47Ámá Gorɨxoyáyí̵ xwɨyí̵á xí̵oyápɨ arí̵á wiarɨgí̵árɨnɨ. Soyí̵ne' Gorɨxoyáoyí̵ne' mimónɨŋagí̵a nánɨ xwɨyí̵á oyápɨ arí̵á mɨniarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Arí̵o Ebɨrí̵amo sɨnɨ meŋáná nionɨ ŋweaagárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

48Judayí̵ ámɨnáowa omɨ ikayí̵wí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “None joxɨ re nɨrɨrɨrane'ná, ‘Ámá sɨpí roxɨyí̵ Samariayí̵ woxɨrɨnɨ. Imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ roxɨnɨ.’ nɨrɨrɨrane'ná xɨxenɨ mɨrɨrɨpa re'wɨnɨ?” urí̵agí̵a 49Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ imí̵ó dɨŋí̵ mɨnɨxɨxe'roarɨnɨnɨ. Gí̵ ápomɨ we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárarɨŋagɨ aí soyí̵ne' we' íkwiaŋwí̵yo mɨnɨŋwɨrárarɨŋoɨ. 50Nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ seáyɨ e imónɨmí̵ánɨrɨ mɨyarɨŋagɨ aiwɨ wo nionɨ nánɨ ‘Seáyɨ e oimónɨnɨ.’ niaiwíoyí̵ soyí̵ne' tí̵nɨ nionɨ tí̵nɨ neaepayoní̵o ŋweanɨ. 51Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xwɨyí̵á nionɨyápɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, wí nɨpepí̵rí̵ámanɨ.” urí̵agɨ 52Judayí̵ ámɨnáowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ e rarɨŋagɨ nánɨ rɨxa nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ, ‘Joxɨ imí̵ó xɨxe'roarɨŋí̵ woxɨnɨ.’ nɨjí̵á e imónɨŋwɨnɨ. Arí̵o Ebɨrí̵amo tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ pegí̵árɨnɨ. E e'agí̵a aí joxɨ re rarɨŋɨnɨ, ‘Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ xwɨyí̵á nionɨyápɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, wí nɨpepí̵rí̵ámanɨ.’ rarɨŋɨnɨ. 53‘Joxɨ negí̵ arí̵o Ebɨrí̵amo peŋomɨ seáyɨ e mɨwimónɨŋoxɨrɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ. Wí̵á rókiamoagí̵áwa enɨ pegí̵árɨnɨ. Joxɨ gonɨrɨnɨ yaiwinarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 54Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niɨwanɨŋonɨ seáyɨ e nɨmí̵eyoánɨrí̵náyí̵, surí̵má imónárɨpaxí̵rɨnɨ. Seáyɨ e nɨmí̵eyoarɨŋo, ayí̵ gí̵ áporɨnɨ. O nánɨ soyí̵ne' ‘Negí̵ Ŋwí̵áorɨnɨ.’ rarɨgí̵árɨnɨ. 55E nɨrɨro aí xí̵o nánɨ nepa nɨjí̵á mimónɨŋoɨ. E nerɨŋí̵ aiwɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. ‘O nionɨ mají̵árɨnɨ.’ nɨrɨrí̵náyí̵, nionɨ soyí̵ne'nɨŋí̵ yapí̵ rarɨŋáonɨ imónɨpaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aí o nionɨ nepa nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ xwɨyí̵á oyápɨ xí̵darɨŋárɨnɨ. 56Segí̵ arí̵o Ebɨrí̵amo sí̵á nionɨyáyi nánɨ ‘Sɨŋwí̵ wɨnɨmí̵árí̵anɨ?’ nɨyaiwirɨ nánɨ yayí̵ winɨŋɨnigɨnɨ. Oyɨ, o sɨŋwí̵ nɨnanɨrɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ winɨŋɨnigɨnɨ.” urí̵agɨ 57Judayí̵ ámɨnáowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Joxɨ sɨnɨ xweyaŋoxɨ meŋí̵yí̵ ‘Arí̵o Ebɨrí̵amomɨ sɨŋwí̵ wɨnagáonɨrɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵a 58Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Arí̵o Ebɨrí̵amo sɨnɨ meŋáná nionɨ xámɨ ŋweaagárɨnɨ.” urí̵agɨ 59awa “ ‘Gorɨxo tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋorí̵anɨ?’ oniaiwípoyɨnɨrɨ rí̵a neararɨnɨ?” nɨyaiwiro omɨ sí̵ŋá eanɨro nánɨ sí̵ŋá meáagí̵a aiwɨ xewanɨŋo re eŋɨnigɨnɨ. Yumí̵í nimónɨrɨ aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ peyeaŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK